Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Оцінка можливостей розвитку підприємстваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

 

М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И

для виконання контрольних робіт

з дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства»

для студентів напрямку підготовки 6.030504«Економіка підприємства»

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри економіки підприємства та інвестицій

27.09.2014 р.

 

Львів 2014

Методичні вказівки для виконання контрольних робіть з дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» для студентів напрямку підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / Укладач: Довбенко В.І. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2014. - 16 с.

 

 

Укладач Довбенко В.І., канд. екон. наук, доц.

 

Відповідальний за випуск Скворцов І.Б., доктор екон. наук, проф.

 


Контрольна робота № 1

Оцінка можливостей розвитку підприємства

 

Розвиток – процес позитивних змін, що супроводжується зростанням результативності діяльності, збільшенням ефективності, підвищенням якості, покращенням певних характеристик і параметрів

Оцінка можливостей розвитку підприємства може здійснюватися за критеріями оцінки, наведеними у табл.1.1. Їх відносна важливість оцінюється за шкалою від 1 до 5 балів. Оцінку конкурентоспроможності підприємства у розрізі наведених критеріїв проводять звичайно за шкалою від 10 до 50 [1].

Таблиця 1.1

Визначення можливостей підприємства на основі оцінки його конкурентоспроможності

Критерії оцінки Відносна важливість показників Оцінка конкурентоспроможності за окремими факторами   Конкурентоспроможність
1. Абсолютна частка ринку      
2. Відносна частка ринку      
3. Тенденції частки ринку      
4. Відносна доходність      
5. Відносна якість послуг      
6. Відносна вартість послуг      
7. Поява нових послуг      
8. Концентрація клієнтів      
9. Відносна капіталомісткість      
Всього      

 Для виявлення ключових факторів успіху слід провести більш глибокий аналіз. Його результати зведені у табл. 1.2, з допомогою якої виявляють відносну важливість кожного з ключових факторів успіху.

Таблиця 1.2

Ключові фактори успіху підприємства [на основі 1]

Фактори Відносна важливість факторів Відносна сила підприємства за факторами Ймовірність успішної діяльності підприємства
  1 - 5 10 - 50  
1. Рівень продажів
2. Охоплення ринку
3. Розвиток мережі відділень
4. Підвищення якості продукції
5. Інновації
6. Розвиток систем оцінювання
7. Покращення просування послуг
...      

 

Оцінка і аналіз мікро - та макроекономічних факторів, що впливають на стратегію підприємства, дають можливість виявляти ті з них, які відкривають перед підприємством нові ринкові можливості, а також ті, що можуть становити певні загрози для підприємства. У табл.1.3 наведено схему дослідження впливу сильних та слабких сторін, а також можливостей і загроз діяльності підприємства на ринкуТаблиця 1.3

Матриця перехресного впливу сильних і слабких сторін підприємства, його можливостей та загроз його діяльності

  Можливості Загрози Разом
Сильні сторони Всього Всього
1. Якість послуг                          
2. Просування послуг                          
3. Розвиток мережі відділень                          
                         
Слабкі сторони                          
1. Інновації                          
2. Системні можливості                          
                         
Всього                          

 Найбільш відомою системою стратегічного аналізу та оцінювання у сучасних умовах є система збалансованих показників Р. Каплана і Д. Нортона. Приклад порівняння показників діяльності двох підприємств з допомогою даної системи наведено у табл. 1.4.

Таблиця 1.4

Порівняння потенціалу підприємств з допомогою збалансованої системи показників [2]

Показники Підприємство 1
Мінімальне значення Максимальне значення Фактичне значення Нормалізована оцінка Вага Нормалізована зважена оцінка
Відношення прибутку до активів, % 2,1 0,84 0,6 0,5
Темпи зростання, % 87,3 8,73 0,4 3,5
Разом по перспективі „Фінанси” 4,0
Вчасна доставка / виконання, % 7,5 0,3 2,3
Час обробки запитів, год. 2,5 0,2 0,5
Рівень задоволення клієнтів, балів 0,5 3,5
Разом по перспективі „ Клієнт” 6,3
Цикл обороту, днів 24,4 5,2 0,6 3,1
Корисний час роботи обладнання, год. 2,2 0,4 0,9
Разом по перспективі „Внутрішні бізнес-процеси” 4,0
Працівники зі спеціальною освітою, % 3,3 0,5 1,7
Те ж з досвідом діяльності, % 1,4 0,5 0,7
Разом по перспективі „Розвиток і навчання ” 2,4

 

Другою достатньо поширеною системою стратегічного аналізу і оцінювання є система показників відповідальності Ф.Ніколса і його послідовників. У табл. 1.5 представлено приклад порівняння потенціалу підприємств з допомогою даної системи.

