Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 1. Абалкин Л. Роль государства в становлении и регулировании рыночной экономики // Вопросы экономики.- 1997.-№ 61. Абалкин Л. Роль государства в становлении и регулировании рыночной экономики // Вопросы экономики.- 1997.-№ 6.

2. Баранов М. Прогнозування інформаційних потоків в Україні // Економіка України.- 1996.-№2.

3. Бутирська Т.О. Держава і економіка// Економіка та держава.-2007.-№6.-С.50-55.

4. Бєсєдін В. Створення , становлення і трансформування системи планування в Україні // Економіка України.-2002.-№5.

5. Бюджетний кодекс України: Прийнятий 21.06.2001// Відомості Верховної Ради України (далі-ВВР).-№37-38.(із змінами і доповненнями).

6. Глівенко С.В. Економічне прогнозування./ Глівенко С.В., Соколов М.О., Теліженко О.М.: Навч. посіб.- 3-тє вид., доп.- Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004.

7. Данилишин Б.М. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка: навч. посіб. / Б.М.Данилишин, Д.В. Клиновий, Т.В. Пепа; за наук. ред.М. Данилишина. – Ніжин: ТОВ Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2007. – 688 с.

8. Державне регулювання економіки: Навч. посіб./С.М.Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін. Вид.2-ге, доопрац. і допов.-К.: КНЕУ, 2005.

9. Державне регулювання економіки (податки, бюджет, корупція, вибори): Навч. пос. / Скрипник А.В.- Київ: ЦНЛ ,2002.

10. Державне регулювання економіки: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. диск.-К.:КНЕУ, 2002.

11. Державне управління в Україні: організаційно-правові засади: навч. посіб. / [Н.Р. Нижник, С.Д. Дубенко, В. І. Мельніченко та ін.]; за заг. ред. проф. Н.Р. Нижник. – К.: Вид-во УАДУ, 2002.- 164 с.

12. Дідківська Л.І. Державне регулювання економіки/ Дідківська Л.І., Головко Л.С. : Навч. посіб.- 5-те вид., стер.- К.:Знання, 2006.

13. Дорогунцов С.І., Чернюк Л.Г. та ін. Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів України .К.: Нічлава , 2002

14. Долішній М. Моделі державного регулювання в ринковій економіці/ Долішній М., Козоріз М.// Економіка України.-1999.- №9.-С.13-19.

15. Економічна енциклопедія: у 3 т./[редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін.]– К.: Вид. центр “Академія”, 2000- Т.1-3.-2000.16. Економічне прогнозування та планування /Б.Є. Грабовецький: Навч.пос.- Київ : ЦНЛ , 2003

17. Економічна теорія: Політекономія: Підручник/За ред В.Д. Базилевича.- Прес, 2001.

18. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку : [за ред. акад. НАН України В.М Геєця]. - К.: Фенікс, 2003.

19. Завадський Й.С. Менеджмент: Management / Й.С Завадський.– К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997-Т.1. 1997.

20. Закон України „Про місцеві державні адміністрації” від 09. 04.1999 р.// Офіційний Вісник України. – 1999.- № 8.- С.1-15.(зі змінами ідоповненнями).

21. Закон України „Про стимулювання розвитку регіонів” від 08.09.2005р.// Офіційний Вісник України. – 2005.- № 40.- С.25-30.

22. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 20.05.1997р. №280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України.–1997.- №24.–С.379-429.

23. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 09.03.1999 р. №586 – XIV // Офіційний вісник України.– 1999. - №18. – С.3-22.

24. Закон України „Про джерела фінансування органів державної влади” від 30.06.1996р. № 783–XIV // Офіційний вісник України.-1999.-№ 31.-С.9-11.

25. Закон України „Про державне прогнозування і розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23.03.2003 //ВВР.-2000-№25.

26. Запоточний І.В. Державне регулювання регіональної економіки/ Запоточний І.В., Захарченко В.І..- Харків-Львів-Одеса: ТОВ „Одісей”, 2003.27. Кемпбел Р. Макконнелл Стенлі Л. Брю. Макроекономіка/Наук. ред. Т.Панчишин.Львів.1997

28. Ковтун О.І. Державне регулювання економіки: Навч. посібник.-Львів: Новий світ-2000, 2006.

29. Ковтун О.І. Державне регулювання економіки: Навчально-методичний практикум для самостійного вивчення курсу.- Львів: Новий світ-200, 2006.

