Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Прокласифікувати важелі ДРЕ залежно від методів впливу на ринкову економіку. До колонки А добрати правильну відповідь з колонки Б  Б
I. Адміністративні методи; II. Економічні методи; III. Правові методи 1) кредити; 2) антимонопольне законодавство; 3) квоти, ліцензії; . 4) норми, нормативи; 5) податки; 6) державні інвестиції; 7) субсидії, субвенції; 8) штрафи, санкції; 9) державне замовлення; 10) ціни, тарифи; 11) податкові пільги; 12) готівкова і безготівкова емісія.  

Дати визначення основних методів адміністративного регулювання економіки. До колонки А доберіть правильну відповідь з колонки Б.

А

1.Квотування – це ... 4.Стандартизація – це ...

2.Ліцензування – це ... 5.Застосування системи санкцій – це...

3.Нормування – це ... 6.Державний контракт – це ...

Б

а) пряме встановлення для монополістів їх частки у виробництві, збуті, експорті;

б)застосування заходів, спрямованих проти порушення або невиконання встановлених норм господарювання;

в)встановлення державою показників, які характеризують ступінь використання ресурсів на одиницю виміру ;

г) встановлення єдиних норм за типами, марками, параметрами, якістю, розмірами;

д)видача спеціальних дозволів для здійснення окремих видів підприємницької діяльності;

е)спосіб забезпечення потреб споживачів, які фінансуються за рахунок бюджету.

 

Теми рефератів для дискусійного обговорення

1.Методи державного регулювання економіки, їх загальна характеристика та класифікація.

2.Правове регулювання економіки: суть і законодавча база.

3.Методи адміністративного регулювання економіки та сфера їх застосування.

4.Необхідність застосування економічних методів державного регулювання економіки.

 

Запитання та завдання для самоконтролю

1. Які основні форми ДРЕ? Дайте класифікацію методів ДРЕ.

2.У чому полягає суть економічних і адміністративних методів ДРЕ?

3.Що є інструментами прямих методів ДРЕ?

4.Що є інструментами непрямих (опосередкованих) методів ДРЕ?

5.Що спільного і відмінного між держконтрактом і держзамовленням?6.Коли використання адміністративних методів є ефективнішим, ніж економічних ?

7. Визначте зміст правового регулювання на економічних процесів.

8.Яка роль соціально-психологічних методів державного управління.

Тема 4. ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

4.1.Сутність, предмет, об’єкти і суб’єкти соціально-економічного прогнозування у системі державного регулювання економіки. Класифікація прогнозів.

4.2. Принципи прогнозування

4.3. Функції прогнозування

4.4. Методи прогнозування

Тестові завдання

Поясніть сутність основних понять теорії прогнозування. До понять із колонки А доберіть правильні значення з колонки Б.

А

1. Прогноз-це...

2. Прогнозування - це...

3. Передбачення-це...

4. Метод прогнозування - це...

5. Макроекономічне прогнозування - це...

Б

а)виявлення та аналіз тенденцій розвитку національної економіки, передбачення змін у ньому, створення наукової основи для вироблення економічної політики держави;

б)судження про можливий (ймовірний, бажаний) стан або перспективи розвитку національної економіки в майбутньому;

в)спосіб дослідження об'єкта прогнозування, спрямований на розроблення прогнозу;

г)процес формування прогнозів на основі аналізу тенденцій розвитку об'єкта в минулому;

д)достовірне, базоване на логічній послідовності, судження про стан об'єкта в майбутньому або бажаний варіант розвитку.2.Користуючись наведеними відповідями, дайте найповніше, на Вашу думку, визначення соціально-економічного прогнозування.:

1) вид пізнавальної діяльності, спрямованої на формування прогнозів розвитку економіки на основі аналізу її тенденцій у минулому;

2) процес розробки економічних і соціальних прогнозів;

3) наукове обґрунтування можливих змін кількісного або якісного стану економіки в майбутньому, а також альтернативних шляхів і термінів досягнення згаданого стану;

4) інструмент реалізації економічної та соціальної політики держави.

3.Вкажіть на основні функції соціально-економічного прогнозування, використавши запропоновані відповіді:

1) оцінка досягнутого рівня економічного і соціального розвитку;

2) виявлення альтернативних варіантів розвитку економіки;

3) системність і послідовність розвитку;

4) науковий аналіз процесів і тенденцій в економіці;

5) збалансованість розвитку;

6) уточнення і коригування тенденцій;

7) дослідження об'єктивних зв'язків і явищ в економіці;

8) обґрунтування розвитку економіки;

9) нагромадження наукових підходів для обґрунтування розвитку економіки та управлінських дій.

4.Використовуючи наведені відповіді, перерахуйте основні принципи соціально-економічного прогнозування:

1)збалансованість і комплексність;

2)оптимальність;3)альтернативність;

4)адекватність;5)цілеспрямованість;6)системність;7)пропорційність;

8)відповідність; 9)наукова обґрунтованість; 10)зацікавленість у кінцевому результаті.

5.Вкажіть, які з наведених видів прогнозів є вихідними для розроблення узагальнюючих прогнозів є:

1) прогнози суспільних потреб;

2) прогнози структури економіки;

3) прогнози природних ресурсів;

4) соціальні прогнози;

5) демографічні прогнози;

6) прогнози трудових ресурсів;7) зовнішньоекономічні прогнози;

8) науково-технічні прогнози;

9) прогнози рівнів споживання.

6.Дайте характеристику методів індивідуальної експертної оцінки в прогнозуванні економічного і соціального розвитку:

1) базуються на виявленні узагальненої оцінки або думки експертів;

2) використовують для експертної оцінки простих об'єктів;

3) використовують за наявності компетентних експертів у сфері діяльності, яку прогнозують;

4) використовують з метою виявлення окремого судження про можливий варіант розвитку;

5) використовують для прогнозування складних об'єктів та явищ.

7.Дайте характеристику методам колективної експертної оцінки при прогнозуванні економічного і соціального розвитку:

1) ґрунтуються на виявленні узагальненої оцінки або думки експертів;

2) використовують для експертної оцінки складних об'єктів та явищ;

3) використовують тоді, коли є компетентний фахівець у сфері діяльності, що підлягає прогнозуванню;

4) дають змогу використовувати творчу активність експертів;

5) базуються на інтуїції і логіці одного або кількох фахівців експертів.

8.Визначте основні етапи формування соціально-економічного прогнозу:

1) оцінка ресурсів;

2) формування інформаційного масиву прогнозів;

3) аналіз економічної політики держави;

4) оцінка об'єкта прогнозування, його опис;

5) оцінка зовнішнього середовища, його впливу на об'єкт прогнозування;

6) вироблення варіантів розвитку об'єкта;

7) визначення прогнозної траєкторії розвитку об'єкта;

8) прийняття рішення на основі прогнозної інформації;

9) оцінка якості прогнозу.

9.Назвіть основні розділи (частини) прогнозу соціально-економічного розвитку України:

1) основні типи прогнозних балансів;

2) умови реалізації прогнозу;

3) аналіз економічного та соціального розвитку країни за минулий період;

4) прогнозування розвитку регіонів;

5) припущення щодо зовнішньоекономічної ситуації та внутрішньої економічної політики;

6) прогнозні макроекономічні показники і пропорції;

7) пропозиції щодо визначення економічної і соціальної політики на прогнозований період.

Практичні завдання

Задача 1. Спрогнозувати потребу регіону у водних ресурсах


Просмотров 483

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!