Для здійснення розрахунків щодо можливостей розвитку підприємства за наведеною методикою використовують дані додатків. Дані таблиць 1.4 і 1.5 аналізують і роблять відповідні висновки стосовно можливостей розвитку підприємства. З метою порівняння окремих складових потенціалу слід проаналізувати дані по іншому підприємству – потенційному конкуренту.

 

Таблиця 1.5

Порівняння потенціалу підприємств за допомогою системи показників відповідальності

Зацікавлені сторони Внески Показники Стимули Показники
Мінімальне значення Максимальне значення Фактичне значення Нормалізована оцінка Мінімальне значення Максимальне значення Фактичне значення Нормалізована оцінка
Власники Капітал, тис. грн. 5,8 Чистий прибуток на капітал, % 38,3 7,4
Персонал Продуктивність праці, грн./год. 6,3 Середня зарплата, грн./міс. 0,1
Споживачі Виручка від реалізації, млн.грн. 15,2 5,2 Ціна за одиницю продукції, грн. 0,1
Постачальники Термін виконання замовлень, днів Середній термін оплати рахунків, днів

 

Для відображення основних взаємозв’язків, що існують у господарській системі часто використовують різні моделі. Вони дозволяють абстрагуватися від впливу другорядних чинників і сконцентрувати увагу на головних чинниках у процесі формування та оцінювання потенціалу підприємства.

У найпростішому випадку для оцінювання якості зростання потенціалу підприємства до уваги приймають дані балансу та звіту про фінансові результати і порівнюють динаміку їх змін (табл. 1.6) [на основі 3, с.207-209].

Таблиця 1.6

Показники підприємства у динаміці

Розділи та статті балансу Період 1 Період 2 Зростання, рази
Баланс
Актив      
Необоротні активи      
Оборотні активи      
- товарно-матеріальні запаси      
- дебіторська заборгованість      
- грошові кошти      
Всього активи      
Пасив      
Власний капітал      
- звичайні акції      
- нерозподілений прибуток      
Поточні зобов’язання      
- кредиторська заборгованість      
- короткострокові кредити      
Всього пасиви      
Фінансові результати
Виручка від реалізації      
Чистий прибуток      
Податки      
Нерозподілений прибуток      

Після цього розраховують відповідні фінансові коефіцієнти (табл. 1.7)

Таблиця 1.7

Показники, коефіцієнти Період 1 Період 2 Зростання, рази
Коефіцієнт загальної ліквідності      
Коефіцієнт автономії      
Рентабельність власного капіталу      
     

 

Для здійснення аналізу причин змін у стані підприємства насамперед слід проаналізувати виручку від реалізації; оборотні активи; нерозподілений прибуток.

Зміни фінансового стану підприємства зумовлені саме взаємодією цих трьох факторів. З даною метою визначаємо темпи змін виручки від реалізації, оборотних активів і нерозподіленого прибутку.

Умовою збалансованого зростання підприємства є забезпечення нейтральності грошового потоку за умови рівності показника рівноваги зростання Е одиниці

Е = ∆В/( G ·Т)

де ∆В – приріст виручки від реалізації; G - відношення нерозподіленого прибутку до виручки від реалізації (G = Рн / В ); Т - робочий капітал на 1 грн. виручки у звітному році (відношення оборотних активів до виручки від реалізації Т = ОА / В).

Значення Е більше за 1 вказує на позитивний надлишок ресурсів і навпаки.

Для вирішення проблем розвитку підприємства можуть бути запропоновані сценарії, зорієнтовані на зміни:

1) темпів зростання;

2) співвідношення нерозподіленого прибутку до виручки;

3) співвідношення оборотних активів і виручки;

4) комбінацію зазначених сценаріїв.

 

Література до контрольної роботи № 1

1. Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. – Тернополь: АО „Тарнекс”, К.: ЦММС „Писпайп”, 1993. – 656 с.

2. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навч. посібник. Вид. 2-ге, доп. – Львів: „Новий світ-2000”, „Альтаїр-2002”, 2003. – 272 с.

3. Уолш К. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства: Пер. з англ.. – К.: Всеувито; Наукова думка, 2001. – 367 с.

 

Контрольна робота № 2


Просмотров 380

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!