Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Для самостійного вивчення дисципліниТема 1. Загальна характеристика інтелектуальної власності і її правового регулювання

Дати поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності. Перерахувати і дати характеристику об'єктам інтелектуальної власності, авторського права і суміжних прав, зазначити загальні і відмінні риси авторського і патентного права. Визначити основні відмінності об'єктів права інтелектуальної власності від об'єктів речового права власності. Показати роль інтелектуальної власності в створенні сучасної ринкової економіки, а також у забезпеченні добробуту країни. Дати стислу характеристику джерел права інтелектуальної власності.

Тема 2 Основні поняття авторського права

Дати визначення авторського права. Предмет авторського права. Джерела авторського права. Об'єкти авторського права.

Незахищені об'єкти. Виникнення і здійснення авторського права, суб'єкти авторського права. Автори і співавтори. Особисті немайнові права автора. Майнові права автора. Вільне використання об'єктів авторського права.

Тема 3. Суміжні права

Дати поняття суміжних прав. Суб'єкти й об'єкти суміжних прав. Виникнення і здійснення суміжних прав. Критерії для надання правової охорони суміжних прав. Права виконавців. Права виробників фонограм. Права організацій мовлення. Обмеження прав виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення. Термін охорони прав.

Тема 4. Авторські договори

Дати характеристику договірних відношень в авторському праві. Поняття і типи авторських договорів. Поняття і види авторських договорів про передачу твору для використання: видавничий договір, постановочний договір, сценарний договір тощо. Види авторського договору, його істотні умови. Обов'язки сторін договору. Відповідальність сторін за порушення авторського договору.

Тема 5. Правовий захист авторського права і суміжних прав

Дати характеристику порушень авторського права і суміжних прав. Поняття контрафактних примірників творів і фонограм. Характеристика піратства у сфері інтелектуальної власності. Порядок захисту особистих і майнових прав володарів авторського права і суміжних прав. Засоби цивільно-правового захисту авторського права і суміжних прав. Стягнення прибутків порушника. Виплата компенсації. Стягнення штрафу.Тема 6. Сутність радикальної реформи законодавства про промислову власність і патентне право України

Роль об'єктів промислової власності у сучасній ринковій економіці. Поняття патентного права, його предмет і система. Об'єкти і суб'єкти патентного права. Основні норми законів про промислову власність. Характеристика основних положень радикальної реформи законодавства про промислову власність.

Тема 7. Правова охорона винаходу і корисної моделі

Дати поняття винаходу і його об'єктів. Умови надання правової охорони винаходу. Умови патентоспроможності винаходу і їх характеристики. Права та обов'язки патентовласників. Порядок одержання патенту. Припинення дії патенту і визнання його недійсним. Поняття корисної моделі, її об'єкт, умови патентоспроможності.

Тема 8. Правова охорона промислового зразка

Дати поняття промислового зразка і його об'єктів. Умови надання правової охорони промислового зразка. Умови патентоспроможності промислового зразка і їх характеристики. Характеристика патенту і патентовласників. Права та обов'язки власника патенту. Порядок одержання патенту. Припинення дії патенту і визнання його недійсним. Порушення прав власника патенту і їх захист.

Тема 9. Правова охорона торговельних марокДати поняття торговельної марки (ТМ). Умови надання правової охорони ТМ. Види позначень, що не можуть бути визнані ТМ. Характеристика свідоцтва на ТМ. Права й обов'язки власника свідоцтва. Порядок одержання свідоцтва. Припинення дії свідоцтва і визнання його недійсним. Порушення прав власника свідоцтва ТМ. Захист прав на ТМ.

Тема 10. Авторське право

Дати визначення автора і співавтора. Загальна характеристика прав автора. Особисті немайнові і майнові права автора. Право авторства і його ознаки. Винятковий і абсолютний характер права авторства. Набуття прав на об'єкти авторського права. Право на авторське ім'я. Право на винагороду.

