Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Теми рефератів для дискусійного обговорення1.Роль держави у підвищенні конкурентноздатності національної економіки.

2.Який з видів зовнішньоекономічної політики (протекціонізм чи фритредерство) сьогодні потрібен для України і чому?

3.Роль платіжного балансу в регулюванні ЗЕД.

4. Заходи держави щодо усунення диспропорцій платіжного балансу?

5. Державний борг та способи його регулювання.

6. Основні шляхи залучення іноземного капіталу?

7. Вплив внутрішньої фіскальної та монетарної політика на стан платіжного балансу країни?

8. Роль держави у створенні й розвитку вільних (спеціальних) економічних зон.

Запитання та завдання для самоконтролю

1.У чому полягає суть зовнішньоекономічної політики держави?

2.Чим викликана необхідність державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності?

3.Назвіть об'єкти державного регулювання ЗЕД.

4.Хто є суб'єктами державного регулювання ЗЕД?

5. Яка роль наддержавних органів регулювання ЗЕД?

6.Що таке міжнародні режими?

7..Характерні риси зовнішньоекономічного становища України?

8.Які основні цілі зовнішньоекономічної політики Української держави?

9.За якими принципами має здійснюватися регулювання зовнішньоекономічної діяльності?

10.Що таке валютне регулювання?

11.Які існують методи нетарифного регулювання ЗЕД?

12.Основні способи стимулювання експортного виробництва.

13.У чому полягає суть платіжного балансу країни?

14.Охарактеризуйте структуру платіжного балансу.

15.Що таке поточний платіжний баланс?

16.Назвіть складові балансу руху капіталів.

17.У чому полягає суть та призначення золотовалютних резервів?

18.Що таке спеціальні права запозичення?

 

Тема 9 .ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ, ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

9.1.Сутність та характеристика структури економіки України

9.2.Поняття і визначення структури економіки

9.3. Види структурних співвідношень

9.4.Методи і заходи реалізації державної структурної політики

9.5. Сутність інвестицій та інвестиційної діяльності

9.6. Державне регулювання інвестиційної діяльності

9.7. Державне регулювання ринку цінних паперів

Тестові завдання

1.Охарактеризуйте зміст структурної політики держави. Зміст структурної політики полягає у:

1) здійсненні сукупності практичних заходів, спрямованих на зміну внутрішніх пропорцій в економіці;

2) визначенні джерел та забезпеченні фінансування структурних зрушень в економіці;

3) визначенні пріоритетів та завдань структурної перебудови економіки.

2.Вкажіть на основні цілі структурної політики держави :

1) встановлення оптимальних макроекономічних пропорцій;

2) формування інноваційної моделі економічного розвитку;

3) формування та розвиток інноваційного ринку, заохочення конкуренції;

4) зниження ресурсомісткості виробництва;

5) підвищення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва та збільшення експортного потенціалу;

6) формування податкової системи, сприятливої для проведення структурних перетворень.

3.Охарактеризуйте умови й інструменти реалізації активної та пасивної структурної політики держави, обравши правильну відповідь з колонки Б до значень колонки А.

А(типи політики)

1.Активна структурна політика

2.Пасивна структурна політика

Б(умови та інструменти реалізації)

а)реалізується в умовах деформованої структури економіки;

б)реалізується в умовах, коли структура економіки формується внаслідок змін у нормах прибутку;

в)застосовуються інструменти, що сприяють прискоренню прогресивних структурних зрушень;

г)формуються та обґрунтовуються пріоритетні галузі й виробництва;

д)формується правова база для вільного переливання капіталу та праці;

є)надається селективна фінансова підтримка в структурній переорієнтації виробництва.

4.Назвіть основні інструменти реалізації структурної політики держави:

1) цільові кредити в пріоритетні галузі й виробництва;

2) державні цільові програми;

3) оновлення технологій та товарного випуску;

4) встановлення вимог до якості й асортименту продукції;

5) пільги в оподаткуванні виробництв, що здійснюють структурну перебудову;

6) створення спеціальних фондів структурної перебудови економіки;

7) санкція державних підприємств.

5.Охарактеризуйте наведені нижче види структури економіки. , обравши правильну відповідь з колонки Б до значень колонки:

А (види структури)

1. Галузева. 2.Територіальна.

