Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” від 16 липня 1999р. №996-XIV // Галицькі контракти. – 1999,- №36.

2. Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій: Лист Державної податкової адміністрації від 27.01.1998.

3. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій: Заст. наказом Агентства з питань запобігання банкрутству від 23 лютого 1998 № 22 // Держ. інформаційний бюл. про приватизацію – 1998 - №7

4. Артеменко В.Г. Белендир М.В. Финансовый анализ – М.: ДИС,1998 – 120с.

5. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономичного анализа. – М.: Финансы и статистика, 1996.

6. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учеб. пособие – М.: Финансы и статистика, 1997 – 480с.

7. Барвінський А.Ф. та ін. Математичне програмування: Навчальний посібник / Барвінський І.Я., І.Я. Олексів, З.І. Крупка, І.О. Бобик, І.І.Демків, Р.І. Квіт, В.В.Кисилевич – Львів: НУ „Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр „ІНТЕЛЕКТ+” Інституту післядипломної освіти) „Інтелект-Захід”, 2004. – 448 с.

8. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента: В 2-хт. –К.: Ника-Центр, 1999, - 1999 – 512с.

9. Бланк И.А. „Управление активами”. – К.: „Ника-Центр”, 2000. – 720 с.

10.Бланк И.А. „Управление прибылью”. – К.: „Ника-Центр”, 1998. – 544с.

11.Бланк И.А. „Управление формированием капитала”. – К.: „Ника-Центр”, 2000. – 512 с.

12.Бутник О.М. Економіко-математичне моделювання динамічних закономірностей розвитку економічних систем. – Х..: ІНЖЕК, 2003. – 223с.

13.Герасимчук З.В., Вахович І.М. Фінансовий менеджмент: Навч.посіб. – Луцьк: „Надстир’я”, 2004. – 520 с.

14.Глазунов В.Н. Анализ финансового состояния предприятий // Финансы – 1999, - №2.

15.Доля В.Т. Экономический анализ: теория и практические методики: Учебное пособие. – К.: Кондор, 2003. – 208 с.

16.Економічний аналіз: Навч. посіб. Для студентів вузів спеціальності 7.050.106 „Облік і аудит”. За ред. проф. Бутинця. – Житомир: ПП „Рута”, 2003. – 680 с.17.Жежера М. Порівняльна характеристика методики проведення аналізу фінансового стану підприємств в Україні та за кордоном //Економіка, фінанси, право. – 1999 - №5

18.Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз : Навч. Пособ. - К.: МАУП, 2000.- 160с.

19.Кігель В.Р. Математичні методи ринкової економіки: Навч.посібник. К: Кондор, 2003.-158 с.

20.Ковалев В.В. Финансовый анализ – М.: Финансы и статистика, 1998 – 512с.

21.Кондрад Карлберг. Бизнес анализ с помощью Excel – К.: Диалектика,1997.

22.Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятий: Методы оценки. –М.:ДИС,1998 – 224с.

23.Лігоненко Л., Ковальчук Г. Оцінка платоспроможності підприємства: Методичні підходи // Економіка, фінанси, право. – 1998 - №9

24.Литвин М.И. О критериях платоспособности предприятия // Финансы – 1993 - №10

25.Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2004.- 654 с.

26.Хома І.Б., Андрушко Н.І., Слюсарчик К.М. Фінансовий аналіз: Навч. посібн./ І.Б. Хома, Н.І. Андрушко, К.М. Слюсарчик. – Львів: Вид. Націон. у-ту «Львівська політехніка», 2009. – 344 с.

27.Хома І.Б., Турко В.В. Економіко-математичні методи аналізу діяльності підприємств: Навч.-метод. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 328с.

 


ДОДАТКИ

Додаток А

В додатках розміщені вихідні дані лише для першого варіанту.Вихідні дані для розрахунків лабораторних робіт, також, знаходяться в файлі «Вихідні_дані.xls». Звідки, підставивши свій номер варіанту у червоне поле, необхідно скопіювати вихідні дані у свій власний робочий файл, де і виконувати лабораторну роботу. Клітинки відмічені жовтим кольором необхідно заповнювати лише у власному робочому файлі.

Таблиця А.1

Баланс

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість    
первісна вартість
знос
Незавершене будівництво
Основні засоби:      
залишкова вартість    
первісна вартість
знос
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом І    
ІІ. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси
тварини на вирощуванні та відгодівлі
незавершене виробництво
готова продукція
товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість    
первісна вартість
резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом
за виданими авансами
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті
в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом ІІ    
ІІІ. Витрати майбутніх періодів
Баланс    

 Продовження табл. А.1

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Власний капітал      
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом І    
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення    
Цільове фінасування    
Усього за розділом ІІ    
ІІІ. Довгострокові зобов’язання      
Довгострокові кредити банків
Довгострокові фінансові зобов’язання
Відстрочені податкові зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання
Усього за розділом ІІІ    
ІV. Поточні зобов’язання      
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов’язання за розрахунками:      
з одержаних авнсів
з бюджетом
з позабюджетних платежів
зі страхування
з оплати праці
з учасниками
із внутрішніх розрахунків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом ІV    
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс    

