Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема 2.12. Злочини проти громадського порядку та моральностіПлан

1. Відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочин­ну діяльність.

Завдання для самостійної роботи

1.Визначіть потерпілих за Кримінальним кодексом за втягнення у злочинну діяльність дітей.

2. Охарактеризуйте поняття "пияцтво" за кримінологіч­ним змістом.

3. Визначіть суб’єктивну сторону злочину за ст. 304 Кри­мінального кодексу.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Питання 1. Відповідальність за втягнення неповно­літніх у злочинну діяльність

Об’єкт злочину - моральні засади суспільства у ставлен­ні до виховання підростаючого покоління. Вони передбачають охорону неповнолітніх від негативного впливу, який може ви­кликати бажання займатися діяльністю, що негативно сприйма­ється суспільством.

Потерпілими від цього злочину є неповнолітні - особи чоловічої або жіночої статі, які не досягли 18-річного віку (а са­ме у віці від 14 до 18 років). Хоча в диспозиції ст. 304 КК вка­зівку на потерпілого зроблено у множині, кримінальна відпові­дальність настає і тоді, коли посягання вчинено і проти однієї такої особи.

Об’єктивна сторона злочину полягає у втягнення непов­нолітніх:

у злочинну діяльність;

у пияцтво;

у заняття жебрацтвом;

у заняття азартними іграми.

Втягнення - це дії, внаслідок яких інша особа спонука­ється до певної поведінки, залучається до неї і в такої особи ви­никає бажання поводитись певним чином. Причому, на відміну від примушування, особа згодом вчиняє бажані для винного дії за власною волею. Втягнення полягає у впливі на свідомість конкретного неповнолітнього завдяки переконуванню в доціль­ності, вигідності певної поведінки. Воно здійснюється шляхом умовлянь, залякування, підкупу, обману, розпалювання почуття помсти, заздрощів або інших низьких спонукань, розповідей про легкість і доступність певних дій, навчання способом та прийо­мам їх виконання тощо.

Втягнення у злочинну діяльність означає дії, спрямовані на те, щоб викликати у неповнолітнього бажання взяти участь у вчиненні хоча б одного конкретного злочину або отримати на­вички злочинної діяльності, які можуть бути застосовані згодом.Під пияцтвом розуміють неодноразове вживання спирт­них напоїв.

Заняття жебрацтвом - це систематичне випрошування грошей у сторонніх осіб, а

Заняття азартними іграми - це систематична гра з ме­тою отримання грошей чи інших матеріальних цінностей.

Суб’єкт злочину - осудна особа, яка досягла 18-річноговіку.

Суб’єктивна сторона злочину характеризується умис­ною виною.

 

Запитання для закріплення та повторення матеріалу

1. Що таке втягнення у злочинну діяльність саме непов­нолітніх?

2. Чому небажано втягнення неповнолітніх у заняття же­брацтвом?

3. З якого віку настає кримінальна відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність?

 

 

Тема 2.13. Злочини у сфері обігу наркотичних засо­бів, психотропних речовин, їх аналогів або прекур­сорів та інші злочини проти здоров’я населення

План

1. Відповідальність за заготівлю, переробку або збут ра­діоактивно забруднених продуктів харчування або іншої проду­кції.

Завдання для самостійної роботи

1.Ознайомтеся з новелою ст. 327 Кримінального кодексу та визначте об’єкт злочину за даною статтею.

2. Визначте об’єктивну сторону злочину за ст. 327 Кри­мінального кодексу.

3. Охарактеризуйте кваліфіковано види діянь за ст. 327 Кримінального кодексу.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Питання 1. Відповідальність за заготівлю, переробку або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування або іншої продукціїВідповідальність за даний злочин передбачена ст. 327 КК.

Основним безпосереднім об’єктом злочину є встановле­ний з метою захисту здоров’я і безпечних умов життя населення порядок обігу радіоактивно забрудненої продукції, а також пра­во людини, яка проживає або тимчасово перебуває на території України, на захист від впливу іонізуючих випромінювань.

Його додатковим обов’язковим об’єктом виступає здо­ров’я особи, а факультативним - життя особи або інші блага.

Предметом злочину є продукти харчування та інша про­дукція, забруднені понад рівні, що допускаються. Водночас не є його предметом радіоактивні лікарські засоби та інші подібні речі, радіоактивність яких є однією з їх поживних властивостей.

Продукти харчування (харчові продукти) - це будь-які продукти, що в натуральному вигляді чи після відповідної обробки вживаються людиною в їжу або для пиття (хліб, крупи, борошно, цукор, м’ясо, молоко, яйця, риба тощо).

