Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Семінар 4. Участь захисника під час досудового розслідування та судового провадження 

1. Аналіз вирішених задач.

2. Усні відповіді і дискусія з питань:

 

Конституційне право на правову допомогу та вільний вибір захисника своїх прав.

 

Вибір захисника. Укладення угоди на здійснення захисту та надання правової допомоги. Залучення захисника.

 

Права та обов’язки захисника у кримінальному провадженні. Збирання і подання захисником доказів.

 

Формування та відстоювання правової позиції захисту. Клопотання захисника. Відмова адвоката від виконання обов’язків захисника.

 

Обов'язкова участь захисника та порядок його залучення. Відмова та заміна захисника.

 

 

Надання адвокатом у кримінальному провадженні правової допомоги свідку, потерпілому, цивільному позивачу, цивільному відповідачу.

Підстави відводу захисника, представника потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача на досудовому розслідуванні та у судовому провадженні.

 

 

Завдання для самостійної роботи

1. Вирішення задач до семінарських занять.

2. Вивчення архівних справ та складання процесуальних документів.

3. Вивчення архівних справ і розробка правової позиції.

4. Скласти трудовий договір між адвокатом (адвокатським об'єднанням, адвокатським бюро) і помічником адвоката.

5. Скласти Статут адвокатського об'єднання (адвокатського бюро).

6. Скласти договір на надання правової допомоги та захисту у кримінальній справі.

7. Підготувати клопотання до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів (в порядку ст. 160 КПК).

8. Скласти клопотання про ініціювання проведення слідчих дій (в порядку ст. 220 КПК).

9. Скласти клопотання про проведення експертизи.

10. Скласти клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (в порядку ст. 220 КПК).

11. Скласти скаргу слідчому судді на постанову слідчого (прокурора) про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

 

Теми для самостійної роботи- Юридична природа адвокатури.

- Помічник адвоката – правовий статус, права і обов'язки.

- Використання адвокатом висновку спеціаліста або судової експертизи.

- Участь адвоката у цивільному процесі.

- Надання адвокатом правової допомоги в адміністративному судочинстві.

- Ознайомлення з захисними промовами видатних адвокатів.

 

 

Література:

 

- Конституція України. //Офіційне видання Верховної Ради України. – К. 1996.

- Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року//Офіційний вісник України вiд 16.04.1998 - 1998 р., № 13, /№ 32 від 23.08.2006.

- Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є Шумила. – К.: Юстініан, 2012.

- Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 1 / О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін..; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Х.: Право, 2012.

- Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" від 05 липня 2012 року.

- Статут НААУ. Затверджений Установчим З’їздом адвокатів України 17.11.12 року м. Київ, готель «Русь». – http://www.unba.org.ua/akti/

- Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури. Затверджено Установчим З’їздом адвокатів України 17.11.12 року м. Київ, готель «Русь». – http://vkdka.org/polojennia/.- Регламент Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Затверджено

Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури 07.12.2012 року. – http://vkdka.org/reglament/.

- Положення про комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги. Затверджено Рішенням Ради адвокатів України від «17» грудня 2012 року №35. – http://www.unba.org.ua/akti/.

- Правила адвокатської етики. Затверджені Установчим З’їздом адвокатів України 17.11.12 року м. Київ, готель «Русь». – http://www.unba.org.ua/akti/.

- Положення про ордер адвоката та порядок ведення реєстру ордерів. Затверджено рішенням Ради адвокатів України № 36 від «17» грудня 2012 року. – http://www.unba.org.ua/pidvishchennya/.

 

- Основні положення про роль адвокатів (прийняті УШ Конгресом ООН по запобіганню злочинам 1 серпня 1990 року). Див.: Науково-практичний коментар до Закону України “Про адвокатуру”.– К.: Юрінком Інтер, 2003.

 

- Постанова № 8 Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. "Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві". Див: Ж. "Адвокат", 2003, № 6.

 

- Адвокат в уголовном процессе / Под ред. В.И.Сергеева. – М.: Закон и право, 2004.

 

- Адвокатская деятельность / Под ред. В.Н. Буробина. – М.: Юстина, 2001.

 

- Адвокатура в Україні / Упоряд. С.В. Гончаренко. – К.: Юрінком Інтер, 2000.

 

- Адвокатура України: правове регулювання і судова практика / За ред. С.Ф. Сафулька. – К.: Ін Юре, 2003.

 

- Адвокатура: учебные материалы. – М.: Пропаганда, 2001.

 

- Ануфриев В.М., Гаврилов С.Н. Организация и деятельность адвокатуры в России. – М.: Юриспруденция, 2001. 

- Баев М.О., Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Прокурорская тактика. Адвокатская тактика. – М.: Экзамен, 2005.

 

- Баранов Д.П. Смоленский М.Б. Адвокатское право (Адвокатская деятельность и адвокатура в России), 2009.

 

- Барщевский М.Ю. Адвокат, адвокатская фирма, адвокатура: Учебное пособие. – М.: Белые альва, 1995.

 

- Барщевский М.Ю. Бізнес адвокатура в США и Германии. – М.,1995.

 

- Барщевский М.Ю. Организация и деятельность адвокатуры в России. – М., 2000.

 

- Бірюкова А.М. Адвокатура – інститут правової системи? // Ж. "Адвокат", 2004, № 3.

 

- Бірюкова А.М. Деякі проблемні питання здійснення захисту та надання правової допомоги адвокатами // Юридична Україна, 2005, №1.

 

- Бойков А.Д., Капинус Н.И. Адвокатура России. – М.: Омега, 2002.

 

- Варфоломеева Т.В. Защита в уголовном судопроизводстве. – К., 1998.

