Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема 2.15. Злочини проти авторитету органів дер­жавної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадянПлан

1. Відповідальність за умисне знищення або пошкоджен­ня майна працівника правоохоронного органу.

2. Відповідальність за посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Завдання для самостійної роботи

1. Визначте предмет злочину за ст. 347 Кримінального кодексу.

2. Доведіть, що суб’єктивна сторона злочину за ст. 347 Кримінального кодексу характеризується прямим умислом.

3. Охарактеризуйте об’єктивну сторону злочину, перед­баченого ст. 348 Кримінального кодексу

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Питання 1. Відповідальність за умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу

Відповідальність за означений злочин передбачена ст. 347 КК.

Основним безпосереднім об’єктом злочину є авторитет органів державної влади. Обов’язковим додатковим його об’єктом виступає право приватної власності, а факультативним може виступати громадський порядок, екологічна безпека, жит­тя або здоров’я людини.

Предметом злочину є рухоме або нерухоме майно, яке належить працівникові правоохоронного органу або його близь­ким родичам (є їхньою власністю або перебуває в їх володінні). Однак сам факт належності майна зазначеним особам не є дос­татньою підставою для кваліфікації його знищення чи пошко­дження за ст. 347 КК. Для цього необхідно встановити наявність зв’язку між такими діями і виконанням працівником правоохо­ронного органу службових обов’язків.

Потерпілим від злочину можуть бути працівник право­охоронного органу або його близькі родичі.

До працівників правоохоронних органів слід відносити працівників органів: прокуратури; внутрішніх справ; служби безпеки; митної служби; охорони державного кордону; держав­ної податкової служби; виконання покарань; державної контро­льно-ревізійної служби; рибоохорони; державної лісової охоро­ни та інших органів, які здійснюють правозастосовні або право­охоронні функції.

Об’єктивна сторона злочину характеризується суспільно небезпечними діями, наслідками у вигляді знищення чи пошко­дження майна та причинним зв’язком між вказаними діями і на­слідками. Заподіяння шкоди у великих розмірах не є обов’язковою ознакою складу умисного знищення або пошко­дження майна працівника правоохоронного органу.Злочин вважається закінченим з моменту доведення май­на до повної непридатності для використання за цільовим приз­наченням (при знищенні) або погіршення його якості, зменшен­ня цінності або приведення на деякий час у стан, непридатний для використання за цільовим призначенням (при пошкоджен­ні).

Суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 347 КК, є осу­дна особа, яка досягла 16-річного віку, а злочину, передбаченого ч. 2 ст. 347 КК - 14 років.

Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.

Умислом винного охоплюється усвідомлення ним факту:

належності знищуваного чи пошкоджуваного ним майна працівникові правоохоронного органу або його близьким родичам;

зв’язку між вчинюваними ним діями та виконанням працівником правоохоронного органу своїх службових обов’язків.

Мотивом цього злочину зазвичай є помста за виконання працівником правоохоронного органу своїх службових обов’язків. Ставлення винного до заподіяння шкоди факульта­тивному об’єкту є необережним.

Кваліфікуючими цей злочин обставинами є:

вчинення його шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом;

спричинення ним загибелі людей чи інших тяжких на­слідків.

Питання 2. Відповідальність за посягання на життя працівника правоохоронного органуВідповідальність за вищеозначений злочин передбачаєть­ся ст. 348 КК.

Основний безпосередній об’єкт злочину - нормальна службова діяльність працівників правоохоронних органів, авто­ритет цих органів, а також встановлений порядок охорони гро­мадського порядку.

Додатковим обов’язковим об’єктом злочину є життя пра­цівників правоохоронних органів.

Потерпілими від злочину можуть бути працівник право­охоронного органу, його близький родич.

З об’єктивної сторони злочин виражається у посяганні на життя відповідних осіб, а саме у:

вбивстві або

замаху на вбивство.

Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони даного зло­чину є те, що посягання на життя потерпілого причинно обумо­влене виконанням службових обов’язків потерпілого або його діяльністю щодо охорони громадського порядку.

Злочин визнається закінченим з моменту настання смерті потерпілого або вчинення діяння, яке утворює замах на вбивст­во.

Суб’єкт злочину - осудна особа, яка досягла 14-річного віку.

Суб’єктивна сторона злочину характеризується умис­лом. При цьому зміст умислу включає усвідомлення винним специфічних ознак потерпілого та зв’язку посягання з його пев- ною службовою діяльністю.

Замах на вбивство може бути вчинений лише з прямим умислом (див. ч. 1 ст. 13 КК).

Мотивами злочину можуть бути:

прагнення перешкодити потерпілому у момент пося­гання або в майбутньому виконувати свої службові обов’язки;

помста за виконання цих обов’язків або за таку діяль­ність у минулому.

Посягання на життя працівника правоохоронного органу, викликане небажанням перешкодити його службовій діяльності або помститись за неї, а прагненням заволодіти службовою зброєю, слід кваліфікувати за п. 9 ч. 2 ст. 115 КК як вбивство з метою полегшити вчинення іншого злочину.

 

Запитання для закріплення та повторення матеріалу

1. Хто може бути потерпілим від злочину, передбаченого ст. 347 Кримінального кодексу?

2. Хто відноситься до працівників правоохоронних орга­нів?

3. Чому замах на вбивство за ст. 348 Кримінального коде­ксу може бути вчинений лише з прямим умислом?

 

 


Просмотров 351

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!