Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Приклад оформлення титульного аркушаСТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор Ужгородського національного

університету

професор Ф. Г. Ващук

„ 6 ” грудня 2012 року

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ

ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МАГІСТРА

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

 

  галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

(код і назва галузі знань)

освітнього рівня повна вища освіта,

Кваліфікація 8.03050901 - магістр з обліку і

Аудиту. Економіст

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ

ДИПЛОМНИХ РОБІТ МАГІСТРА

 

Галузь знань: 0305 – „Економіка і підприємництво”

Спеціальність 8.03050901 „Облік і аудит”

Кваліфікація: магістр з обліку та аудиту. Економіст

 

Розглянуто на засіданні Вченої Ради

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Грудня 2012 року, протокол № 9.

 

Ужгород, 2012 р.


 

ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО

Робочою групою за спеціальністю «Облік і аудит» ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Голова робочої групи

к.е.н., професор Й.Я. Даньків

 

2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Рішенням Вченої ради ДВНЗ «Ужгородський національний університет» від 6 грудня 2012 р. (протокол № 9).

3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

4. РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ

Голова робочої групи – Й.Я. Даньків, к.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту;

Члени комісії: М.Я. Остап’юк, к.е.н., професор кафедри обліку і аудиту;

Г.М. Ножова - к.е.н., професор кафедри обліку і аудиту;

В.О. Ганусич – к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту;

В.М. Вакаров - к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту;

Я.В. Шеверя - к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту.

 

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

 


   ЗМІСТ Стор.
  Вступ
1. Загальні положення
2. Вибір напрямку досліджень та теми дипломної роботи магістра
3. Наукове керівництво дипломною роботою магістра
4. Етапи виконання дипломної роботи магістра
5. Структура і зміст дипломної роботи магістра
6. Правила оформлення дипломної роботи магістра
7. Процедура захисту дипломної роботи магістра
8. Критерії оцінювання дипломних робіт магістра
9. Додатки
  Тематика дипломних робіт магістра за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит» Вимоги до оформлення статей у Студентському науковому віснику Ужгородського університету: Серія „Облік і аудит"  

 


ВСТУП

Методичні рекомендації розроблені у відповідності до вимог галузевої компоненти стандартів вищої освіти з підготовки фахівців рівня “магістр” всіх спеціальностей напряму підготовки 0305 – „Економіка та підприємництво”, призначені для надання допомоги студентам у виконанні дипломної роботи згідно до чинних стандартів України і містять основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення дипломної роботи, організації її виконання, порядку захисту та оцінювання.

Самостійна атестаційна письмова робота, що виконується студентом, є складовою державної атестації, підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння ним теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю.1. Галузь використання

Цей стандарт поширюється на вищі навчальні заклади III— IV рівня акредитації, в яких здійснюється підготовка фахівців із напряму 0305 – „Економіка та підприємництво” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит».

Цей стандарт встановлює:

• Загальні вимоги до дипломної роботи;

• Напрями тематики дипломних робіт;

• Структуру та зміст дипломних робіт;

• Оформлення дипломних робіт;

• Підготовку до захисту;

• Критерії оцінки знань студентів під час захисту дипломних робіт.

 

2. Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі державні та галузеві стандарти України:

- ДК 003-2010 Державний класифікатор професій;

- ДК 009-2010 Державний класифікатор видів економічної діяльності;

- ДСВО 01-98 Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;

- ДСВО 02-98 Перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;

- ДСВО 04-98 Освітній рівень повної вищої освіти;

- ДСВО 07.2-98 Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра;

- СВО УжНУ 8.03050901-12 «Стандарт вищої освіти Ужгородського національного університету . Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»;

- СВО УжНУ 8.030509-12 «Стандарт вищої освіти Ужгородського національного університету . Освітньо-професійна програма магістра галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит».

- Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» від 29 березня 2012 року № 384- ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення;

- ДСТУ 3582-97. Інформація та документація, скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила.

3. Цілі та завдання дипломної роботи магістра

3.1. Виконання і захист дипломної роботи магістра є завершальним етапом навчання у вищому навчальному закладі, формою державної атестації випускників.

3.2. Дипломна робота магістра є кінцевим результатом самостійної індивідуальної навчальної діяльності студента, науковим дослідженням, яке підводить підсумки вивчення ним дисциплін, що передбачені начальним планом підготовки спеціальності "Облік і аудит", а також проходження переддипломної практики.

Студент-дипломник повинен підтвердити рівень загальнотеоретичної і спеціальної підготовки. Дипломна робота є випускною кваліфікаційною роботою, на підставі захисту якої Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) вирішує питання про присвоєння її автору кваліфікації і видачу диплома магістра.

3.3. Метою виконання дипломного дослідження є вирішення професійної проблеми, що ґрунтується на комплексному опануванні матеріалу і методів дослідження, послідовного викладання, а також практичного застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю.

3.4. У процесі виконання дипломної роботи студент у відповідності до кваліфікаційних вимог повинен проявити:

- знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи та практичні питання міжнародної економіки;

- вміння відбирати, систематизувати та обробляти інформацію у відповідності до цілей дослідження;

- вміння розробляти наукові висновки і конкретні пропозиції щодо вдосконалення управління реальним досліджуваним об’єктом;

- вміння визначати і використовувати причинно-наслідкові зв’язки процесів та явищ у прикладній галузі.

3.5. Дипломна робота магістра має характеризуватися логічністю, доказовістю, аргументованістю і відповідати таким вимогам:

■ містити поглиблений аналіз досліджуваної теми;

■ містити самостійні дослідження, розрахунки, виконані на ЕОМ;

■ містити обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення діяльності на досліджуваному об’єкті;

■ мати належне оформлення;

■ мати всі потрібні супровідні документи;

■ бути виконаною і поданою на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.

3.6. Дипломна робота магістра, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного дослідження теми, обґрунтованих пропозицій, а також не має Відгуку та зовнішньої рецензії, до захисту не допускається.


 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Магістр - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації магістра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній сфері. Магістр повинен мати більш широку ерудицію, фундаментальну наукову базу, володіти методологією наукової творчості, сучасними інформаційними технологіями, методами отримання, обробки, зберігання і використання наукової інформації, бути спроможним до науково-дослідницької і науково-педагогічної діяльності. Дипломна робота магістра - це самостійна науково-дослідницька робота, яка виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою оприлюдненого захисту і отримання академічного ступеня магістра. Основне завдання її автора - продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання.

Ця кваліфікаційна праця наукового змісту має внутрішню єдність і відображає хід та результати розробки обраної теми. Дипломна робота магістра, з одного боку, має узагальнюючий характер, оскільки є своєрідним підсумком підготовки магістра, а з іншого - є самостійним оригінальним науковим дослідженням студента.

