Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Вимоги до оформлення текстових документів 

Текст розрахунково-графічної роботи розділяють на розділи і підрозділи. Розділи мають порядкові номери у межах всієї роботи, позначені арабськими цифрами і записані великими літерами без абзацного відступу по центру (наприклад РОЗДІЛ 1).

Підрозділи мають нумерацію у межах розділу. Номер підрозділу складається із номерів розділу і підрозділу, відокремлених крапкою. Підрозділи складаються з декількох пунктів. У кінці номера пункту ставиться крапка (наприклад: 1.1., 1.2., 1.3. і т.д.). Підрозділи записують з абзацного відступу.

Відстань між заголовком і текстом, виконаним машинописним способом, має дорівнювати 1,5 інтервалам, рукописним - 15 мм. Відстань між заголовками розділу і підрозділу відповідно - 3 інтервали та 8 мм.

Заголовки повинні чітко і стисло відображати зміст розділів, підрозділів. Заголовки слід друкувати (писати) великими літери без крапки в кінці і не підкреслюючи. Переноси слів у заголовках не допускаються. Якщо заголовок складається з двох речень, їх розділяють крапкою.

Кожний розділ розрахунково-графічної роботи рекомендовано починати з нової сторінки.

Текст розрахунково-графічної роботи має бути стислим, чітким і не допускати різних тлумачень. Назва теми розрахунково-графічної роботи на титульному аркуші в основному написі і в разі першого згадування у тексті має бути однаковою.

Відстань між рисунком, таблицею і текстом, виконаним машинописним способом, має дорівнювати 1,5 інтервалам, рукописним - 15 мм.

У роботі застосовують терміни, позначення і визначення, встановлені відповідними стандартами, а за їх відсутності загальноприйняті у науково-технічній літературі.

Номер сторінки ставлять у верхньому правому куті без крапки. Нумерація наскрізна, але на титульному аркуші і змісті номер не ставлять.

 

 


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 

1. Закон України "Про вищу освіту (№2984-Ш). - К.: Соцінформ, 2002. – 69 с.

2. Класифікатор професій ДК 003-95 (зміни та доповнення № 4) -К.: Соцінформ, 2002.-51с.3. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень ВАК України. – 2007. – № 6. – С. 9 – 17.

4. Приклади оформлення бібліографічного опису згідно з вимогами державних стандартів // Бюлетень ВАК України. – 2008.-№3.- С. 9–13.

5. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студентів економічних спеціальностей вузів/ М.Т. Білуха. - - К.: Вища шк.,1997.-235с.

6. Бургин М.Н. Кузнецов В.И. Введение в современную точную методологию науки: Структури системи знаний. - М., 1994.

7. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі: навч. Посіб. /С.У. Гончаренко, П.М. Олійник, В.К. Федорченко [та ін.]; За ред. С.У. Гончаренка, П.М. Олійника. - К.: Вища шк., 2003. - 323 с.

8. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. Наказ МОУ № 161 від 2 червня 1993 р. //Вища освітаУкраїни: Нормативно-правове регулювання. - К., 2003. - С. 413-431.

 

 


Додаток А

 

Міністерство аграрної політики України

Дніпропетровський державний аграрний університет

Навчально-науковий інститут економіки

Кафедра фінансів

 

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

з дисципліни „Фінансовий аналіз”

 

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ (за матеріалами товариства з обмеженою відповідальністю Солонянський завод «Агрополімердеталь» Солонянського району Дніпропетровської області)

 

Виконав: Студент (ка) групи Ф –1 – 06спеціальність 6.050100 “Фінанси”

ПІБ (повністю)

 

Перевірив: доц., к.е.н. Бровко Л.І

 

 

Дніпропетровськ – 2009


Додаток Б

 

ЗМІСТ

ВСТУП РОЗДІЛ1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ СОЛОНЯНСЬКИЙ ЗАВОД «АГРОПОЛІМЕРДЕТАЛЬ» ЯК ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ 2.1. Розміри, виробничий напрямок оцінка результатів господарської діяльності підприємства та економічної ефективності виробництва 2.2. Комплексна експертиза фінансового стану ТОВ Солонянський завод «Агрополімердеталь» РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ 3.1. Аналіз складу і структури дебіторської заборгованості 3.2. Аналіз обіговості дебіторської заборгованості 3.2. Порівняльний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості 3.3. Оцінка стану дебіторської заборгованості 3.4. Шляхи оптимізації дебіторської заборгованості сільськогосподарських підприємств ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ    

 


Додаток В

 

