Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Етапи розробки нового маршруту- дослідження ринку потенційного попиту;

- пошук партнерів-постачальників товарів та послуг;

- перевірка наявності послуг та встановлення адекватності інформації, що надійшла раніше;

- підготовка договорів (контрактів) про співробітництво з постачальниками тур послуг та реалізаторами тур продукту (тур агентами) і проведення переговорів;

- інформаційно-методичне забезпечення туру (складання

Розділи „економічний” та „з охорони праці” виконуються під керівництвом викладачів за індивідуальними завданнями.

 

СТРУКТУРА ПРОЕКТУ

Дипломний проекти в загальному випадку містять:

- пояснювальну записку;

- графічну частину (креслення, специфікації, схеми, графіки, карти, фотознімки, плакати тощо);

- технологічну документацію: маршрутні, операційні, контрольні карти, тощо;

- зразки і макети, розроблені студентом самостійно або в співавторстві.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Пояснювальна записка (надалі ПЗ) дипломного проекту – це документ, в якому приводяться необхідні розрахунки та обґрунтування прийнятих у проекті конструкторських, технологічних, техніко-економічних та інших рішень.

 

6.1 Зміст і обсяг ПЗ

Дипломний проект складається з текстової пояснювальної за­писки, яка пишеться українською мовою, та графічних додатків; за своїм об'ємом він вміщує 90-100 сторінок рукописного тексту або 70-80 сторінок машинопису та 5-8 листів креслень. Виконання про­екту проводиться згідно з даними методичними вказівками, а його оформлення - відповідно до діючих стандартів.

Найбільш повному відображенню в ПЗ має підлягати робота, яка виконана студентом при розробці спеціальних питань, передбачених завданням на проект.

У загальному випадку ПЗ повинна містити:

— титульний аркуш;

— завдання на проект;

— реферат;

— зміст;

— перелік основних позначень і скорочень, символів і одиниць;

— вступ;

— основну частину;

— висновки;

— перелік посилань на джерела;

— додатки;

— бібліографічну довідку.

 Титульний аркуш

Титульний аркуш повинен оформлятися на бланку (формату А4 ГОСТ 2.301), виконаному друкарським способом і заповнюватися креслярським шрифтом (ГОСТ 2.304) або на ПК з використанням тонера чорного кольору.

Титульний аркуш пояснювальної записки дипломного проекту оформляють у відповідності з додатком A (A.I). Приклад заповнення титульного аркуша дипломного проекту приведений у додатку А (А.2).

 

Завдання на проект

Завдання на проект оформляють на бланку, виконаному друкарським способом у відповідності з додатком Б.

В пункті 2 (додаток Б.1) - термін здачі проекту - вказують дату не пізніше як за два тижні до дати захисту проекту.

На зворотній стороні (додаток Б.2) в пункті 6 вказати в таблиці всі розділи проекту, прізвища консультантів (до 1 і 2 розділу консультантом є керівник). В стовпці «Завдання видав» підписується консультант, а в «Завдання прийняв» - студент.

Дата видачі завдання повинна бути не пізніше початку переддипломної практики.

В пункті 7 - «Календарний план» - вказують терміни виконання етапів проекту, враховуючи дати від видачі завдання до здачі проекту на кафедру. Терміни виконання кожного етапу вказують від якого і до якого числа і місяця виконувався.

 

Реферат

Реферат призначений для ознайомлення з дипломним проектом і повинен містити коротку характеристику виконаної в дипломному проекті роботи.Реферат має бути розміщений в ПЗ після завдання на проект і виконаний на сторінці аркуша формату А4 (ГОСТ 2.301) без рамки та основного напису. Виконується трьома мовами.

Реферат повинен містити:

- назву теми, мету, завдання, об’єкт дослідження;

- короткий опис виконаної роботи;

- перелік ключових слів (перераховуються через кому) - 5-6 термінів.

Реферат належить виконувати обсягом не більше 500 слів, і бажано, щоб уміщувався на одній сторінці формату А 4.

 

6.1.4 Зміст

Зміст ПЗ оформляють на окремих аркушах і розміщують після реферату.

Слово "ЗМІСТ" розміщують посередині сторінки з великої літери. У змісті мають бути приведені порядкові номери і назви розділів при необхідності — підрозділів, перелік посилань на джерела, а також додатків із поданням їх позначення та заголовків із зазначенням номерів сторінок, на яких вони приведені.

Зміст включають у загальну кількість аркушів ПЗ.