30. Колодій А.М. Основи конституційного ладу України / А.М. Колодій, В.В. Копейчиков, С.Л. Лисенков, В.В. Медведчук.– К.: “Либідь”, 1997.

31. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.-К.: Просвіта, 1996.- 80 с.

32. Лазарович М.В. Економічна історія: Навч. посіб.-К.: Знання, 2008

33. Лексин В.М. Государство и регионы. Теория и практика государственного регулирования территориального развития / В.М. Лексин, А.Н Швецов. – М.: УРСС, 1997.

34. Лозова О.М. Еволюція економічних концепцій державного регулювання економіки// Формування ринкових відносин в Україні.-2007.-№6. – С.133-137.

35. Мазур А.Г. Регіональна економіка: проблеми відтворення і управління Монографія. –Вінниця, 2000.

36. Мазур А.Г. Регіональна парадигма суспільного розвитку / А.Г.Мазур. – Вінниця: Книга-Вега, 2007.

37. Макаренко А.П. Концептуальні засади визначення ефективності державного регулювання національної економіки//Інвестиції: практика і досвід. – 2007.-№14.- С.37-39.

38. Малий І.Й. Держава і ринок: філософія взаємодії/Малий І.Й., Диба М.І., Галабурда М.К.: Монографія/ За ред. І.Й Малого.-К.: КНЕУ, 2005.

39. Малиновський В.Я. Державне управління: Навч. пос.-Вид.2-ге, доп. та перероб.-К.: Атіка, 2003.

40. Мельник А.Ф. та ін. Практикум з державного регулювання економіки: Навч. посіб.- Тернопіль: Економічна думка, 2003.

41. Мескон М.Х. Основы менеджмента: [пер. с англ.]/Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. - М.: Дело, 1992.42. Михасюк І. , Мельник А. та ін. Державне регулювання економіки/ Заред. І.Р. Михасюка .- Львівський національний університетім.І.Франка . Підручник .- К.- Атіка , Ельга-Н , 2000

43. Михасюк І.Р. Державне регулювання економіки/ Михасюк І.Р., Швайка Л.А.: Підручник. –Львів: Магнолія плюс, 2006.

44. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка /Хвесик М.А., Горбач Л.М. та ін.: Навч. пос.–Київ: Кондор, 2004

45. Реструктуризація регіональної економіки / Е.А. Подсолонко: Наук . видання .- Київ: ЦНЛ, 2003

46. Рудавка С.І. Державне регулювання економіки: Навч.пос.- Вінниця: Велес, 2002.

47. Рябченко О. Поняття і принципи державного регулювання економіки України // Законодавство України.-2006.-№9.-26-29.

48. Серегина С.Ф. Роль государства в экономике. Синергетический подход.- М.:Издательство «Дело и сервис», 2002.

49. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: Навч .посіб.-2-ге вид., стер.- К.: Знання, 2004.

50. Тимощук М. Індикативне планування: зарубіжний досвід та перспективи застосування в Україні// Регіональна економіка.-2005.-№3.- С.230-234.

51. Савченко В.Ф. Особливості програмного управління економікою в Україні // Формування ринкових відносин в Україні.-2009.- №9.-С.29-33.

52. Управління зовнішньоекономічною діяльністю /За ред. Кредісова А.І.: Навч.пос.– Київ: ЦНЛ, 1997.

53. Пашута М.Т. Прогнозування та програмування економічного та соціального розвитку: Навч. пос.-К.: ЦНЛ, 2005.

54. Полозенко Д.В. Планування в системі державного регулювання економіки і ринкового саморегулювання //Статистика України.-2004.№4.-С.57-60.

55. Черевко Г.В. Державне регулювання економіки в АПК: Навч. посіб.- К.: Знання, 2006.

56. Чужиков В.І. Економіка зарубіжних країн: Навч. посіб.-К.: КНЕУ, 2005.

57. Швайка Л.А. Державне регулювання економіки: Навч.посіб.- К.: Знання, 2006.

58. Шнипер Р. Регион: экономические методы управления / Р.Шнипер.– Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ие, 1991.

59. Штігліц Дж. Економіка державного сектора /Дж. Штігліц.– К.: Основи, 1998.

 


 

ЗМІСТ

  Стор.
ВСТУП
   
   
   
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ф

 

 

 


Просмотров 370

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!