Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Шкала оцінки знань студентів 

За шкалою ECTS За національною шкалою Рейтингова оцінка за шкалою навчального закладу (абсолютна к-сть балів за дисципліну)
А 5 (відмінно) 90-100
ВС 4 (добре) 75-89
ДЕ 3 (задовільно) 60-74
FX 2 (незадовільно). 35-59
F 2 (незадовільно) 1-34
     
     

 

За рейтинговою оцінкою (абсолютна кількість балів за дисципліну) визначається рейтинг студента, тобто, його місце серед інших студентів групи і курсу з даної дисципліни.

Детальну інформацію про особливості вивчення дисципліни за МРС студенти отримують на першій (вступній) лекції. Тоді їм оголошуються терміни завершення модулів та проведення контрольних заходів (колоквіумів).

Якщо студент не виконав навчального плану при відсутності поважних причин, у заліково-екзаменаційній відомості у графу “оцінка” проставляється “не допущений”, що означає оцінку “незадовільно”. Екзамен чи залік такі студенти можуть перескладати в період сесії за направленням деканату після того, як опрацюють пропущені заняття і доберуть необхідну до мінімуму суму балів


ТЕМИ ТА ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

1.1. Об’єктивна необхідність державного регулювання економіки

1.2. Принципи та методи державного регулювання економіки

1.3.Функції держави в сучасній ринковій економіці

1.4. Моделі державного регулювання економіки

1.5.Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки.

1.6. Суб’єкти і об’єкти державного регулювання економіки

1.7. Вади ринку, вади держави

Тестові завдання

1. Назвіть альтернативні концепції ДРЕ :

а) монетаризм;б) марксизм;в) неокласична теорія;г) шведська модель соціалізму;д) класична теорія;е) фрейдизм;ж) кейнсіанська теорія;з) теорія раціональних очікувань.

2. Яке із тверджень не є вадою ринку:

а) нездатність ринкового механізму забезпечити оптимальний розподіл ресурсів;

б) зовнішні ефекти;

в) нездатність ринку забезпечити людей суспільними товарами;

г державне втручання в економіку;

д) економічна нестабільність.

3. Перерозподіл доходів, як функція держави, пов’язаний із:

а) необхідністю держави подолати вади ринкового саморегулювання ;

б) нерівномірністю розподілу доходів між членами суспільства;

в) необхідністю забезпечити людей суспільними товарами;

г) неефективним розподілом обмежених ресурсів.

До характеристик функцій держави (колонка А) дібрати відповідні їм назви (колонка Б): А

а) створення умов для спокійного і гармонійного розвитку суспільства;

б) забезпечення цілісності і збереження суспільства, формою якого є ця держава;

в) забезпечення на всій території країни прав і свобод людини і громадянина;

г) створенні умов, необхідних для ефективної діяльності суспільства;

д) підтримання свободи, суверенітету, та історичного існування народів конкретної країни в рамках світового співтовариства.

Б

1. Міжнародна. 2. Соціальна. 3. Політична. 4. Економічна.

5.Яке із тверджень не є вадою ДРЕ:

а) обмеженість інформації ;

б) обмеженість контролю над державним апаратом збоку суспільства ;

в) неспроможність конкуренції ;

г) нездатність держави повністю контролювати реакцію контрагентів на її дії;

д) недосконалість політичного процесу .”

6. Теорія, за якою державне „втручання” необхідне, оскільки державі найкраще відомо, що саме є корисним для людей, називається:

а) протекціонізм;б) патріотизм;в) патерналізм;г) патронат;

д) меценатство.

7.Вкажіть на критерії поділу країн світу на моделі ДРЕ:

1)цільова спрямованість моделі господарювання;

2)кількість населення;

3)частка державної власності у структурі ВВП;

4)форма правління;

5)масштаби проведення соціальної політики;

6)форми і методи втручання держави в економіку;

7)політична система.

8.Основні особливості кейнсіанської теорії полягають у:

1)принцип сукупного попиту;

2)скорочення державних соціальних програм;

3)збільшення дефіцитного фінансування і посилення інфляції;

4)принцип сукупної пропозиції;

5)організація державного регулювання і планування;

6)зниження податків з населення і підприємців.

Які фактори обумовлюють масштаби ДРЕ?

1)чисельність населення;

2)політичний устрій в країні;

3)адміністративний устрій країни;

4)наявний ресурсно-виробничий потенціал в країні;

5)чинна законодавча база;

6)перелік, характер і гострота соціально-економічних проблем в ераїні у певний період.


Просмотров 1015

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!