Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Частина книги, періодичного, продовжуваного видання. 1.Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж1.Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.

2.Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.

3.Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.

4.Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14.

5.Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.

6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ /І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.

Електронні ресурси

1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електроннийресурс] ]: навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. РБогомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса :Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт.диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 MbRAM ; Windows95, 98,2000, XP ; MSWord 97-2000.— Назва з контейнера.

2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю тавіком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електроннийресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком.статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во «Інфодиск»,2004. — 1 електрон, опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр.перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 MbRAM ; CD-ROMWindows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.

3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003») [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлу-ша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Додаток К

Правила оформлення опису програми

Відповідно до ГОСТ 19.402-78 «Единая система программной документации. Описание программы» опис програми містить такі розділи:

– загальні відомості;

– функціональне призначення;

– опис логічної структури;

– використовувані технічні засоби;

– виклик і завантаження;

– вхідні дані;

– вихідні дані;

– контрольні приклади роботи програми.

Залежно від особливостей програми допускається вводити додаткові розділи та об’єднувати окремі розділи.

У розділі «Загальні відомості» зазначають:

– назву та позначення програми;

– програмне забезпечення, необхідне для функціонування програми;

– мову програмування, на якій написано програму.

У розділі «Функціональне призначення програми» вказують класи розв’язуваних задач і призначення програми, відомості про функціональні обмеження на застосування.

Розділ «Опис логічної структури» містить опис:

– алгоритму програми;

– використовуваних методів;

– структури програми з описом функцій складових частин ( підпрограм

модулів тощо);

– зв’язку програми з іншими програмами.

У розділі « Використовувані технічні засоби» зазначають тип комп’ютера та пристрої, необхідні для роботи програми.

У розділі «Виклик і завантаження» описують:

– спосіб виклику програми з відповідного носія даних;

– вхідні точки в програму;

– відомості про об’єм оперативної пам’яті.

Розділ «Вхідні дані» містить інформацію про:

– характер, організацію і попередню підготовку вхідних даних;

– формат, опис і спосіб кодування вхідних даних.

У розділі «Вихідні дані» описують:

– характер і організацію вихідних даних;

– формат, опис і спосіб кодування вихідних даних.

Розділ «Контрольні приклади» містить результати тестування програми

Зміст розділів можна ілюструвати додатковими пояснюючими прикладами, таблицями, схемами, графіками тощо.

Додаток Л

Зразок оформлення анотації до дипломної роботи магістра

 

АНОТАЦІЯ

до дипломної роботи магістра Коваль Людмили Василівни

«Організаційно-методичні підходи до обліку, аналізу, контролю та аналізу ефективності використання бюджетних асигнувань у бюджетних установах «

(за матеріалами ДВНЗ «Ужгородський національний університет»)

 

 

Ключові слова: асигнування, баланс бюджетної установи, бюджетна класифікація, бюджетна установа, бухгалтерія, видатки бюджетних установ, витрати, власний капітал, доходи, економічна класифікація видатків, єдиний казначейський рахунок, загальний фонд, зобов'язання, касові видатки, кошторис бюджетної установи, необоротні активи, оборотні активи, одержувачі бюджетних коштів, план асигнувань загального фонду, принципи бюджетного асигнування, реєстраційний рахунок, спеціальний реєстраційний рахунок, спеціальний фонд, стратегічне планування, фактичні видатки, фінансовий контроль.

 

У магістерській роботі розкривається суть фінансових ресурсів, джерела фінансування бюджетних установ, аналіз законодавчо – нормативного забезпечення теми дослідження, відображено організаційні засади ведення бухгалтерського обліку в державному секторі економіки та внесені пропозиції щодо вдосконалення обліку фінансових ресурсів в установах, які утримуються за рахунок бюджетних коштів. Проаналізовано стан коштів та джерел їх утворення, зазначені особливості казначейської системи виконання державного бюджету та її роль у дотриманні бюджетної дисципліни, досліджено процес планування та етапи його проведення для державних та неприбуткових організацій. Викладена методика проведення контролю, аналіз ефективності використання коштів здійснена на основі Акту Рахункової палати(№22-10/60).

 

Сторінок: 125 Рисунків: 13 Таблиць: 27 Джерел літератури: 90 Додатків: 9

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 842

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!