Перший і наступні аркуші ПЗ повинні мати основні написи за ГОСТ 2.104 (додаток В).

Основний напис для першого аркуша ПЗ дипломного проекту оформляють у відповідності з рисунком В.1, наступних аркушів — рисунок В.2.

Зміст оформляють з абзацу і в усіх пунктах лише перша буква велика ( на відміну від тексту ПЗ).

Всі пункти і підпункти розміщують під текстом основних розділів.

Наприклад:

Вступ………………………………………………………………………

1 Базовий розділ. Фізико-географічні умови розташування Долинського району Івано-Франківської області……………………………………………..

1.1 Кліматичні умови……………………………………………………..

1.1.1 Характеристика туристичних сезонів……………………………..

 

6.1.5 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

Якщо в ПЗ прийнята специфічна термінологія, а також використовуються малорозповсюджені скорочення, нові символи, позначення і тощо, то їх перелік повинен бути представлений, на розгляд керівника, у ПЗ на окремому аркуші і розміщуватись після змісту, на аркуші без рамки.Перелік повинен розташовуватись з абзацу, стовбцем, в якому ліворуч в абетковому порядку наводять жирним шрифтом скорочення, символи, одиниці і терміни, праворуч — їх детальне розшифровування.

 

Вступ

У вступі висвітлюються основні тенденції розвитку галузі, завдання, які повинні бути вирішені колективами цієї галузі, а також дається оцінка сучасного стану вирішуваного в проекті конкретного інженерного завдання, його актуальність і новизна.

Приводять основні праці по даній тематиці та виділяють невирішені питання, серед яких повинні фігурувати і питання, які вирішуються в даному дипломному проекті.

Робиться обгрунтування необхідності вирішення цього завдання та очікуваний економічний чи соціальний ефект.

 

Основна частина

Зміст основної частини ПЗ визначається специфікою проекту і повинен включати розділи, вказані в завданні на проект.

Вимоги до змісту і обсягу основної частини дипломних проектів приводились в даних методичних вказівках вище.

У проекті мають бути висвітленіконкретні рішення, пропозиції і заходи, які забезпечать основні вимоги щодо надання послуг рекреації (туризму).

Прийняття рішень у проекті повинно базуватись на всесторонньому порівняльному аналізі можливих варіантів.

Громіздкі розрахунки повинні виконуватись звикористанням ПК.

У дипломному проекті повинні бути представлені результати науково-дослідної роботи студента, проведеної ним під час навчання на старших курсах та виконанні проекту.

Економічний розділ проекту повинен містити визначення показників економічної ефективності реалізованих у проекті організаційних, інженерно-технічних, господарських та інших заходів. У цьому ж розділі приводиться порівняльний економічний аналіз прийнятих у проекті рішень.

У розділі з охорони праці повинен приводитися аналіз потенційних небезпек проектованого об'єкта (процесів, обладнання, послуг) і можливостей негативного впливу його на оточуюче природне середовище. Повинні бути розроблені заходи для створення екологічно чистих мало- та безвідходних виробництв (технологій), комплекс засобів, спрямованих на створення безпечних і нешкідливих умов праці, оптимізацію впливу на оточуюче середовище і раціональне природовикористання.

Вимоги до двох останніх розділів більш детально приводяться в методичних вказівках відповідних кафедр.

Висновки

Висновки повинні містити стислі підсумки результатів виконаної студентом роботи, пропозиції їхнього використання, включаючи впровадження, оцінку техніко-економічної ефективності від впровадження результатів виконання дипломного проекту.

 

6.1.9 Перелік посилань на джерела

Перелік джерел, на які є посилання в ПЗ, наводять у кінці тексту пояснювальної записки на окремому аркуші. У відповідних місцях ПЗ мають бути посилання на джерела інформації.

Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів у переліку джерел інформації повинні відповідати номерам посилань у тексті ПЗ.

Нумерація приводиться з абзацу, після номеру крапка не ставиться, вирівнювання по лівому краю.

Відомості про джерело інформації потрібно подавати у відповідності до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1.

Приклади оформлення бібліографічного опису:

– книги

один автор:

Болотіна Н.Б. Трудове право України: навч. посіб./ Н.Б. Болотіна. – К.: Знання, 2008. — 352 с.

два автори:

Дерех З.Д. Експрес-курс з правил дорожнього руху/ З.Д. Дерех, О.Є.Заворницький.– К.: Арій, 2008. – 216 с.

