Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ та ЗМІСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИЗагальні вимоги

Під час підготовки бакалаврської дипломної роботи студент повинен дотримуватися певних вимог:

робота, подана на здобуття кваліфікації бакалавра за напрямом підготовки «Менеджмент», виконується державною мовою України і повинна бути обов`язково надрукована за допомогою комп`ютера;

дипломна робота виконується кожним студентом індивідуально. За необхідністю декілька робіт, що становлять складові однієї теми, можуть бути об'єднані під однією назвою та являти собою окремі складові комплексної дипломної роботи;

дипломна робота повинна сприяти вирішенню конкретних управлінських, економічних, фінансових, соціальних проблем або комплексу названих проблем зі спрямуванням на вирішення питань менеджменту організації;

необхідно, щоб дипломна робота розкривала вміння студента стисло, логічно та аргументовано викладати матеріал. Текст повинен бути без граматичних і стилістичних помилок. Дипломна робота повинна бути оформленою відповідно до вимог, що ставляться до робіт, поданих до друку;

у роботі студент повинен обов'язково робити посилання на автора та джерело, звідки запозичені матеріали або окремі результати. У випадку виявлення запозиченого матеріалу (тексту, таблиць, розрахунків, графіків тощо) без посилання на автора та джерело дипломна робота знімається з розгляду без права повторного захисту.

Дипломна робота виконується на підставі проходження переддипломної практики, вивчення вітчизняної та іноземної наукової літератури за темою роботи (монографій, періодичних наукових видань, законодавчих і нормативних актів, спеціальної літератури, меншою мірою – підручників, навчальних посібників, тощо) та фінансової звітності підприємства.

Структура дипломної роботи складається з вступу, двох розділів – теоретичного та аналітико-рекомендаційного, висновків. Кожний з розділів складається не менше ніж з трьох параграфів. Назва кожного розділу повинна відображати сутність питань, що розкриваються. Значні математичні розрахунки та допоміжні таблиці доцільно виносити в додатки.Обсяг дипломної роботи – 60-70 сторінок машинописного тексту (3,5-4 друк. арк.) без урахування додатків.

Найбільш вагомим та, відповідно, великим за обсягом є аналітико-рекомендаційний розділ.

Орієнтовна кількість сторінок у розділах така:

Вступ ─ 2 ─ 3 стор.

Теоретичний розділ ─ 18 ─ 21 стор.

Аналітико-рекомендаційний розділ ─ 35 ─ 40 стор.

Висновки ─ 2 ─ 3 стор.

Вступ містить обґрунтування актуальності обраної теми бакалаврської дипломної роботи, визначає мету та завдання роботи, об‘єкт дослідження; стисло характеризує використані методи дослідження та отримані результати (розроблені пропозиції) і їх практичну значущість.

Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головну думку.

У вступі слід також навести результати, отримані в дипломній роботі, і вказати на ознаки, що відрізняють їх від існуючих в теорії та практиці.

У теоретичному розділі дипломної роботи необхідно розкрити теоретичні аспекти теми, яка досліджується. Розділ містить огляд літературних джерел, сучасних методів вирішення поставленої проблеми.

Розділ містить визначення понятійно-категоріального апарату з обраної тематики, класифікаційні характеристики, історію та сучасні тенденції предмета дослідження.

Теоретичне обґрунтування має визначати роль і місце досліджуваних явищ та процесів у діяльності організації.Теоретичний розділ підготовлюють на підставі вивчення літературних джерел із досліджуваної тематики, на які обов`язково треба робити посилання. Бажаним є порівняння різних точок зору.

Результатом теоретичного розділу повинні стати висновки стосовно методичної основи для вирішення поставлених у роботі завдань.

Аналітико-рекомендаційний розділ містить:

1. Аналітичні питання:

- стисла характеристика організації (об’єкта дослідження): повне найменування, основні види діяльності й продукції, організаційна структура тощо.

- аналіз основних економічних показників діяльності організації, у т.ч. фінансових показників;

- діагностування діяльності організації щодо обраного напряму дослідження.

Всі аналітичні розрахунки, таблиці, графічні ілюстрації повинні супроводжуватися висновками, які дозволяють з'ясувати сутність управлінських та економічних процесів, що спостерігаються в організації, їх особливості та тенденції розвитку, поглиблений аналіз яких допомагає виявити невикористані резерви.

Джерелом інформації є планові та фактичні показники господарської діяльності, статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати спостережень, опитувань і обстежень й інших методів збирання первинної інформації, яку використовує студент під час переддипломної практики.

Випускник-бакалавр може продемонструвати вміння здійснювати правильне узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, групування і обробку даних, на основі яких ведеться кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції.

2. Рекомендаційні питання – це пропозиції щодо удосконалення діяльності організації відповідно до напряму дослідження.

У роботі повинні міститися детальні пропозиції щодо вдосконалення діяльності організації відповідно до напряму дослідження з розгорнутим обґрунтуванням на підставі висновків з аналізу, який проведено у попередньому підрозділі, відштовхуючись від виявлених відхилень, проблем та недоліків.Наводиться розрахунок економічної ефективності або соціального ефекту від заходів щодо вдосконалення діяльності підприємства відповідно до теми дипломної роботи.

Висновки ─ це завершальний етап бакалаврської дипломної роботи. В них коротко наводяться найбільш важливі теоретичні та практичні положення, які містять оцінку досягнутих результатів з точки зору відповідності меті бакалаврської роботи та поставленим у вступі завданням, пропозицій щодо вдосконалення досліджуваного напряму діяльності організації. Послідовність висновків має відповідати поставленим і наведеним у вступі завданням.

Список використаної літератури розміщується після висновків. Він складається з літературних джерел, що були використані студентом при написанні дипломної роботи, а саме: монографій, статей у періодичних виданнях, підручників, навчальних посібників, законодавчо-нормативних актів, інтернет-сайтах, довідкових матеріалів тощо. Рекомендована загальна кількість джерел у списку використаної літератури має бути не менше, ніж 15 позицій. При цьому мають переважати джерела, опубліковані не раніше, ніж за 5 років до написання роботи.

Додатки.Дипломна робота може містити додатки. До додатків виносять допоміжні чи об'ємні матеріали (таблиці, математичні розрахунки, тощо).

Усі розділи повинні бути логічно пов’язані між собою.

 


Просмотров 471

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!