Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Формування, Оцінювання та використання потенціалу підприємства та його складовихСтруктуру і джерела утворення активів підприємства оцінюють за допомогою агрегованого порівняльного аналітичного балансу. Для цього вихідний баланс доповнюють показниками структури, динаміки вкладень і джерел коштів підприємства.

Форма агрегованого порівняльного аналітичного балансу наведена у табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Агрегований порівняльний аналітичний баланс підприємства [на основі 1, с.74]

Стаття балансу На початок року На кінець року Зміни за звітний період
тис. грн. % до підсумку тис. грн. % до підсумку тис. грн. (гр.4 – гр.2) %, (гр.6 гр.2) *100 струк-тури, % (гр.6 / р.1 гр.6) частка (гр.5 – гр.3)
Актив
Необоротні активи                
Основні засоби                
Нематеріальні активи                
Довгострокові фінансові інвестиції                
Оборотні активи                
Запаси                
Дебіторська заборгованість                
Поточні фінансові інвестиції                
Кошти та їх еквіваленти                
Витрати майбутніх періодів                
Пасив
Власний капітал                
Статутний капітал                
Нерозподілений прибуток                
Інші джерела                
Позиковий капітал                
Довгострокові зобов’язання                
Короткострокові кредити та позики                
Кредиторська заборгованість                

 

Для оцінювання складу, структури та джерел формування активів підприємства і характеру змін потенціалу даних складових складають матричний баланс (модель). Взаємозв’язок між активами та джерелами їх утворення формується на основі варіантної процедури вибору коштів у послідовності, наведеній у табл. 2.2, у межах залишку коштів.

Використання кожного з наступних перерахованих у табл. 2.2 джерел свідчить про певне зниження якості забезпечення коштами. Про неефективне використання коштів свідчить наявність додаткових потреб залучати інші джерела (що не увійшли до наведеного переліку).

З метою оцінювання якості (пріоритетності) джерел формування активів експертним шляхом задається рейтингова шкала переваги щодо закріплення певного i-го джерела (i =1,2, ..., m) за певним j-м видом активів (j =1, 2, ..., n) Сij.

У прикладі матричного балансу (табл. 6.3) шкала наводиться в балах від 1 до 5 у напрямку спадання бажаності варіантів закріплення. Наприклад, якість джерел формування необоротних активів оцінюється за рахунок: статутного фонду – 1 бал (краще джерело), прибутку – 2 бали, довгострокових зобов’язань – 3 бали, короткострокових кредитів банку та кредиторської заборгованості – 5 балів (найгірше джерело). Дані значення Сij розміщені у таблиці ліворуч угорі в клітинках матриці.

Таблиця 2.2

Порядок формування активу балансу підприємства [1]

Стаття активу Стаття пасиву
Необоротні активи 1. Статутний капітал
  2. Прибуток
  3. Довгострокові зобов’язання
Запаси 1. Статутний капітал (залишок)
  2. Прибуток (залишок)
  3. Довгострокові пасиви
  4. Короткострокові кредити та позики
  5. Кредиторська заборгованість
Дебіторська заборгованість 1. Кредиторська заборгованість
  2. Короткострокові кредити та позики
Поточні фінансові інвестиції 1. Прибуток
  2. Кредиторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти 1. Прибуток (залишок)
  2. Кредити і позики
  3. Кредиторська заборгованість

 

Із множини варіантів формування активів підприємства (Хij) вибирають оптимальний за критерієм (цільовою функцією), якому відповідає найякісніше використання окремих джерел:

при наступних умовах:

1) усі джерела мають бути використані ;

2) усі активи мають бути сформовані ;

3) всі значення активів та їх джерел мають бути невід’ємними xij ≥ 0.

Кращий варіант повинен забезпечувати мінімальну суму добутків коштів, зважених на бальну оцінку відповідного варіанта.

Зважена на бали сума балансу (табл. 2.3) становить 13800 тис. грн. Середньозважений бал привабливості сполучення статей пасиву і активу (коефіцієнт відношення мінімуму цільової функції до валюти балансу) становить 1,725 (13800/8000).