три автори:

Витязь О.Ю. Динаміка ріжучого типу в процесі буріння/ О.Ю. Витязь. О.Т. Драганчук, В.І. Векерик; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ: факел, 2007. – 213 с.

чотири автори:

Проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств/ В.Л. Юшко, М.В. Бурмістр, С.М. Русанін, С.Г. Птіцин; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2008. – 511 с.

 

п’ять авторів і більше авторів:

Математичні методи в нафтогазовій геології: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ О.Є. Лозинський, В.О. Лозинський, Б.Й. Маєвський [та ін.]; Івано-Франків. нац. ун-т нафти і газу, – Івано-Франківськ: Факел ІФТУНГ, 2008. – 275 с.

 

без автора:

Українська література (до ХХ століття): конспект лекцій, тест. завдання, цитати /[упоряд. В.Г. Квітко]. – К.: Слово, 2008. – 303 с.

 

багатотомний документ:

Костін М.О. Теоретичні основи електротехніки: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.]: у 3 т. / М.О. Костін, О.Г. Шейкіна; М-во трансп. та зв’язку України, Дніпропетров. нац. ун-т залізнич. трансп. ім. акд. В.Лазаряна. – Дніпропетровськ: Дніпропетров. нац. ун-т залізнич. трансп. ім. акд. В.Лазаряна, 2006 –.

т.1. – 2006.- 333 с.: іл., табл.

т.2. – 2007.- 273 с.: іл., табл.

 

матеріали конференцій і з’їздів:

Методи і засоби інноваційності едукаційного процесу в закладах освіти: матеріали Всеукр. наук. – практ. конф., Черкаси, 24-25 квіт. 2008 р. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 104 с.

 

словники:

Леонова Н.В. Русско-английский словарь: для менеджеров гостинич. бизнеса/ М.В. Леонова. – Севастополь: РИБЭСТ, 2008. – 281 с.

депоновані праці:

Кононов Ю.С. Геология и мировоззрение/ Ю.С. Кононов.- Саратов, 2008.- 281 с.

атласи:

Курда Х. Атлас ботаніки/ Х.Курда: [пер. з ісп. В.Й. Шовкун].- Х.: Ранок, 2005.- 96 с.

 

законодавчі та нормативні документи:

Кодекс законів про працю України6 за станом на 22 квіт. 2008 р. /Верховна Рада України.- Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2008.- 75 с. – (Бібліотека офіційних видань

 

дисертації:

Пилипів Л.Д. Зменшення енерговитратності трубопровідного транспорту нафти шляхом впливу її на реологічні властивості: дис. …канд. техн. наук: 20.03.07/ Пилипів Любомир Дмитрович. – Івано-Франківськ, 2007. – 205 с.

 

автореферати дисертацій:

Воєвідко І.В. Розробка теоретичних основ і технічних засобів для підвищення точності проведення спрямованих свердловин: автореф. дис. на здобуття д-ра техн. наук: спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" /Воєвідко Ігор Володимирович; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2007. – 30 с.

 

складова частина документа:

- стаття з журналу:

Тібері М. Бідність та нерівність у період глобалізації/ Маріо Тібері// Журнал європ. економіки. – 2007. – т.6. №4. – с. 372-404.

- стаття з газети:

Рудницький Л. Слово, що серце стискає: [образ Годомору в укр л-рі]// Леонід Рудницький // Уряд. кур’єр . – 2008. – 13 черв. (№108). – с. 18

- частина книги, збірника:

Крижанівський Є.І. Аналіз методів прогнозування ресурсу бурильних труб та їх з’єднань/ Є.І. Крижанівський, Б.В. Копей // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ: держ. міжвід. наук. – техн. зб./ Івано-Франк. держ. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1996. – с. 3 – 30. – (Серія "Нафтогазопромислове обладнання"; вип. 33)

 

електронні ресурси:

Богомольний Б.Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ мед. вузів І-ІІІ рівнів акредитації/ Б.Р. Богомольний, В.В. Кононенко, П.М. Чуєв. – 80 Min/700 МВ. – Одеса: Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 200, XP; MS Word 97-2000/ - Назва з контейнера

 

інтернет-джерела (вказати рік створення чи останнього оновлення):

www.geo.if.ua – Географічний портал Івано-Франківська, 2011р.

 

Додатки

Матеріали, що доповнюють дипломний проект розміщують у додатках. У додатки можуть бути включені: графічний матеріал, таблиці великого формату, розрахунки, описи апаратури і приладів, опис алгоритмів, блок-схем, текстів і програм, карти, більшого за формат А4, тощо. Правила оформлення додатків приведені в п.6.14.

