Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Union unsigned void volatile while
continue float return typedef

 

Borland C++ розширює наведений список власними зарезервованими словами.

Ключові слова С/С++ записуються виключно малими літерами. Оголошення змінних у програмі здійснюється за наступними схемами:

 

 

ім’я_типу ідентифікатор;

ім’я_типу ідентифікатор_1, …, ідентифікатор_n;

 

 

наприклад:

 

 

int name; /* оголошення цілої змінної на ім’я name */ float a,b,c; /* оголошення декількох дійсних змінних */

 

 

Змінні, що оголошені у функції main(), є локальними і недоступни- ми з інших функцій. Змінні, що оголошені поза функцією main() та інших функцій, є глобальними і доступними з будь-якого місця програми.

Локальні змінні перед використанням необхідно ініціалізувати за до- помогою оператора присвоєння, тобто необхідно задавати їх стартові зна-


 

 

чення, наприклад, наступним чином:

 


 

 

або


int name; name=255;

 

 

int name=255;


 

Неініціалізовані глобальні змінні автоматично дорівнюють нулю.

Для оголошення у програмі констант використовується ключове сло- во const, наприклад:

 

 

const i=0;

const int p=1,s=0;

 

 

Подальше змінення значень констант у програмі не припустимо.

Стандартні функції printf()і scanf(), прототипи яких містяться у за- головному файлі stdio.h, здійснюють у ANSI C форматне виведення і вве- дення даних відповідно.

Функція виведення printf() має наступні команди (специфікатори) формату, які починаються з символу %:

%c– символ;

%d, %i– ціле десяткове число;

%e, %E– число у форматі x.xx e+xx або x.xx E+xx відповідно;

%f, %g, %G– десяткове дійсне число;

%o– вісімкове число;

%s– рядок символів;

%u– ціле десяткове число без знаку;

%x, %X– шістнадцяткове число (наприклад, 7f або 7F відповідно);

%%– символ %;

%p,%n – вказівник.

 

Окрім того, до окремих команд формату можуть бути застосовані модифікатори lі h, наприклад: %ld – друк long int, %hu – друк unsigned short, %lf – друк long double тощо.Між символом % і форматом команди може знаходитись ціле число, що зазначає найменше поле, що виділяється для друку. Для зазначення кі- лькості десяткових знаків при виведенні дійсного числа після цілого числа ставлять крапку та число знаків.

Вирівнювання друку відбувається за лівим краєм поля. Для вирівню- вання за правим краєм необхідно за символом % поставити символ «мінус».

Приклади:

 

 

printf(″Result=%d\n″,x);


 

 

printf(″%–5.2f″,y);

 

 

де ″\n″ – керуючий символ переведення рядка, тобто після виведення на екран значення змінної (у даному разі x) положення курсору переміститься на наступний рядок (керуючі символи розглянуто у практичній роботі №7).

Введення інформації з клавіатури супроводжується відображенням її на екрані. У разі, коли функція виведення scanf() має декілька параме- трів, дані потрібно вводити послідовно через пробіл, символ табуляції або нового рядка. Після введення необхідно натиснути клавішу Enter.

Функція введення scanf() автоматично перетворює введені дані у за- значений формат:

%c– читання символу;

%d, %i– читання десяткового цілого числа;

%e, %f, %g, %E, %G– читання числа типу float;

%h– читання числа типу short int;

%o– читання вісімкового числа;

%s– читання рядка символів;%x– читання шістнадцяткового числа;

%p,%n – читання вказівника.

 

У функції scanf() також припустимо застосування модифікатору фо- рмату l, наприклад %lE – читання дійсного числа типу long double.

Усі змінні функції scanf() мають бути зазначені з префіксом &. Приклади:

 

 

scanf(″%d″,&x); scanf(″%i%f%i″,&a,&b,&c);

 

 

У Borland C++ для виведення даних використовується ідентифікатор потоку виведення coutі оператор <<, а для введення даних – ідентифікатор потоку введення cinі оператор >>, наприклад:

 

 

cin>>x;

cout <<″Result=″<<x;

 

 

Приклад завдання 2.1:

З використанням середовища Borland C++ створити виконавчий файл

для наступної програми:

 

 

/* 2.1 */

#include <stdio.h> main()

{


 

 

const a=25; int b;

printf("a=%i\n",a);

printf("b=");

scanf("%i",&b); printf("Results:\n"); printf("a+b=%i\n",a+b); printf("a–b=%i\n",a–b); printf("a*b=%i\n",a*b); printf("a/b=%i",a/b); return 0;

}

 

Порядок виконання:

Необхідно виконати послідовність дій, що наведено у прикладі роз- в’язку завдання до практичної роботи №1.