За даними балансу на кінець періоду мінімум цільової функції дорівнює 13570, а відповідний коефіцієнт 1,554 (13570/8730). Це дозволяє зробити висновок, що в діяльності підприємства відбуваються позитивні зміни.

Для здійснення розрахунків за наведеною методикою використовують дані додатків Б-Д відповідно до варіанту завдання.

Поряд з оцінкою окремих складових стану підприємства велике значення за умов ринкової економіки має оцінка стану та вартості підприємства загалом, зокрема, у порівнянні з іншими підприємствами галузі та конкурентами.

 

Таблиця 2.3

Приклад матричного балансу підприємства [на основі 2, с.19]

  Статті активу Статті пасиву
Власні кошти Позикові кошти   Баланс
Статутний капітал Інші власні кошти Довгострокові зобов’язання Короткострокові кредити банків Кредиторська заборгованість
Необоротні активи 1 3250/4000 2 3 750/390 5 5 4000/4390
Запаси 3 250/ - 3 750/550 5 2 700/900 1 1450/900 3150/2350
Дебіторська заборгованість 5 5 5 200/470 3 1 - /380 200/850
Поточні фінансові інвестиції 3 1 250/1050 5 5 5 250/1050
Кошти 2 2 3 400/90 5 5 400/90
Баланс 3500/4000 1000/1600 1350/950 700/900 1450/1280 8000/8730

Прим.: чисельник / знаменник - відповідно дані на початок і на кінець періоду.

 

З даною метою застосовується комплексна рейтингова оцінка підприємства, яка дозволяє віднести його до певного класу (розряду). Для проведення комплексної рейтингової оцінки використовують способи сум, середньої геометричної, суми місць, віддалей тощо.

Проведемо оцінку стану підприємства, використовуючи спосіб віддалей (найкращу оцінку отримують об’єкти, максимально наближені до еталона - об’єкта з максимальними оцінками за всіма показниками:

(2.1)

Коефіцієнти визначаються як відношення значень показників до їх еталонних значень.

Коефіцієнт відношення показників до еталону розраховується за формулою

(2.2)

 

Результати порівняльної рейтингової оцінки визначаються

(2.3)

де КЗ – коефіцієнт значимості, значення якого встановлюється експертами.

У подальшому розраховується сума квадратів отриманих коефіцієнтів.

Розглянемо приклад використання способу відділів для оцінки стану підприємства. Вихідні дані по підприємствах, стан яких порівнюється, наведено у табл. 2.4.

Таблиця 2.4

Вихідні дані для оцінювання [3, с. 290-294]

Показники-індикатори Підприємства Еталонне значення показника (xmax) Коефіцієнт значимості
Коефіцієнт покриття 1,5 1,7 2,5 2,5
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,15 0,24 0,19 0,35 0,35
Коефіцієнт фінансової незалежності 0,57 0,70 0,45 0,60 0,70
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами   0,12   0,21   0,09   0,25   0,25  

 

Результати розрахунків за формулами 2.2 та 2.3 представлені у табл. 2.5

Таблиця 2.5

Результати порівняльної рейтингової оцінки

Показник-індикатор Підприємства Коефіцієнт значимості (КЗ)
Коефіцієнт покриття 0,60 0,72 0,68 0,92 0,52 0,54 1 2
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,43 0,92 0,69 2,37 0,45 1,47 1 5
Коефіцієнт фінансової незалежності 0,81 1,99 1 0,64 1,24 0,86 2,20 3
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами 0,48 0,92 0,84 2,82 0,36 0,52 1 4
Рейтингова оцінка з урахуванням коефіцієнта значимості   2,13   3,02   1,49   3,63   -
Місце -
чисельник – розрахунок за формулою 9.2, знаменник – розрахунок за формулою 9.3

 

Найбільшому значенню рейтингової оцінки відповідає перше місце при ранжуванні підприємств. При рейтинговій оцінці способом віддалей можна використовувати відхилення критерію, що вивчається, від еталону, а у розрахунках використовувати різницю між еталоном і показником-коефіцієнтом. Першому місцю при цьому відповідатиме найменша величина показників рейтингової оцінки.

