Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Результати аукціонів розміщення внутрішньої державної позики на первинному ринку цінних паперівРоки Кількість проведених аукціонів Кількість розміщених облігацій, тис. шт. Сума коштів, залучених до Державного бюджету, млн. грн. Середньозважений дохід за облігаціями, грн./ на облігацію
t-6 294,0 304,0 885,01
t-5 31474,1 3062,9 22,32
t-4 105087,6 8321,8 25,94
t-3 117152,9 8164,3 38,21
t-2 46845,8 3841,8 22,56
t-І 20388,7 1892,1 19,01
t 7730,7 723,0 15,78

Методичні вказівки до виконання завдання 1

Для того, щоб визначити вплив фондового ринку, представленого облігаціями державної внутрішньої позики, на ринок заощаджень та інвестицій, необхідно визначити процентну ставку (і) на фінансовому ринку, шляхом ділення середньозваженого доходу (D)) за облігаціями до номінальної ринкової ціни однієї облігації державної позики (NV), тобто: i=D/NV×100%

Для того, щоб визначити номінальну вартість однієї облігації, необхідно суму коштів, залучених до бюджету, поділити на кількість розміщених облігацій. Для зручності розрахунків доцільно побудувати таблицю (табл. 9.2). Таблиця 9.2

Кількість розміщених облігацій, тис. шт. Сума коштів, залучених до Державного бюджету, млн. грн. Середньозважений дохід за облігаціями, грн./ на облігацію Номінальна вартість облігації, грн. Процентна ставка, %
294,0 304,0 885,01    
31474,1 3062,9 22,32    
105087,6 8321,8 25,94    
117152,9 8164,3 38,21    
46845,8 3841,8 22,56    
20388,7 1892,1 19,01    
7730,7 723,0 15,78    

Завдання 2.Визначити відтворювальну структуру капітальних вкладень (%) у.n+4 році.

Напрями (елементи структури) КВ n n+1 n+2 n+3 n+4
Обсяг КВ, млн. грн. Абсолютний приріст до 2001р., млн. грн. Коефіцієнт зростання до 2002р., разів Темп зростання до 2003р., % Темп приросту до 2004р., %
Нове будівництво Реконструкція Технічне переозброєння Розширення     -100     -400 0,8   1,5   1,4 1,0     -50    

 Завдання 3.Визначити обсяг і структуру споживання прокату чорних металів у прогнозному році.

Галузі Обсяг виробництва в базовому році, млн. грн. Норма витрат прокату на 1 млрд. грн. продукції, т Темп зростання виробництва в прогнозному році у порівнянні з базовим, %
Машинобудування Промисловість будівельних матеріалів Капітальне будівництво Інші                  

 

Завдання 4.Визначити темп приросту загального обсягу і структуру (%) виробництва товарів народного споживання в прогнозному році.

Товари народного споживання (ТНС) Структура виробництва ТНС у базовому році, % Темп приросту виробництва ТНС у прогнозному році в порівнянні з базовим, % Структура виробництва ТНС у прогнозному році, %
Продовольчі Непродовольчі Горілчані вироби -5  
Усього  

 Завдання 5 Визначити потребу в капітальних вкладеннях у промисловість, сільське господарство і будівництво в прогнозному році.

Вихідні дані: Національний дохід у базовому році — 5400 млн. грн. Темп приросту національного доходу в прогнозному році у порівнянні з базовим: — +2 %.

Галузі Структура річного приросту національного доходу, % Нормативні коефіцієнти загальної ефективності капітальних вкладень
Промисловість Сільське господарство Капітальне будівництво Інші 0,22 0,16 0,7 -
Усього -

Теми рефератів для дискусійного обговорення

1.Механізм впливу держави на структуру економіки.

2.Сутність інвестиційної політики держави. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності.

3.Особливості регулювання ринку цінних паперів в Україні.

4.Обгрунтування обсягів інвестицій та їхнього розподілу.

Запитання та завдання для самоконтролю

1.Структура економіки як багатопланове поняття.

2.Характеристика сучасного стану структури економіки України. Які основні завдання її реформування?

3.Назвіть основні способи структурної перебудови економіки. Який варіант найбільш прийнятний для України?

4.Що передбачає посилення соціальної орієнтації економіки?

5.Назвіть основні способи вдосконалення галузевої та відтворювальної структур економіки?

6.Які конкурентні переваги має Україна?

7.Назвіть критерії пріоритетності галузі.

8.Основні заходи держави щодо структурного реформування економіки У країни.

9.Назвіть основні методи структурного регулювання.

10. Що таке інвестиційна політика держави? Які фактори її визначають?

11.Обґрунтуйте основні принципи інвестиційної політики держави.

12.Сутність і види цінних паперів.

13.Види ринків цінних паперів. Фондова біржа.

