Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Державний вищий навчальний закладДержавний вищий навчальний заклад

«Ужгородський національний університет»

Інститут економіки та міжнародних відносин Кафедра обліку і аудиту

 

ПАВЛЕНКО Василь Романович

Організаційно-методичні підходи до обліку та аудиту доходів, витрат та результатів діяльності підприємства та їх стратегічний аналіз

 

( на матеріалах ЗАТ “Ужгородська швейна фабрика”)

ДИПЛОМНА РОБОТА МАГІСТРА

напряму підготовки (спеціальності) 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальність: 8.03050901 «Облік і аудит»

Науковий керівник:

к.е.н., проф. Остап’юк М.Я.

 

Підписи:

Студента:_________________________ ( Павленко В.Р.)

Наукового керівника_______________ (проф. Остап’юк М.Я.)

Рецензента__________________________(проф. Рущак М.Ю.)

 

Дипломну роботу допущено до захисту:

Зав. каф. обліку та аудиту ДВНЗ «УжНУ»

____________( проф. Даньків Й.Я.)

“__ “ _____________201_ року

Ужгород, 201__рік


Додаток Б

Приклад оформлення заяви на дипломну роботу магістра

 

Завідувачу кафедри обліку і аудиту

проф. Даньків Й.Я.

 

студента Коваль Людмили Василівни

(прізвище, ім’я, по-батькові)

Контактний телефон: дом.2222222

моб.80502222222

 

З а я в а

 

 

Прошу дозволити мені виконувати дипломну роботу магістра на тему:

«Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту фінансових інвестицій та стратегічний аналіз ефективності їх використання (за матеріалами ЗАТ «Ужгородська швейна фабрика»)» та затвердити науковим керівником професора Ножову Галину Миколаївну.

Обсяг і характер діяльності ЗАТ «Ужгородська швейна фабрика» є достатніми для виконання магістерської роботи за його матеріалами.

 

Дата 10 жовтня 201__ року Підпис студента підпис

 

 


Додаток В

Зразок завдання на дипломну роботу магістра

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Інститут економіки та міжнародних відносинКафедра обліку і аудиту

Спеціальність 8.03050901 - Облік і аудит

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

____________________

проф., к.е.н. Даньків Й.я.

“___” ________ 201.. р.

З а в д а н н я

на диполомну роботу магістра

(прізвище, ім’я, по-батькові студента)

1.Тема магістерської роботи______________________________________

_______________________________________________________________

затверджена на Вченій раді інституту від “.....“............. 201.. р. №.....

2. Термін виконання дипломної роботи магістра «….» 201…р.

3.Вихідні дані до роботи

_______вказується перелік основних джерел літератури, які є основою для написання дипломної роботи магістра……………………..…………………………………….

4. Зміст дипломної роботи магістра (перелік проблемних завдань)

__вказуються назви розділів дипломної роботи магістра……………………..…………..

5. Перелік графічного матеріалу

вказуються назви основних таблиць і рисунків, які представлені у магістерській роботі та презентуютьїї зміст_______

___________________________________________________________________

6. Консультації магістранта :

Розділи Консультант (вчене звання (посада) прізвище та ініціали) Підпис, дата
Завдання видав Завдання одержав
Розділ 1      
Розділ 2      
Розділ 3      
Розділ 4      
Вступ, висновки      

7. Дата видачі завдання «….»________________201..р.Студент ________________________

підпис

Науковий керівник ______________________________

підпис

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Назва етапів виконання дипломної роботи магістра Термін виконання Примітки
Перший розділ    
Другий розділ    
Третій розділ    
Четвертий розділ    
Вступ і висновки, оформлення дипломної роботи магістра    
Реєстрація дипломної роботи магістра на кафедрі    

 

Студент ________________________

підпис

 

Науковий керівник _____________________

підпис

 


Додаток Д

Форма зовнішньої рецензії*

Р Е Ц Е Н З І Я

На дипломну роботу магістра

Коваль Людмили Василівни,

«Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту фінансових інвестицій та стратегічний аналіз ефективності їх використання (за матеріалами ЗАТ «Ужгородська швейна фабрика»)» магістранта спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» Ужгородського національного університету

 

У рецензії зазначається: актуальність теми; аргументованість та послідовність проведення дослідження у кожному розділі; повнота розкриття теми магістерської роботи відповідно до поставлених завдань; аргументованість, логічність та послідовність викладення матеріалу у магістерській роботі; можливість практичного застосування результатів досліджень роботи; загальна оцінка дипломної роботи магістра.

 

Головний бухгалтер

«ЗАТ «Ужгородська швейна фабрика» ______________________М.М. Пожо

(посада, місце роботи) (підпис) (ініціали та прізвище) 

Місце для печатки

_»_» __________________ 201_ року

 

Рецензія подається у довільній формі. Рецензентами повинні бути провідні фахівці підприємств (бажано головний бухгалтер, фінансовий директор), за матеріалами яких виконувалися магістерські роботи.

 


Додаток Е

Форма Відгуку (відгуку) *наукового керівника

ВІДГУК

На дипломну роботу магістра

Коваль Людмили Василівни,

«Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту фінансових інвестицій та стратегічний аналіз ефективності їх використання (за матеріалами ЗАТ «Ужгородська швейна фабрика»)» магістранта спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» Ужгородського національного університету

 

У Відгуку зазначається:

актуальність теми; новизна поставлених питань та оригінальність їх вирішення; повнота використання студентом літературних джерел, економічних видань, нормативних актів, інших матеріалів з питань дослідження; якість розробки теми; аргументованість, логічність та послідовність викладення матеріалу у магістерськійій роботі; можливість практичного застосування досліджень магістерської роботи; відповідність вимогам щодо написання магістерських робіт тощо.

«…. Оцінюючи дипломну роботу магістра загалом, доцільно зауважити, що Коваль Л.В.. здійснила системне дослідження в сфері обліку, аналізу і аудиту операцій з фінансових інвестицій і проявила вміння застосовувати теоретичні знання у практичному середовищі. Представлена робота є завершеним (або ні) науковимдослідженням, виконана згідно вимог Міністерства освіти і науки молоді та спорту України до магістерських робіт (або ні) і рекомендується (або ні) до захисту перед Державною екзаменаційною комісією, а її автор заслуговує на присвоєння їй освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з обліку і аудиту.

 

 

Науковий керівник

професор кафедри обліку і аудиту підпи______________ Г.М. Ножова

(посада та місце роботи) (ініціали та прізвище)

 

 

_____________ 201__ року

(дата)


Просмотров 429

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!