Критерії оцінки показників фінансового стану підприємств наведено у додатку 1. На основі розрахунків та використання даних додатку визначається клас підприємства:

1-й клас (100-94 бали) – відмінний фінансовий стан, практично відсутній ризик взаємовідносин партнерів з даним підприємством;

2-й клас (93-85 бали) – добрий фінансовий стан, існує незначний рівень ризику взаємовідносин партнерів з даним підприємством;

3-й клас (84-52 бали) – задовільний фінансовий стан. Ризик взаємовідносин партнерів з даним підприємством значний;

4-й клас (51-21 бали) – фінансовий стан близький до банкрутства, ризик взаємовідносин партнерів з даним підприємством досить великий;

5-й клас (20-0 балів) – незадовільний фінансовий стан, підприємство може бути визнано банкрутом; взаємовідносини партнерів з даним підприємством недоцільні.

Для здійснення розрахунків за наведеною методикою використовують дані додатків А-Д. Для порівняння вибирають дані іншого підприємства (наприклад, № варіанту +10).

Для системної характеристики діяльності підприємства можна скористатися показниками, які дозволяють оцінити конкурентоспроможність потенціалу підприємства, його стан і позиції на ринку. До даних груп показників відносять конкурентний потенціал підприємства, конкурентоспроможність продукції, іміджевий та маркетинговий потенціал, фінансовий стан, ефективність та екологічність виробництва, а також соціальну ефективність діяльності підприємства.

Перелік показників по групах оцінювання потенціалу наведено у табл. 2.6

По кожній з груп показників визначають коефіцієнти вагомості за критерієм рівня конкурентоспроможності потенціалу підприємства, використовуючи шкалу трансформації якісних оцінок переваги одного параметра над іншим у кількісні оцінки (табл. 2.7).

Таблиця 2.6

Групи показників комплексного оцінювання потенціалу підприємства

Групи показників Показники
1. Конкурентний потенціал підприємства (П1) Продуктивність праці, фондовіддача, матеріаломісткість, ефективність технологій і праці, коефіцієнт гнучкості
2.Конкурентоспроможність продукції (П2) Співвідношення ціна/якість
3. Іміджевий потенціал (П3) Імідж підприємства, якість обслуговування
4. Маркетинговий потенціал (П4) Зворотні зв’язки з клієнтами, коефіцієнт затовареності готовою продукцією, рентабельність продажів, рівень сервісу, ефективність рекламних заходів
5. Фінансовий стан (П5) Коефіцієнти автономії, ліквідності, фінансової стійкості, заборгованості, покриття, абсолютної ліквідності, оборотності обігових коштів, ризику, ефективності активів
6. Ефективність виробництва (П6) Використання виробничої потужності, витрати на одиницю продукції, рентабельність виробництва, тривалість виробничого циклу, коефіцієнти спеціалізації та кооперації, якість управління, передові методи організації праці
7. Екологічність виробництва (П7) Зменшення обсягів викидів та площ, зайнятих відходами
8. Соціальна ефективність (П8) Професійно-кваліфікаційна структура кадрів, рух кадрів, поліпшення умов праці та охорона здоров’я

 

Таблиця 2.7

Шкала трансформації якісних оцінок переваги показників у кількісні

Якісна оцінка Кількісна оцінка, бали
Показники рівні за значенням та вагомістю
Перший показник дещо перевищує другий
Перший показник перевищує другий
Перший показник набагато перевищує другий

 

Приклад встановлення ваги груп показників оцінки рівня використання потенціалу підприємства наведено у табл. 2.8.