 

 

Результати роботи:

 

Завдання:

З використанням інтегрованого середовища Borland C++ створити

виконавчий файл для наступної програми (варіант див. у табл. 4.1):

 

Таблиця 4.1 – Завдання до практичної роботи №2

1. /* 2.1 */ 2. /* 2.2 */
#include <stdio.h> #include <stdio.h>
main() main()
{ {
float time,way; float v1,v2;
printf("Calculation of speed\n"); printf("Calculation of ");
printf("Input time:\n"); printf("total volume\n");
printf("time="); printf("Input volume:\n");
scanf("%f",&time); printf("volume_1=");
printf("Input way:\n"); scanf("%f",&v1);
printf("way="); printf("volume_2=");
  scanf("%f",&way); printf("speed:\n"); printf("v=%5.2f",way/time); return 0; }   scanf("%f",&v2); printf("Total volume="); printf("%5.2f",v1+v2); return 0; }
3. /* 2.3 */ 4. /* 2.4 */
#include <stdio.h> #include <stdio.h>
main() main()
{ {
const tk=273; float s;
long int tc; printf("Calculation of volume\n");
printf("Celsius temperature: "); printf("side=");
scanf("%ld",&tc); scanf("%f",&s);
printf("Translate (+273)\n"); printf("Volume:\n");
printf("Kelvin temperature: "); /* Results */
printf("%ld",tc+tk); printf("V=%5.2f",s*s*s);
return 0; return 0;
} }
5. /* 2.5 */ 6. /* 2.6 */
#include <stdio.h> #include <stdio.h>
main() main()
{ {
float t1,t2; const sp=32;
printf("Calculation of "); int a;
printf("total temperature\n"); printf("Hello!\n");
printf("Input temperatures:\n"); printf("Enter whole number:");
printf("t1="); scanf("%d",&a);
scanf("%f",&t1); printf("----------------------\n");
printf("t2="); printf("%i\n",a);
scanf("%f",&t2); printf("%i%c%i\n",a,sp,a*a);
printf("Total temperature="); printf("%i%c%i%c%i",a,sp,a*a,sp,
printf("%5.2f",(t1+t2)/2); a*a*a);
return 0; return 0;
} }
7. /* 2.7 */ 8. /* 2.8 */
#include <stdio.h> #include <stdio.h>
main() main()
{ {
float op1,op2; const
printf("Calculator\n"); k=3;
printf("Enter operand1:"); float a,b,c;
scanf("%f",&op1); printf("Input variables:\n");
printf("Enter operand2:"); printf("a=");
  scanf("%f",&op2); printf("product="); printf("%5.2f\n",op1*op2); printf("sum="); printf("%5.2f\n",op1+op2); printf("difference="); printf("%5.2f\n",op1–op2); return 0; }   scanf("%f",&a); printf("b="); scanf("%f",&b); printf("c="); scanf("%f",&c); printf("Arithmetical mean a,b,c="); printf("%5.2f",(a+b+c)/k); return 0; }

 9. /* 2.9 */ 10. /* 2.10 */
#include <stdio.h> #include <stdio.h>
main() main()
{ {
float c1,c2; const float pi=3.14;
printf("Calculation of areal\n"); float r;
printf("Input cathetus_1:"); printf("Calculation of volume\n");
scanf("%f",&c1); printf("Input radius:\n");
printf("Input cathetus_2:"); printf("r=");
scanf("%f",&c2); scanf("%f",&r);
/* Result */ printf("Volume:\n");
printf("S=%5.2f",0.5*c1*c2); printf("V=%5.2f",4*pi*r*r/3);
return 0; return 0;
} }
11. /* 2.11 */ 12. /* 2.12 */
#include <stdio.h> #include <stdio.h>
main() main()
{ {
float side1,side2; const float
printf("Calculation of perimeter"); tf=32,
printf("\nInput side_1:"); k=1.8;
scanf("%f",&side1); float tc;
printf("Input side_2:"); printf("Celsius temperature:");
scanf("%f",&side2); scanf("%f",&tc);
printf("Perimeter:\n"); printf("Fahrenheit temperature:");
printf("P=%5.2f",2*(side1+side2)); printf("%5.2f",tf+k*tc);
return 0; return 0;
} }
13. /* 2.13 */ 14. /* 2.14 */
#include <stdio.h> #include <stdio.h>
main() main()
{ {
const float pi=3.14; const float pi=3.14;
float r; float r;
  printf("Input radius:\n"); printf("R="); scanf("%f",&r); printf("Result: "); printf("L=2*Pi*R"); printf("=%5.2f",2*pi*r); return 0; }   printf("Input radius:\n"); printf("R="); scanf("%f",&r); printf("Result: "); printf("S=Pi*R^2"); printf("=%5.2lf",r*r*pi); return 0; }