Тема 11. Патентовласники, їх права та обов'язки

Дайте поняття патенту як охоронного документа. Охарактеризуйте патентовласників і їх види. Права патентовласника і їх ознаки. Форми використання винаходів. Права по розпорядженню патентом. Обмеження патентних прав. Обов'язки патентовласника. Порядок одержання патенту. Припинення дії патенту і визнання його недійсним.

Тема 12. Ліцензійні договори

Дати поняття ліцензійних договорів, показати їхню роль у створенні ринку промислової власності і сучасної ринкової економіки. Види ліцензійних договорів. Характеристика предмета договору. Права й обов'язки сторін. Види ліцензійних платежів. Відповідальність сторін за дотримання зобов'язань за договором.

Тема 13. Захист прав авторів об'єктів науково-технічної творчості

Перерахувати права авторів і їхні ознаки. Дати поняття порушення прав авторів і їхніх видів. Цивільно-правовий засіб захисту прав авторів. Суперечки що вирішуються в судовому порядку. Кримінально-правовий спосіб захисту прав авторів.

Тема 14. Захист прав власників патенту

Перерахувати права власників патенту, дати поняття їх порушення. Дати характеристику основних видів порушень виключного права патентовласника. Поняття контрафактної продукції. Цивільно-правовий засіб захисту прав патентовласників. Суперечки, що вирішуються в судовому порядку. Міри цивільно-правового захисту і міри цивільно-правової відповідальності.Тема 15: Захист від недобросовісної конкуренції

Дати поняття недобросовісної конкуренції. Неправомірне використання ділової репутації підприємця і його види. Дискредитація суб'єкта, що господарює. Неправомірний збір, розголошення і використання комерційної таємниці. Відповідальність за несумлінну конкуренцію. Порядок розгляду справ про несумлінну конкуренцію. Рішення антимонопольного комітету України і його територіальних відділень по справах про несумлінну конкуренцію.

Тема 16. Еволюція інтелектуальної власності

Дослідити еволюцію промислової власності, у тому числі окремих об'єктів промислової власності. Пояснити причини, що спонукають до необхідності правової охорони об'єктів промислової власності. Дослідити еволюцію авторського права і суміжних прав. Зазначити, що з'явилося причиною до формування системи захисту авторського права і суміжних прав. Охарактеризувати розвиток інтелектуальної власності в Україні до і після проголошення нею суверенітету.

Тема 17. Історичне становлення законодавства з питань інтелектуальної власності.

Міжнародна система інтелектуальної власності. Еволюція міжнародного законодавства в сфері інтелектуальної власності. Міжнародні договори з питань інтелектуальної власності.

Законодавство України про інтелектуальну власність: еволюція законодавства про інтелектуальну власність в Україні; сучасний стан законодавства України про інтелектуальну власність. Формування державної системи правової охорони інтелектуальної власності.

Тема 18. Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку суспільства

Описати соціально-економічні стратегії в країнах, що розвиваються. Дослідити зв'язок між промисловою власністю і розвитком, вплив промислової власності на науково-технічний і економічний розвиток держави. Виявити роль авторського права і суміжних прав у розвитку культури суспільства. Звернути увагу на зростаючу роль об'єктів інтелектуальної власності в міжнародній торгівлі, у забезпеченні конкурентноздатності товарів.

Тема 19. Економіка інтелектуальної власності

Дати поняття інтелектуального капіталу, його структури. Інтелектуальна власність як товар. Оборотоздатність об'єктів інтелектуальної власності. Термін служби об'єктів інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність як нематеріальний актив. Випадки, коли необхідно визначати вартість прав на об'єкти інтелектуальної власності. Підходи до визначення вартості прав інтелектуальної власності. Методи оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Тема 20. Передача прав на об'єкти інтелектуальної власності

Суть торгівлі ліцензіями. Види ліцензій. Ліцензійні договори і їхня класифікація. Особливості ліцензійних договорів. Термін дії ліцензійних договорів. Порядок підготовки ліцензійних договорів.