Таблиця 2.8

Встановлення ваги груп показників оцінки рівня використання потенціалу підприємства

Групи показників П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 Сума
П1 1/1 2/1 2/1 3/1 2/1 5/1 2/1
П2 1/1 2/1 1/1 2/1 2/1 3/1 2/1
П3 1/2 1/2 1/2 1/2 2/1 3/1 2/1
П4 1/2 1/1 2/1 2/1 2/1 5/1 3/1 16,5
П5 1/3 1/2 2/1 1/2 1/2 3/1 2/1 9,83
П6 1/2 1/2 1/2 1/2 2/1 3/1 1/1
П7 1/5 1/3 1/3 1/5 1/3 1/3 1/2 3,23
П8 1/2 1/2 1/2 1/3 1/2 1/1 2/1 6,33
Разом 4,53 5,33 10,33 6,03 11,33 10,83 25,0 13,5 86,89

 

Коефіцієнти вагомості розраховуємо як відношення суми чисел відповідного рядка до загальної суми, яка у нашому випадку дорівнює 86,89. В результаті отримуємо значення відповідних коефіцієнтів по групах показників:

КП1 = 0,207; КП2 = 0,161; КП3 = 0,115; КП4 = 0,19; КП5 = 0,113; КП6 = 0,104; КП7 = 0,037; КП8 = 0,073

Інтегральний показник комплексного оцінювання використання потенціалу Кпі підприємства визначається за допомогою середньої геометричної

 

В якості базових показників для порівняння отриманих результатів використовують середньогалузеві значення інтегрального коефіцієнта, показники підприємств-конкурентів, лідерів ринку, еталонні рівні, або ж інтегральний коефіцієнт підприємства за минулі періоди.

Для здійснення розрахунків за варіантами використовують дані попередніх робіт.

 

Література до виконання контрольної роботи

1. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2000. – 152 с.

2. Ізмайлова К.В. Сучасні технології фінансового аналізу: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2003. – 148 с.

3. Економічний аналіз: Навч. посібник /За ред проф.. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: ПП „Рута”, 2003. – 680 с.

4. Оберемчук В.Ф. Стратегія підприємства: Короткий курс лекцій. – К.: МАУП, 2000. – 128 с.

 

 

Додаток А

Критерії оцінки показників фінансового стану підприємства

Показники фінансового стану Рейтинг показників, бали Критерії оцінки показників залежно від їх фактичного значення, бали Умови зниження критеріїв
   
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 20,0 0,5 і вище – 20 балів менше 0,1 – 0 балів За кожних 0,1 пункту зниження порівняно з 0,5 знімається 4 бали
Коефіцієнт швидкої ліквідності 18,0 1,5 і вище – 18 балів менше 0,1 – 0 балів За кожних 0,1 пункту зниження порівняно з 1,5 знімається 3 бали
Коефіцієнт покриття 16,5 2,0 і вище – 16,5 менше 0,1 – 0 балів За кожних 0,1 пункту зниження порівняно з 2 знімається 1,5 бали
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами 15,0 0,5 і вище – 15 балів менше 0,1 – 0 балів За кожних 0,1 пункту зниження порівняно з 0,5 знімається 3 бали
Коефіцієнт автономії 17,0 0,6 і вище – 17 балів менше 0,4 – 0 балів За кожних 0,01 пункту зниження порівняно з 0,6 знімається 0,8 бали
Коефіцієнт фінансової незалежності у частині формування запасів 13,5 1,0 і вище – 13,5 балів менше 0,5 – 0 балів За кожних 0,1 пункту зниження порівняно з 1 знімається 2,5 бали
Разом -

 

 

Додаток Б

Баланс підприємства (базовий рік), млн.грн

  Варіанти
Основні засоби 5,2 6,1 7,0 8,8 9,5 10,3 11,0 12,4 13,0 14,7
Нематеріальні активи - - - 0,9 1,8 3,5 0,3 0,6 4,5 1,4
Інші необоротні активи 0,2 0,4 1,2 2,8 1,5 2,2 1,1 3,1 1,9 2,6
Запаси 3,5 7,6 6,3 10,5 25,0 9,2 25,9 15,0 24,0 30,5
Дебіторська заборгованість 8,1 2,4 11,8 17,0 19,1 7,5 9,0 28,0 56,4 37,0
Інші поточні активи 2,0 4,2 5,0 1,,8 7,0 7,7 10,2 12,0 18,0 22,4
Власний капітал 7,3 9,2 12,6 9,8 14,6 15,7 22,6 28,8 53,7 30,3
Короткострокові зобов’язання 9,3 6,0 14,5 29,9 15,2 11,6 31,2 25,8 34,6 35,2
Довгострокова заборгованість 2,4 6,5 4,2 2,1 34,1 13,1 3,7 16,5 29,5 43,1
  Варіанти
 
