Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Лабораторна робота № 1

Тема: “Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансової звітності”

Мета роботи: на основі теоретичних знань дати практичні навички студентам щодо побудови аналітичних таблиць з метою виявлення абсолютних та відносних змін величин різних статей фінансової звітності за певний період та оцінити ці зміни.

 

Завдання роботи: на основі запропонованих вихідних даних (балансу та звіту про фінансові результати) побудувати аналітичні таблиці, в яких абсолютні показники будуть доповнюватись відносними; розрахувати питому вагу статей балансу та оцінити їх зміну; скласти звіт про виконання лабораторної роботи у електронному та письмовому вигляді.

 

Зміст лабораторної роботи:

1. Розрахувати і заповнити дані, яких не вистачає у балансі та звіті про фінансові результати;

2. Проведення горизонтального аналізу балансу;

3. Проведення горизонтального аналізу звіту про фінансові результати;

4. Проведення вертикального аналізу балансу;

5. Проведення вертикального аналізу елементів операційних витрат;

6. Графічне відображення основних тенденцій та структури фінансових показників;

7. Підведення висновків за результатами розрахунків.

 

Послідовність виконання лабораторної роботи

Вихідні дані для виконання лабораторної роботи №1 знаходяться в Додатках А і Б та у файлі формату Exel.

Для проведення розрахунків та формування звіту про виконання лабораторної роботи №1 необхідно створити власний файл на диску __________________________________ _________________ \ Lab1.xls.

 

Проведення горизонтального аналізу

Горизонтальний аналіз має на меті дослідити зміни показників у часі з розрахунками абсолютних і відносних відхилень (темпів).

Для проведення горизонтального аналізу у електронному звіті до таблиці вихідних даних додаються наступні колонки: “Абсолютне відхилення, тис.грн.”, “Темп росту, %”, “Темп приросту (відносне відхилення), %”.

Проведення вертикального аналізуВертикальний аналіз полягає у визначенні у відсотках структури досліджуваного об’єкта, наприклад, структури активів, пасивів, операційних витрат та ін.

При проведенні вертикального аналізу за сто відсотків береться сума балансу і потім знаходиться відносне значення кожної статті балансу. Аналогічно розраховується структура елементів операційних витрат.

Для розрахунку відносних показників у електронному звіті в таблиці вихідних даних додаються дві колонки “Частка на початок звітного періоду, %”, “Частка на кінець звітного періоду”, %” та “Зміни в структурі, процентних пунктів”.

 

Графічно відобразити динаміку і структуру основних розділів балансу, та динаміку фінансових результатів (не менше 3-х різних рисунків).

Зробити узагальнені висновки щодо фінансового стану підприємства на основі показників динаміки та структури.

 

Лабораторна робота №2

Тема: “Методи виміру показників рентабельності”

 

Мета роботи: Оволодіти методами розрахунку показників рентабельності підприємства на базі відносних показників, розрахувати показники економічного ефекту, економічної ефективності реалізованої продукції, рентабельності активів, рентабельності власного капіталу та рентабельності інвестицій.

 

Завдання роботи:На основі балансу та звіту про фінансові результати розрахувати аналітичні показники рентабельності підприємства, дати економічний зміст даним показникам та охарактеризувати напрямки їх змін, здійснивши необхідні економіко-математичні розрахунки, та скласти звіт про виконання лабораторної роботи в електронному та письмовому вигляді. 

Зміст лабораторної роботи:

 

1. Визначити показники на початок і на кінець періоду та за середньорічним значенням:

2. Визначити показник рентабельності активів;

3. Визначити показник рентабельності інвестицій;

4. Визначити показник рентабельності оборотних активів;

5. Визначити показник рентабельності власного капіталу;

6. Визначити показник рентабельності виробничих фондів;

7. Визначити показник рентабельності продажу;

8. Визначити показник базової рентабельності;

9. Розрахувати три- та п’ятифакторну моделі власного капіталу (модель ДюПона).

10. Визначити коефіцієнт реінвестування;

11. Подати висновок по результатах розрахунків.

 

 

Послідовність виконання лабораторної роботи

 

Вихідні дані для виконання лабораторної роботи №2 знаходяться в Додатках А та Б.

Для проведення розрахунків та формування звіту про виконання лабораторної роботи необхідно створити власний файл на диску __________________________________ _________________ \ Lab2.xls.

 

Показники рентабельності - фінансові показники, що характеризують прибутковість роботи компанії. Як правило, всі ці показники відображають відношення валового, чистого або операційного прибутку компанії до того або іншого параметра її діяльності (обороту, величини активів, власного капіталу).

 

Рентабельність активів

Рентабельність активів характеризує здатність керівництва компанії ефективно використовувати її активи для отримання прибутку. Крім того, цей показник відображає середню прибутковість, одержану на всі джерела капіталу (власного і позикового). Формула розрахунку може базуватися як на чистому прибутку (найпоширеніший варіант), так і на прибутку від звичайної діяльності: 

(2.1)

 

Рентабельність активів за прибутком до оподаткування і сплати відсотків (здатність активів створювати прибуток):

 

(2.2)

Де,

(2.3)

 

Рентабельність інвестицій

Рентабельність інвестицій характеризує прибутковість підприємства при інвестуванні за рахунок власних і позикових коштів.

Даний коефіцієнт характеризує прибутковість, одержану на капітал, залучений із зовнішніх джерел, за який підприємство сплачує дивіденди або відсотки. У загальному вигляді формула розрахунку показника виглядає таким чином:

 

(2.4)

 

Де позичений капітал складається з довгострокових та короткострокових кредитів банків та поточних зобов’язань за довгостроковими кредитами.


Просмотров 467

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!