Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Методичні вказівки до виконання роботи071-184

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

до виконання курсового проекту “Захист територій від підтоплення та затоплення” з дисципліни “Інженерні меліорації” для студентів за напрямом підготовки 6.060103 “Гідротехніка (водні ресурси)”

 

 

Затверджено на засіданні

методичної комісії за напрямом

підготовки 6.060103

“Гідротехніка (водні ресурси)”

Протокол №__

від “____” _________ 2012 р.

 

 

Рівне-2012

Методичні вказівки до виконання курсового проекту “Захист територій від підтоплення та затоплення” з дисципліни “Інженерні меліорації” для студентів за напрямом підготовки 6.060103 “Гідротехніка (водні ресурси)” денної та заочної форми навчання / А.М. Рокочинський, А.С. Теслюкевич, В.А. Живиця, Л.О. Бадинський. - Рівне: ФВГ НУВГП, 2012. - 45 с.

 

Упорядники:

Рокочинський А.М., д.т.н., професор, завідувач кафедри гідромеліорацій.

Теслюкевич А.С., к.т.н., доцент кафедри гідромеліорацій.

Живиця В.А., к.т.н., доцент кафедри гідромеліорацій.

Бадинський Л.О., к.т.н., асистент кафедри гідромеліорацій.

 

Відповідальний за випуск: Рокочинський А.М., д.т.н., професор,

завідувач кафедри гідромеліорацій.

 

 

© Рокочинський А.М.,

© Теслюкевич А.С.,

© Живиця В.А.,

© Бадинський Л.О., 2012

© Національний університет

водного господарства та

природокористування, 2012


Зміст

Склад розрахунково-графічної роботи………………………….3

Література…………………………………………………...………3

Передмова…………………………………………………………...4

Методичні вказівки до виконання роботи..…………………….5

 

Склад розрахунково-графічної роботи

 

Пояснювальна записка

 

Вступ

1. Природно-господарська характеристика об’єкта

2. Аналіз причин, затоплення, підтоплення та заболочення територій

3. Інженерні меліорації по захисту населеного пункту від підтоплення

3.1. Прогноз підтоплення території у наслідок створення водосховища

3.2. Проектування та розрахунок горизонтального берегового дренажу3.3. Проектування та розрахунок берегового вертикального дренажу

4. Розрахунок водозахистних дамб

5. Розрахунок водовідвідної споруди

6. Проектування поздовжнього профілю водовідвідної споруди

7. Розрахунок спрягаючої споруди

Використана література

 

Література

1. Костяков А.Н. Основы мелиораций. – М.: Сельхозиздат, 1960. – 624 с.

2. ДБН В.2.4–1–99 Меліоративні системи та споруди. Норми проектування. – К.: Держбуд України, 1999. – 174 с.

3. Грацианский М.Н. Инженерная мелиорация. – М.: Стройиздат, 1965. – 262 с.

4. Сельскохозяйственная мелиорация / [за ред. Б.С. Маслова]. – М.: Колос, 1984. – 512 с.

5. Корюкин С.Н. Регулирование рек в мелиоративных целях. – М.: Колос, 1972. – 272 с.

Передмова

 

Методичні вказівки призначені для надання допомоги студентам заочної стаціонарної форми навчання за напрямом підготовки 6.060103 “Гідротехніка (водні ресурси)” в питаннях систем захисту сільськогосподарських територій, промислових комплексів і населених пунктів від негативної дії води, зокрема затоплення і підтоплення територій.

При виконанні курсового проекту студенти повинні оволодіти сучасними методами проектування та розрахунку систем захисту територій від шкідливої дії поверхневої та ґрунтової води на сільськогосподарських угіддях, територіях промислових комплексів, та населених пунктів; навчитись працювати з довідковою та нормативною літературою.При розробці і оформленні розділів курсового проекту та його графічної частини необхідно користуватися державними та галузевими стандартами, нормативними документами (див. список літератури).

Проект складається із 23…25 листків формату А-4 текстової частини, яка ілюструється графічними додатками та таблицями. У тексті повинні бути посилання на використану літературу. Графічна частина, яка розміщена на стандартному листі формату А-2, містить план осушувальної мережі для захисту території від підтоплення в зоні високого стояння рівня ґрунтової води, або по захисту території від затоплення.

На початку проекту приводиться „Зміст”, який повинен включати перелік всіх параграфів, які розглянуті в курсовому проекті.

Вихідні дані для виконання даної роботи, які відповідають шифру студента (див. МВ 071-178).

 

Оформлення роботи

Пояснювальна записка оформляється на стандартних листах формату А4 (210 297 мм). На сторінках тексту відповідно до ЄСКД робляться рамки з дотриманням полів: зліва - 25 мм, справа - 10 мм, зверху - 20 мм, знизу - 25 мм.

Всі сторінки тексту повинні бути пронумеровані. Першою сторінкою вважається титульний лист, на ній цифра „1” не проставляється. На наступній сторінці проставляється цифра „2” і т.д. Номер слід ставити у відповідному „вікні” штампу, який знаходиться в нижній частині рамки.

На плані М 1:10000 об’єкта показують прийняті інженерні рішення по захисту території від шкідливої дії поверхневої та ґрунтової води: огороджувальна, водоскидна мережа і як, варіант №1, горизонтальний та варіант №2, вертикальний дренаж.

Поздовжні профілі виконуються в масштабі Мг 1:10000 та Мв 1:100 у загальноприйнятих умовних позначках.

Рекомендована література приведена в кінці методичних вказівок.Головні вимоги, які пред’являються до оформлення роботи – акуратність виконання та правильне рішення конкретних питань.

 

Методичні вказівки до виконання роботи

 

Вступ

Слід коротко викласти наслідки негативної дії надлишкової води, яка спонукає затоплення, підтоплення та заболочення території, а також цілі та задачі, що вирішуються проектом.

 


Просмотров 375

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!