Основні засоби 15,8 18,5 20,2 22,0 25,9 28,2 30,1 35,0 40,8 45,3
Нематеріальні активи - - 1,2 0,9 1,8 3,5 0,3 0,8 4,5 1,4
Інші необоротні активи 0,2 0,4 1,2 2,8 1,5 2,2 1,1 3,1 1,9 2,6
Запаси 9,5 7,6 20,3 10,5 35,0 9,2 35,9 15,0 24,0 30,5
Дебіторська заборгованість 12,1 7,4 28,8 22,7 19,1 7,5 9,0 38,0 56,4 37,0
Інші поточні активи 3,0 4,2 5,0 6,8 7,0 7,7 10,2 12,0 18,0 22,4
Власний капітал 25,3 21,2 34,6 25,8 43,1 35,7 32,6 48,8 63,7 50,3
Короткострокові зобов’язання 9,1 16,0 24,5 29,9 25,2 11,0 32,2 45,4 44,6 65,2
Довгострокова заборгованість 6,2 0,9 17,6 10,0 22,0 11,6 21,8 9,7 37,3 23,7
  Варіанти
 
Основні засоби 55,4 60,4 63,8 70,1 75,7 78,3 85,2 90,5 95,0 100,6
Нематеріальні активи - - 1,2 0,9 1,8 3,5 0,3 0,8 4,5 1,4
Інші необоротні активи 0,2 5,4 2,2 2,8 1,5 2,2 1,1 3,1 1,9 2,6
Запаси 23,5 27,6 20,3 10,5 35,0 29,2 35,9 15,0 24,0 30,5
Дебіторська заборгованість 44,1 12,4 28,8 22,7 19,1 37,5 9,0 38,0 56,4 37,0
Інші поточні активи 7,5 4,2 5,0 6,8 7,0 7,7 10,2 12,0 18,0 22,4
Власний капітал 54,0 65,2 44,6 75,8 63,1 75,7 92,6 98,8 113,7 120,3
Короткострокові зобов’язання 39,1 36,0 64,5 29,9 35,2 61,3 32,2 35,4 79,8 45,2
Довгострокова заборгованість 37,6 8,8 12,2 8,1 41,8 21,4 16,9 25,2 6,3 29,0

Додаток В

Баланс підприємства (звітний рік), млн.грн

  Варіанти
Основні засоби 6,2 8,5 10,0 8,5 10,5 14,9 14,5 15,6 17,2 18,9
Нематеріальні активи - - - 0,7 1,9 3,5 0,8 0,8 4,0 1,2
Інші необоротні активи 0,7 0,6 1,2 2,7 1,8 2,2 2,1 2,5 2,0 2,9
Запаси 4,0 8,2 8,3 11,5 26,6 9,2 28,2 16,0 27,4 33,7
Дебіторська заборгованість 11,9 2,6 12,8 18,0 19,1 7,5 10,4 22,9 58,2 31,5
Інші поточні активи 3,0 5,2 6,0 1,8 7,0 7,7 8,1 14,0 15,1 23,9
Власний капітал 13,8 11,2 15,3 10,2 14,5 18,8 25,0 32,1 52,2 38,6
Короткострокові зобов’язання 9,3 7,2 14,7 29,9 15,2 12,7 31,9 27,2 36,7 29,8
Довгострокова заборгованість 2,7 6,7 8,3 3,1 37,2 13,5 7,2 12,5 35,0 43,7
  Варіанти
 
