Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Рентабельність інвестованого капіталуРентабельність інвестованого капіталу характеризує прибутковість компанії при інвестуванні за рахунок власних і позикових засобів.

Даний коефіцієнт характеризує прибутковість, одержану на капітал, залучений із зовнішніх джерел. У загальному вигляді формула розрахунку показника виглядає таким чином:

 

(9.18)

Рентабельність поточних активів

Рентабельність поточних активів - добуток рентабельності реалізованої продукції та оборотності поточних активів за період.

 

(8.19)

 

Рентабельність необоротних активів

Рентабельність необоротних активів – відношення чистого прибутку до необоротних активів.

 

(9.20)

 

Рентабельність виробничих фондів

Даний показник відображає скільки валового прибутку припадає на одиницю виробничих фондів.

 

(9.21)

 

Коефіцієнт реінвестування

Він показує: яку частину чистого прибутку капіталізовано, а яку спрямовано на збільшення власного капіталу. Рекомендованою тенденцією даного показника є збільшення в межах, що не суперечить бажанню акціонерів отримувати підвищені дивіденди.

 

, (9.22)

 

В якості реінвестованого прибутку приймається збільшення за статтями: “Резервний капітал” та “Нерозподілений прибуток”:

 

, (9.23)

 

де НПКП, НППП – нерозподілений прибуток відповідно на кінець і на початок звітного періоду, РККП, РКПП – резервний капітал відповідно на кінець і на початок звітного періоду.

Необхідно розрахувати показники прибутковості на початок періоду і на кінець періоду. Також, необхідно розрахувати показники прибутковості за середньорічними значеннями (на кінець періоду). При цьому значення показників зі звіту про фінансові результати беруться на кінець періоду, а показники з балансу беруться за середньорічним значенням. Середньорічне значення показника:

 

, (9.24)

 

де ПКП , ППП – значення показника відповідно на кінець і на початок періоду.

За результатами розрахунків заповнюється табл. 9.1.Таблиця 9.1

Показники прибутковості

№ п/п Назва показника Значення Зміни
На початок періоду На кінець періоду Середньорічне значення (на кінець періоду)
Базова рентабельність - економічна ефективність        
Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком        
Рентабельність продажу за прибутком від операційної рентабельності        
Рентабельність активів (за чистим прибутком)        
Рентабельність власного капіталу: – трифакторна модель        
Оборотність активів        
Коефіцієнт фінансової залежності        
– п‘ятифакторна модель        
Коефіцієнт оборотності оборотних коштів        
Коефіцієнт поточної ліквідності        
Частка поточних зобов’язань у активах        
Рентабельність чистих активів        
Рентабельність інвестованого капіталу        
Рентабельність поточних активів        
Рентабельність необоротних активів        
Рентабельність виробничих фондів        
Коефіцієнт реінвестування        

Лабораторна робота №10Тема: “Аналіз та оцінка ринкової вартості підприємства ”

Мета роботи: на основі теоретичних знань дати практичні навички студентам щодо проведення аналізу власного капіталу підприємства.

 

Завдання роботи: на основі запропонованих вихідних даних (відповідно до варіанта лабораторної роботи) провести аналіз фінансової сфери підприємства, здійснивши необхідні економіко-математичні розрахунки, та скласти звіт про виконання лабораторної роботи у електронному та письмовому вигляді.

 

Зміст лабораторної роботи

1. Розрахувати показники, які характеризують позицію підприємства на ринку цінних паперів та його ринкову вартість;

2. Розрахунок мультиплікаторів;

3. Розрахунок ринкової ціни підприємства методом мультиплікаторів.

 

Послідовність виконання лабораторної роботи

Вихідні дані для виконання лабораторної роботи № 10 знаходяться в Додатках А, Б та Д, Е.

Для проведення розрахунків та формування звіту про виконання лабораторної роботи необхідно створити власний файл на диску __________________________________ _________________ \ Lab10.xls.

Аналіз власного капіталу служить базовим показником формування ефективності фінансового інвестування.

Для оцінки позиції підприємства на ринку цінних паперів існує ряд показників:

Дохiд на акцію – відображає скiльки чистого прибутку припадає на одну просту акцію (відображається в звіті про фінансові езультати). 

Дивiденд на акцію - сума оголошених дивiдендiв, що припадає на одну акцію.

Дивiдендний вихiд:

Дв = Да / Va , (10.1)

 

де Да – дивіденд на акцію; Va – дохід на акцію.

 

Коефіцієнт котирування акцій:

Показує відношення ринкової ціни акції до номінальної:

 

Кка = Цра / Цна , (10.2)

 

де Цра – ринкова ціна акції (за даними котирування акцій на біржі); Цна – номінальна вартість акції:

Цна = СК / N , (10.3)

 

де СК – статутний капітал, N – кількість акцій.

Коефіцієнт ціни акції:

 

Кца = Цра / Да (10.4)

 

Цей коефіцієнт відображає інвестицiйну привабливiсть акцii та умовний термiн окупностi поточної вартостi акцii. Темпи пiдвищення ринковоi цiни мають випереджати темпи збiльшення дохідності.

 

Дивiдендна дохiднiсть акцii:

 

Дд = Да / Цра , (10.5)

 

Даний показник відображає поточну рентабельність інвестованого в акцію капіталу. Позитивним є його збільшення за умов одночасного збільшення ринкової ціни акції.

Період окупності власного капіталу:

Даний показник відображає період, протягом якого власний капітал буде компенсований чистим прибутком:

, (10.6)

 

Ринкова ціна підприємства:

Розраховується як:

 

Црп = Цра × N , (10.7)

 

де Цра – ринкова ціна акції; N – кількість акцій.

 

За результатами проведених розрахунків (на основі даних з додатків А та Б) заповнюється табл. 10.1 і робляться відповідні висновки.

 

Таблиця 10.1

Показники ринкової вартості підприємства


Просмотров 1684

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!