Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Додаток 2 Зразок оформлення листа 

Міському голові

Чайці В.Д.

 

 

Про капітальний ремонт будівлі

 

Шановний Володимире Дмитровичу!

Прошу Вас дати дозвіл на виконання капітального ремонту будівлі по вул.Акіма,1 з переобладнанням його під навчальний корпус МФ НаУКМА.

Додатки:

1. Розпорядження №84-р Управління майном комунальної власності Миколаївської Міської Ради -1 арк.

2. Копія свідоцтва про реєстрацію – 1 арк

 

 

Ректор Л.П. Клименко

 

 

Лапченко В.О.

24-41-46

 

(Рекомендовано: для тексту міжрядковий інтервал 1,5,

шрифт заголовку і атрибутів виконавця – на 1pt менш ніж основного тексту, при одинарному міжрядковому інтервалі))

 


Додаток 3 Зразок оформлення наказу

Національний університет “Києво Могилянська Академія”

Миколаївська філія

 

Н А К А З

 

 

“30” жовтня 2000 р. № 14 м.Миколаїв

 

Про розробку та проведення
комплексних контрольних робіт

 

Згідно з планом підготовки університету до атестації і проведення самоаналізу його діяльності

НАКАЗУЮ:

  1. Кафедрам до 25 грудня 2000 року розробити пакети комплексних контрольних робіт (ККР) з навчальних дисциплін у відповідності з вимогами Державної інспекції закладів освіти до складу, змісту і порядку їх розробки.
  2. Завідувачам кафедр:
    • До 1 грудня 2000 року створити з найбільш кваліфікованих викладачів і передати через деканів у навчально-методичний відділ (Л. І. Янову) склад робочих груп для розробки пакетів ККР;
    • До 25 грудня 2000 року пакети ККР розглянути на засіданні кафедр і направити на рецензування; при наявності в рецензії зауважень пакет доопрацювати і передати у навчально-методичний відділ для затвердження їх ректором; взяти до уваги, що рецензію на пакет ККР з фундаментальних і професійно-ор’єнтованих дисциплін, які не читаються випусковою кафедрою, дає випускова кафедра;
    • У січні 2001 року провести за погодженням з деканами факультетів графіком комплексні контрольні роботи на всіх невипускних курсах і проаналізувати їх результати на засіданнях кафедр.
  3. Деканам до 30 грудня 2000 року скласти оптимальний графік проведення ККР, узагальнити їх результати і, при необхідності, винести їх на обговорення рад факультетів.
  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на деканів факультетів та проректора з навчальної роботи О. М. Трунова.

 

Ректор Л. П. Клименко

 

Вик. Янов Л.І.

 

Погоджено

Декани факультетів

Проректор з навчальної роботи

 


 

Додаток 4 Зразок оформлення службової записки

 

Проректору з навчальної

роботи МФ НаУКМА

п. Трунову О.М.

 

Службова записка № 25 02 22/ 125 від 27 жовтня 2000р

 

Прошу Вашого дозволу звільнити студентів від занять у зв’язку з виступом на спартакіаді.

 

Завідуюча кафедрою фізичного виховання к.п.н. доцент Довгань Н.Ю.

 

Узгоджено

Декан факультету еколого-медичних наук Прищепов О.Ф..

 

Вик. Ст.. викладач Андрущенко М.І..

 

Додаток 5 Зразок оформлення номенклатури справ структурного підрозділу

МФ НаУКМА

_________________________________

(Найменування структурного підрозділу)

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

_______________№________

(місце складання)

на __________________рік

 

 

(найменування розділу)

Індекс справи Заголовок справи (тому частини) Кількість справ (томів, частин) Строк збері­гання справи (тому частини) і номери ста­тей за пере­ліком Примітки
         

 

Найменування посади керівника

Структурного підрозділу підпис ПІБ

 

ПОГОДЖЕНО

Особа, відповідальна за архівний підрозділ

Підпис ПІБ

Дата

 

Підсумковий запис категорії та кількості справ, заведених у ____________________

структурному підрозділі

Терміни зберігання Усього У тому числі
Таких, що пере­хо­дять З позначкою ЕПК
       

Постійного

Тимчасового (понад 10 років)