Основні засоби 24,0 22,8 24,1 27,5 22,0 32,1 37,2 45,0 49,8 50,3
Нематеріальні активи 0,5 - 1,8 0,9 1,8 3,2 0,9 5,8 5,5 1,4
Інші необоротні активи 0,3 0,9 1,7 3,8 1,5 2,7 0,1 3,1 1,9 2,6
Запаси 11,7 8,9 22,9 12,0 33,1 9,9 36,7 20,0 29,0 35,5
Дебіторська заборгованість 10,3 9,5 29,5 23,9 19,0 7,8 9,8 38,0 61,4 37,0
Інші поточні активи 3,6 2,4 4,4 9,1 6,5 7,0 8,3 12,0 18,0 22,4
Власний капітал 30,1 26,1 44,8 30,5 41,5 40,2 38,1 58,8 73,7 56,3
Короткострокові зобов’язання 12,3 15,0 26,7 33,4 23,1 14,6 35,0 49,4 49,6 67,2
Довгострокова заборгованість 8,0 3,4 12,9 13,3 19,3 7,9 19,9 15,7 42,3 25,7
  Варіанти
 
Основні засоби 59,4 69,4 69,8 77,1 81,7 80,3 88,2 96,5 99,0 106,6
Нематеріальні активи - - 2,2 1,9 2,8 4,0 1,3 1,8 5,5 3,4
Інші необоротні активи 0,2 6,4 4,2 4,8 2,5 2,7 2,1 4,1 0,9 3,6
Запаси 28,5 29,6 22,3 15,5 39,0 31,2 38,9 17,0 27,0 33,5
Дебіторська заборгованість 45,1 15,4 32,8 26,7 22,1 38,5 11,0 37,0 58,4 36,0
Інші поточні активи 7,5 4,2 6,0 7,8 9,0 8,7 10,2 13,0 19,0 21,4
Власний капітал 57,0 70,2 49,6 85,8 71,1 79,7 98,6 103,8 119,7 125,3
Короткострокові зобов’язання 42,1 42,0 70,5 33,9 40,2 63,3 34,2 38,4 82,8 48,2
Довгострокова заборгованість 41,6 12,8 17,2 14,1 45,8 22,4 18,9 27,2 7,3 31,0

 

Додаток Г

Звіт про фінансові результати (базовий рік).

Показники Варіанти
Дохід від реалізації 36,2 27,5 35,3 50,2 81,2 90,5 103,3 122,8 140,0 152,6
Собівартість реалізованої продукції 30,4 28,9 34,1 60,5 68,6 76,1 79,4 103,5 142,2
Інший операційний дохід 1,5 3,2 3,5 5,8 7,7 10,9 12,0 15,2 20,1 30,7
Витрати на збут 2,1 2,8 3,1 4,2 5,5 5,9 6,7 9,6 7,2 10,2
Адміністративні витрати 3,4 3,9 5,1 6,1 4,8 7,2 8,5 10,1 12,4 14,0
Інші операційні витрати 0,8 1,0 1,8 2,2 2,5 3,6 4,3 5,8 10,0 12,5
Фінансові витрати 4,0 5,2 2,,0 5,1 6,0 8,7 5,2 11,0 15,0 16,8
Частка постійних витрат, %
  Варіанти
 
Дохід від реалізації 34,1 46,3 95,5 70,4 82,3 124,3 100,8 120,2 142,4 180,3
Собівартість реалізованої продукції 23,7 74,9 53,9 69,5 89,8 76,2 79,1 123,1 132,4
Інший операційний дохід 2,5 3,8 8,5 6,0 7,2 10,6 12,0 15,3 20,5 30,0
Витрати на збут 2,1 2,8 10,1 6,8 8,5 11,9 6,7 9,6 17,2 15,7
Адміністративні витрати 3,4 3,9 7,1 7,5 6,8 8,2 8,5 10,1 16,4 14,0
Інші операційні витрати 0,8 1,0 1,8 2,2 2,5 3,6 4,3 5,8 10,5 12,5
Фінансові витрати 4,0 5,2 3,0 7,2 8,0 8,7 9,2 11,0 15,8 16,5
Частка постійних витрат, %
  Продовження Додатку Г
  Варіанти
 