 

6.1.11 Бібліографічна довідка

Бібліографічна довідка подається у ПЗ після додатків на окремому аркуші без рамки.

Бібліографічна довідка повинна включати:

— назву теми проекту;

— обсяг ПЗ в аркушах (починаючи з титулки, входять додатки і бібліографічна довідка), кількість рисунків, таблиць, додатків і посилань на джерела;

— перелік назви креслень графічної частини.

У кінці потрібно проставити дату закінчення виконання проекту і підпис студента.

 

6.2 Загальні вимоги до оформлення

Пояснювальну записку дипломного проекту оформляють у відповідності до вимог ДСТУ 3008, ГОСТ 2.105.

Кожний аркуш ПЗ, окрім додатків, повинен мати основний напис (див. додаток В, рисунок В.1 і рисунок В.2). Відстань від рамки до границь тексту повинна бути не менша ніж 5мм (початок і кінець рядка за винятком абзаців).

При оформленні документів на аркушах без рамки (реферат, додатки, бібліографічна довідка) текст необхідно розташувати дотримуючись таких відстаней від країв листка: верхній, лівий і нижній – не менше 20мм, правий – не менше 10мм.

В окремих випадках, за рішенням кафедри, ПЗ може бути написана вручну.

Текст ПЗ набирають у текстовому редакторі Microsoft Word 97, 2000, ХР відповідно до таких вимог:

Формат сторінки А4 (210´297)

- відступи: зліва – 25мм, справа – 15мм, зверху – 20мм, знизу – 25мм;

- нумерація відповідно до основного напису для текстових документів.

Основний текст: гарнітура - Times, кегль – 14, абзац –1.25, шрифт – звичайний, міжрядковий інтервал – 1.5, вирівнювання - по ширині.

Назви розділів: гарнітура - Times, кегль – 14, великими літерами, шрифт – напівжирний, вирівнювання - по центру.

Назви підрозділів, пунктів та підпунктів: гарнітура - Times, кегль – 14, абзац –1.25, шрифт – напівжирний, міжрядковий інтервал – 1.5, вирівнювання - по ширині.

Друкарські помилки і графічні неточності, виявлені при оформленні ПЗ (ОЧ), допускається виправляти шляхом підчищення або зафарбовування білою канцелярською фарбою з подальшим нанесенням виправленого тексту чи графіки.

Зминання аркушів ПЗ (ОЧ), помарки та інші технічні пошкодження не допускаються.

ПЗ роботи повинна мати тверду палітурку (з паперу більш щільного ніж аркуші ПЗ), її необхідно прошити і проклеїти.

На кольорову обкладинку ПЗ потрібно наклеїти етикетку з білого паперу розміром 120х80мм, на якій чорним кольором вказують назву документу, його позначення, шифр групи, ім’я та прізвище студента, рік виконання роботи.

На білу обкладинку ПЗ вище згадані дані наносять безпосередньо в рамці, що відповідає розмірам етикетки (додаток Г).

Основні структурні елементи: РЕФЕРАТ; ЗМІСТ; ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ, СИМВОЛІВ І ОДИНИЦЬ; ВСТУП; БАЗОВИЙ РОЗДІЛ; ПРОЕКТНИЙ РОЗДІЛ; ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ; РОЗДІЛ З ОХОРОНИ ПРАЦІ; ВИСНОВКИ; ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ НА ДЖЕРЕЛА; ДОДАТОК; БІБЛІОГРАФІЧНА ДОВІДКА пишуться в тексті великими буквами по центру. Кожен з нової сторінки.

Базовий і проектний розділи повинні мати назву, яка вказується після крапки. Назва розділу повинна бути короткою і відповідати змісту. Перенесення слів у назві не допускаються. Якщо заголовок складається з двох речень, їх відокремлюють крапкою. Не допускається підкреслювати заголовок і розміщувати його останнім рядком на аркуші ПЗ, скорочення слів та їх абревіатура.

Між назвою розділу і наступним текстом, а також між розділом і наступним підрозділом пропуск один рядок.

Між підрозділом і наступним текстом пропуск не робиться.

 

Вимоги до викладу тексту

Текст ПЗ повинен бути стислим, точним, недвозначним, логічно послідовним, необхідним і достатнім для повного викладу змісту.

При викладі обов'язкових вимог у тексті повинні використовуватись слова "слід", "потрібно", "необхідно" і похідні від них.