Тема 21. Захист прав інтелектуальної власності

Система захисту прав інтелектуальної власності і її призначення. Категорії спорів. Адміністративний порядок захисту прав. Судовий порядок захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності: цивільно-правові способи захисту прав. Кримінальна відповідальність за порушення прав.

Тема 22. Міжнародне співробітництво в сфері інтелектуальної власності

Значення міжнародного співробітництва в сфері інтелектуальної власності. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). Участь України в її роботі. Співробітництво в рамках міжнародних регіональних організацій з питань охорони інтелектуальної власності: Європейська патентна організація (ЄПО), Євразійська патентна організація (ЄАПО), Африканські організації інтелектуальної власності. Участь України в міжнародному співробітництві в сфері інтелектуальної власності.

Тема 23. Комерціалізація прав на ОІВ.

Мета і основні способи комерціалізації. Поняття інтелектуального капіталу. Використання об'єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві. Внесення інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства. Уступка прав на об'єкти інтелектуальної власності. Передача прав на об'єкти інтелектуальної власності: за ліцензійним договором, за договором комерційної концесії, за договором лізингу. Суть торгівлі ліцензіями. Види ліцензій. Ліцензійні договори.

Тема 24. Оцінка вартості прав на ОІВ.

Випадки, в яких необхідно визначати вартість. Цілі та база оцінки. Підходи до визначення вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності. Витратний підхід, порівняльний підхід, дохідний підхід. Методи оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності. Зв'язок між підходами і методами. Алгоритм розрахунку вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності. Оцінка ризиків, повязаних з інтелектуальною власністю.

Тема 25. Управління правами інтелектуальної власності на етапах життєвого циклу ОІВ.

Життєвий цикл об'єкта інтелектуальної власності. Відмінності життєвого циклу ОІВ від життєвого циклу нового товару. Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі його створення. Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі набуття прав. Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі використання прав. Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі захисту прав. Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі утилізації.

 

Завдання №2.

ПИТАННЯ до заліку

1. Поняття, роль та значення інтелектуальної власності.

2. Інтелектуальна власність як результат творчої діяльності.

3. Інтелектуальна власність як право.

4. Еволюція промислової власності.

5. Еволюція авторського права і суміжних прав.

6. Еволюція інтелектуальної власності в Україні.

7. Роль промислової власності в економічному розвитку.

8. Авторське право та його вплив на розвиток культури.

9. Класифікація об'єктів права інтелектуальної власності.

10.Об'єкти промислової власності.

11.Нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності.

12.Особливості об'єктів інтелектуальної власності, які визнаються державною таємницею.

13.Об'єкти авторського права і суміжних прав.

14.Суб'єкти права інтелектуальної власності.

15.Творець (автор) як суб'єкт права.

16.Громадяни, юридичні особи й держава як суб'єкти права інтелектуальної власності.

17.Суб'єкти права промислової власності.

18.Суб'єкти авторського права.

19.Суб'єкти суміжних прав.

20.Відмінні риси прав патентовласника й автора винаходу.

21.Сутність та правила установки пріоритету об'єкта права інтелектуальної власності.

22.Конвенційний пріоритет як елемент міжнародного права інтелектуальної власності.

23.Система законодавства України про інтелектуальну власність.

24.Конституція України. Норми цивільного, господарського і кримінального кодексів України щодо інтелектуальної власності.

25.Спеціальне законодавство України з питань інтелектуальної власності.

26.Державна система правової охорони інтелектуальної власності.

27.Міністерство науки й освіти України як орган виконавчої влади, що відповідає за політику у сфері інтелектуальної власності.

28.Складові державної системи: Державний департамент інтелектуальної власності, Український інститут промислової власності, Українське агентство з авторських і суміжних прав, Інститут інтелектуальної власності і права - їх функції й задачі.