Приклади оформлення списку використаних джерел

 

Книга одного автора Савченко В. Я. Аудит : навч. посіб. / В. Я. Савченко ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2005. – 322 с. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 2005. – 196, [1] c. – (Першотвір)
Книга двох авторів Протасов В. Ф. Анализ деятельности предприятия (фирмы). Производство, экономика, финансы, инвестиции, маркетинг, оценка персонала / В. Ф. Протасов, А. В. Протасова. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 522 c.
Книга трьох авторів Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с.  
Книга чотирьох авторів (якщо автори вказані на титульній сторінці) Бухгалтерский учет : учеб. пособ. / Е. П. Козлова, Н. В. Парашутин, Т. Н. Бабченко, Я. Н. Галанина. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 431 с.  
Книга чотирьох авторів (якщо автор вказані на обороті титульної сторінки) Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.] ; Укр. НДІ продуктивності АПК М-ва аграр. політики України. – К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи)
Книга п’яти і більше авторів (якщо автори вказані на титульній сторінці) Риск-менеджмент инноваций : монография / Т. А. Васильева, О. Н. Диденко, А. А. Епифанов [и др.]. – Сумы : Деловые перспективы, 2005. – 257 с. – (Серия «Мастер-класс»)  
Книга п’яти і більше авторів (якщо автор вказані на обороті титульної сторінки) Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницький А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х. : Гуманитарній центр, 2007. – 510 с.  
Книга видана без автора Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : навч. посіб. / ред. Ю. Г. Козак ; Мін-во освіти і науки України, Одеський держ. економ. ун-т. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : ЦНЛ, 2006. – 792 с.
Тематичні збірники, матеріали конференцій "Бюджет розвитку" як засіб стимулювання підприємницької активності в Україні : зб. наук. статей / ред. Я. А. Жаліло. – К. : Сатсанга, 2001. – 107с. Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : збірник тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції (31 травня – 1 червня 2007 р.) / Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 183 [1] c.
Словники, довідники Україна у цифрах у 2007 році : статистичний довідник / ред. О. Г. Осауленко ; Держ. комітет статистики України. – К. : Консультант, 2007. – 240 с. Інформаційно-пошуковий тезаурус : словник / Мін-во культури та мистецтв України, Нац. парламентська біб-ка України ; укл. Т. І. Вилегжаніна. – Донецьк : Альфа-Прес, 2004. – 1104 с.
Законодавчі та нормативні документи Господарський кодекс України: за станом на 20 січня 2007 р. – Х. : Одіссей, 2007. – 240 с. Екологічне законодавство України : зб. нормат. док. / Мін-во екології та природних ресурсів України ; ред. Заєць І. О. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 416 с. Про Концепцію ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг : указ Президента України від 28 грудня 2007 р. № 1324/2007 // Урядовий кур’єр. – 2008. – 9 січня. – С. 6.
Дисертації Пластун О. Л. Розвиток системи фінансової безпеки суб`єктів підприємництва сфери матеріального виробництва : дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Пластун Олексій Леонідович. – Суми, 2007. – 250 с.
Автореферати дисертацій Савченко Т. Г. Трансфертне ціноутворення у комерційних банках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Савченко Тарас Григорович. – Суми, 2007. – 246, [1] с.
Складова частина книги Пачома Л. Перші українські гроші / Л. Пачома // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє : зб. тез доповідей за матеріалами Восьмої науково-практичної конференції студентів (18-22 квітня 2005 р.) та Дев`ятої науково-практичної конференції студентів (27 квітня 2006 р) / Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми, 2006. – С. 21–24. Бусыгин А. В. Предпринимательский договор / А. В. Бусыгин // Бусыгин А. В. Предпринимательство / А.В.Бусыгин. – М., 1997. – С.401-457.
Стаття з газети чи журналу Ібрагімова І. Вибір влади - відкритість / І. Ібрагімова // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2007. – № 3. – С. 347–355. Алпатова Н. Бухгалтерський і податковий облік вексельних операцій / Н. Алпатова, Н. Єрмакова // Все про бухгалтерський облік. – 2007. – № 16. – С. 71–84.
Багатотомний документ Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. С. В. Мочерний ; НАН України. – К. : Академія ; Тернопіль : Академія н/г, 2000.-Т.1 : А-К. – 2000. – 864 с. Багалій Д. І. Вибрані праці : у 6 т. Т. 1 : Автобіографія. Ювілейні матеріали. Бібліографія / Д. І. Багалій. – Х. : ХГІ “НУА” : Золоті сторінки, 1999. – 600 с.
Електронні ресурси Иванов П. И. Internet шаг за шагом [Электронный ресурс] : интеракт. учеб. / П. И. Иванов – Электрон. дан. и прогр. – СПб. : Питер Ком, 1997. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования : ПК от 486 DX 66 МГц ; RAM 1616 Мб ; Windows 95 ; зв. плата. – Загл. с этикетки диска. Основные направления исследований, основанные на семантическом анализе текстов [Электронный ресурс] / С.-Петерб. гос. ун-т, фак. прикладной математики - процессов управления. – Режим доступа : http://www.apcp.apmath.spbu.ru/ru/staff/tuzov/onapr.html