 

15. /* 2.15 */ 16. /* 2.16 */
#include <stdio.h> #include <stdio.h>
main() main()
{ {
float a,b,c; float a,t,spd;
printf("Calculation of"); printf("Calculation of way\n");
printf("algebraical expression:\n"); printf("time=");
printf("2*(a+b)/(a*b*c)\n"); scanf("%f",&t);
printf("Input variables:\n"); printf("acceleration=");
printf("a="); scanf("%f",&a); scanf("%f",&a);
printf("b="); scanf("%f",&b); printf("speed=");
printf("c="); scanf("%f",&c); scanf("%f",&spd);
printf("Result="); printf("Way:");
printf("%5.2f",2.0*(a+b)/(a*b*c)); printf("s=%5.2f",spd*t+0.5*a*t*t);
return 0; return 0;
} }
17. /* 2.17 */ 18. /* 2.18 */
#include <stdio.h> #include <stdio.h>
main() main()
{ {
const float sd1,sd2,sd3;
float k=1.609344; printf("Input side1:");
long int miles; scanf("%f",&sd1);
printf("Hello!\n"); printf("Input side2:");
printf("Translate miles in km\n"); scanf("%f",&sd2);
printf("How many miles? :"); printf("Input side3:");
scanf("%li",&miles); scanf("%f",&sd3);
printf("Kilometers="); printf("Perimeter:\n");
printf("%5.2f",miles*k); printf("P=%5.2f",sd1+sd2+sd3);
return 0; return 0;
} }
19. /* 2.19 */ 20. /* 2.20 */
#include <stdio.h> #include <stdio.h>
main() main()
{ {
  float t1,t2,s1,s2; printf("Calculation of way\n"); printf("Input time:\n"); printf("time1=");scanf("%f",&t1); printf("time2=");scanf("%f",&t2); printf("Input speed:\n"); printf("speed1=");scanf("%f",&s1); printf("speed2=");scanf("%f",&s2); printf("way:\n"); printf("l=%5.2f",s1*t1+s2*t2); return 0; }   float w1,w2,s1,s2; printf("Calculation of time\n"); printf("Input way:\n"); printf("way1=");scanf("%f",&w1); printf("way2=");scanf("%f",&w2); printf("Input speed:\n"); printf("speed1=");scanf("%f",&s1); printf("speed2=");scanf("%f",&s2); printf("time:\n"); printf("l=%5.2f",w1/s1+w2/s2); return 0; }
21. /* 2.21 */ 22. /* 2.22 */
#include <stdio.h> #include <stdio.h>
main() main()
{ {
float t1,t2,c,m; float a,b,c,d;
printf("Calculation Q\n"); printf("Calculation of:\n ");
printf("Input temperatures:\n"); printf("x=a*b+c*d\n");
printf("t1=");scanf("%f",&t1); printf("a=");scanf("%f",&a);
printf("t2=");scanf("%f",&t2); printf("b=");scanf("%f",&b);
printf("c=");scanf("%f",&c); printf("c=");scanf("%f",&c);
printf("m=");scanf("%f",&m); printf("d=");scanf("%f",&d);
printf("Q=cm(t2-t1)\n"); printf("Result:\n");
printf("Q=%5.2f",c*m*(t2-t1)); printf("x=%5.2f",a*b+c*d);
return 0; return 0;
} }
23. /* 2.23 */
#include <stdio.h>
main()
{
const sp=32;
unsigned int a;
printf("Enter digit:");
scanf("%i",&a);
printf("*************\n");
printf("%d%d%d%d%d\n",a,a,a,a,a);
printf("%c%d%c%d%c\n",sp,a,sp,a,sp);
printf("%c%c%d%c%c\n",sp,sp,a,sp,sp);
printf("%c%d%c%d%c\n",sp,a,sp,a,sp);
printf("%d%d%d%d%d",a,a,a,a,a);
return 0;
}
24. /* 2.24 */
#include <stdio.h>
main()
{
const k=1, s=32;
printf("%c%c%c%c%d%c%c%c%c\n",s,s,s,s,k,s,s,s,s);
printf("%c%c%c%d%c%d%c%c%c\n",s,s,s,k,s,k,s,s,s);
printf("%c%c%d%c%d%c%d%c%c\n",s,s,k,s,k+k,s,k,s,s);
printf("%c%d%c%d%c%d%c%d%c\n",s,k,s,3*k,s,3*k,s,k,s);
printf("%d%c%d%c%d%c%d%c%d",k,s,4*k,s,6*k,s,4*k,s,k);
return 0;
}

 