Метою дипломної роботи магістра є:

- закріплення та розширення теоретичних знань магістранта відповідно магістерській програмі “Облік і аудит”;

- подальший розвиток у магістранта навиків самостійної творчої, науково-дослідної роботи;

- закріплення у магістранта навиків у використанні літературних джерел, методичних, нормативних та інструктивних матеріалів;

- поглиблене вивчення і розробка однієї з економічних проблем та подальший розвиток практичних навичок з обліку, аудиту, контролю й аналізу господарської діяльності підприємства;

- виявлення рівня підготовки магістранта до самостійної роботи в умовах сучасного функціонування обліково-аналітичних систем.

Завдання магістерської роботи полягає у проведенні теоретичного дослідження методики ведення обліку, контролю, аудиту проблемної сфери діяльності, аналізу стану об’єкта досліджень за кілька звітних періодів, розробці та економічному обґрунтуванні рекомендацій по підвищенню ефективності діяльності підприємства, узагальненні одержаних результатів і формування висновків та пропозицій.

Дипломна робота магістра повинна мати наукову й практичну цінність. Написання роботи передбачає формування і вирішення реальних і найбільшактуальних для конкретного підприємства теоретичних і практичних завдань. Можливість використання матеріалів магістерської роботи на практиці підтверджується довідкою чи листом підприємства про впровадження результатів дипломної роботи магістра у діяльність підприємства.

Захист дипломних робіт магістра є ключовим етапом державної атестації випускників, регламентованої «Рекомендаціями про порядок створення, організацію і роботу державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України» (лист Міністерства освіти України від 29 грудня 1993 р., № 83-5/1259, зі змінами і доповненнями).

 

2. ВИБІР НАПРЯМУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА

 

Виконання дипломної роботи магістра розпочинається з вибору теми. Магістрантам надається право самостійно обирати напрям і тему дипломної роботи магістра. За рівнем теоретичної підготовки магістрант повинен бути готовим до розробки наукової роботи за будь-якою з тем, затверджених кафедрою обліку і аудиту. Розроблена кафедрою тематика дипломних робіт магістра щорічно коригується з урахуванням набутого на кафедрі досвіду, побажань фахівців, які беруть участь у рецензуванні робіт, рекомендацій членів Державної екзаменаційної комісії (ДЕК) та відповідно до змін у наукових дослідженнях та практичній діяльності підприємств і установ. Магістрантам надається право пропонувати власні теми за умови обґрунтування доцільності їх розробки, відповідності їх магістерській програмі “Облік і аудит” та можливості використання відповідних даних об’єктів дослідження для розробки конкретних пропозицій по підвищенню ефективності їх діяльності.

Студент, обираючи тему дипломної роботи магістра, має враховувати її актуальність для суб’єкта дослідження, можливість одержання відповідних матеріалів, наявність літературних джерел, власних напрацювань тощо. При цьому виконання магістерської роботи на абстрактну тему без використання та аналізу матеріалів, що характеризують діяльність конкретного підприємства чи організації, не допускається.

Вибір теми дипломної роботи магістра оформляється письмовою заявою студента на ім’я завідувача кафедри, в якій зазначається тема і повне найменування підприємства, за матеріалами якого буде виконуватися магістерська робота та науковий керівник (додаток Б). На підставі таких заяв кафедра розглядає та затверджує наукових керівників, далі узгоджені теми затверджуються наказом ректора університету. Науковими керівниками дипломних робіт магістра повинні бути доктори та кандидати науки, професора та доценти.

У назві дипломної роботи магістра не бажано використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Треба уникати назв, що починаються зі слів «Дослідження питання...», «Дослідження деяких шляхів...», «Деякі питання...», «Матеріали до вивчення...», «До питання...» і т. ін., в яких не відображено в достатній мірі суть проблеми.

Після затвердження теми дипломної роботи магістра магістрант повинен розробити графік виконання окремих етапів роботи та погодити його з науковим керівником. Відповідно до обраної теми студент отримує завдання на виконання роботи, складене керівником роботи і затверджене завідувачем кафедри.

Термін виконання роботи, її рецензування, подання на кафедру, порядок та дата захисту регламентується графіком навчального процесу з магістерської програми “Облік і аудит”.

При написанні дипломної роботи магістра магістрант повинен обов’язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати.

Використовуючи ідеї або розробки, що належать також і співавтором, разом з якими були ним написані наукові статті, праці, магістрант повинен відзначити цей факт у роботі.

У випадку використання запозиченого матеріалу без посилання на автора та джерело, дипломна робота магістра знімається з розгляду незалежно від етапу проходження без права її повторного захисту.

В дипломній роботі магістра необхідно стисло, логічно і аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.

Дипломну роботу магістра подають у вигляді спеціально підготовленого рукопису у твердому переплетенні.

Дипломна робота магістра має характеризуватися логічністю, доказовістю, аргументованістю і відповідати таким вимогам:

1. Містити поглиблений всебічний аналіз досліджуваної проблеми;

2. Містити самостійні дослідження, розрахунки, виконані на ЕОМ;

3. Містити обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення діяльності на досліджуваному об'єкті;

4. Мати належне оформлення;

5. Мати всі потрібні супровідні документи;

6. Бути виконаною і поданою на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу

7. Обсяг дипломної роботи повинен складати 100-120 сторінок тексту на папері форматом А4.

8. Список використаної літератури магістра повинен мати 70-100 і більше найменувань і оформлені відповідно до вимог діючих стандартів;

9. Повинна бути додана Наукова стаття, що опублікована у Науковому студентському збірнику наукових статей з проблем обліку, контролю, аналізу, аудиту та звітності.

10.На кожну дипломну роботу повинен бути підготовлений автореферат обсягом до 12-16 сторінок та реферат іноземною мовою (англійською, німецькою або французькою) обсягом до 2 сторінок.

11.Довідка (акт) про впровадження результатів дослідження у практичну діяльність тих суб’єктів, на матеріалах яких виконана дипломна робота (зовнішня рецензія з суб’єкту, на матеріалах якого виконувалась дипломна робота, із зазначенням практичної значимості результатів дослідження та їх застосування).

12.Електронний запис на CD (DVD) дипломної роботи магістра, автореферату, реферату та усіх візуальних матеріалів, підготовлених магістрантом до захисту.

Студенти, які не виконають зазначені умови не будуть допущені до захисту дипломної роботи.

 

3. НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО ДИПЛОМНОЮ РОБОТОЮ МАГІСТРА

 

Науковий керівник надає студенту наукову та методичну допомогу, контролює хід виконання магістерської роботи, вносить необхідні зміни в план дослідження та скеровує на прийняття відповідних рішень.