  


Додаток Д

Таблиці, що повинні бути обов’язково в підрозділі 1.1.

Таблиця 1

Склад та структура земельних угідь (назва підприємства)

Показник 200_р. 200_р. 200_р. 200_р. 200_р. у % до 200_р.
га % га га % га % га
Загальна земельна площа                  
в т.ч. с/г угідь                  
з них ріллі                  
пасовищ                  
Приходиться на 1 робітника:                  
- с/г угідь                  
- ріллі                  

 


Продовження додатку Д

Таблиця 2

Склад і структура товарної продукції в (назва підприємства)

Вид продукції 200_р. 200_р. 200_р.
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
Пшениця            
Кукурудза на зерно            
Ячмінь            
Горох            
Овес            
Жито            
Соняшник            
Соя            
Ріпак озимий            
Інша продукція рослинництва            
Всього по рослинництву            
Птиці            
Яйця курячі            
Інша продукція тваринництва            
Всього по тваринництву            
Продукція рибництва            
Промислова продукція            
Реалізація іншої продукції, робіт, послуг            
Реалізація товарів            
Всього по підприємству   100,00   100,00   100,00

Продовження додатку Д

Таблиця 3

Ранжирований ряд питомої ваги окремих видів продукції, %

Рік
200_р.                        
200_р.                        
200_р.                        

 

Для визначення рівня спеціалізації склали ранжирований ряд. Далі зробимо наступний розрахунок за формулою:

K = 100 : (Σ ПВі (2і - 1)),

де ПВі - питома вага і-го виду товарної продукції в загальному її об'єму;

і – порядковий номер окремих видів продукції по їх питомій вазі в ранжированому ряді.

 


Продовження додатку Д

Таблиця 4

Динаміка основних і оборотних засобів, рівень забезпеченості та ефективність їх використання в (назва підприємства)

Показник 200_р. 200_р. 200_р. 200_р. Відношення 200_р. до 200_ р.,%
Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн.          
Середньорічна вартість оборотних фондів, тис. грн.          
Фондозабезпеченість в розрахунку на 100 га с.-г. угідь, тис. грн.          
Фондоозброєність праці в розрахунку на 1 середньорічного працівника, тис. грн.          
Фондовіддача в розрахунку на 100 грн. основних фондів, грн.          
Фондомісткість 100 грн. валової продукції, грн.          
Вартість оборотних фондів в розрахунку на 100 га с.-г. угідь, тис. грн.          

 


Продовження додатку Д

Таблиця 5

Динаміка трудових ресурсів та ефективність їх використання в (назва підприємства)

 

Показник 200_р. 200_р. 200_р. 200_р. Відношення 200_ р. до 200_ р., %  
Валова продукція в порівняних цінах 2000 р., тис. грн. - всього:            
 
в т.ч. в рослинництві            
в тваринництві            
Середньорічна кількість працівників, чол. – всього:            
в т.ч. в рослинництві            
в тваринництві            
Прямі затрати праці, тис. люд.-год. – всього:            
в т.ч. в рослинництві            
в тваринництві            
Річна продуктивність праці, тис. грн. – всього:            
в т.ч. в рослинництві            
в тваринництві            
Погодинна продуктивність праці, грн. – всього:            
в т.ч. в рослинництві            
в тваринництві            

 


Продовження додатку Д

Таблиця 6

Основні показники виробничо-господарської діяльності (назва підприємства)

Показник 200_р. 200_р. 200_р. 200_р. 200_р. у % до200_р.
Приходиться на 100 га с/г угідь, тис.грн. - основних фондів - прямих затрат праці          
Вироблено валової продукції в співставних цінах, тис.грн в розрахунку на: - 100 га с/г угідь - 1 грн. основних фондів - 1 середньорічного робітника          
Урожайність - зернових і зернобобових - соняшника          
Рівень рентабельності, %          

 

 


Додаток Е


Просмотров 424

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!