Тема 10. ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ОБ'ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ10.1. Поняття підприємництва, організаційні форми та види підприємницької діяльності

10.2. Державне регулювання підприємництва

10.3.Конкурентна (антимонопольна) політика держави

10.4. Система регулювання і підтримки підприємництва

10.5. Державний сектор економіки і державне підприємництво

Тестові завдання

1.Назвіть функції державних органів із підтримки розвитку підприємницьких структур:

1) облікова;

2) аналітична;

3) інформаційна;

4) координації;

5) екологічна;

6) прогнозування;

7) планування;

8) організації;

9) консультативна;

10)стимулююча.

2.Визначте засоби державної фінансово-кредитної підтримки розвитку підприємництва:

1) формування мережі фінансово-кредитних установ, інвестиційних та інноваційних фондів;

2) надання субсидій, позик, державних кредитів;

3) запровадження податкових знижок, пільг;

4) формування державних фондів із підтримки підприємництва;

5) надання консультації та інформаційних послуг;

6) створення та підтримка розвитку регіональних бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, технопарків тощо;

7) запровадження єдиного податку.

3.Визначте засоби впливу державних органів на підприємства з недержавною формою власності:

1) встановлення пільг та стимулів в оподаткуванні;

2) централізоване забезпечення енергетичними ресурсами;

3) доведення обов'язкових показників щодо обсягів виробництва, затрат;

4) формування ринкової інфраструктури розвитку підприємства;

5) формування державних фондів та підтримка недержавних підприємств;

6) страхування й гарантування страхової діяльності.

4.Назвіть основні види підприємництва:

1) матеріальне;

2) виробниче;

3) індивідуальне;

4) комерційне;

5) фінансово-кредитне;

6) корпоративне.

5.На основі запропонованих відповідей вкажіть, які фактори слід брати до уваги при визначенні загальнодержавних та регіональних пріоритетів розвитку і підтримки малого підприємництва:

1) місце регіону в загальнодержавному розподілі праці;

2) чисельність населення регіону;

3) особливості потенціалу господарського комплексу регіону;

4) щільність населення;

5) реальна конкурентоспроможність продукції (послуг) галузі на зовнішніх ринках;

6) можливість економії різного роду ресурсів шляхом зменшення використання імпортної сировини, впровадження енергоощадних та екологічних виробництв;

7) розвиток ринкової інфраструктури.

6.Наведіть основні принципи державної політики підтримки та розвитку підприємництва:

1) системність та комплексність механізмів державного регулювання розвитку суб'єктів підприємницької діяльності;

2) здійснення прямого державного фінансування підприємницьких структур;

3) цілеспрямованість та адресність підтримки суб'єктів підприємництва шляхом виробу пріоритетів і концентрації ресурсів для їх реалізації;

4) контроль і регламентація використання суб'єктами підприємницької діяльності матеріально-технічних та фінансових ресурсів;

5) рівноправний доступ суб'єктів підприємництва всіх форм власності до матеріально-сировинних, фінансових та інших ресурсів.

7.Вкажіть, що є підставою для припинення підприємницької діяльності:

1) рішення суду або арбітражу;

2) власна ініціатива підприємця;

3) закінчення терміну дії ліцензії.

4) закінчення терміну договору з постачальником;

5) закінчення терміну договору зі споживачем.

8.Виділіть основні умови здійснення підприємницької діяльності, визначені Господарським кодексом України:

1) процедура державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності;

2) забезпечення інформацією суб'єктів підприємництва;

3) право наймання працівників і соціальні гарантії при використанні їхньої праці;

4) доступ суб'єктів підприємництва до матеріально-технічних ресурсів;

5) відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності;

6) припинення підприємницької діяльності;

7) регламентація формування програми діяльності суб'єкта господарювання.

9.Користуючись запропонованими відповідями, перерахуйте суб'єкти державного регулювання підприємницької діяльності:

1) Кабінет Міністрів України;

2) комерційні банки;

3) місцеві державні адміністрації;

4) асоціації підприємців;

5) Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва;

6) аудиторські фірми;

7) Антимонопольний комітет України.

10.Виділіть основні функції підприємництва, що розкривають його сутність:

1) інноваційна (творча);

2) аналітична;

3) ресурсна;

4) організаційна;

5) облікова;

6) стимулююча (мотиваційна);

7) планування;

8) інформаційна.

11.Користуючись наведеними відповідями, назвіть основні типи підприємницької діяльності:

1) малий бізнес, що базується на особистій власності або оренді;

2) спільне підприємництво або партнерство, засноване на колективній власності;

3) приватне підприємство;

4) корпоративне підприємництво, засноване на акціонерній власності;

5) господарське товариство;

6) кооператив.

12.Визначте основні інституційні засади державної підтримки підприємництва:

1) наявність організаційної структури підтримки підприємницьких структур;

2) податкове регулювання та сприяння розвитку бізнесу;

3) наявність ринкової інфраструктури;

4) інформаційно-консультаційне забезпечення підприємництва;

5) матеріальна відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності;

6) кадрове забезпечення підприємництва;

7) науково-методичне забезпечення підприємництва;

8) підвищення технологічного рівня виробництва;

9) моніторинг державної підтримки підприємницької діяльності.


Просмотров 354

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!