Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА ШВЕЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ЇХ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУМикитчук Іван Степанович, магістр з фаху «Облік і аудит», ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

 

В статті з’ясовано економічний змісту прибутку, досліджено і дано критичну оцінку порядку формування фінансових результатів в системі бухгалтерського облік. Наведені схеми відображення на рахунках бухгалтерського обліку доходів, витрат та формування фінансових результатів. Звернута увага на особливості аудиту показників звіту про фінансові результати та складання аудиторського висновку. Також наведена методика стратегічного аналізу основних чинників, що впливають на величину фінансових результатів, складений прогноз розміру прибутку на перспективу. За результатами дослідження сформульовані основні напрямки роботи по удосконаленню обліково-аналітичної роботи підприємства та аудиту доходів, витрат і фінансових результатів.

 

Ключові слова. Облік, аудит, стратегічний аналіз, доходи, витрати, фінансові результати, прибуток і збитки, звіт про фінансові результати, аудиторський висновок.

Структура статті включає такі пронумеровані розділи (на основі вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003р. №7-05.1):

1. Вступ.У вступі:

- здійснюється постановка проблеми, описується її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

- дається аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор. Не допускається просте перерахування прізвищ авторів;

- формулюються невиділені раніше частини загальної проблеми, котрим присвячена означена стаття;

- детально описується методологія дослідження (наприклад, методи збору інформації, аналізу (статистичного, порів­няльного, балансового тощо), економіко-математичного моделювання та інші). Вказується на особливості методології та основні припущення, якщо вони мають місце. При необхідності, що витікає зі специфіки дослідження, методологія та літературний огляд можуть виділятися в окремі розділи статті;

- визначаються цілі роботи, тобто здійснюється постановка завдань, та описується структура статті.

2. Результати дослідження(виклад основного матеріалу в не менше, ніж двох розділах (окремих питаннях). В кожному розділі (питанні) описуються та обґрунтовуються отримані результати. Прохання до авторів: кожний розділ повинен мати свою назву, наприклад:

1 Економічний зміст прибутку

2 Загальні підходи до організації бухгалтерського обліку і аудиту доходів, витрат і фінансових результатів

3 Стратегічний аналіз формування доходів, витрат і фінансових результатів

2. Висновки.У заключній частині подаються висновки з даного дослідження та окреслюються перспективи і необхідність подальших розвідок у даному напрямі (обов’язково зазначити перспективи подальшого дослідження).

Перелік використаних джерел(вимоги до оформлення друкованих видань дивись вище, відповідно до ВАК України «Бюлетень ВАК Укрваїни № 3 за 2008 рік). Кожна стаття повинна включати аналіз відповідних джерел з тематики наукової статті.

4. Анотація англійською мовою.В кінці статті додається анотація англійською мовою та ключові слова у такому по рядку: автор, назва статті, текст резюме, ключові слова.Оформлення анотації англійською мовою будується на основі вимог до анотації українською мовою (див. вище).

Матеріали статті повинні бути представлені як у роздрукованому вигляді (один екземпляр), так і в електронній версії Word шрифт - Times New Roman, без використання додаткового стильового оформлення, висота букв - 12 pt, відстань між рядками - 1.5 комп'ютерного інтервалу. Обсяг статті не менше 6 сторінок і не більше 10 сторінок.

Не використовуйте у статті макроси та вбудовані об'єкти. Не проставляйте нумерацію сторінок та не застосовуйте функції спеціального поділу тексту на сторінки. У текстовій частині абзаци починайте з шостої позиції. Не проставляйте додаткових вільних рядків між абзацами, якщо це не мас спеціальної мети виділити відповідну думку.

Поля на сторінці: зліва , справа, зверху і знизу – 20мм.. Назви і номери таблиць проставляються зверху у лівому кутку звичайним шрифтом, наприклад:

Таблиця 1 Динаміка фондовіддачі ( за 2005-2011 роки)

Назви і номери рисунків подаються внизу, зліва, також звичайним шрифтом, наприклад:

Рисунок 2 Класифікація факторів впливу на рівень фондовіддачі

Нумерація рисунків, так само як і таблиць, наскрізна для всієї статті.

Елементи рисунків потрібно фіксувати для уникнення їх зміщення при роботі з текстом

Таблиці та рисунки необхідно розміщувати після першого згадування в тексті.

Будь-яка інформація чи твердження, які наводяться в статті, у т. ч. табличний матеріал, повинні використовуватися з посиланням на джерело її походження. Якщо вони є результатом власного дослідження, їх також необхідно супроводжувати відповідними поясненнями щодо методології отримання даних.

Вимоги до оформлення списку використаних джерел:

Список починається назвою "Перелік використаних джерел", яке проставляється зліва з абзацу.

Перелік посилань подається наскрізною нумерацією за одним з наступних варіантів:

а) в алфавітному порядку перших букв прізвищ авторів або назв книг (спочатку подаються література кирилицею, а потім ипісля назв кирилицею подаються назви наукових видань латинікою);

б) у порядку згадування.

У тексті посилання на використані джерела літератури позначаються цифрами в квадратних дужках, наприклад - [3, C.25-26], відповідно до нумерації в списку використаних джерел.

Рисунки і таблиці обов'язково мають бути подані у форматі .A4 окремим файлом, розмір шрифту та надписів - 10.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 884

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!