Коли наводять найбільше або найменше значення величин, слід застосовувати словосполучення "повинно бути не більше (не менше)".

Приклад 1

Масова частка вуглекислого натрію у технічній кальцинованій соді повинна бути не менше 99,4%.

Приклад 2

Числові значення у відсотках слід писати:

"... від 50% до 67%" або "(65 ± 2)%" (а не 65 ± 2%).

Римські цифри можна використовувати тільки для позначення сорту (категорії, класу і тощо) виробу, валентності хімічних елементів, кварталу року, півріччя. В інших випадках треба писати арабські цифри.

Позначення одиниць фізичних величин у таблицях, формулах і в тексті треба застосовувати тільки при числових значеннях та пишуть без крапки.

Приклад

5 Вт, 10 кг

При обрахунках одиниці вимірювання пишуться в дужках:

2*5=10 (грн.)

Інтервали чисел пишуть із словами "від" і "до" (маючи на увазі "від ... і до ... включно"), якщо після чисел зазначена одиниця фізичної величини або числа є безрозмірними коефіцієнтами, і через дефіс, якщо числа є порядковими номерами.

Приклад 1

... товщина шару має бути від 1мм до 2 мм.

Приклад 2

... у розділах 2-3.

Подаючи значення площинного кута, треба надавати перевагу десятковій формі запису: 17,25º, а не 17º25´.

Не можна відокремлювати одиницю фізичної величини від числового значення (подавати їх на різних рядках або сторінках).

Якщо треба зазначити два або три виміри, їх подають так:

80 мм х 25 мм х 50 мм, а не 80 х 25 х 50 мм

Дробові числа треба подавати як десяткові дроби, за винятком розмірів у дюймах, які треба друкувати тільки, використовуючи знак "правобічна похила риска": 1/4".

У тексті ПЗ не дозволяється:

— вживати звороти розмовної мови, техніцизми та практицизми;

— вживати для того самого поняття різні науково-технічні терміни, близькі за змістом (синоніми);

— вживати скорочення слів, окрім встановлених правилами української орфографії і чинними стандартами;

— вживати індекси стандартів (ДСТУ, ГОСТ) без позначень.

— вживати однакові буквенні позначення для різних фізичних величин

У тексті ПЗ, за винятком формул, таблиць і рисунків, не дозволяється:

— вживати знак "Æ" для позначення діаметра: необхідно писати слово "діаметр"; при зазначенні розміру і граничних відхилень діаметра на кресленнях перед розмірним числом слід писати знак "Æ";

— вживати без числових значень математичні знаки, наприклад, > (більше), < (менше), = (дорівнює), ³ (більше або дорівнює), £ (менше або дорівнює), ¹ (не дорівнює), а також № (номер) і % (відсоток).

 

6.4 Переліки

Усередині пунктів або підпунктів можуть бути наведені переліки вимог, вказівок, положень.

Перед переліком ставлять двокрапку.

Перед кожною позицією переліку слід ставити дефіс або малу літеру, після якої ставлять дужку; позиції переліків слід відокремлювати крапкою з комою (;).

Приклад 1: Приклад 2:

-_______________; а)_______________;

-_______________. б)_______________.

Позиції переліків записуються з абзацу.

Текст кожної позиції переліку треба починати з малої літери.

6.5 Нумерація аркушів

Номер сторінки проставляють у правому нижньому куті сторінки без крапки в кінці.

Нумерація аркушів ПЗ і додатків, які входять до її складу, повинна бути наскрізною (без пропусків, повторень і додавання літер).

Таблиці та ілюстрації, розміщені на окремих аркушах, включаються в загальну нумерацію аркушів ПЗ.

Першим аркушем ПЗ є титульний лист, другим — завдання на проект, третім - реферат. Вони не нумеруються, але включаються до загальної нумерації сторінок.

 

6.6 Таблиці

Таблиці застосовують для кращого унаочнення і зручності порівняння показників. Цифровий матеріал оформляють у вигляді таблиць відповідно до рисунку 6.1.

Таблиці подають як окремі об’єкти у форматі Microsoft Word або Microsoft Exel з розмірами приведеними до сторінки складання.

Текст таблиці виконують шрифтом основного тексту, кегль – 12, за необхідності і менший, заголовки колонок: кегль – 12, шрифт – звичайний, інтервал – 1, вирівнювання - по центру.