Обов’язками наукового керівника (консультанта) є:

- консультування студентів з питань вибору теми дипломної роботи магістра,

- допомога у розробці плану дипломної роботи магістра;

- видача студентові завдання на магістерську роботу зі зазначенням термінів виконання кожного розділу;

- консультування з питань добору спеціальної літератури, нормативних та інших необхідних матеріалів для виконання наукової роботи;

- контроль дотримання графіку написання та якості дипломної роботи магістра;

- підготовка Відгуку про магістерську роботу з ґрунтовною характеристикою її якості відповідно до структури, критеріїв оцінки та рекомендацією її до захисту перед Державною екзаменаційною комісією.

Виконує студент дипломну роботу магістра відповідно до затвердженого науковим керівником і завідувачем кафедри завдання, дотримуючись термінів, які вказані у завданні. Робота виконується з дотриманням таких вимог:

- висвітлення актуальності теми, відповідності її сучасному стану обліку, аналізу, контролю й аудиту та перспективам розвитку, практичним завданням відповідної сфери діяльності;

- критичний аналіз та узагальнення основних положень економічних видань з теми дослідження;

- вибір конкретного об’єкта дослідження;

- вивчення та характеристика проблеми дослідження, її сучасного стану та взаємозв’язку з об’єктом дослідження;

- чіткість викладення теоретичних та практичних матеріалів у роботі;

- узагальнення результатів дослідження, обґрунтованість висновків і пропозицій, які випливають з проведеного дослідження.

Відповідно до затверджених термінів студент повинен звітувати перед науковим керівником, який фіксує ступінь готовності дипломної роботи магістра та інформує про це кафедру. У разі недодержання студентом графіка виконання дипломної роботи магістра завідувач кафедри, за поданням наукового керівника магістерської роботи, має право звернутися до директора інституту економіки та міжнародних відносин з пропозицією відрахувати студента з числа студентів Ужгородського національного університету, як такого, що не виконує навчальний план.

 

4. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА

 

Виконання дипломної роботи магістра включає декілька етапів.

Перший етап – вивчення літератури та складання плану дипломної роботи магістра.

При виконані роботи магістрант поглиблює свої знання в сфері теорії і практики обліку, аудиту, контролю діяльності господарюючих суб’єктів,

икористовує аналітичні методи в напрямку прогнозування підвищення її ефективності. Тому магістрант повинен опиратись на сучасні досягнення економічної науки, останні статистичні дані, публікації вітчизняної і зарубіжної спеціальної літератури, сучасні методики визначенняефективності виробництва та діяльності підприємств. Володіючи сучасною економічною ситуацією необхідно враховувати всі зміни в діючій законодавчій, нормативній та інструктивній базі.

На основі вивчення вітчизняної та зарубіжної літератури, методичних матеріалів та періодичних видань магістрант складає детальний план магістерської роботи і узгоджує його з науковим керівником.

Пошу ки та в и в ч ення л і т ер а т ури . Робота над дипломною роботою магістра розпочинається з відділу каталогів та залу періодики. Найповнішу інформацію про економічну літературу видану в Україні можна отримати в Internet’і на сторінці <http://www.nbuv. gov.ua> Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського.

Підбираючи літературу для дослідження, варто переглянути нові номери українських економічних часописів, таких як , «Баланс», «Бібліо-тека банкіра”, “Бізнес: законодавство та практика”, «Бухгалтер», «Бухгалтерія», «Бухгалтерський облік і аудит», “Вісник Національного банку України”,»Все для бухгалтера в торгівлі», “Все про бухгалтерський облік», “Галицькі контракти”, «Дебет-кредит», “Діловий вісник”, “Економіка України”, “Економіка. Фінанси. Право”, “Економічний часопис”, “Економіка АПК”, “Економіст”, “Зовнішньоекономічний кур’єр”, “Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні”, “Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку”, “Огляд цін українського та світового товарних ринків”, “Платіжний баланс України”, “Податки”, «Податки та бухгалтерський облік», “Регіональна економіка”, “Соціальний захист”, “Статистика України”, “Україна: аспекти праці”, “Україна–Бізнес”, “Український промисловець”, “Фінанси України”, “Фінансові послуги”, “Цінні папери України” тощо.

Матеріали науково-аналітичного журналу “Економічний часопис”, починаючи з №8 за 1998 р. публікуються також на сторінці <http://www.harvard.kiev.ua/ist/>, “Квартальні передбачення” – на сторінці <http://www.icps.kiev.ua/qp.htm>, ориґінальна англомовна версія двомі-сячника “Transition”, присвяченого країнам з перехідною економікою на сторінці <http://www.worldbank.org/html/prddr/trans/WEB/trans>, журнал “BusinessCentralEuropa” – на сторінці <http://www.bcemag.com/>. В Україні публікуютьсяіелектронні видання, такі як щоденний “EasternEconomistDaily”, що виходить з квітня 1995 р. та тижневик “EasternEconomistWeekly” – <http://www.brama.com/eastern-economist/index.html>.

Англомовна періодика доступна і в Internet’i. Проект “WebEc” дає доступ до сотень назв періодики за адресою <http://netec.wustl.edu/WebEc/journals.html>. Доступ до матеріалів є різним – від змісту та резюме статей – до повних текстів. Тут можна відшукати журнал за шифром JEL або за номером ISSN. На цій сторінці можна ознайомитись, зокрема, з такими відомими журналами, як “Applied Economics”, “Applied Economics Letters”, “Atlantic Economic Journal”, “Australian Economic Papers”, “Australian Economic Review”, “Cambridge Journal of Economics”, “China Economic Review”, “Communist Economies andEconomic Transformation”, “Comparative Economic Studies”, “Econometrics Journal”, “Economia Politica Rivista di Teoria e Analisi”, “European Economic Review”, “IMF Staff Papers”, “International Economic Review”, “Japanese Economic Review”, “Journal of Comparative Economics”, “Journal of Economics”, “Konjunkturpolitik – Applied Economics Quarterly”, “NBER Macroeconomics Annual”, “OECD Economic Studies”, “Oxford Economic Papers”, “Post-Communist Economies”, “Quarterly Journal of Economics”, “Review of Economic Studies”, “Scandinavian Journal of Economics”, “Ukrainian Economic Review”, “Weltwirtschaftliches Archiv – Review of World Economics”, “World Economy” та ін.

Складання плану роботи . Після ознайомлення з літературою студент вже має сформовану думку про напрям свого дослідження і готовий до складання плану дослідження.

Другий етап – написання дипломної роботи магістра. Всі дипломні роботи повинні бути побудованими за загальною схемою відповідно вимогам, що ставляться до таких робіт (див. наступний розділ). Магістрант зобов’язаний періодично доповідати керівнику про обсяг робіт, що виконуються. Після підготовки окремих розділів магістрант оформлює дипломну роботу магістра у відповідності з вимогами, що наведені нижче.

У разі недотримання магістрантом строків виконання окремих розділів дипломної роботи магістра кафедра має право не допустити магістранта до захисту роботи.

