Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Бланк завдання на дипломний проектБ.1 Форма завдання на дипломний проект (перша сторінка аркуша)

 

Івано-франківський національний технічний університет нафти і газу

Факультет______________________Кафедра______________________

Спеціальність________________________________________________

____________________________________________________________

 

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ)

Студенту________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1 Тема проекту (роботи)___________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

затверджена наказом ректора університету від „___”__________20___р. №__________

2 Терміни здачі студентом закінченого проекту (роботи)_______________

3 Вихідні дані до проекту (роботи)__________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

4 Зміст пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

5 Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

Б.2 Форма завдання на дипломний проект (на звороті першого аркуша)

 

6 Консультанти з проекту (роботи), із зазначенням розділів проекту, що стосуються їх

Розділ Консультант Підпис, дата
Завдання видав Завдання прийняв
       
       
       
       
       

 

7 Дата видачі завдання

 

Керівник проекту __________ _________________________

(підпис) (розшифрування підпису)

 

Завдання прийняв до виконання ____________ ___________________

(підпис) (розшифрування підпису)

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

Номер і назва етапів дипломного проекту (роботи) Термін виконання етапів проекту (роботи) Примітка
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  

Студент-дипломник __________ _________________________

(підпис) (розшифрування підпису)

 

Керівник проекту __________ _________________________

(підпис) (розшифрування підпису)

 

Додаток В

Основні написи

Рисунок В.1 - Основний напис для текстових документів (перший лист для пояснювальної записки (для першої сторінки змісту)

графа 1 - назва теми проекту;

графа 2 - позначення документа відповідно до прийнятої системи позна­чень;

графа 4 - літера згідно з ГОСТ 2.103, для документів навчального процесу - літера Н;

графа 7 - порядковий номер аркуша (на документах, які складаються з одного аркуша, графу не заповнюють);

графа 8 - кількість аркушів у документі (загальна); графу заповнюють тільки на першому аркуші;

графа 9 - скорочена назва технічного університету та шифр групи, наприклад, ІФНТУНГ ТР-07-1;

графа "Розроб." - заповнюється студентом;

графа "Перев." - заповнюється керівником проекту;

графа "Н. контр." - заповнюється нормоконтролером;

графа "Затв." - заповнюється завідувачем кафедри;

графа 10 - заповнюється на розсуд керівника проекту;

графа 11 - прізвища осіб, які підписують документ;

графа 12 - підписи названих осіб у графі 11;

графа 13 - дата підпису документа. Решта граф основного напису на документах в навчальному процесі не заповнюються.

 

Рисунок В.2 - Основний напис для креслень (схем) і текстових документів (наступні листи пояснювальної записки і специфікації)

 

графа 2 — позначення документа

графа 7 — порядковий номер аркуша

 

Рисунок B.3 - Основний напис для креслень і схем

(14)
Рецензент
графа 1 - назва листа;

графа 4 - літера згідно з ГОСТ 2.103 (на документах навчального процесу - літера Н);

графа 5 - маса виробу;

графа 6 - масштаб (у відповідності з ГОСТ 2.109 і ГОСТ 2.302);

графа 7 - порядковий номер аркуша ГЧ;

графа 8 - загальна кількість аркушів ГЧ;

графа 9 - скорочена назва університету і шифр групи наприклад ІФНТУНГ ТР-12-1

графа 10 - заповнюсться на розгляд керівника;

графа11- прізвища осіб, які підписують проект;

графа 12 - підписи згаданих осіб у графі 11;

графа 13 - дата підпису документа;

графа 14 - позначення документа (перевернутий текст – при альбомній орієнтації листа, при книжковій – ця графа розташовується справа в куті – низ тексту по правому краю);

графа "Розроб." – заповнюється студентом;

графа "Перев."- заповнюється керівником проекту;

графа "Рецензент" – заповнюється рецензентом;

графа "Н.контр." – заповнюється нормоконтролером;

графа "Затв." – заповнюється завідувачем кафедри.

Решта граф основного напису на документах у навчальному процесі не заповнюються.

 


Додаток Г


Просмотров 336

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!