 

- Варфоломеєва Т., Гончаренко С. Науково-практичний коментар до Закону України “Про адвокатуру”. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

 

- Варфоломеєва Т.В. Впровадження міжнародних правил адвокатської етики в Україні. Вісник Академії адвокатури України. Число 1 (14) 2009.

 

- Гаврилов С.Н. Адвокатура в РФ: Учебное пособие. – М.: Юрисдикция, 2000.

 

- Гессен И.В. Адвокатура, общество и государство (1864-1914). – М.: Юристъ, 1997.

 

- Гловацький І.Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі. – К.: Атіка, 2003.

 

- Головань І.В. Бізнес-адвокатура України. – Донецк: Юго-восток, 2004.

 

- Головань І.В. Захист професійної юридичної таємниці згідно законодавства України та Швейцарії // Ж. "Адвокат", 2005, № 1.

 

- Гончаренко С.В. Професійні права адвоката: Європейський стандарт // Ж. "Адвокат", 2002, № 6.

 

- Гончаренко С.В. Професійні права адвоката і гарантії адвокатської діяльності в контексті прецедентного права Європейського суду з прав людини// Ж. "Адвокат", 2005, № 7.

 

- Гончаренко С. Устранение и отказ защитника от участия в деле в свете прецедентного права Европейского Суда по правам человека. Адвокатура. Государство. Общество. Сборник материалов v ежегодной научно-практической конференции. М., 2008.

 

- Задачі з курсу "Організація і функції адвокатури України". – К., 2013.

 

- Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі. – К.: Вища школа, 2002.

 

- Зейкан Я.П. Право на захист в кримінальному процесі. – К., 2004.

 

- Зейкан Я.П. Адвокат: кримінальні справи: Методичні поради: в 2-х частинах. – К.: ВД Дакор, 2012.

 

- Бірюкова А.М., Островська М.А. Модель змагальності за проектом Кримінального процесуального кодексу України (у порівняльному аналізі з іншими країнами світу) // Адвокат. – 2012. – № 4.

 

- Бірюкова А.М., Грек Б.М., Куринська С.О., Яновська О.Г. Зразки процесуальних документів: Посібник – К.: Прецедент, 2009.

 

- Калачева О.В. Адвокатура в РФ: Схемы и комментарии. – М.: Приор, 2002.

 

- Калачев Е.С. Адвокат в уголовном процессе. – М.: Приор, 2001.

 

- Кобликов А.С. Юридическая этика: Учебник для вузов. – М.: Норма-Инфра, 2002.

 

- Кучерена А.Г. Адвокатура. – М., 2004.

 

- Лубшев Ю.Ф. Адвокат в уголовном деле. – М.: Юрист, 1997.

 

- Лубшев Ю.Ф. Адвокатура в России. – М., 2001.

 

- Лубшев Ю.Ф. Комментарий к федеративному Закону «Об адвокатской деятельности в РФ». Постатейный. – М., 2002.

 

- Лубшев Ю.Ф. Курс адвокатского права. – М., 2003.

 

- Мархгейм М.В., Смоленский М.Б.,Тонков Е.Е. Адвокатура в России: учебник /под общ. ред. профессора М.Б. Смоленского. – М.: КНОРУС, 2011.

 

- Миколенко А.И., Миколенко А.Н. Законы Украины о прокуратуре, о милиции, об адвокатуре. Комментарии. – Харьков, 2002.

 

- Пилипенко Ю.С. Адвокатская тайна. Теория и практика. М., 2009.

 

- Правова допомога. Зарубіжний досвід і пропозиції для України. – К., 2004.

 

- Пушкар Павло. Відповідність процедури вирішення кримінальних справ міжнародно-правовим стандартам захисту людини згідно угоди про визнання вини// Адвокат, 2005, № 5, 6.

 

- Рішення Конституційного Суду України від 16 листопада 2000 р. у справі про право вільного вибору захисника // Ж. "Адвокат", 2002, № 4-5.

 

- Ромовська З. Закон України "Про адвокатуру" - ремонт чи повна реконструкція? //Право України, 2005, № 11.

 

- Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах ХІХ в. – Тула: Автограф, 1997.

 

- Святоцький О.Д., Михеенко М.М. Адвокатура України. – К.: Ін Юре, 1997.

 

- Сергеич П. Искусство речи на суде. – Тула: Автограф, 1998.

 

- Сергеев В.И. Адвокат и адвокатура. – М.: Закон и право, 2003.

 

- Смирнова Е.М. Адвокатура: Учебное пособие. – СПб, 2002.

 

- Смоленский М.Б. Адвокатская деятельность и адвокатура РФ: Учебник. – Ростов-на-Дону, 2002.

 

- Строгович М.С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности. М., 1984.

 

- Судебные речи знаменитых русских адвокатов. – М.: Гардарика, 1997.

 

- Судебные речи известных русских юристов: Сборник/Отв. ред. Е.М. Ворожейкин. – М.: Юр. лит-ра, 1958.

 

- Судові промови адвокатів України. – К.: Адвокат, 2000.

 

- Сущенко В.М. Професійна відповідальність правника. Миколаїв, 2009.

 

- Теория адвокатуры. – М., 2002.

 

- Фіолевський Д.П. Адвокатура. К., 2006.

 

- Хартія основоположних принципів діяльності європейських адвокатів. 24 листопада 2006. http:// www.cay.org.ua/ua/104/ index.html.

 

- Этика адвоката /Гильдия рос. адвокатов, Российская академия адвокатуры; сост. А. Д. Бойков; отв. ред. Г. Б. Мирзоев. - М. : Юрлитинформ, 2007.

 

- Этические принципы адвокатуры в Украине / Н.М. Бакаянова. – К., 2005.

 


Просмотров 253

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!