29.Громадські організації у сфері інтелектуальної власності.

30.Міжнародна система інтелектуальної власності.

31.Міжнародні договори про інтелектуальну власність.

32.Членство України в міжнародних договорах про інтелектуальну власність.

33.Всесвітня організація інтелектуальної власності, її структура й основні функції.

34.Міжнародне співробітництво в рамках регіональних договорів про інтелектуальну власність.

35.Мета й принципи правової охорони об'єктів інтелектуальної власності.

36.Загальні положення щодо охорони прав на об'єкти промислової власності.

37.Загальні положення щодо охорони прав на нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності.

38.Загальні положення щодо охорони об'єктів авторського права і суміжних прав.

39.Особливості правової охорони програм і баз даних для ЕОМ.

40.Загальні положення щодо охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності в іноземних державах.

41.Комерціалізація прав на об'єкти інтелектуальної власності.

42.Мета й основні способи комерціалізації.

43.Поняття та роль інтелектуального капіталу.

44.Використання об'єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві.

45.Внесення прав на об`єкти інтелектуальної власності в статутний капітал підприємства.

46.Поступка прав на об'єкти інтелектуальної власності.

47.Передача прав на об'єкти інтелектуальної власності: за ліцензійним договором, за договором комерційної концесії, за договором лізингу.

48.Ліцензії, види ліцензій.

49.Ліцензійні договори, їх види, структура та особливості складання.

50.Суть і особливості торгівлі ліцензіями.

51.Оцінка вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності. Випадки, у яких необхідно визначати вартість.

52.Підходи до визначення вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності.

53.Витратний підхід до визначення вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності.

54.Порівняльний підхід до визначення вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності.

55.Дохідний підхід до визначення вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності.

56.Методи оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності.

57.Зв'язок між підходами й методами оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності.

58.Алгоритм розрахунку вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності.

59.Управління правами інтелектуальної власності.

60.Життєвий цикл об'єкта інтелектуальної власності.

61.Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі його створення.

62.Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі знаходження прав.

63.Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі використання прав.

64.Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі захисту прав.

65.Управління об'єктом інтелектуальної власності на етапі утилізації.

66.Система захисту прав інтелектуальної власності і її призначення.

67.Причини, що приводять до порушення прав. Призначення системи захисту прав інтелектуальної власності.

68.Дії, що визнаються порушенням права інтелектуальної власності.

69.Дії, що піднімають права власників об'єктів промислової власності.

70.Основні порушення прав на об'єкти авторського права і суміжних прав.

71.Категорії суперечок.

72.Суперечки про визнання (невизнання) результату інтелектуальної діяльності об'єктом інтелектуальної власності.

73.Суперечки, що стосуються порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності.

74.Форми, порядок й способи захисту прав інтелектуальної власності.

75.Юрисдикційна форма захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності.

76.Неюрисдикційна форма захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності.

77.Види порушення прав інтелектуальної власності, що розглядаються в адміністративно-правовому порядку.

78.Захист прав інтелектуальної власності відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

79.Захист від несумлінної конкуренції.

80.Захист прав при переміщення через митний кордон України контрафактних товарів.

81.Цивільно-правовий порядок захисту прав інтелектуальної власності.

82.Порядок захисту порушених прав інтелектуальної власності, встановлений кримінальним законодавством.

83.Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності, що передбачена Кримінальним кодексом України.

84.Захист прав інтелектуальної власності в рамках угоди ТRІРS.

85.Угода ТRІРS як одна з угод Світової організації торгівлі.

86.Основні вимоги угоди ТRІРS щодо захисту прав інтелектуальної власності через порушення прав інтелектуальної власності.

87.Капітал як економічна категорія і його роль у господарській діяльності.

88.Сутність і економічний зміст інтелектуального капіталу Класифікація видів інтелектуального капіталу за ознаками.