25. /* 2.25 */
#include <stdio.h>
main()
{
const c=32;
unsigned int k;
printf("Enter whole number k:");
scanf("%i",&k);
printf("----------------------\n");
printf("%c%c%c%c%i%c%c%c%c\n",c,c,c,c,k,c,c,c,c);
printf("%c%c%c%i%c%i%c%c%c\n",c,c,c,k,c,k,c,c,c);
printf("%c%c%i%c%i%c%i%c%c\n",c,c,k,c,k+k,c,k,c,c);
printf("%c%i%c%i%c%i%c%i%c\n",c,k,c,3*k,c,3*k,c,k,c);
printf("%i%c%i%c%i%c%i%c%i\n",k,c,4*k,c,6*k,c,4*k,c,k);
return 0;
}
26. /* 2.26 */ 27. /* 2.27 */
#include <stdio.h> #include <stdio.h>
main() main()
{ {
const tk=273; float s;
long int tc; printf("Calculation of volume\n");
printf("Celsius temperature: "); printf("side=");
scanf("%ld",&tc); scanf("%f",&s);
printf("Translate (+273)\n"); printf("Volume:\n");
printf("Kelvin temperature: "); /* Results */
printf("%ld",tc+tk); printf("V=%5.2f",s*s*s);
return 0; return 0;
} }
28. /* 2.28 */ 29. /* 2.29 */
#include <stdio.h> #include <stdio.h>
main() main()
{ {
float t1,t2; const sp=32;
printf("Calculation of "); int a;
printf("total temperature\n"); printf("Hello!\n");
printf("Input temperatures:\n"); printf("Enter whole number:");
printf("t1="); scanf("%d",&a);
scanf("%f",&t1); printf("----------------------\n");
printf("t2="); printf("%i\n",a);
scanf("%f",&t2); printf("%i%c%i\n",a,sp,a*a);
printf("Total temperature="); printf("%i%c%i%c%i",a,sp,a*a,sp,
printf("%5.2f",(t1+t2)/2); a*a*a);
return 0; return 0;
} }

 

30. /* 2.30 */ 31. /* 2.31 */
  #include <stdio.h> main() { float c1,c2; printf("Calculation of areal\n"); printf("Input cathetus_1:"); scanf("%f",&c1); printf("Input cathetus_2:"); scanf("%f",&c2); /* Result */ printf("S=%5.2f",0.5*c1*c2); return 0; }   #include <stdio.h> main() { const float pi=3.14; float r; printf("Calculation of volume\n"); printf("Input radius:\n"); printf("r="); scanf("%f",&r); printf("Volume:\n"); printf("V=%5.2f",4*pi*r*r/3); return 0; }
32. /* 2.32 */ 33. /* 2.33 */
#include <stdio.h> #include <stdio.h>
main() main()
{ {
float op1,op2; const
printf("Calculator\n"); k=3;
printf("Enter operand1:"); float a,b,c;
scanf("%f",&op1); printf("Input variables:\n");
printf("Enter operand2:"); scanf("%f",&op2); printf("product="); printf("%5.2f\n",op1*op2); printf("sum="); printf("%5.2f\n",op1+op2); printf("difference="); printf("%5.2f\n",op1–op2); return 0; } printf("a="); scanf("%f",&a); printf("b="); scanf("%f",&b); printf("c="); scanf("%f",&c); printf("Arithmetical mean a,b,c="); printf("%5.2f",(a+b+c)/k); return 0; }

Контрольні запитання:

1. Як виглядає найкоротша програма С/С++?

2. Яка головна функція програми С/С++ та її призначення?

3. Як завершується виконання програми С/С++?

4. Для чого застосовуються заголовні файли (директиви включення)?

5. Як оформлюються коментарі програм С та С++?

6. Які призначення та правила конструювання ідентифікаторів?

7. Що таке ключові слова мови програмування?

8. Як здійснюється у програмі оголошення змінних та констант?

9. Чим відрізняються змінні від констант програми? 10.Що означає локальність та глобальність змінних?

11 .Яким чином здійснюється введення та виведення у С-програмі? Як працюють ідентифікатори потоків введення та виведення С++?


 

 

5. Лабораторна робота №3. Виконання простих обчислень

 

 

Мета роботи:вивчення числових типів даних, основних операторів та порядку дій при їх обчисленні; набуття навичок використання стандарт- них математичних функцій С/С++.

 

 

Теоретичні основи.

Числові типи С/С++ поділяються на цілочислові та дійсні.

Точні діапазони значень і розміри пам’яті для різних числових типів даних визначаються певним компілятором та операційною системою ЕОМ.

Діапазони значень цілих чисел Borland C++:

Тип даних Розмір, байт Діапазон значень


Просмотров 375

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!