Після завершення написання дипломної роботи магістра та її оформлення студент подає роботу на рецензію головному бухгалтеру, або керівнику підприємства (організації) за матеріалами якого вона виконувалася (додаток Д). У подальшому магістерську роботу разом з рецензією студент подає науковому керівникові для одержання від нього письмового Відгуку (відгуку) (додаток Е).

Дипломна робота магістра, підписана автором та науковим керівником, зписьмовим Відгуком наукового керівника подається завідувачу кафедри для попереднього розгляду на засіданні кафедри на предмет рекомендації її дозахисту.

Третій етап – попередній розгляд дипломної роботи магістра на кафедрі та рецензування. Терміни попереднього розгляду визначаються кафедрою. Підчас попереднього розгляду оцінюється рівень виконання, здатність та можливість допуску магістранта до захисту своєї роботи. За результатами попереднього розгляду, кафедра приймає рішення про допуск (не допуск) дипломної роботи магістра до захисту перед Державною екзаменаційноюкомісією. У разі невідповідності магістерської роботи встановленим вимогам, рішення щодо недопущення студента до захисту затверджується на засіданні кафедри. Витяг з протоколу засідання кафедри подається ректору університету.

Готова та оформлена дипломна робота магістра , разом з відгуками та рецензіями, які вкладаються у спеціальний конверт наклеєний навнутрішній стороні твердої обкладинки перед титульним аркушем,скеровується у Державну екзаменаційну комісію для захисту.

Четвертий етап – захист дипломної роботи магістра перед Державною екзаменаційною комісією. Захист дипломної роботи магістра відбувається на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії. Захист проводиться згідно зі графіком, який складається випускаючою кафедрою та затверджується директором інституту економіки та міжнародних відносин. Перенесення чи зміна встановлених графіком термінів не дозволяється.

 

 

5. СТРУКТУРА І ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА

 

Кожна дипломна робота магістра має свої відмінні особливості, що обумовлені темою, об’єктом дослідження, вимогами наукового керівника, глибиною усвідомлення магістрантом матеріалу основних курсів, набуття навичок і вмінь відображати теоретичні і практичні питання обліку, аналізу, аудиту. Разом з тим, кожна дипломна робота магістра повинна будуватися зазагальною схемою на основі єдиних методичних підходів.

Типова структура дипломної роботи магістра така:

– титульний аркуш;

– завдання на дипломну роботу магістра;

– анотація (українською та англійською мовами);

– зміст;

– перелік умовних позначень, скорочень і термінів (за необхідності);

– вступ;

– основна частина;

– висновки;

– список використаних джерел;

– додатки.

Усі згадані структурні елементи роботи розпочинають з нової сторінки.

 

5.1. Титульний аркуш дипломної роботи магістра

Титульний аркуш є першою сторінкою роботи і містить:

– назву відомства, якому підпорядковується вищий навчальний заклад;

– найменування вищого навчального закладу, факультету, кафедри;

– тему дипломної роботи магістра зі вказанням підприємства (організації), за матеріалами якого вона виконана;

– відомості про виконавця роботи (прізвище, ім’я, по-батькові студента);

– відомості про наукового керівника (науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові);

– місто та рік виконання.

Приклад оформлення титульного аркуша наведено у додатку А.

Другою сторінкою є завдання на дипломну роботу (додаток Б).

5.2. Анотація

На третій сторінці дипломної роботи магістра, перед змістом, розміщується анотація українською та англійською (німецькою або французькою) мовами, яка повинна бути стислою, розміщеною на одній сторінці, містити відомості про загальний обсяг роботи, кількість рисунків, таблиць, використаних джерел інформації.

Анотація виконується на окремому аркуші та оформлюється в такій послідовності:

- Прописними буквами пишеться слово “Анотація”.

- Вказується тема дипломної роботи магістра.

- Вказується прізвище, ініціали автора.

- Робиться 2-3 знаки пробілу.

- У наступних рядках пишуться ключові слова, або (і) словосполучення (а в називному відмінку, в алфавітному порядку), які характеризують основний зміст роботи. Кількість ключових слів – від 7 до 15.

- Робиться знак пробілу.

- З нової стрічки пишеться текст анотації (0,3-0,5 стор.), тобто анотується головна суть теми виконуваної роботи.

- Робиться знак пробілу, вказується обсяг роботи (в сторінках), кількість рисунків, таблиць, джерел літератури, додатків.

Зразок оформлення анотації наведено в додаткуЛ.

5.3. Зміст

Зміст подається на початку дипломної роботи магістра після анотації. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів роботи, зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків тощо. При цьому не допускаються скорочення чи зміни у формулюванні, послідовності та підпорядкуванні назв розділів та підрозділів.

Заголовки однакових ступенів рубрикації треба розташовувати одні під одними, заголовки кожного наступного ступеня треба зміщувати вправо по відношенню до попередніх. Всі заголовки розпочинають з великої літери без крапки в кінці.

До змісту включають назви розділів, підрозділів та номери сторінок їхнього початку (Додаток М).

5.4. Перелік умовних позначень

Перелік умовних позначень складають за умови повторення таких елементів понад три рази у тексті та розміщують після змісту. Інакше – їх розшифрування наводять у тексті при першому згадуванні. Перелік необхідно друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять позначення, а справа – їхнє детальне пояснення.

5.5. Вступ

Вступ розкриває суть і стан наукової проблеми та її значимість, підстави і вихідні дані для вивчення теми, обґрунтовує вибір теми та її актуальність, визначає мету, завдання, методи дослідження, джерела отримання відповідної інформації.

Оцінка актуальності теми дається коротко, згодом йде формулювання наукової проблеми, в руслі якої лежить обрана тема. Вона може бути викладена в одному або двох абзацах. Далі дається опис інформаційної ситуації щодо ступеня розробки даної проблеми вітчизняними та зарубіжними дослідниками, що випливає з опрацьованої літератури.

З формулювання наукової проблеми та її недостатності розкриття випливає мета магістерської роботи, яка викладається в одному або декількох реченнях і не повторює тему роботи.

Наявність поставленої мети дозволяє визначити завдання дослідження,які можуть включати такі складові:

- вирішення певних теоретичних питань, які виходять із загальної проблеми дослідження;

- вивчення практики вирішення даної проблеми, виявлення її типового стану, недоліків і труднощів, їх причин тощо;

- обґрунтування певної системи заходів для вирішення даної проблеми, що витікає з вивчення теоретичних даних та матеріалів дослідження;

- узагальнення результатів дослідження та розробка рекомендацій щодо їх використання.