Назви таблиць: кегль – 14, шрифт – звичайний, з абзацу, пропуск - один рядок між текстом і назвою таблиці;і один рядок між таблицею і продовженням тексту, між назвою і самою таблицею – пропуск не потрібен.

Шапка таблиці: шрифт – напівжирний.

У разі перенесення частини таблиці на ту саму або інші сторінки, шапку таблиці повторюють (для цього, виділивши шапку таблиці, в меню вибирають: Таблиці-Заголовки).

Слово "Таблиця __ - " зазначають один раз над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть справа "Продовження таблиці __" і «Закінчення таблиці __» із зазначенням номера таблиці.

Таблиці з невеликою кількістю колонок і великою кількістю рядків допускається поділяти на частини і розміщувати одну частину поряд з іншою на одному аркуші, при цьому головку таблиці повторюють.

Таблиці, за винятком таблиць додатків, потрібно нумерувати арабськими цифрами в межах розділу.

Таблиці кожного додатку позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатку, наприклад, таблиця A.1.

 

Таблиця ___ — __________________________________________

Заголовки колонок   Підзаголовки колонок     Рядки (горизонтальні рядки)
номер назва таблиці

Шапка

     
           
             
             
             

Графи (колонки)
Боковик (графи для заголовків рядків)

Рисунок 6.1 –Приклад оформлення таблиць

 

На всі таблиці ПЗ повинні бути посилання в тексті. При посиланні пишуть (табл.__) із зазначенням її номера.

Заголовки колонок і рядків таблиці слід писати з великої літери, підзаголовки колонок — з малої літери, якщо вони складають одне речення із заголовком, або з великої літери, якщо вони мають самостійне значення.

У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки колонок пишуть в однині.

Таблиці зверху, ліворуч, праворуч і знизу обмежуються основними лініями (ГОСТ 2.303).

Розділяти заголовки і підзаголовки боковика і колонок діагональними лініями не допускається.

Горизонтальні і вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, можна не наводити, якщо їх відсутність не ускладнює користування таблицею.

Шапка таблиці повинна бути відокремлена основною лінією (ГОСТ 2.303) від решти таблиці.

Таблицю розміщують під текстом, у якому вперше наведено на неї посилання, або на наступній сторінці, а за необхідності — у додатку ПЗ.

Спеціальну колонку зліва „Чергове число” (ч/ч) в таблиці документу подають як виняток (наприклад за великої кількості параметрів).

Якщо всі показники, що наведені у графах таблиці, мають одну фізичну величину, то позначення одиниці фізичної величини необхідно розташовувати над таблицею праворуч, а в разі поділу таблиці на частини — над кожною її частиною.

Якщо у більшості колонок таблиці наведені показники, що визначені в одних і тих самих одиницях фізичних величин (наприклад, у міліметрах, вольтах), але є колонки з показниками, що визначені у інших одиницях фізичних величин, то над таблицею потрібно писати назву основного показника та позначення його одиниці фізичної величини, наприклад,

"Розміри у міліметрах", "Напруга у вольтах", а в підзаголовках решти колонок наводити назви показників і позначення інших одиниць фізичних величин у відповідності з рисунком 6.2.

 

Таблиця ___

Розміри у міліметрах

Умовний прохід Dy D L L1 L2 Маса, кг, не більше
- -

 

Рисунок 6.2 –Приклад подачі інформації в таблиці

 

Обмежувальні слова "більше", "не більше", "менше", "не менше" тощо повинні бути розміщені в одному рядку або колонці таблиці з назвою відповідного показника перед позначенням його одиниці фізичної величини, якщо вони належать до всього рядка або колонки.

Після назви показника перед обмежувальними словами ставлять кому у відповідності з рисунком 7.2.

Позначення одиниці фізичної величини, загальної для всіх даних у рядку, необхідно наводити після її назви у відповідності з рисунком 6.3.

 

Таблиця___

 

Назва показника Значення при температурі
323К (50 °С) 333К (50 °С)
1 Струм колектора, А    
2 Напруга на колекторі, В    
3 Опір навантаження колектора, Ом    

Рисунок 6.3 – Приклад подачі одиниць фізичної величини в таблиці

Текст, що повторюється у рядках однієї і тієї самої колонки і складається з поодиноких слів, які чергуються з цифрами, замінюють лапками, якщо рядки не розділені горизонтальними лініями, у відповідності з рисунком 6.4.