3.Відтворювальна.4.Соціальна.5.Зовнішньоекономічна

Б (зміст)

а)характеризує співвідношення між виробництвом засобів виробництва і предметів споживання;

б)характеризує співвідношення у виробництві за формами власності;

в)характеризує пропорції між експортом та імпортом товарів, послуг і капіталу;

г)характеризує співвідношення у виробництві за адміністративними територіями;

д)характеризує поділ економіки на окремі галузі й сектори;

є)характеризує пропорції між фондом нагромадження і фондом споживання;

є)характеризує співвідношення між матеріальним виробництвом і сферою обслуговування;

ж)відображає пропорції у видах економічної діяльності;

з)характеризує співвідношення між проміжним споживанням і чистим продуктом.

6.Вкажіть на основні джерела фінансування структурної перебудови економіки України:

1) державні кредити;

2) державні інвестиції;

3) субсидії;

4) Пенсійний фонд;

5) кошти населення;

6) прибуток;

7) кредити комерційних банків;

8) кошти позик та облігацій;

9) іноземні інвестиції та кредити.

7.Визначте пріоритети структурної перебудови економіки України. Висловіть свої аргументи:

1) літакобудування;

2) ракетобудування;

3) суднобудування;

4) легка промисловість;

5) харчова промисловість;

6) галузі сільського господарства;

7) паливно-енергетичний комплекс;

8) мікробіологічна промисловість;

9) металургія;

10) мікроелектроніка;

11) житлове будівництво;

12) транзитні перевезення;

13) телекомунікації;

14) рекреаційно-туристичний комплекс;

15) промисловість будівельних матеріалів.

8.Із запропонованих відповідей, оберіть ті, що характеризують непрямі методи регулювання структурної перебудови економіки:

1) надання податкових та кредитних пільг галузям і виробництвам, що визначені як пріоритетні;

2) державне фінансування програм структурної перебудови;

3) залучення та спрямування іноземних інвестицій на структурну перебудову;

4) проведення прискореної амортизаційної політики;

5) страхування та гарантування іноземних інвестицій, які залучають на реалізацію пріоритетів структурної перебудови;

6) залучення вітчизняного приватного капіталу на цілі структурної перебудови економіки.

9.Визначте сутність поняття інвестиції:

1)види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладають в об'єкти економічної діяльності з метою отримання прибутку або соціального ефекту;

2)кошти, спрямовані в нове будівництво, придбання засобів виробництва, приріст товарно-матеріальних цінностей;

3) кошти, спрямовані на розширене відтворення основних фондів з метою отримання прибутку.

10.Дайте визначення реальних інвестицій:

1) вкладення коштів у цінні папери, фінансові активи;

2) вкладення коштів у матеріальні й нематеріальні активи;

3) безпосереднє вкладення коштів в об'єкт інвестування.

11.Дайте визначення фінансових інвестицій:

1) вкладення коштів у цінні папери, фінансові активи;

2) вкладення коштів у матеріальні і нематеріальні активи;

3) безпосереднє вкладення коштів в об'єкт інвестування.

12.Вкажіть, як слід розуміти прямі інвестиції. Прямі інвестиції - це вкладення коштів:

1) у матеріальні та нематеріальні активи;

2) безпосередньо інвестором в об'єкти інвестування;

3) в об'єкт інвестування через інвестиційні та фінансові структури.

13.Вкажіть, як слід розуміти непрямі інвестиції. Непрямі інвестиції - це вкладення коштів:

1) у матеріальні та нематеріальні активи;

2) безпосередньо інвестором в об'єкти інвестування;

3) в об'єкт інвестування через інвестиційні та фінансові структури.

Практичні завдання

Завдання 1

Використовуючи матеріал, поданий у табл. 9.1, який характеризує розміщення облігацій внутрішньої державної позики на первинному ринку цінних паперів, визначте, як ділова активність фондового ринку, представленого облігаціями внутрішньої державної позики, може впливати на ділову активність фінансового ринку. Як зміниться процентна ставка на ринку позичкових капіталів, якщо попит на облігації державної позики зростатиме.

 

Таблиця 9.1Просмотров 573

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!