Потім вказується об’єкт і предмет дослідження та наводиться перелік застосованих методів дослідження. При з’ясуванні об’єкта, предмета і мети дослідження необхідно зважати на те, що між ними і темою дипломної роботи магістра є системні логічні зв’язки. Об’єктом дослідження є вся сукупність відношень різних аспектів теорії і практики науки, яка слугує джерелом необхідної інформації. Предмет дослідження - це тільки ті суттєві зв’язки та відношення, які підлягають безпосередньому вивченню в даній роботі, є головними, визначальними для конкретного дослідження. Таким чином, предмет дослідження є вужчим, ніж об’єкт.

Визначаючи об’єкт, треба знайти відповідь на запитання: що розглядається? Разом з тим предмет визначає аспект розгляду, дає уявлення про зміст розгляду об’єкта дослідження, про те, які нові відношення, властивості, аспекти і функції об’єкта розкриваються. Іншими словами, об’єктом виступає те, що досліджується. А предметом - те, що в цьому об’єкті має наукове пояснення. Для прикладу : «Предметом дипломної роботи магістра є: методика і практичне використання обліку, аналізу й аудиту господарських операцій зі запасами на підприємстві. Об'єктом магістерськоїроботи є: господарські операції зі запасами на /повна назва підприємства/.

Після короткого викладу наведених вище елементів вступу, зі зазначенням методики дослідження, описується структура дипломної роботи магістра.

Кожна дипломна робота магістра має містити наукову новизну одержаних результатів. Подають коротку анотацію нових наукових положень (рішень), запропонованих магістрантом особисто. Необхідно показати відмінністьодержаних результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, отримало подальший розвиток).

Доцільно також відобразити практичне значення одержаних результатів.

У дипломній роботі магістра, що має теоретичне значення, треба подати інформацію про наукове використання результатів дослідження або рекомендації щодо їх використання, а в роботі, що має прикладне значення, - інформацію про практичне застосування одержаних результатів аборекомендації щодо їх використання. Відзначаючи практичну цінність одержаних результатів, необхідно подати інформацію щодо ступеня готовності до використання або масштабів використання.

Бажано подати короткі відомості щодо впровадження результатів досліджень із зазначенням назв організацій, в яких здійснено впровадження, з поданням відповідних документів.

Доцільно також навести дані про апробацію результатів магістерського дослідження. Зокрема вказати, на яких конференціях, наукових семінарах оприлюднені результати досліджень, що включені до дипломної роботи магістра.

Обсяг вступу має складати від трьох до п’яти сторінок.

5.6. Основна частина дипломної роботи магістра

Основна частина дипломної роботи магістра повинна точно відповідати темі та повністю її розкривати. Вона поділяється на розділи і підрозділи. При цьому магістерські роботи складаються з трьох- чотирьох розділів. В основі поділу розділу на підрозділи має лежати одна ознака, найсуттєвіша для дослідника. Розділи та підрозділи повинні бути співрозмірними за обсягом. Кожна структурна частина тексту повинна вміщувати закінчену інформацію і за змістом відповідати узагальнюючій назві розділу так, щоб в ньому не було зайвої або недостатньо розкритої інформації. Кожний розділ повинен мати короткі висновки і перехід до наступної структурної частини. Здебільшого всі теми передбачають дослідження обліку, аналізу і аудиту (контролю). Тому рекомендовано таку структуру основної частини.

Перший розділ має загальнотеоретичний характер. В ньому, на основі вивчення робіт вітчизняних і зарубіжних авторів та практичних матеріалів, викладається економічна сутність досліджуваної проблеми, обґрунтовуються та висвітлюються власні позиції студента. Він слугує теоретичним обґрунтуванням дослідження та дозволяє визначити певні його завдання, методологію та методику. Перший розділ є основою для дослідження в наступних розділах, які повинні бути логічним продовженням першого теоретичного розділу.

Другий розділ поєднує теоретичну і практичну сторони бухгалтерського обліку щодо об’єктів дослідження. В ньому вивчається оцінка та документальне оформлення операцій, пов’язаних з рухом об’єктів досліджень і їх відображення в регістрах синтетичного та аналітичного обліку. Розробляються пропозиції щодо покращення організації фінансового, управлінського обліку об’єктів дослідження як у цілому в Україні, так і зокрема на підприємстві. Простежується відображення інформації про певні об’єкти у звітності підприємства.

Третій – аналітичний. Тут магістрант виконує аналіз об’єкта досліджень по темі роботи на основі зібраних на практиці даних.Магістрант повинен дати оцінку досягнутого рівня ефективності використання об’єкта, визначити недоліки, що мають місце, і сформулювати вимоги щодо ефективності діяльності підприємства, що ставляться перед ним сьогодні і на перспективу. Розділ повинен бути максимально насиченим фактичною інформацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми), що відображають відповідні результати діяльності організації за останні 3-5 років. При цьому студент не повинен обмежуватися констатацією фактів, а повинен виявляти тенденції розвитку процесів, недоліки та причини, що їх обумовили та окреслювати шляхи їх можливого усунення. Від повноти та якості аналізу залежить глибина та обґрунтованість пропонованих заходів.

Четвертий розділ має контрольний характер. В ньому розглядаються види, форми та принципи контролю або аудиту. Вивчається методика проведення аудиту або контролю об’єктів дослідження, сучасні теоретичні та практичні підходи. Обґрунтовуються основні напрями використання результатів дослідження для покращення роботи об’єкта дослідження та прийняття управлінських рішень.

Можна поєднати третій і четвертий в єдиний третій розділ.

Кожний розділ завершується короткими висновками.

Якщо темою не передбачено згаданих вище процедур, то основна частина узгоджується із науковим керівником.

Однією з ознак високої якості магістерської роботи є застосування електронно-обчислювальних машин та економіко-математичних методів під час облікових, аналітичних і контрольних процедур.

 

5.7. Висновки

Висновки є завершальною частиною дипломної роботи магістра. В ній послідовно викладаються теоретичні та практичні результати та пропозиції, до яких прийшов студент в результаті проведеного дослідження. Висновки повинні бути чіткими, мати конкретний і адресний характер, повністю підтверджуватися результатами виконаної роботи та давати повну уяву щодо змісту, значення, обґрунтованості та ефективності розробок. Вони повинні бути написані тезово та відображати основні теоретичні підходи, відповідати проведеному аналізу і запропонованим напрямам удосконалення проблеми дослідження з оцінкою їх ефективності за конкретним об’єктом дослідження.

Рекомендації та впровадження в практику результатів дослідження повинні бути підтверджені довідкою (актом) про їх впровадження.

5.8. Список використаних джерел

Список використаних джерел є суттєвою та органічною частиною дипломної роботи магістра і відображає самостійну творчу діяльність автора, рівень вивчення ним поставленої проблеми. До нього рекомендуєтьсявключати основну фахову літературу з досліджуваної теми, на яку в роботі є посилання або з якою автор знайомився.

Список використаних джерел треба розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Відомості про джерела необхідно подавати відповідно до додатку Ж.