Під іншою продукцією тут слід розуміти корми для худо­би та інших тварин, лісоматеріали, будівельні матеріали та ви­роби з них, швейні, трикотажні, хутряні, кожухові, текстильні товари, взуття, дитячі іграшки, автомобілі, меблі, тару, упаков­ку, супутні матеріали для продуктів харчування та інших товарів тощо.

Рівні радіоактивного забруднення продукції (вміст радіо­нуклідів), що допускаються, встановлені відповідними норматив­ними документами на конкретну продукцію, які затверджує Міністерство охорони здоров’я України.

З об’єктивної сторони злочин характеризується:

діями щодо продукції, радіоактивно забрудненої понад рівні, що допускаються, у таких формах:

а) заготівля;

б) перероблення;

в) збут;

суспільно небезпечними наслідками у вигляді:а) загрози загибелі людей;

б) загрози настання інших тяжких наслідків;

в) заподіяння шкоди здоров’ю потерпілого (ч. 1 ст. 327 КК);

г) загибелі людей;

д) інших тяжких наслідків (ч. 2 ст. 327 КК);

причинним зв’язком між вказаними діями і наслідками.

Під заготівлею розуміються дії по збиранню врожаю сільськогосподарських культур, добуванню живих ресурсів моря і наземних видів флори і фауни, вирощуванню продукції рос­линного, тваринного, мінерального походження, що використо­вується для виробництва продуктів харчування та іншої продук­ції.

Переробка - це вплив на продукцію, яка заготовлена, з метою її трансформації в інші види (переробка молока на молокопродукти, м’яса - на м’ясопродукти, шкір тварин - на одяг і взуття тощо).

Збут - це відчуження вказаної продукції шляхом прода­жу, обміну, передачі в борг і в рахунок покриття боргу тощо.

Злочин вважається закінченим з моменту, коли порушен­ня вказаних в диспозиції ч. 1 ст. 327 КК правил створило загрозу загибелі людей чи інших тяжких наслідків або з моменту настання реальних наслідків, передбачених частинами 1 і 2 ст. 327 КК.

Якщо заготівля, переробка з метою збуту або збут проду­ктів харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад рівні, що допускаються, не спричинили наслідків, перед­бачених частинами 1 і 2 ст. 327, вчинене може бути розцінене як адміністративне правопорушення, передбачене ст. 422 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Умисне придбання і використання для виробничих пот­реб будівельних матеріалів, устаткування і транспортних засо­бів, які вивезено (винесено) з території, що зазнала радіоактив­ного забруднення, тягне адміністративну відповідальність за ч. 3 ст. 46і Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Суб ’єкт злочину загальний.

Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом щодо дій. Крім того, заготівля і перероблення відпові­дної продукції вчинюється з метою її збуту.

Вивезення (винесення) із зони радіоактивного забруднен­ня без відповідного дозволу будівельних матеріалів, устаткуван­ня, транспортних засобів, плодів, ягід, грибів, інших продуктів харчування, домашніх речей або інших предметів без мети їх збуту тягне відповідальність за ч. 1 ст. 46і Кодексу України про адміністративну відповідальність, а вивезення (винесення) з те­риторії, що зазнала радіоактивного забруднення, без радіомет­ричного контролю і відповідного дозволу вказаних предметів, радіоактивно забруднених понад рівні, що допускаються, без мети їх збуту - за ч. 2 ст. 46і Кодексу України про адміністра­тивну відповідальність.

Психічне ставлення винної особи до наслідків у вигляді шкоди здоров’ю потерпілого (ч. 1 ст. 327), загибелі людей або інших тяжких наслідків (ч. 2 ст. 327 КК) може бути тільки нео­бережним, а до наслідків у вигляді створення загрози загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків (ч. 1 ст. 327 КК) ха­рактеризується прямим умислом.

Якщо особа умисно ставиться до завдання шкоди здо­ров’ю людей або збуває продукти харчування, радіоактивно забруднені понад рівні, що допускаються, з метою викликати та­ким чином смерть потерпілого чи певного кола осіб, її дії за на­явності підстав можуть бути кваліфіковані за статтями 115, 121, 122, 125 КК - залежно від конкретних наслідків або інших об­ставин справи, або за ст. 113 чи іншими статтями Особливої ча­стини КК.

Наслідки у вигляді загибелі людей та інших тяжких нас­лідків утворюють кваліфіковані види розглядуваного злочину.

 

Запитання для закріплення та повторення матеріалу

1. З якою головною метою відбувається заготівля, пере­роблення та збут радіоактивно забрудненої продукції за ст. 327 Кримінального кодексу?

2. Чому не дозволяється вивезення та винесення із зони радіоактивного забруднення плодів, ягід та грибів?

3. Хто є суб’єктом злочину за ст. 327 Кримінального ко­дексу?

 

 


Просмотров 269

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!