 

Таблиця ____

Розміри у міліметрах

Діаметр зенкера C R h S
Від 10 до 11 включно Понад 11 " 12 " " 12 " 13 "   3,17 4,85 5,00 ¾ 1,40 4,20 3,00 3,84 7,45 1,00 1,60 2,00

 

Рисунок 6.4 – Приклад подачі інформації, що повторюється

 

Якщо текст, що повторюється, складається з двох і більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами "Те саме", а надалі лапками. За наявності в графах таблиці горизонтальних ліній текст необхідно повторювати.

Замінювати лапками цифри, що повторюються у таблиці, математичні знаки, знаки відсотка і номера, позначення марок матеріалів і типорозмірів продукції, позначення нормативних документів не дозволяється.

У разі відсутності окремих даних у таблиці слід ставити риску (дефіс).

При зазначенні у таблицях послідовних інтервалів чисел, які охоплюють всі числа ряду, перед числами пишуть "Від ... до ... включно , Понад ... до ... включно".

За необхідності зазначення у таблиці основного застосування певних числових значень величин чи типів (марок і тощо) продукції дозволяється вживати умовні відмітки з поясненням їх у тексті ПЗ, наприклад, дозволяється залучати у дужки ті значення, які не рекомендують до вживання або які мають обмежене застосування, зазначаючи у примітці значення дужок у відповідності з рисунком 7.8.

За наявності в тексті ПЗ невеликого за обсягом цифрового матеріалу його недоцільно оформляти у вигляді таблиці, а потрібно давати текстом. При цьому цифрові дані розташовують у вигляді колонок.

Приклад

Граничні відхилення розмірів профілів всіх номерів, відсоток

по висоті ............................................... ± 2,5 %

по ширині полиці ................................... ± 1.5 %

по товщині стінки ................................... ±03%

по товщині полиці ................................... ± 0,3 %

Цифри в колонках таблиць, як правило, розміщують так, щоб класи чисел всієї графи були один під одним.

Числові значення величин в одній колонці повинні мати, як правило, однакову кількість десяткових знаків.

Дробові числа приводять десятковими дробами, за винятком розмірів у дюймах, які записують так: 1/2.

 

6.7 Ілюстрації ПЗ

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) розміщують у тексті ПЗ для пояснення викладеного матеріалу та розрахунків. На всі ілюстрації мають бути посилання у тексті ПЗ.

Ілюстрації слід розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці, а за необхідності — у додатку.

Рисунки, ескізи, схеми, номограми, діаграми і тощо, що розміщуються в тексті ПЗ, повинні відповідати вимогам стандартів Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД), Єдиної системи програмної документації (ЕСПД), а також чинним галузевим нормативним документам тастандартам організації України (СОУ).

За наявності в тексті ПЗ таблиць, що доповнюють ілюстрації, таблиці необхідно розміщувати після графічного матеріалу.

Ілюстрації можуть мати тематичну назву, яку розміщують під ілюстрацією.

За необхідності під ілюстрацією перед назвою розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст). Ілюстрація позначається словом "Рисунок — ", яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, "Рисунок 3.1 — Деталі приладу".

Рисунки та графіки вставляють у текст ПЗ у одному з растрових форматів (bmp, tif) з роздільною здатністю не менше ніж 300dpi. Прості рисунки допускається виконувати засобами Microsoft Word – обов’язково групувати в окремий об’єкт, складні багатокомпонентні рисунки формувати за допомогою програмних комплексів Visio, CorelDraw та інші.

Написи на рисунках виконують шрифтом основного тексту, кегль – 12. Рисунки нумерують і підписують, під рисунком шрифтом основного тексту, кегль – 14, вирівнювання - по центру.

Назва, яка приводиться в тексті ПЗ і на ілюстрації, повинна бути однаковою.

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, рисунок 3.2 — другий рисунок третього розділу.

Ілюстрації кожного додатку позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка.

Приклад позначення ілюстрації 1 у додатку Д:

Рисунок Д.1

Рисунок (діаграму, схему тощо), як правило, потрібно виконувати на окремому аркуші ПЗ. Якщо рисунок не вміщується на одному аркуші, дозволяється переносити його на інші аркуші. При цьому тематичну назву розміщують на першому аркуші, пояснювальні дані - на кожному аркуші і під ними пишуть "Рисунок _, аркуш _", якщо є один рисунок.

Рисунки (діаграми, схеми тощо) потрібно виконувати чорним кольором на аркушах формату А4 (ГОСТ 2.301) білого кольору або (при необхідності) на міліметровому папері.