5.9. Додатки

У додатках подаються допоміжні матеріали: зведені й звітні бухгалтерські документи, таблиці статистичних даних, описи алгоритмів і програм, тексти програм, ілюстрації і т.п.

Додатки розташовують у порядку появи посилань на них у тексті роботи і починають з нової сторінки. У першому верхньому рядку додатка по центру друкують слово «Додаток» і велику літеру української абетки, що позначає додаток, для прикладу: «Додаток Д». Рядком нижче по середині друкують назву додатка малими літерами з першої великої.

Правила оформлення опису програм наведено у Додатку К.

 

6. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА

6.1. Мова і стиль

Дипломна робота магістра повинна виконуватися державною мовою.

Мовно-стилістичне оформлення дипломної роботи магістра обумовлюється особливостями наукового стилю:

- формально-логічний спосіб викладення матеріалу, наявність міркувань, що сприяють доказу істини, обґрунтуванню основних висновків дослідження;

- смислова завершеність, цілісність та зв’язність думок;

- цілеспрямованість, відсутність емоційного забарвлення наукового тексту;

- об’єктивність викладу, смислова точність, стислість, ясність;

- необхідність використання спеціальної термінології.

Завдяки спеціальним термінам досягається можливість в короткій формі давати розгорнуті визначення та характеристики наукових фактів, понять, процесів, явищ. треба уважно підходити до вибору наукових термінів та визначень, посилаючись при цьому на авторитетні опубліковані джерела (підручники, довідкові та нормативні видання тощо).

Щоб уникнути суб’єктивних суджень і акцентувати основну увагу на предметі висловлювання, в тексті застосовують переважно виклад від третьої особи («...автор рекомендує») або від першої особи множини («...на нашу думку», «...зазначимо, що»), часто використовують безіменну форму подачі інформації («...як було сказано», «... на думку»). Текст магістерської роботи треба старанно вичитати та перевірити награмотність.

Трапляються помилки на складні випадки керування, для прикладу, слово “властивий” вимагає іменника в давальному відмінку (кому), “характерний” має бути (для кого), сповнений (чого).

Тавтологічні помилки виникають у зв’язку з незнанням значень запозичених слів, зокрема варто поміркувати, яке ж слово доречніше залишити в науковому тексті:

- окремі епізодичні явища (слово епізодичні означає окремі),

- дивний парадокс (парадокс означає дивна, незвичайна думка), тощо.

При вживанні іншомовних слів треба звернути увагу, чи немає відповідника в українській мові. Для прикладу: апелювати – звертатися; домінувати – переважати; лімітувати – обмежувати; локальний – місцевий; превалювати – переважати; прерогатива – перевага; симптом – ознака.

Нерідко наукові роботи містять помилки, пов’язані з неправильним перекладом мовних формул з російської мови. треба пам’ятати: дослівний переклад формул неприпустимий!

Зокрема: главным образом – переважно; естетственным образом - природно, звичайно; каким образом - як; наилучшим образом – якнайкраще; некоторым образом – якось; подобным образом - так само; равным образом - а також; надлежащим образом - як слiд; в отношении чего - в силу чого, стосовно; в силу обстоятельств - через обставини; правильная мысль - слушна, правильна думка; совпадать - співпадати, збігатися; тезис требует разъяснения - теза потребує роз’яснення; пишущий эти строки - автор цих рядків; подавляющее большинство - переважна більшість; по образцу - за зразком.

Слід уникати русизмів, кальок.

Для прикладу, слово “слідуючий” - це калька з російського «следующий». У науковому стилі бажано використовувати слово “наступний”, що вживається зі словами типу наступний день, тиждень.

Слово “відношення” – теж русизм. В українській мові вживаються слова: “відносини” - виробничі, економічні, ринкові; “стосунки” - приятельські, офіційні, ставлення - до життя, до праці, до людей. Слово “відношення” використовують у словосполученнях “граматичні, арифметичні відношення”, або у значенні “діловий лист”.

У наукових роботах є помилки, пов’язані із змішуванням семантики слів. Для прикладу, слова “зміст” – “смисл” – “значення” означають «внутрішня основа, особливість, сутність чого-небудь». Але є відмінності у сполучуваності цих слів з іншими. Найчастіше вживається нейтральне слово “зміст” - це те, про що йде мова, те, що описується, зображується (зміст твору).

У викладі думок треба розмежовувати власне бачення проблеми й бачення інших авторів, тобто що запозичене з наукових праць. Тому варто користуватись такими виразами, як: “як показує аналіз”, “на нашу думку”, “погоджуючись з міркуванням ...”. Не треба подавати виклад роботи від першої особи однини чи множини «Я вважаю», «Мені здається», «Ми виявили», доцільніше використати звороти типу “встановлюємо”, “маємо на увазі”.

Наукова робота вимагає оперувати вміннями добирати епітети до термінів типу аналіз, вивчення, завдання, мета, інформація тощо. У довіднику “Культура письменной речи” (www. gramma. ru) пропонуються такі “наукові” епітети до зазначених термінів:

Аналіз теми, проблеми є науковий, об’єктивний, конкретний, проведений, усесторонній, вичерпний, детальний, порівняльний, ретельний, глибокий.

Вивчення проблеми може бути об’єктивне, експериментальне, теоретичне, практичне, порівняльне, дослідне, безпосереднє, спеціальне, постійне, систематичне, подальше, поглиблене, інтенсивне, глибоке, усестороннє, ретельне.

Завдання - першочергові, найближчі, кінцеві, поставлені, вузлові, особливі, конкретні, визначені.

Дані експерименту - дослідні, другорядні, конкретні, цифрові, сучасні, останні, попередні, перевірені, вичерпні, повні, додаткові, вихідні, цінні, надійні.

Дослідження - наукове, об’єктивне, теоретичне, експериментальне, дослідне, загальне, конкретне, фундаментальне, систематичне, поглиблене, глибоке, актуальне, серйозне, цінне.

Експеримент - аналогічний, подібний, важливий, цікавий, блискучий, унікальний, успішний, проведений.

Інформація - точна, вичерпна, повна, важлива, цінна, необхідна, отримана, оперативна, достатня, нова.

Матеріал - науковий, експериментальний, довідковий, статистичний, фактичний, зібраний, систематизований, отриманий, використаний, великий, багатий, різноманітний, достатній, достовірний.

Мета - важлива, головна, наукова, практична, конкретна, реальна, поставлена, вказана.

Питання - актуальне, принципове, теоретичне, практичне, загальне,конкретне, важливе, складне, спірне, правомірне.

Проблема - наукова, фундаментальна, актуальна, важлива, ключова, провідна, гостра, часткова, глобальна.

Спостереження - наукові, об’єктивні, спеціальні, візуальні, ретельні, численні, систематичні, важливі, подальші, проведені.

