Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Вихідні дані для аналізу операційного прибутку від реалізації за чинникамиВид виробів Обсяг реалізації од., тис.грн., за період Ціна реалізації од., тис.грн., за період Собівартість од. прод.,тис.грн., за період
звіт- ний qi1 попе- редній qi0 звіт- ний рі1 попе- редній рi0 звіт- ний сі1 попе- редній сi0
А
Б
В
Г
Д
Є
Ж
Разом Х Х Х Х Х Х

 


Додаток З

 

 

Таблиця З.1

Пасив балансу

Пасив Код рядка Підприємство 1 Підприємство 2 Підприємство 3 Підприємство 4
І. Власний капітал          
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -29 -50
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом І
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
ІІІ. Довгострокові зобов’язання          
Довгострокові кредити банків
Довгострокові фінансові зобов’язання
Відстрочені податкові зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання
Усього за розділом ІІІ
ІV. Поточні зобов’язання        
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов’язання за розрахунками:          
з одержаних авнсів
з бюджетом
з позабюджетних платежів
зі страхування
з оплати праці
з учасниками
із внутрішніх розрахунків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом ІV
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс

  Таблиця З.2

Фінансові результати

Стаття Код рядка Підприємство 1 Підприємство 2 Підприємство 3 Підприємство 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    
Податок на додану вартість      
Акцизний збір
Інші вирахування з доходу
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)      
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий:          
прибуток        
збиток        
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансові результати від операційної діяльності:          
прибуток        
збиток        
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати -17
Витрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:          
прибуток        
збиток        
Податок на прибуток від звичайної діяльності        
Фінансові результати від звичайної діяльності:          
прибуток        
збиток        
Надзвичайні:          
доходи
витрати
Податки з надзвичайного прибутку
Чистий:          
прибуток        
збиток        

 
Додаток И

 

Таблиця И.1

 

Назва статті витрат Кількість Ціна за одиницю, грн Загальна сума витрат, грн
Оренда офісного приміщення,
Оплата праці основних працівників 13,0
Комунальні послуги офісу (опалення, електроенергія, вода)
Витрати на воду на виробничі потреби 10,0 2,5
Витрати на телефон/факс
Витрати на електроенергію на виробничі потреби 0,5 0,5
Витрати на послуги мобільного зв'язку
Витрати на газ виробничого призначення 0,5 1,5 0,75
Витрати на послуги інтернет-зв'язку
Витрати на паливо-мастил. матеіали вантажн. транспорту 1,0 6,5 6,5
Оренда складського приміщення
Оплата праці управлінського штату підприємства
Витрати на обслуговування та ремонт обладнання 0,5
Витрати на утримання складу
Витрати на придбання витратних матеріалів виробництва 0,3
Витрати на охорону підприємства
Витрати на комлектуючі і вузли 1,0
Оренда виробничого приміщення,
Витрати на збиральне виробництво 0,3 3,33
Витрати на настройку і регулювання продукції 0,3 6,66
Витрати на марктинг
Витрати на перевірку (ВТК) і упаковку продукції 0,3 3,75
Витрати на касове обслуговування банківського рахунку
Витрати за використання системи "клієнт-банк"
Витрати на придбання канцтоварів
Витрати на придбання витратних матеріалів офісу
Витрати на відрядження
Витрати на утримання виробничого приміщення

 


Додаток К

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут економіки та менеджменту

Кафедра фінансів

 

Лабораторна робота № __

«________________________________________________________»

 

 

Воконав(ла):

ст. гр.ФК -4_

_____________

Прийняв(ла):

_____________

 

Львів – 201_


Навчальне видання

Методичні вказівки

 

до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Фінансовий аналіз”

для студентів денної, заочної форм навчання та екстернів

напряму 030508 "Фінанси і кредит"

спеціальності 6.030508 “Фінанси і кредит”

 

Укладачі :Хома Ірина Борисівна, канд.екон.наук, доц.

Турко Василь Володимирович, ст . викл.

Ухачевич Ярослав Петрович, асист.

Цигиль Ірина Ярославівна, асист.

Слюсарчик Катерина Михайлівна, асист.

Босак Володимир Ігорович, асист.

Лопата Остап Олегович, асист.

Хоменко Андрій Ігорович, асист.

 

 

Редактор ???

Комп’ютерне верстання ???

 

Здано у видавництво __.__.201. Підписано до друку __.__.2011.

Формат 60´84/16. Папір офсетний. Друк на різографі.

Умовн. друк. арк. 4,23. Обл.-вид. арк. 4,25.

Наклад 100 прим. Зам. 90447.

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Реєстраційне свідоцтво серії ДК № 751 від 27.12.2001 р.

Поліграфічний центр Видавництва

Національного університету “Львівська політехніка”

вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000

 


Примітка 1. Домноживши отриману мінімальну кількість продукції на її ціну (без ПДВ), точку беззбитковості можна виразити й у вартісному вимірі (грн). В такому випадку точка беззбитковості буде характеризувати мінімальний обсяг виручки підприємства за місяць, при якому повністю покриваються сукупні витрати підприємства


Просмотров 355

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!