Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


При виникненні будь-яких проблем при роботі негайно звертатись до викладача або лаборантівФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Фінансовий аналіз”

для студентів денної, заочної форм навчання та екстернів

напряму 030508 "Фінанси і кредит"

спеціальності 6.030508 “Фінанси і кредит”

 

Затверджено на засіданні кафедри фінансів

Протокол № 14 від 09. лютого 2011 року

 

 

ЛЬВІВ – 2011


Фінансовий аналіз:Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Фінансовий аналіз” для студентів денної, заочної форм навчання та екстернів напряму 030508 "Фінанси і кредит" спеціальності 6. 030508 “Фінанси і кредит” // Укл. І. Б.Хома, В. В. Турко, Я. П. Ухачевич, І. Я. Цигиль, К. М. Слюсарчик, В. І. Босак, О. О. Лопата, А. І. Хоменко– Львів: видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2011. – 82 с.

 

 

Укладачі:Хома І.Б., канд.екон.наук, доц.

Турко В. В., ст . викл.

Ухачевич Я. П., асист.

Цигиль І. Я., асист.

Слюсарчик К. М., асист.

Босак В. І., асист.

Лопата О. О., асист.

Хоменко А. І. асист.

 

Відповідальний за випуск:Алєксєєв І. В., д.е.н., проф.

 

Рецензенти: канд. екон.наук, доц. Рудницька О. М.

канд.екон.наук, доц. Скибінський О. С.

 

Програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри фінансів.

Протокол № 17 від 14 березня 2011 року

 

Програма рекомендована до друку на засіданні методичної комісії напряму "Фінанси і кредит"

Протокол № 4 від 15 березня 2011 року

 


ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
Лабораторна робота № 1 Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансової звітності
Лабораторна робота № 2 Аналіз стану майна підприємства
Лабораторна робота № 3 Аналіз фінансової стійкості підприємства
Лабораторна робота № 4 Аналіз руху елементів оборотних активів
Лабораторна робота № 5 Аналіз ділової активності підприємства
Лабораторна робота № 6 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
Лабораторна робота № 7 Аналіз ймовірності настання банкрутства на підприємстві
Лабораторна робота № 8 Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності
Лабораторна робота № 9 Методи виміру показників рентабельності
Лабораторна робота № 10 Аналіз та оцінка ринкової вартості підприємства
Лабораторна робота № 11 Розрахунок ефекту фінансового важеля
Лабораторна робота № 12 Аналіз точки беззбитковості підприємства
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ТА ЇХ ЗАХИСТУ
ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ  

  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Метою вивчення навчальної дисципліни “Фінансовий аналіз” є оволодіння студентами теоретико-методологічних основ здійснення аналізу фінансового стану суб’єкта господарювання, розкриття його сутності, методів, прийомів та розрахунку основних показників, що мають вплив на структуру формування загального фінансового результату.

В даному методичному матеріалі подані вказівки до виконання лабораторних робіт та задач для самостійного опрацювання з дисципліни “Фінансовий аналіз” для студентів очної, заочної форм навчання та екстернів спеціальності 6.030508 “Фінанси і кредит”. Студенти даної спеціальності вивчають вище вказану дисципліну протягом одного семестру, яка відноситься до основних базових дисциплін 4-го курсу і займає відповідне місце в професійній підготовці бакалавра зі спеціальності “Фінанси і кредит”. Вони виконують дванадцять лабораторних робіт з дисципліни, що передбачені у даних методичних вказівках.Запропонована послідовність виконання лабораторних робіт має рекомендаційний характер і може змінюватись залежно від кількості навчальних годин, відведених на лабораторні заняття та обсягу пройденого матеріалу.

 

Мета і завдання лабораторних робіт

Метою лабораторних робіт є засвоєння і поглиблення теоретичних знань, набуття практичних навиків та вмінь щодо організації фінансового стану підприємства.

 

Технічні засоби

Комп’ютер, принтер, статистичні форми звітності, форми для заповнення.

 

Техніка безпеки

На першому занятті викладач повинен ознайомити студентів з правилами техніки безпеки під розписку в журналі обліку.

Забороняєтьсясідати за комп’ютер, розпочинати і закінчувати роботу без дозволу викладача або лаборантів.

Забороняється запускати програми, що непередбачені планом лабораторної роботи.

Забороняєтьсязнищувати файли без дозволу викладача.

Забороняється змінювати настройки операційної системи.

Забороняється користуватись дискетами без дозволу викладача або лаборантів.

Забороняється працювати з мережею без дозволу викладача або лаборантів.

При виникненні будь-яких проблем при роботі негайно звертатись до викладача або лаборантів.


Просмотров 392

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!