Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 



Теми рефератів для дискусійного обговорення. 1.Сутність державного програмування та види програм



1.Сутність державного програмування та види програм.

2.Характеристика та класифікація.

3.Методика й організація розроблення ЦКП.

4.Механізми реалізацією заходів ЦКП.

5.Світовий досвід державного програмування економіки.

Запитання та завдання для самоконтролю

1.У чому полягає сутність державного програмування національної економіки?

2.Що собою являють державні цільові комплексні програми?

3.Назвіть види цільових комплексних програм(ЦКП).

4.Розкрийте зміст структурних елементів ЦКП.

6.Назвіть організаційні передумови формування ЦКП.

7.Визначте методи розробки й обґрунтування різних варіантів ЦКП.

8.Як здійснюється оцінка ефективності варіантів ЦКП?

 

МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

6.1. Сутність і значення індикативного планування в системі державного регулювання економіки

6.2. Методологія індикативного планування

6.3. Методи планування

6.4. Формування індикативного плану

Тестові завдання

1.Визначте форми макроекономічного планування, вироблені світовою практикою, вибравши із запропонованих правильні:

1)директивне;

2) стратегічне;

3) індикативне;

4) рекомендаційне;

5) інтуїтивне.

2.Назвіть основні функції індикативного планування, користуючись відповідями:

1) ретроспективний аналіз темпів, тенденцій, пропорцій;

2) обґрунтування цілей і умов збалансованого розвитку;

3) контроль над державними доходами й видатками;

4) організація виробництва продукції і надання послуг;

5) визначення системи економічних регуляторів і стимулів;

6) вироблення та реалізація пріоритетів розвитку економіки;

7) інформування суб'єктів про наміри уряду.

3.Перерахуйте особливості, що суттєво відрізняють індикативне планування від директивного:

1) є рекомендаційним для суб'єктів ринкових відносин;

2) дає змогу коригувати програми (плани) розвитку економіки залежно від змін у розвитку ринку;

3) принципово відрізняється від директивного способами реалізації поставлених планом цілей;

4) показники індикативного плану є адресними, досягнення яких повинні добиватися державні органи.

4.Вкажіть, яка з пропонованих відповідей найточніше характеризує природу показників індикативного плану:

1) є адресними, тобто обов'язковими для виконання всіма суб'єктами ринкових відносин;

2) виражають основні напрями економічного та соціального розвитку і виступають орієнтирами, досягнення яких державні органи повинні добиватися шляхом застосування адміністративних методів управління;

3) виражають основні напрями економічного та соціального розвитку, не є адресними і виступають орієнтирами, досягнення яких державні органи повинні добиватися шляхом застосування різних стимулюючих заходів і економічних важелів.

5.Із запропонованих відповідей виберіть ту, яка, на Ваш погляд, найповніше характеризує мету індикативного планування:

1) формування уявлень про майбутній розвиток і структуру економіки;

2) пізнання дії економічних законів і на їх основі вироблення тактики й стратегії економічного розвитку;

3) реалізація державного впливу на економічний і соціальний розвиток на основі обґрунтування та розробки відповідної стратегії і тактики із засобами їх вирішення.

6.Перерахуйте систему економічних регуляторів, які використовують для забезпечення реалізації індикативного плану:

1) податки;

2) податкові пільги;

3) обсяги виробництва;

4) державне замовлення;

5) індекси цін;

6) державні інвестиційні ресурси;

7) ВВП;

8) грошові доходи населення;

9) мито і митні податки;

10) соціальні норми і нормативи;

11) розміри мінімальної заробітної плати і пенсій, допомоги.

7.Вкажіть на систему економіко-математичних методів, які використовуються при розробленні планових показників:

1)математичної статистики;

2)оптимального програмування;

3)техніко-економічних розрахунків;

4)пропорційних розрахунків;

5)лінійного програмування;

6)аналогій.

8.Перерахуйте методи розроблення індикативного плану:

1)експертних оцінок; 2)економіко-математичні; 3)нормативні; 4)статистичні; 5)балансові; 6)системного аналізу; 7)адміністративні;моделювання; 8)програмно-цільові.

9.Перерахуйте типи балансів, які використовують при розробленні індикативного план:

1) вартісні баланси;

2) натуральні баланси;

3) баланси праці;

4) матеріальні баланси;

5) зведений баланс фінансових ресурсів;

6) бухгалтерські баланси;

7) народногосподарські баланси;

8) фінансові баланси;

9) баланси виробництва і споживання.

10.На основі запропонованих відповідей визначте суть балансового методу планування:

1) застосуванні системи розрахунків, які кількісно пов'язують потреби суспільства з ресурсами, ресурси з виробництвом, виробництво зі споживанням тощо;

2) розробленні спеціальних таблиць-балансів з метою збалансування ресурсів суспільства і виробництва;

3) вивченні розвитку економічних ситуацій у минулому, визначенні загальних тенденцій та їх перенесенні на майбутнє.

11.Визначте, які з перерахованих видів балансів належать до групи матеріальних:

1) баланс трудових ресурсів;

2) баланс паливно-енергетичних ресурсів;

3) баланс цементу;

4) міжгалузевий баланс;

5) баланс фінансових ресурсів;

6) баланс засобів виробництва;

7) баланс державних ресурсів зерна.

12.Визначте, які з перерахованих видів балансів належать до групи вартісних:

1)баланс фінансових ресурсів;

2)баланс доходів і видатків населення;

3)баланс трудових ресурсів;

4)баланс валового національного продукту;

5)міжгалузевий баланс.

Практичні завдання

Завдання 1

Для розробки заходів державного регулювання ринку паливно-енергетичних ресурсів, визначення джерел забезпечення потреб національної економіки у різних видах палива складіть паливно-енергетичний баланс країни на прогнозний рік в умовно-натуральних одиницях. Результати розрахунків представте у табл.1.

Вихідні дані

1. Обсяги виробництва найважливіших видів палива на паливно-енергетичному ринку держави у базовому періоді та його зміни в прогнозному році наведені у табл.6.1.

Таблиця 6.1

Вид паливно-енергетичних ресурсів Одиниця виміру Обсяг виробництва в базовому періоді Зміни у прогнозному періоді (+, -) %
Електроенергія Нафта (включаючи газовий конденсат) Газ природний Вугілля Торф млн. кВт.-год.   млн. т млрд. м3 млн. т млн. т   3,7 22,7 62,4 2,0 +0,029   + 14,7 -2,64 -0,32 +5,0

2. При перерахунку обсягів виробництва різних видів паливно-енергетичних ресурсів в одиниці умовного палива слід брати такі перевідні коефіцієнти:

- 1 млн. кВт.-год. електроенергії становить 1,23 од. ум. палива;

- 1 млн. т нафти (включаючи газовий конденсат) становить 1,44 од. ум.палива;

- 1 млрд. м3газу природного - 1,15 од. ум. палива;

- 1 млн. т вугілля - 0,84 од. ум. палива;

- 1 млн. т торфу - 0,4 од. ум. палива.

Розрахунок виробництва основних видів паливно-енергетичних ресурсів в базовому і прогнозному періоді представте у таблиці 6.2.

Обсяги попиту та пропозиції паливно-енергетичних ресурсів відобразіть у таблиці 6.3.

Таблиця 6.2



Просмотров 513

Эта страница нарушает авторские права




allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!