Дохід від реалізації 138,0 205,3 155,4 170,5 125,8 248,6 155,2 173,7 166,4 280,5
Собівартість реалізованої продукції 115,8 135,9 140,2 134,1 116,0 192,5 96,4 161,0 103,1 198,4
Інший операційний дохід 8,5 15,2 9,5 5,1 37,0 10,5 18,5 25,5 16,9 30,2
Витрати на збут 12,1 12,8 8,1 14,8 15,5 12,9 6,7 15,6 9,8 18,7
Адміністративні витрати 18,4 23,9 9,1 12,5 29,8 20,2 14,5 20,1 19,4 24,0
Інші операційні витрати 5,8 4,0 2,8 2,2 2,5 8,6 5,3 6,8 10,0 12,5
Фінансові витрати 6,0 5,2 4,5 7,1 11,0 6,7 9,2 11,0 8,2 16,5
Частка постійних витрат, %

 

Додаток Д

Звіт про фінансові результати (звітний рік), млн. грн.

Показники Варіанти
Дохід від реалізації 39,5 33,1 39,9 55,4 88,9 99,8 112,5 129,3 155,0 166,5
Собівартість реалізованої продукції 26,9 30,9 31,0 38,2 64,6 74,5 79,1 87,2 112,5 156,2
Інший операційний дохід 1,5 3,1 3,2 5,2 7,9 10,1 10,2 13,1 21,0 33,7
Витрати на збут 2,6 2,9 3,7 4,3 5,7 6,8 6,9 9,2 7,8 13,2
Адміністративні витрати 3,8 4,5 5,5 6,5 4,9 7,7 9,5 10,8 13,4 15,0
Інші операційні витрати 0,9 1,6 1,9 2,6 3,5 3,8 4,2 5,9 10,3 11,5
Фінансові витрати 4,5 5,1 2,3 5,0 5,4 8,1 5,7 12,0 13,4 12,9
Частка постійних витрат, %
  Варіанти
 
Дохід від реалізації 42,7 56,2 93,4 76,4 89,3 135,3 111,3 135,2 149,8 189,6
Собівартість реалізованої продукції 34,3 45,6 77,2 57,8 72,4 97,9 83,5 93,4 125,5 139,5
Інший операційний дохід 3,5 3,9 8,9 6,5 7,9 10,8 16,0 17,3 18,2 25,2
Витрати на збут 3,5 3,6 10,3 6,9 8,1 11,2 8,7 11,9 19,5 17,3
Адміністративні витрати 3,6 3,7 8,0 7,0 6,3 8,1 7,1 11,3 15,9 15,4
Інші операційні витрати 0,9 2,2 1,9 2,5 2,8 3,9 4,6 5,5 9,7 11,2
Фінансові витрати 4,5 4,8 3,3 7,7 8,3 7,4 8,5 10,1 16,5 13,4
Частка постійних витрат, %
  Варіанти
 
Дохід від реалізації 148,0 208,3 164,5 176,7 135,5 265,3 177,5 170,6 171,5 310,3
Собівартість реалізованої продукції 122,9 139,2 146,0 137,3 119,7 208,6 108,9 164,5 109,3 215,8
Інший операційний дохід 10,5 17,7 10,4 8,0 28,4 12,1 15,4 26,3 17,5 28,5
Витрати на збут 14,1 12,9 9,2 17,1 17,8 14,0 8,2 15,3 10,7 20,7
Адміністративні витрати 19,4 24,3 9,8 13,4 28,5 21,5 13,8 22,0 19,9 25,4
Інші операційні витрати 6,2 4,1 2,5 2,7 3,3 5,9 6,2 5,5 8,6 11,1
Фінансові витрати 6,9 5,5 4,1 6,1 10,2 6,3 7,0 9,1 9,4 13,2
Частка постійних витрат, %

 

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И

для виконання контрольних робіт

з дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства»

для студентів напрямку підготовки 6.030504«Економіка підприємства»


Просмотров 963

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!