Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ЗОВНІШНЄ РЕЦЕНЗУВАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИЗовнішніми рецензентами можуть бути провідні спеціалісти, які працюють на підприємствах, в наукових установах, викладачі інших вищих навчальних закладів. Рецензія повинна друкуватися на фірмовому бланку підприємства (установи) або мати його печатку. Зовнішня рецензія повинна містити такі складові:

висновки щодо актуальності обраної теми, практичної значущості виконаної дипломної роботи;

характеристику повноти завдання щодо розкриття теми дипломної роботи, відповідність змісту роботи завданню;

висновки щодо використання в роботі сучасних методів дослідження, методичних підходів до вдосконалення діяльності підприємства згідно з напрямком теми дипломної роботи;

оцінку конкретних пропозицій, рекомендацій щодо вдосконалення управління певними аспектами діяльності підприємства, підвищення його ефективності;

оцінку загальних вражень від дипломної роботи (оформлення, стиль і грамотність викладення тощо);

висновок рецензента про відповідність якості виконаної дипломної роботи вимогам, що ставляться до таких робіт, про можливість допущення її до захисту, пропоновану оцінку роботи за п'ятибальною шкалою та про можливість присвоєння студенту кваліфікації «бакалавр з менеджменту».

ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

Захист дипломних робіт проводиться на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії.

Процедура захисту дипломної роботи складається з таких етапів:

короткого повідомлення автора (визначається мета, зміст, практична цінність роботи; результати дипломної роботи). Рекомендована тривалість доповіді студента ─ 5 ─ 7 хвилин;

відповідей на запитання членів державної екзаменаційної комісії;

відповідей на зауваження керівника та рецензентів.

Рішення про оцінку захисту дипломної роботи приймається на закритому засіданні ДЕК, результат оголошується головою ДЕК.

На підставі результатів захисту дипломної роботи та результатів складання державного іспиту державна екзаменаційна комісія приймає рішення за кожним студентом про присвоєння кваліфікації бакалавра.Рішення державної екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених під час підготовки та захисту дипломної роботи, а також присвоєння студенту кваліфікації бакалавра та видачі йому відповідного державного документа приймається державною екзаменаційною комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, котрі брали участь у засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови є вирішальним.

Результати захисту дипломних робіт оголошуються у цей же день після оформлення протоколів засідання державної екзаменаційної комісії.


Додаток А

Перелік орієнтовних тем дипломних робіт бакалавра

1. Розробка бізнес-плану.

2. Обґрунтування проекту впровадження нової продукції (послуги) на підприємстві

3. Удосконалення процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві

4. Інформаційна підтримка процесу прийняття управлінських рішень

5. Планування виробничо-господарської діяльності підприємства

6. Розробка системи поточного планування на підприємстві

7. Розробка системи операційного планування на підприємстві

8. Розробка операційного плану діяльності підприємства (підрозділу)

9. Вдосконалення системи оперативно-календарного планування на підприємстві

10. Планування виробництва нової продукції на обраний період

11. Удосконалення організаційної структури підприємства

12. Обґрунтування системи стимулювання праці персоналу підприємства13. Оцінка праці персоналу малого підприємства

14. Удосконалення мотивації персоналу підприємства

15. Організація зовнішньоекономічної діяльності підприємства

16. Організація маркетингової діяльності підприємства

17. Організація збутової діяльності підприємства

18. Організація логістичного забезпечення підприємства

19. Формування корпоративної культури підприємства


Додаток Б

Зразок оформлення титульного аркуша дипломної роботи

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра менеджменту організацій та ЗЕД

 

Допущено до захисту

Завідувач кафедри д.е.н., проф. Кузнецова І.О.

_________________________

„ ___ ” ____________ 20__ року

 

 

ДИПЛОМНА РОБОТА

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

(напрям підготовки 6.030601 – менеджмент)

на тему:

«Розробка бізнес-плану»

 

Виконавець:

студент ІV курсу ФЕУВ

Палько О.В__________

 

Науковий керівник:

к.е.н., профессор Кравченко В.О

_________________________

 

 

Одеса 2012

Додаток В


Просмотров 390

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!