Оцінковий опис авторського тексту в науковій літературі пропонується здійснювати з допомогою відповідних конструкцій. Зокрема для з’ясування авторської думки (ствердження, заперечення, переконаності, припущення тощо) можна використовувати один iз можливих варiантiв:

- автор розглядає, розкриває, висвітлює, порушує, розв’язує, торкається проблеми, занурюється у проблему, зупиняється на проблемi;

- автор стверджує, аналiзує, характеризує, доводить, порiвнює, зiставляє, з’ясовує, пiдкреслює, посилається на, розглядає змiст, наголошує на важливостi, формулює, виходить з того, що;

- автор переконаний, вважає, обґрунтовує, схвалює, поділяє погляд, автор переконливо доводить, що; погоджується, визнає, дотримується тієї ж думки, враховує, звертає увагу, накреслює перспективу;

- автор припускає; висловлює припущення, пропонує;

- автор заперечує, стверджує, відзначає недоліки, вагається, мiркує, iгнорує, дорiкає, критикує, не підтверджує висновок словами, спростовує, критично ставиться, ставить завдання, підтверджує висновок фактами, пояснює це тим, що, причину цього вбачає у тому, що, вважає, що;

- у статті викладений погляд на ..., викладені дискусiйнi положення, загальновідомі істини, наявні цiннi вiдомостi, експериментальні дані, важливі неопубліковані дані, дискусійним є висновок про те ;

- зроблено спробу довести ..., відзначається важливість, наявні переконливі докази, враховано, взято до уваги, звернуто увагу, сутність цього зводиться до того, що; необхідно підкреслити, що;

- незважаючи на аналіз окремих фактів, студіювання окремих питань..., проблеми стану залишаються недостатньо вивченими; хоч науковий доробок учених, у якому висвітлюється ....., усе ж відсутні фундаментальні ..;

- праці синтезовано відображають, актуальність теми визначається тим, що; має першорядне значення; систематизувати й узагальнити погляди українських учених; у переважній більшості досліджень; питання, що належить до найменш розроблених...; більшість мовознавців уникає розгляду...; розподілимо наукові розвідки вітчизняних лінгвістів за такими проблемами, як; маніфестовані в наукових дослідженнях; цілком природно.

Просторово-часові ознаки відображають такі слова і словосполучення: тепер, зараз, тут, там, навколо, тодi, в той час, поряд, щойно, потiм, перед тим, завжди.

Для висвiтлення причиново-наслiдкових та умовно-наслідкових відношень мiж частинами iнформацiї: але, проте, однак, зате, тому, тим самим, значить, внаслідок цього, завдяки цьому, у зв’язку з цим, залежно від цього, в такому разі, таким чином, тому, завдяки цьому, крім того.

Для вираження послідовності розвитку думки можна скористатися

такими мовними одиницями: спочатку, насамперед, потім, по-перше, по-

друге, отже, таким чином.

Зв’язок з попереднiми частинами iнформацiї відображають такі мовні формули: як уже зазначалося, як показав аналіз, як було показано вище, разом з тим, доречно, до речi, враховано, взято до уваги, попереднiй, останнiй, наступний роздiл, проаналізований, дослiджений, описаний матерiал, згаданий, зазначений, викладений, знайдений, помiчений, наведений вираз, у процесі опрацювання належних питань; як згадувалося вище; не зупиняючись на інших прикладах, нагадаємо; припустімо; виключно для прикладу візьмемо; виклад результатів дослідження, нових відомостей, застосування їх на практиці, подати цілком конкретні вказівки; це, безперечно, негативно позначається; отже, в більшості випадків має місце.

Пояснення, уточнення, виділення окремого: для прикладу, так, для прикладу, зокрема, а саме, тільки лише, навіть, адже, іншими словами, точніше кажучи, причому, притому.

Введення узагальнюючої інформації: розглянемо випадки, наведемо приклад, продовжимо аналіз, з’ясуємо відношення.

Заключна частина, висновки: отже, таким чином, одним словом, iз цього видно, з цього випливає, точнiше кажучи, iншими словами, аналiз пiдтверджує, з опису видно, з одного боку, з iншого боку, i все ж, на завершення, можна пiдсумувати, слiд пiдкреслити, отже, є підстави твердити, що, у результаті можна прийти до висновку, на основі цього ми переконуємось в тому, що; узагальнюючи сказане, ці дані свідчать про те.

6.2. Технічне оформлення дипломної роботи магістра

Текст роботи готують засобами текстового редактора Word і друкують на стандартних аркушах формату А4 (210х297 мм).

Оформлення роботи здійснюють згідно з ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки”. Розміри полів: верхнє, ліве та нижнє – не менші 20 мм, праве – не менше 10 мм. Задрукована сторінка не повинна перевищувати 40 рядків, а висота літер та цифр – не перевищувати 1,8 мм. Номер сторінки проставляють вгорі справа без крапки арабськими цифрами. Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу, порядкового номера пункту та порядкового номера підпункту розділених крапкою (для прикладу, 1.3.2.1 і т.д.) Згідно зі зазначеним стандартом для текстового редактора WORDрекомендовано такі налаштування. Поля сторінки: верхнє і нижнє – 2,0 см; ліве – 2,5 см; праве – 1 см. Шаблон – нормальний (Normal). Основний текст набирають шрифтом (Times New Roman) нормального накреслення (Normal) розміром 14 pt з міжрядковим інтервалом 1,5.

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням, або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення машинописним способом або від руки. Виправлене повинно бути такого ж кольору, як і основний текст.

Скорочення слів і словосполучень виконують відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи (ДСТУ 3582-97. Інформація та документація, скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила).

Структурні елементи «АНОТАЦІЯ», “ЗМІСТ”, “ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ”, “ВСТУП”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ” не нумерують, а їх назви слугують заголовками структурних елементів.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки. Заголовки структурних елементів тексту і заголовки розділів треба розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапок в кінці, не підкреслюючи.

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів тексту треба починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту і дорівнювати п’яти знакам.

Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою.

Перенесення слів у заголовку розділу не допускається.

Відстань між заголовками і подальшим чи попереднім текстом має бути не менш, ніж один інтервал.

Не допускається розміщення назв розділів, підрозділів, а також пунктів і підпунктів в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Оформлення тексту, ілюстрацій і таблиць за машинного способу та їх виконання повинно відповідати вимогам цього стандарту з урахуванням можливостей комп’ютерної техніки.

Сторінки треба нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту наукового дослідження. Номер сторінки проставляють у правому верхньому кутку сторінки без крапки в кінці.

Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок. Текст змісту також включають до загальної нумерації сторінок. Номери сторінок на них не проставляють.

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти треба нумерувати арабськими цифрами.

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладу тексту і позначатися арабськими цифрами без крапки, для прикладу, 1,2,3 і т.д.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу.

Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою.