 


Додаток Б

Таблиця Б.1

Звіт про фінансові результати

І. Фінансові результати      
Стаття Код рядка За попередній період За звітний період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  
Податок на додану вартість    
Акцизний збір
Інші вирахування з доходу
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий:      
прибуток    
збиток    
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати  
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансові результати від операційної діяльності:      
Прибуток  
збиток  
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Витрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток    
збиток    
Податок на прибуток від звичайної діяльності    
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток    
збиток    
Надзвичайні:      
доходи
витрати
Податки з надзвичайного прибутку *  
Чистий:      
прибуток    
збиток    
       
       
ІІ. Елементи операційних витрат      
Стаття Код рядка За попередній період За звітний період
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом    
       
ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій      
Стаття Код рядка За попередній період За звітний період
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток, що припадає на одну акцію    
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну акцію    
Дивіденди на одну просту акцію 0,00 0,00
Ринкова ціна акції, тис. грн.   1,10775 1,01016

Додаток В

 

Таблиця В.1

Вихідні дані до лабораторної роботи №4

Показник Умовне позначення Значення
Вартість партії сировини, тис. грн. ВЗп
Період між закупівлями сировини, дні ТВЗ
Страховий запас, тис. грн. ВЗст
Незавершене виробництво, тис. грн. НЗВ
Вартість партії готової продукції, тис. грн. ГПк
Період між продажем готової продукції, дні ТГП
Відсоток зарплати у вартості готової продукції, % ЗП%ГП
Відсоток вартості продукції, який підприємство отримує першим платежем, % ГП%1
Час, через який підприємство отримує перший платіж за готову продукцію після її відвантаження, дні ТДтЗ1
Час, через який підприємство отримує другий платіж за готову продукцію після першого платежу, дні ТДтЗ2
Час, через який підприємство платить за отриману сировину, дні ТКтЗ
Відсоток, який становить аванс від загальної суми зарплати, % ЗП%1
День місяця, на який підприємство виплачує аванс, дні Тзп1
Початкова сума грошових коштів на рахунку підприємства, тис. грн.* ГКп

* за потреби значення початкової суми грошових коштів на рахунку підприємства може бути змінене викладачем.

 

Таблиця В. 2

Проміжні дані та результати лабораторної роботи №4

День Виробничі запаси, тис. грн. Незавершене виробництво, тис. грн. Готова продукція, тис. грн. Дебіторська заборгованість, тис. грн. Кредиторська заборгованість Виплата зарплати, тис. грн. Грошові кошти, тис. грн. Оборотні активи, тис. грн.
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 


Додаток Д

 

Дані в додатку Д залежать від варіанту введеного в додатку А і змінюються автоматично.

Таблиця Д.1

Баланс

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість    
первісна вартість
знос
Незавершене будівництво
Основні засоби:      
залишкова вартість    
первісна вартість
знос
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом І    
ІІ. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси
тварини на вирощуванні та відгодівлі
незавершене виробництво
готова продукція
товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість    
первісна вартість
резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом
за виданими авансами
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті
в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом ІІ    
ІІІ. Витрати майбутніх періодів
Баланс    

 

 

Продовження табл. Д.1

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Власний капітал      
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом І    
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення    
Цільове фінасування    
Усього за розділом ІІ    
ІІІ. Довгострокові зобов’язання      
Довгострокові кредити банків
Довгострокові фінансові зобов’язання
Відстрочені податкові зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання
Усього за розділом ІІІ    
ІV. Поточні зобов’язання      
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов’язання за розрахунками:      
з одержаних авнсів
з бюджетом
з позабюджетних платежів
зі страхування
з оплати праці
з учасниками
із внутрішніх розрахунків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом ІV    
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс    

 

 


Додаток Е

Таблиця Е.1

Звіт про фінансові результати

І. Фінансові результати      
Стаття Код рядка За попередній період За звітний період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  
Податок на додану вартість    
Акцизний збір
     
Інші вирахування з доходу
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий:      
прибуток    
збиток    
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати  
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансові результати від операційної діяльності:      
Прибуток  
збиток  
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Витрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток    
збиток    
Податок на прибуток від звичайної діяльності    
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток    
збиток    
Надзвичайні:      
доходи
витрати
Податки з надзвичайного прибутку *  
Чистий:      
прибуток    
збиток    
       
       
ІІ. Елементи операційних витрат      
Стаття Код рядка За попередній період За звітний період
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом    
       
ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій      
Стаття Код рядка За попередній період За звітний період
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток, що припадає на одну акцію    
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну акцію    
Дивіденди на одну просту акцію 0,00 0,00

 


Додаток Ж

 

 

Таблиця Ж. 1

 


Просмотров 338

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!