89.Економічна природа видів інтелектуального капіталу й властивості їхнього функціонування.

90.Інтелектуальна власність як складова інтелектуального капіталу.

91.Сутність і джерела інвестицій як фактора розвитку інтелектуальної власності.

92.Інноваційна діяльність у сфері інтелектуальної економіки.

93.Інноваційна модель розвитку економіки, її стратегії та складові.

94.Міжнародний рух капіталу й економічна інтеграція у сфері інтелектуальної власності.

95.Економічна безпека і правове забезпечення інтелектуальної власності в Україні.

96.Фінанси в системі економічних відносин, зокрема, у системі інтелектуальної власності.

97.Податкова система України й податки при здійсненні господарських операцій з нематеріальними активами.

98.Фінансова політика нематеріальних активів.

99.Облікова політика нематеріальних активів.

100. Принципи побудови й організації бухгалтерського обліку нематеріальних активів.

101. Система рахунків бухгалтерського обліку.

102. Класифікація нематеріальних активів за господарсько-обліковою ознакою.

103. Оприбуткування об'єктів бухгалтерського обліку і документальне їхнього оформлення.

104. Безоплатне одержання й передача нематеріальних активів.

105. Внесення нематеріальних активів у статутний капітал.

106. Придбання нематеріальних активів за рахунок коштів підприємства, на умовах обміну, створення на підприємстві самотужки, на умовах здійснення загальної діяльності.

107. Програма нематеріальних активів.

108. Бухгалтерський облік роялті.

109. Бухгалтерський облік гудвілу як об'єкта нематеріальних активів.

110. Вимоги до амортизації нематеріальних активів.

111. Методи амортизації нематеріальних активів.

112. Переоцінка нематеріальних активів.

113. Трансформація інтелектуальної власності в інноваційний продукт.

114. Людський капітал і інтелектуальні ресурси в господарській діяльності.

115. Комерціалізація інтелектуальної власності і її механізм.

116. Правове забезпечення комерціалізації інтелектуальної власності.

117. Операції надходження (придбання) нематеріальних активів на безоплатній основі, за рахунок коштів підприємства і на умовах обміну.

118. Операції придбання нематеріальних активів на корпоративних умовах і на умовах здійснення спільної діяльності.

119. Операції придбання нематеріальних активів, створених на підприємстві самотужки і залученням сторонніх виконавців на договірній основі.

120. Операції придбання нематеріальних активів, що не передбачають передачі права власності на таке майно.

121. Операції з продажу нематеріальних активів.

122. Операції нематеріальних активів з ознаками гудвілу.

123. Оподатковування роялті.

124. Поняття вартості інтелектуальної власності та особливості її ринку.

125. Ціна і її формування на об'єкти інтелектуальної власності.

126. Класифікація об'єктів як об'єктів оцінки.

127. Перспективи розвитку оцінки інтелектуальної власності в Україні.

128. Техніка розрахунку відповідної дійсності вартості об'єктів інтелектуальної власності.

129. Підходи до оцінки вартості об'єктів інтелектуальної власності.

130. Методи оцінки об'єктів інтелектуальної власності.

131. Оцінка ризиків при визначенні вартості об'єктів інтелектуальної власності.

132. Визначення ставки дисконту при визначенні дійсної вартості об'єктів інтелектуальної власності.

133. Розрахунок ставки роялті.

134. Оцінка прав на винаходи і корисні моделі.

135. Оцінка прав на промисловий зразок.

136. Оцінка прав на торгову марку.

137. Оцінка вартості гудвілу.

138. Оцінка предмету ліцензії.

139. Оцінка прав на об'єкти авторського права і суміжних прав.

140. Ситуації, попередні оцінці вартості інтелектуальної власності.

141. Визначення мети й бази оцінки вартості інтелектуальної власності.

142. Порядок оцінки об'єктів інтелектуальної власності.

143. Зміст повного звіту про оцінку вартості інтелектуальної власності.