Тимчасового (до 10 років включно0

Разом

Найменування посадової особи,

відповідальної за діловодство Підпис Розшифровка підпису

Дата

Підсумкові відомості передано до відділу діловодства

Найменування посадової особи,

Відповідальної за передачу Підпис Розшифровка підпису

Дата

 

 

Додаток 6 Зразок оформлення опису справи

ЗАТВЕРДЖУЮ

Найменування посади

керівника структурного

підрозділу

Підпис Розшифровка підпису

Дата

 

 

ОПИС №

Документів, які передані на постійне (тимчасове) зберігання до архіву

 

№№ п/п Заголовок документа Крайній строк   Кількість аркушів у спра­ві (томі, час­тині) Примітки
почато закінчено
           

 

Разом____________________________________________________документів

(цифрами та літерами)

Найменування посадової особи,

яка склала опис Підпис Розшифровка підпису

Дата

Найменування посадової особи,

яка прийняла документи за описом Підпис Розшифровка підпису

Дата

 

Додаток 7 Рекомендований перелік розпорядчих документів

(дивитися п.п. 3.2.2., 7.3.3., 7.3.4.)

 

Найменування документа Підстава для ство­рення до­ку­мента Місце фор­му­вання проек­­ту до­­­кумента Місце фор­му­вання до­кумента з роз­рахун­ком роз­силки Місце реєстрації та збе­рі­гання ори­гіналу ра­зом із до­ку­мен­тами під­стави Примітки
Накази по кадровому составу співробітників
Про прийняття, пе­реве­ден­ня, звіль­нення Заява на ім’я рек­то­ра з візами ке­рівників   Відділ кадрів Відділ кадрів  
Про надання від­пусток, ви­хід­них днів Заява на ім’я рек­то­ра з візами ке­рівників   Відділ кадрів Відділ кадрів  
Про заохочення Проект з ві­зами ке­рів­ників за під­писом про­рек­тора Структурні підрозділи Відділ кадрів Відділ кадрів  
Про посадові ок­лади і над­бавки до них, встанов­лен­ня наванта­жен­ня Проект з ві­зами ке­рів­ників за під­писом про­рек­тора Структурні підрозділи Відділ кадрів Відділ кадрів  
Накази студентські
Про прийняття на 1 курс за результатами тестування Проект Приймальна комісія Приймальна комісія Відділ кадрів  
Про прийняття, пе­реведен­­ня*, на­­дання перерви у нав­чанні, ака­де­мічних від­пус­ток, поновлення, по­втор­не нав­чан­ня, звіль­нен­ня Заява на ім’я рек­то­ра з візами де­кана, про­рек­тора   Відділ кадрів Відділ кадрів * Крім до­ку­мен­тів про пе­ре­ве­ден­ня в ін­шу гру­пу в ме­­жах фа­куль­тету
Зміна прізвищ Заява на ім’я ректора   Відділ кадрів Відділ кадрів  
Про стипендію, матеріаль­ну до­по­могу Проект з ві­зами ке­рів­ників за під­писом про­рек­тора** Деканати Деканат Відділ кадрів **рішення про необ­хід­ність ство­рення проек­ту ви­­зна­чає де­ка­нат
Про заохочення Проект з візами ке­рів­ників за під­писом про­рек­тора** Деканати Деканат Відділ кадрів -“-
Накази загальні
З питань ад­мі­ністративно-фі­нансової діяль­ності філії Проект з візами ке­рів­ників за під­писом про­рек­тора*** Структурні підрозділи Структурні підрозділи Відділ діловодства ***рішення про необ­хід­­ність ство­­рен­ня проект­у ви­зна­чає струк­тур­ний під­роз­діл
З питань нау­кової діяль­ності філії Проект з ві­зами ке­рів­ників за під­писом про­рек­тора*** Структурні підрозділи Структурні підрозділи Відділ діловодства -“-
З питань навчання (теми дип­­лом­них, кур­со­­вих робіт, склад ДЕК, підготовка до акредитації і т.і.) Проект з ві­зами ке­рів­ників за під­писом про­рек­тора** Деканати Деканат Відділ діловодства -“-
Розпорядження
Про оперативне вирішення питання в межах ком­пе­тен­ції декана*   Деканат Деканат Деканат *За підписом декану
Про оперативне вирішення питання в межах компетен­ції проректора**   Структурні підрозділи Структурні підрозділи Відділ діловодства **За підписом проректора

 
Просмотров 739

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!