Після номеру підрозділу ставлять крапку, для прикладу, 1.1., 1.2. і т.д.

Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу

або підрозділу.

Номер пункту складається з номера розділу і порядкового номера пункту, або з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового номера пункту, відокремлених крапкою. Після номера пункту крапку не ставлять, для прикладу 1.1.1., 1.1.2. тощо.

Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою, для прикладу, 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3. і т.д.

Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, або пункт складається з одного підпункту, його не нумерують.

Обсяг роботи має бути в межах 100-130 сторінок друкованого тексту.

6.3. Написання формул

Математичні символи та невеликі формули входить до речення як його рівноправні елементи і виокремлюються розділовими знаками відповідно до правил пунктуації.

Виділені формули розташовують безпосередньо після тексту, в якому їх згадано, посередині текстового поля. Нумерувати доцільно лише ті формули, на які є посилання. Номер формули складається з номера розділу та порядкового номера формули у розділі, відокремлених крапкою. Його записують на рівні формули у круглих дужках з правого краю, для прикладу: (3.1) – перша формула третього розділу.

Двокрапку перед формулою ставлять лише тоді, коли цього вимагає побудова тексту або формулі передує узагальнююче слово.

Розділовими знаками між формулами, котрі йдуть одна за одною і не відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з комою безпосередньо за формулою до її номера.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, бажано наводити безпосередньо під формулою у тійпослідовності, у якій їх наведено у формулі. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки.

Для прикладу, «загальну структуру активів характеризує коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів, який розраховується за формулою 3.1:

k = (R? + Z )/ F, (3.1)

де F – іммобілізовані кошти (необоротні активи), R? + Z – мобільні кошти (оборотні активи): R? – грошові кошти, розрахунки та інші активи, Z – запаси і витрати.

6.4. Розміщення ілюстраційного матеріалу

Ілюстраційний матеріал (схеми, блок-схеми, графіки, діаграми, рисунки) разом з підписами необхідно розміщувати безпосередньо після тексту, в якому їх згадано вперше, або на наступній сторінці. На весь ілюстраційний матеріал у роботі необхідно подавати посилання. Окремі сторінки з ілюстраціями включають до загальної нумерації сторінок роботи.

Підрисунковий підпис розміщують під ілюстрацією. Складається він зі скорочення «Рис.», номера ілюстрації (номера розділу та порядкового номера ілюстрації у ньому, відокремлених крапкою) та назви ілюстрації – тексту із характеристикою зображеного, для прикладу: «Рис. 3.2. Аналіз зміни прибутку під впливом зміни ціни на продукцію», або:

Рис. 2.2. Динаміка зміни величини джерел капіталу ЗАТ

«Ужгородська швейна фабрика» за 2008-2010роки.

6.5. Оформлення таблиць

Таблиця повинна мати текстовий заголовок, який розміщується над таблицею посередині. Заголовок пишеться із прописної букви без крапки в кінці. В правому верхньому кутку таблиці над заголовком розташовується напис “Таблиця” з вказівкою номера таблиці. Знак «№» перед цифрами не ставиться (див. взірець табл.2.3).

Таблиця 2.3

Відображення в обліку формування статутного капіталу ЗАТ

«Ужгородська швейна фабрика» за грудень 2012 року

№ оп. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
Дебет Кредит
Зареєстровано статут зі статутним капіталом 46 «Неоплачений капітал» 40 «Статутний капітал»
Відображено внески до статутного капіталу
  -грошовими коштами 30 «Каса» 31 «Рахунки в банках» 46 «Неоплачений капітал»
  -основними засобами 10 «Основні засоби» 46 «Неоплачений капітал»
  -іншими необоротними активами 11 «Інші необоротні матеріальні активи» 46 «Неоплачений капітал»
-нематеріальними активами 12 «Нематеріальні активи» 46 «Неоплачений капітал»
-запасами 20 «Виробничі запаси» 22 «МШП» 28 «Товари» 46 «Неоплачений капітал»
           

 

Нумерація таблиць проводиться послідовно арабськими цифрами в межах розділу. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу та порядкового номера таблиці, відділених крапкою, для прикладу:

“Таблиця 2.3” (третя таблиця другого розділу). При перенесенні таблиці на другу сторінку над другими її часинами пишуть слова “Продовження табл. 2.3”.

У тексті обов’язково повинно бути посилання на таблицю. Цифри в графах таблиць розміщуються так, щоб шкали чисел по всій графі були точно одні під другими. Якщо таблиця складена на основі власних досліджень, то про це треба вказати у примітці, якщо ж вона взята із літературних джерел, то обов’язково зробити посилання на джерела.

 

 

6.6. Оформлення списку використаних джерел

Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні відомості про джерела і розміщується після висновків. Такий список складає одну із суттєвих частин дипломної роботи магістра, що свідчить про рівень фундаментальності проведеного дослідження.

При написанні дипломної роботи магістра подаються посилання на джерела, матеріали, які використовувалися при написанні роботи. Допускається наводити посилання на джерела у виносках, при цьому оформлення посилання має відповідати його бібліографічному опису в переліку посилань із зазначенням номера. Для прикладу, цитата в тексті: “Планова собівартість відображає завдання з досягнення певного рівня собівартості продукції, що визначається на основі норм використання засобів праці та проведення режиму економії у витратах на виробництво”[3, с.52]. Відповідний опис в переліку посилань:

3. Голов С.Ф. Управлінський облік……... На всі таблиці роботи повинні бути здійснені посилання в тексті, при цьому слово “таблиця” пишуть скорочено, для прикладу: (табл.2.3) .

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації вказують скорочено слово “дивись”, для прикладу: (див.табл.2.3) .

Використані джерела можна розміщувати у списку в алфавітному порядку прізвищ перших авторів чи заголовків (додаток К), або у порядку їх згадування у дипломній роботі магістра. Всі джерела повинні мати порядковий номер.

Бібліографічний опис складають відповідно до чинного стандарту Ужгородського національного університету «Бібліографічний опис у списку використаних джерел. Загальні вимоги і правила складання». Опис іноземних видань здійснюють мовою тексту видання.

Літературу бажано подавати в такій послідовності:

1 – Закони України;

2 – інструкції та нормативні акти міністерств і відомств;

3 – наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана українською або російською мовами;

4 – наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана іноземними мовами.

6.7. Оформлення додатків

Додатки оформлюють як продовження магістерської роботи на наступних її сторінках. Розміщують додатки у порядку появи посилань у тексті дипломної роботи магістра.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. В правому верхньому кутку рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути надруковано слово “Додаток ___” і велика літера, що позначає додаток.

Додатки треба позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, “Додаток Б” і т.д.

Один додаток позначається як “Додаток А”.

За необхідності текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи, пункти і підпункти, які треба нумерувати в межах кожного додатку відповідно до вимог. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатку (літеру) і


Просмотров 677

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!