144. Етапи розвитку міжнародної торгівлі ліцензіями.

145. Причини та фактори розвитку міжнародної торгівлі ліцензіями.

146. Історія розвитку міжнародної торгівлі ліцензіями.

147. Взаємозв'язок міжнародної торгівлі ліцензіями з відтворенням, рівнем новітньої техніки й технологій.

148. Становлення ринку ліцензій в Україні, його характерні риси й тенденції розвитку.

149. Загальна характеристика ліцензійного договору.

150. Правова природа ліцензійного договору.

151. Предмет і об'єкт ліцензійного договору.

152. Класифікація ліцензійних договорів.

153. Суб'єкти ліцензійних угод, ліцензійні зобов'язання.

154. Важливі умови ліцензійного договору.

155. Правове регулювання передачі права власності на об'єкти промислової власності в Україні.

156. Розпорядження патентними правами.

157. Обмеження патентних прав.

158. Особливості передачі права власності на об'єкти промислової власності у випадку співволодіння охоронним документом.

159. Зміна складу співвласників інтелектуальної власності.

160. Обов'язкові умови й реквізити договору про передачу права власності на об'єкти промислової власності.

161. Особливості передачі права власності на знак для товарів і послуг.

162. Договори виняткової і не виняткової ліцензії на об'єкти промислової власності, їхнє значення при висновку й формуванні умов ліцензійного договору.

163. Структура ліцензійного договору.

164. Права та обов'язки сторін ліцензійного договору.

165. Відповідальність, гарантії й обмеження в ліцензійному договорі.

166. Антимонопольне законодавство ЄС щодо правового регулювання ліцензійної діяльності.

167. Термін дії ліцензійного договору, умови його припинення.

168. Особливості істотних умов ліцензійного договору для деяких ОІВ.

169. Порядок висновку й реєстрації ліцензійних договорів в Україні.

170. Ліцензійна винагорода, її види та способи визначення.

171. Поняття ноу-хау. критерії його визначення.

172. Основні види ноу-хау.

173. Організація й техніка торгівлі ліцензіями на ноу-хау

174. Ліцензійний договір на ноу-хау.

175. Сутність, принципи й функції маркетингу інтелектуальної власності.

176. Маркетингові дослідження й виявлення цільових ринків інтелектуальної власності.

177. Визначення вартості товарів чи послуг, пов`язаних з інтелектуальною власністю.

178. Формування попиту й стимулювання збуту об'єктів інтелектуальної власності.

179. Особливості інтелектуальної власності як об'єкта маркетингу.

180. Роль і місце винаходів у життєвому циклі інноваційних товарів.

181. Особливості маркетингу на різних стадіях життєвого циклу інноваційних товарів.

182. Ринкова оцінка інноваційного продукту.

183. Уточнення вимог до інноваційного продукту.

184. Дослідження ринку інноваційного продукту.

185. Налагодження контактів із потенційними партнерами в сфері інтелектуальної власності.

186. Попередня оцінка ідеї бізнесу.

187. Економічна оцінка ідеї бізнесу.

188. Захист інноваційної ідеї.

189. Необхідність і задачі прогнозування розробок та інновацій.

190. Визначення технічного рівня розробки.

191. Основні підходи й методи прогнозування технологій. Аналіз тенденцій.

192. Метод експертних оцінок.

193. Комплексний аналіз розвитку технологій.

194. Аналіз форм комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності.

195. Відмінність маркетингу технологій від маркетингу інноваційних виробів.

196. Добір конкурентноздатних технологій для продажу чи купівлі.

197. Кон'юнктура й прогнозування ліцензійного обміну.

198. Вплив циклічності розвитку світової економіки на торгівлю ліцензіями.

199. Особливості маркетингу об'єктів ліцензійної торгівлі.

200. Ліцензіар і ліцензіат. Пошук і вибір ліцензіата.

 

 


Просмотров 331

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!