Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Організаційно-методичні вимоги до вивчення курсу "Державне регулювання та управління" студентами денної форми навчанняДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ

методичні вказівки для практичних занять та

самостійної роботи для студентів напрямів

"Менеджмент" денної форми навчання

Вінниця-2010
Методичні вказівки розглянуті та затверджені на засіданні кафедри (протокол № від ) та методичної комісії факультету (протокол № від )

 

 

Укладачі : д. е. н., професор Мазур А.Г.,

к.е.н., доцент Кубай О. Г.,

ст. викладач Пчелянська Г.О.

 

 

Рецензенти :


ВСТУП

Сучасний період розвитку держави потребує переходу від регламентації виробничо-господарської та фінансової діяльності юридичних і фізичних осіб до регулювання економічних процесів, за допомогою економічних і правових підойм. Необґрунтована експансія державного впливу практично на всі процеси в суспільстві є не меншою загрозою, ніж повне нівелювання її функціональних можливостей. Необхідність оптимального поєднання державних функцій із принципами ринкового саморегулювання залишається наріжним каменем теорії добробуту та теорії державної політики. Таким чином, насьогодні головною метою державного управління і регулювання є забезпечення переходу від хаотичних економічних процесів до регульованих.

З огляду на це головні завдання дисципліни: „Державне регулювання та управління” полягають в тому, щоб розкрити:

-сутність, мету і завдання державного управління і регулювання економіки;

- теоретичні основи формування та реалізації стратегії соціально-економічної політики держави;

- методологічні основи та засоби впливу держави на економічний і соціальний розвиток та соціально-економічні процеси;

-сутність, функції, методологію та методику соціально-економічного прогнозування, державного прогнозування і макроекономічного планування;

- особливості державного регулювання різних сфер господарської та соціальної діяльності;

- світовий досвід державного управління і регулювання економіки.

Необхідність вивчення дисципліни є досить актуальною, оскільки практика державного регулювання національної економіки розвинутих країн за останні десятиліття засвідчує, що найкращих результатів можна досягти за ринкових умов у поєднанні з ефективною регулятивною функцією держави. Держава забезпечує економічне, політичне і соціальне життя суспільства. Для України, яка перебуває в умовах транзитивної економіки, важливо не допустити помилок на цьому шляху, використавши досвід інших країн. Ось чому вивчення дисципліни характеризує принципи політики України як держави, яка прагне створити цілісну систему державного регулювання економіки з використанням як ринкових, так і адміністративних методів.Метою вивчення дисципліни є розкриття методології, методики та організаційних основ державного регулювання. Навчальний матеріал ґрунтується на положеннях сучасної економічної теорії і менеджменту, а також Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів державних органів.

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- сутність, мету і завдання державного регулювання економіки;

- теоретичні основи формування і реалізації стратегії соціально-економічного розвитку держави;

- методологічні основи, методи і засоби впливу держави на економічний та соціальний розвиток і соціально-економічні процеси;

- сутність, функції, методологію і методику соціально-економічного прогнозування , державного програмування і макроекономічного планування;

- особливості державного регулювання різних сфер господарської та соціальної діяльності;- світовий досвід державного регулювання економіки.

 

Організаційно-методичні вимоги до вивчення курсу "Державне регулювання та управління" студентами денної форми навчання

 

Державне регулювання та управління вивчається студентами денної форми навчання у VIII семестрі протягом 14 тижнів. На його вивчення відводиться 14 годин лекційних занять, 28 годин практичних занять та годин самостійна робота студента.

За кожен вид роботи студент отримує певний бал. Загальна сума балів за дисципліну 100. Дисципліна розподіляється на модулі - самостійні структурно-логічні частини теоретичного і практичного матеріалу. (табл.1)

 

Таблиця 1

Розбиття дисципліни за видами робіт на модулі (год.)

Вид робіт І модуль ІІ модуль Всього
Лекції
Практичні заняття
Самостійна робота

 

Отже, структурно-модульна схема дисципліни має такий вигляд (табл. 2).

Таблиця 2

Структурно-модульна схема з вивчення дисципліни

“Стратегічний менеджмент”

Модуль К-сть годин Форма контролю К-сть заходів Оцінка за захід, балів Сума балів
ЛЗ ЛПЗ СРС max min max min
Лекційні заняття 1,5 4,5
Семінарські (практичні) заняття 1,5 10,5
Контрольна робота 4,5 4,5
Захист модуля
Всього 29,8
Лекційні заняття 1,5 4,5
Семінарські (практичні) заняття 1,5 10,5
Контрольна робота 4,5 4,5
Захист модуля
Всього 30,5
Разом
3. Наукова робота студента  
Разом

В залежності від того, яку суму балів набере студент за 2 модулі та на іспиті, він одержує відповідну оцінку (табл. 3).Таблиця 3


Просмотров 376

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!