Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Порядок виконання та захисту практичних робіт 

 

1. Практичні роботи виконуються студентами на лабораторних заняттях з дисципліни в обчислювальному залі з використанням ПК та в часи самостійної роботи.

2. Для студентів денної форми навчання виконання всіх практичних робіт даного навчального видання є обов’язковим. Студенти заочної форми навчання виконують лише роботи, передбачені робочою програмою на- вчальної дисципліни.

Перелік і кількість запропонованих до розв’язку задач визначається ви- кладачем, який веде лабораторні заняття, відповідно до робочої програми дисципліни.

3. Перед виконанням роботи студент зобов'язаний опрацювати та стисло

законспектувати теоретичні основи, відповідні розділи рекомендованої літератури (список додається) і конспекту лекцій, а також ознайомитися з прикладами розв’язку типових задач за темою практичного заняття.

4. Підготовлена Лабораторна робота подається викладачу на перевірку у ви- гляді звіту, обов'язковими розділами якого є: номер та тема роботи, сти- слий конспект теоретичних основ за темою роботи, умова задачі (або задач), розв’язок задачі у вигляді блок-схеми (за необхідністю), роздру- кованого на принтері тексту програми та протоколу її реалізації.

5. Звіт бажано оформлювати на папері формату A4 (297х210мм) з однієї сторони. Якщо звіт виконується у зошиті у рукописному вигляді, то те- ксти програм та протоколи їх реалізації мають бути роздруковані на принтері та вклеєні у зошит.

6. Необхідно також подати до перевірки рекомендований викладачем носій

інформації з текстами налагоджених програм та їх виконавчими файла- ми. Імена файлів мають відповідати номерам практичних робіт і завдань до них (наприклад: pr12_v10.сpp та pr12_v10.exe, тобто практична робо- та №12, завдання №10).

7. Робота, в якій виявлено суттєві помилки або недоробки, повертається студенту для доопрацювання та усунення письмово зазначених викла- дачем зауважень. Доопрацьована або перероблена робота подається для повторної перевірки без видалення раніше зазначених зауважень.8. Захист роботи здійснюється під час практичних занять і консультацій. За результатами захисту за кожну роботу виставляється оцінка за спеціаль- ною шкалою оцінювання, наведеною у робочій програмі з дисципліни.

9. Бали, отримані за окремі роботи, формують загальну суму балів за прак- тикум, яка вказується на титульному аркуші звіту за підписом виклада-

ча та враховується у підсумкову оцінку за модуль та семестр.


 

 

Додаток Б

Порядок виконання та захисту домашніх контрольних робіт (для студентів-заочників)

 

 

1. Домашня контрольна робота (ДКР) виконується студентами самостійно на основі засвоєного теоретичного матеріалу та набуття практичних навичок з навчальної дисципліни.

2. Формування індивідуальних завдань до ДКР здійснюється відповідаль- ним за дисципліну викладачем на базі даного навчального видання. За- вдання складаються з теоретичних запитань та практичних задач.

3. Завдання до ДКР студент отримує особисто від викладача під час уста- новчої сесії або на кафедрі (у разі пропущення сесії). Консультування з приводу виконання ДКР здійснюється у міжсесійний період у відповід- ності до графіку консультацій.

Приклади розв’язку типових задач, а також перелік допоміжної літера- тури до виконання ДКР містяться у даному навчальному виданні.

4. Виконана за своїм варіантом ДКР оформлюється у вигляді звіту та по- дається на кафедру для перевірки разом з електронним носієм, де збері- гаються виконані на комп’ютері задачі.Звіт бажано оформлювати на папері формату A4 (297х210мм) з однієї сторони. Якщо звіт виконується у зошиті у рукописному вигляді, то те- ксти програм та протоколи їх реалізації мають бути роздруковані на принтері та вклеєні у зошит.

Рекомендований викладачем електронний носій інформації повинен мі- стити тексти налагоджених програм та їх виконавчі файли. Імена файлів мають відповідати номерам варіантів завдань та задач ДКР (наприклад: v10_z1.сpp та v10_z1.exe, тобто варіант №10, задача №1).

5. Робота, в якій виявлено суттєві помилки або недоробки, повертається студенту для доопрацювання та усунення письмово зазначених викла- дачем зауважень. Доопрацьована або перероблена робота подається для повторної перевірки без видалення раніше зазначених зауважень.

6. Зарахування правильно виконаної ДКР здійснюється шляхом її захисту за комп’ютером. За результатом захисту ДКР студент отримує допуск до семестрового контролю.


Просмотров 394

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!