Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Теми рефератів для дискусійного обговорення. 1.Механізм державного регулювання промислового виробництва1.Механізм державного регулювання промислового виробництва.

2.Організація закупівель промислової продукції та визначення в ній потреби держави.

3.Аграрна політика держави та особливості її реалізації в умовах формування ринкової економіки.

4.Механізм регулювання земельних відносин та земельне реформування.

5.Державні замовлення та державні закупівлі сільськогосподарської продукції.

6.Транспортна система: склад і специфіка підприємництва.

7.Особливості регулювання капітального будівництва в умовах транзитивної економіки.

Запитання та завдання для самоконтролю

1.Хто є суб'єктом державного регулювання промислового виробництва?

2.Що таке пряме управління промисловим виробництвом?

3.Чому держава в умовах ринку здійснює регулювання промислового виробництва?

4.Що таке державний контракт, державне замовлення у сфері промислового виробництва?

5.Як держава контролює якість промислової продукції?

6.Як здійснюється державне регулювання АПК?

7.Що таке аграрна політика держави?

8.Хто здійснює регулювання земельних ресурсів?

9.Як держава регулює ціни на сільськогосподарську продукцію?

10.Назвіть основні напрямки кредитної політики держави у сфері сільськогосподарського виробництва.

11.Охарактеризуйте особливості і механізм державного регулювання розвитку роботи транспорту.

12.Як здійснюється державне регулювання перевезень вантажів і пасажирів?

13.У чому полягає суть державного регулювання капітального будівництва?

Тема 14. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

14.1. Сутність природного середовища як об'єкта державного регулювання

14.2. Принципи та функції державного регулювання охорони природи та навколишнього природного середовища

14.3. Державне екологічне регулювання. Сутність державної екологічної експертизи

14.4. Економічний механізм забезпечення охорони навколишнього природного середовища

14.5.Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища

Тестові завдання1.Сформулюйте положення про те, що включає у себе механізм прямого державного регулювання природоохоронної діяльності, використовуючи наведені відповіді::

1) економічне стимулювання реалізації природоохоронних заходів;

2) запровадження екологічних податків;

3) встановлення системи екологічних платежів, лімітів, нормативів, обмежень;

4) екологічну експертизу будівництва;

5) фінансування заходів з вирішення екологічних проблем;

6) встановлення штрафних санкцій за недотримання природоохоронного законодавства;

7) моніторинг природного середовища;

8) надання субсидій та допомоги для придбання екобезпечного обладнання.

2.Механізм економічного стимулювання природоохоронної діяльності:

1) встановлення податкових платежів за забруднення довкілля;

2) встановлення лімітів викидів у навколишнє середовище;

3) цінове стимулювання виробництва екологічно чистої продукції;

4) звільнення від оподаткування частини прибутку, що спрямовується на будівництво природоохоронних об'єктів;

5) надання цільових субсидій на придбання екологобезпечного обладнання;

6) надання пільгових позик на придбання очисних систем.

3.До системи екологічних прогнозів входять прогнози:

1) використання природних ресурсів;

2) очікуваного стану природного середовища;

3) науково-технічних розробок;

4) виробництва екологічного чистих видів продукції;

5) впливу результатів господарської діяльності на довкілля;6) екологічної місткості території;

7) екологічних факторів, що впливають на стан здоров'я населення;

8) факторів, що впливають на зміну клімату.

4.Основними завданнями державної екологічної політики є:

1) збереження безпечного для існування людини навколишнього середовища;

2) забезпечення безпечної життєдіяльності населення;

3) посилення антропогенного впливу на довкілля;

4) раціональне використання і відтворення природних ресурсів;

5) забезпечення сталого екологічного розвитку держави.

5.До засобів реалізації екологічної політики держави належать:

1) податки;

2) субсидії;

3) ціноутворення;

4) штрафи і санкції;

5) ліміти і квоти;

6) екологічні фонди;

7) екологічна експертиза;

8) обмеження виробництва.

6.Об'єктами правової охорони навколишнього природного середовища є:

1) природні ресурси, залучені до господарського обігу;

2) запаси всіх видів природних ресурсів;

3) ландшафти та інші природні комплекси;

4) території пріоритетного розвитку;

5) території та об'єкти природогосподарського використання;

6) території та об'єкти природно-заповідного фонду;

7) життя і здоров'я людей.

7.На основі наведених відповідей вкажіть, що підлягає екологічній експертизі:

1) проекти розвитку та розміщення галузей національної економіки;

2) генеральні плани населених пунктів;

3) нормативна документація щодо створення екологічних фондів;

4) проекти будівництва нових і реконструкції діючих підприємств;

5) документація зі створення нової техніки і технологій;

6) господарські рішення місцевого та загальнодержавного значення, реалізація яких може призвести до порушення норм екобезпеки.

8. Система екологічних нормативів включає:

1) гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин у навколишньому середовищі;

2) гранично допустимі норми викидів і скидів у навколишнє середовище забруднених речовин;3) граничні рівні рентабельності природоохоронних об'єктів;

4) екологічні показники безпеки життєдіяльності населення.

9.Система платежів за використання природних ресурсів включає:

1) збір за спеціальне використання природних ресурсів;

2) збір за забруднення довкілля;

3) курортний збір;

4) збір за погіршення якості природних ресурсів.

10.Основні функціональні механізми створення екологічного ринку передбачають:

1) ринкове ліцензування викидів шкідливих речовин;

2) застосування системи санкцій у природокористуванні;

3) запровадження аукціонів квот на викиди та скиди в навколишнє природне середовище;

4) використання механізму екологічних податків на екологонебезпечну продукцію.


Просмотров 301

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!