Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема 2.7. Злочини у сфері господарської діяльностіПлан

1. Порушення порядку зайняття господарською та бан­ківською діяльністю.

2. Доведення до банкрутства. Фіктивне банкрутство.

3. Випуск або реалізація недоброякісної продукції.

4. Порушення антимонопольного законодавства.

Завдання для самостійної роботи

1. Визначте у Кримінальному кодексі статтю, що перед­бачає відповідальність за доведення до банкрутства.

2. Охарактеризуйте суспільно небезпечні наслідки, що є обов’язковою ознакою доведення до банкрутства.

3. Доведіть, що доведення до банкрутства є умисним зло­чином.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Питання 1. Порушення порядку зайняття господарсь­кою та банківською діяльністю

Кримінальна відповідальність за порушення порядку за­йняття господарською та банківською діяльністю відповідно до ст. 202 КК виключена на підставі Закону № 4024-УІ (4025-17) від 15.11.2011 р.).

Питання 2. Доведення до банкрутства. Фіктивне бан­крутство

Кримінальна відповідальність за фіктивне банкрутство за статтею 218 виключена на підставі Закону України № 4025-УІ (4025-17) від 15.11.11 р.

Відповідальність за доведення до банкрутства передбаче­на ст. 219 КК.


Об’єктом злочину є банкрутство.

Банкрутство - це визнана господарським судом неспро­можність боржника відновити свою платоспроможність та задо­вольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Об’єктивна сторона злочину полягає у вчиненні дій, які призводять до стійкої фінансової неспроможності суб’єкта гос­подарської діяльності, і заподіянні внаслідок цього великої ма­теріальної шкоди державі чи кредитору.

Спільною рисою таких дій є їх спрямованість проти інте­ресів відповідної юридичної особи і спричинення ними відпові­дної матеріальної шкоди. Це, зокрема, можуть бути:

а) укладення завідомо невигідних для даної юридичної особи (у т.ч. удаваних) угод;

б) безпідставна виплата на користь інших осіб грошових коштів, безпідставна передача третім особам майна чи уступка належного даній юридичній особі права вимоги до інших осіб;в) прийняття нераціональних управлінських рішень, які негативно відбиваються на виробничій, торговельній, іншій ста­тутній діяльності підприємства, ведуть до виникнення фінансо­вих втрат та збитків;

г) заплутування звітності та обліку знищення, пошко­дження документів чи інформації, внаслідок яких стає неможли­вою ефективна робота відповідного підприємства, установи чи організації.

Фінансове становище юридичної особи іноді може погір­шитись і внаслідок бездіяльності, наприклад, через невжиття заходів щодо захисту її майнових інтересів (незаявлення претен­зії, непред’явлення позову про стягнення грошей чи майна з боржників, неотримання майна чи коштів тощо).

Така бездіяльність, якщо вона навіть призвела до стійкої фінансової неспроможності підприємств, сама по собі не утво­рює складу розглядуваного злочину. Проте якщо така бездіяль­ність мала місце після вчинення відповідних дій, наприклад, ук­ладення удаваної угоди, справжньою метою якої була передача іншій особі майна, майнових прав, сплата грошових коштів без належної компенсації, і безпосередньо була пов’язана з їх вчи­ненням, вона може вважатися ознакою об’єктивної сторони цьо­го злочину.

Обов’язковою ознакою доведення до банкрутства є наяв­ність двох взаємопов’язаних суспільно небезпечних наслідків:

стійкої фінансової неспроможності суб’єкта господар­ської діяльності;

великої матеріальної шкоди державі чи кредитору.Велика матеріальна шкода - це заборгованість державі або кредиторам 500 і більше неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян. Цю шкоду може бути заподіяно як одній особі, так і сумарно двом чи більше особам, включаючи і шкоду, запо­діяну державі.

Під кредиторами розуміються будь-які особи, на користь яких боржник відповідно до закону зобов’язаний сплатити гро­шові суми, передати майно, виконати роботи, надати послуги тощо, включаючи і найманих працівників боржника.

Злочин є закінченим з моменту настання сукупності вка­заних вище наслідків.

Суб’єктом злочину можуть бути власник (у т.ч. спів­власник) або службова особа юридичної особи - суб’єкта госпо­дарської діяльності, які, виходячи із організаційно-правової форми відповідної юридичної особи, мають повноваження, не­обхідні для вчинення передбачених ст. 219 КК дій. Не може бу­ти суб’єктом даного злочину індивідуальний підприємець, який здійснює свою діяльність без створення юридичної особи.

З суб’єктивної сторони доведення до банкрутства є умис­ним злочином. Обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони є також мотив - корислива чи інша особиста заінтересованість винної особи або її бажання задовольнити ті чи інші інтереси третіх осіб.

Ставлення винного до заподіяної майнової шкоди може характеризуватися прямим або непрямим умислом.

Питання 3. Випуск або реалізація недоброякісної про­дукції

Ст. 227, яка в редакції 2001 р. мала найменування "Ви­пуск або реалізація недоброякісної продукції" із врахуванням ст. 227 в редакції Закону № 2735-УІ (2735-17) від 02.12.2010 року; із змінами, внесеними згідно із Законом № 4025-УІ (4025-17) передбачає кримінальну відповідальність за умис­не введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції, а саме умисне введення в обіг (випуск на ринок України) небезпечної продукції, тобто такої продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановле­ним нормативно-правовими актами, якщо такі дії вчинені у ве­ликих розмірах - караються штрафом від 500 до 1000 неоподат­ковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.Під введенням в обіг (випуском на ринок України) небез­печної продукції, вчиненим у великих розмірах, слід вважати в обіг продукції, загальна вартість якої перевищує 500 неоподат­ковуваних мінімумів доходів громадян.

Питання 4. Порушення антимонопольного законодав­ства

Ст. 228 КК була передбачена кримінальна відповідаль­ність за "Примушування до антиконкурентних узгоджених дій". Але дану, ст. 228, було виключено з Кримінального кодексу України на підставі Закону України № 4025-УІ (4025-17)

 

Запитання для закріплення та повторення матеріалу

В чому полягає велика матеріальна шкода, як наслідок доведення до банкрутства?

1. Що таке недоброякісна продукція?

2. Яку межу повинна перевищувати вартість небезпечної продукції, щоб відкрити кримінальне провадження?

 

 


Просмотров 270

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!