Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тематика дипломних робіт магістраза спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит»

1. Організаційно-методичні підходи до формування сучасних інформаційних технологій обліку, аудиту та стратегічного аналізу

2. Концептуальні напрями розвитку і удосконалення обліку, аудиту і стратегічного аналізу в сучасних умовах переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності

3. Організаційно-методичні підходи побудови системи внутрішнього контролю і аудиту на підприємстві

4. Організаційно-методичні підходи здійснення судово-бухгалтерської експертизи

5. Організаційно-методичні підходи до обліку, аудиту та стратегічного аналізу економічного потенціалу підприємства

6. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту необоротних активів підприємства та стратегічний аналіз ефективності їх використання

7. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту основних засобів підприємства та стратегічний аналіз ефективності їх використання

8. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту нематеріальних активів та стратегічний аналіз ефективності їх використання

9. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту амортизації основних засобів та оптимізація методів її нарахування і використання.

10. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту капітальних інвестицій та стратегічний аналіз ефективності їх використання

11. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту фінансових інвестицій та стратегічний аналіз ефективності їх використання

12. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту оборотного капіталу та стратегічний аналіз ефективності його використання

13. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту формування фінансових результатів та методи прогнозування показників звіту про фінансові результати

14. Організаційно-методичні підходи до обліку, аудиту виробничих запасів та їх оптимізація

15. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту давальницької сировини та її оптимізація на підприємствах легкої промисловості

16. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту оборотних активів та оптимізація їх структури

17. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту операцій з цінними паперами та стратегія їх коригування на фінансовому ринку

18. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту власного капіталу та оптимізація їх структури

19. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту цільового фінансування та цільових надходжень та стратегічний аналіз їх використання

20. Організаційно-методичні підходи до обліку, аудиту і стратегічного аналізу інвестиційної діяльності підприємства

21. Організаційно-методичні підходи до обліку, аудиту і стратегічного аналізу операційної діяльності підприємства

22. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту витрат виробництва та їх оптимізація

23. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту витрат за центрами відповідальності і за сегментами діяльності і напрями їх оптимізації

24. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту витрат за центрами їх виникнення і відповідальності та їх оптимізація.

25. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту прямих витрат виробництва та їх прогнозування.

26. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту витрат на оплату праці персоналу підприємства та стратегія побудови мотиваційної системи.

27. Організаційно-методичні підходи до обліку, аудиту та стратегічного аналізу непрямих витрат виробництва та їх оптимізація.

28. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту розрахунків з оплати праці та оптимізація фонду оплати праці на підприємстві

29. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту соціальних витрат та їх оптимізація на підприємстві

30. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту забезпечення виробництва матеріальними ресурсами та прогнозування потреби у матеріальних ресурсах

31. Організаційно-методичні підходи до обліку, аудиту та аналізу затрат за методом «затрати-обсяг-прибуток»

32. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту та аналізу готової продукції з метою оптимізації виробництва і продажу

33. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту та аналізу виробничого результату з метою прийняття оптимальних управлінських рішень

34. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту та стратегічного аналізу витрат з реалізації продукції та їх впливу на фінансовий результат підприємства

35. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту готівкових і безготівкових розрахунків та стратегічний аналіз їх співвідношення

36. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту грошового обігу підприємства та прогнозування сукупного грошового обороту

37. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту дебіторської заборгованості та прогнозування термінів її погашення

38. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту кредиторської заборгованості та прогнозування термінів її погашення

39. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту поточних зобов’язань підприємства та їх оптимізація

40. Організаційно-методичні підходи до обліку, аудиту та стратегічний аналіз формування, розподілу і використання прибутку

41. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту експортних – імпортних операцій у зовнішньоекономічній діяльності та їх прогнозування

42. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту діяльності підприємств з іноземними інвестиціями та її прогнозування

43. Організаційно-методичні підходи до обліку, аудиту та стратегічного аналізу доходів і витрат неприбуткових організацій

44. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту банківських кредитів та прогноз потреб у кредитних ресурсах

45. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту та стратегічного аналізу кредитів підприємства у національній та іноземній валюті

46. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту операцій підприємства за будівельними контрактами

47. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту операцій підприємства за фінансовими інструментами

48. Організаційно-методичні підходи до складання податкової звітності підприємства та її удосконалення

49. Організаційно-методичні підходи до обліку і контролю та стратегічного аналізу фінансування та використання коштів бюджетної установи та прогнозування фінансових потреб.

50. Організаційно-методичні підходи до обліку та контролю та стратегічного аналізу доходів і видатків в бюджетних установах

51. Організаційно-методичні підходи до обліку та контролю та стратегічного аналізу видатків за захищеними статтями бюджету в бюджетних установах

52. Організаційно-методичні підходи до обліку та контролю та стратегічного аналізу фінансового забезпечення бюджетних установ.

53. Організаційно-методичні підходи до обліку, аудиту та стратегічного аналізу розрахунків із заробітної плати, страхування і стипендій бюджетних установ.

54. Організаційно-методичні підходи до обліку та аудиту доходів, витрат та фінансових результатів на підприємствах малого та середнього бізнесу та їх прогнозування

55. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємств (за видами економічної діяльності) та їх оптимізація *

56. Організаційно-методичні підходи до формування важливіших показників фінансової звітності підприємства, їх прогнозування на основі SWOT- аналізу

57. Організаційно-методичні підходи до формування показників звіту підприємства про фінансові результати, аудиту та їх прогнозування на основі CVP- аналізу

58. Організаційно-методичні підходи до формування показників звіту підприємства про рух грошових коштів, їх аудиту та їх прогнозування АВС - аналізу

59. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту і стратегічного аналізу формування і використання чистого прибутку суб’єкта господарювання

 

*Суб’єкт господарювання за видом економічної діяльності обирається студентом і погоджується з науковим керівником

Усі дипломні роботи повинні бути виконані на матеріалах конкретних підприємств, товариств, банків, організацій та установ з обов’язковим використанням ПЕОМ та розкриття основних, що виникають в сучасних умовах розвитку економіки України.

 

 

Вимоги до оформлення статей у Студентському науковому віснику Ужгородського університету. Серія „Облік і аудит"

Статті публікуються українською мовою.

На першій сторінці вказуються УДК (ОБОВ’ЯЗКОВО), назва статті, іменаавтора (повністю прізвище, ім'я, по батькові), Після назви статті та імен авторів наводяться анотація статті українською мовою та ключові слова (не більше десяти). Анотація повинна бути виконана курсивом, розмір шрифту - 10 pt Italic Times New Roman, не менше шести і не більше дванадцяти рядків. В анотації акцентується увага на актуальності проблеми, методології та основних результатах дослідження. Назва статтті наводиться прописними літерами, без відступів та абзаців, з інтервалом в один рядок між УДК, назвою та іменами авторів, наприклад:

 

УДК 657.24:06.05

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 892

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!