Якщо ілюстрацією є фотознімок розміром, меншим формату А4, фотознімок необхідно наклеїти на аркуш білого паперу формату А4 і оформити як рисунок.

Допускається розміщувати на одному аркуші два рисунки з послідовною нумерацією.

Ілюстрації потрібно розміщувати на аркушах так, щоб їх було зручно розглядати без повороту ПЗ або з поворотом її за годинниковою стрілкою.

Не допускається приводити в ПЗ рисунки, графіки, діаграми тощо,які використовуються лише для вибору або визначення розрахункових величин.

Основні правила виконання діаграм, які зображують функціональну залежність двох або більше змінних величин у системі координат, повинні відповідати рекомендаціям Р 50-77-88.

У прямокутній системі координат незалежну змінну потрібно відкладати по горизонтальній осі, додатні значення величин необхідно відкладати по осях праворуч і вверх від точки початку відліку.

У полярній системі координат початок відліку кутів (кут 0°) повинен знаходитись на горизонтальній або вертикальній осі. Додатний напрям кутових координат повинен відповідати напряму обертання проти годинникової стрілки.

Осі координат у діаграмах без шкал і з шкалами потрібно закінчувати стрілками, які вказують напрям зростання величин. На діаграмах зі шкалами осі координат необхідно закінчувати стрілками за границями шкал або позначати самостійними стрілками після позначення величини паралельно до осі координат.

Значення змінних величин потрібно відкладати по осях координат в лінійному або нелінійному (наприклад, логарифмічному) масштабах зображення.

Масштаб, повинен забезпечити чіткий вияв характеру функціональної залежності і необхідну точність визначення значень величини.

Лінії функціональних залежностей повинні повністю розміщуватися на площі координатної сітки.

Числа біля шкал потрібно розміщувати поза полем діаграми і розташовувати горизонтально.

Допускається при необхідності наносити числа всередині поля діаграми.

Діаграми потрібно виконувати лініями відповідно до ГОСТ 2.303. Групу ліній треба вибирати, враховуючи розміри, складність та призначення діаграми.

Осі координат, осі шкал, обмежуючі поле діаграми, потрібно виконувати суцільною основною лінією.

Діаграма може мати пояснювальну частину, в якій роз'яснюються застосовані на діаграмі позначення. Цю частину розташовують нижче діаграми над словом "Рисунок " і назвою діаграми.

 

Розрахунки

Порядок викладення розрахунків визначається характером величин, що розраховуються.

Розрахунок у загальному випадку повинен містити:

— ескіз і схему розраховуваного виробу;

— завдання розрахунку (з вказівкою, що потрібно визначити при розрахунку);

— вихідні дані для розрахунку з назвою величин і їх символами;

— вибір розрахункових формул (рівнянь);

— розрахунок;

— висновок.

Необхідні для розрахунку ескізи або схеми допускається креслити в довільному масштабі, який забезпечує чітке уявлення про розраховуваний об'єкт.

При виконанні розрахунків з використанням ПК у тексті ПЗ повинно бути вказано, який програмний продукт було використано (розробка кафедри, програма передана з виробництв, прикладна програма) чи складений самостійно.

Необхідно вказати посилання на номер додатка, в якому приводиться схема програми (алгоритму) та роздруківка результатів розрахунку.

 

6.9 Формули та рівняння

Формули, за винятком формул, які є в додатках, повинні нумеруватися в межах розділу арабськими цифрами, які записують на рівні формули праворуч.

Формули подають у форматі Equation 3…4, вирівнювання – по центру і нумерують в круглих дужках з правого краю. Шрифт - звичайний – 14 пт, великий індекс – 10 пт, маленький індекс – 8 пт, великий символ – 18 пт, маленький символ – 12 пт.

Номер формули складається з номеру розділу і порядкового номера формули, відокремлених крапкою.

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються.

Посилання у тексті на порядкові номери формул подають у дужках.

Приклад

... у формулі (3.1), (3.2) ...

Елементи формули необхідно позначати відповідно до їх функціонального застосування (sin х: sin – функція, х – змінна). Позначення математичних, фізичних та інших величин в тексті та у формулах потрібно записувати курсивом, за винятком стандартних функцій: sin, cos, tg, ctg тощо, чисел (критеріїв) Re, Nu, Gr, Ar, Pr, Eu тощо; rot, div, grad, const тощо, а також позначень буквами грецького алфавіту чи цифр. Індекси в цих величинах записувати прямими буквами українського і грецького алфавітів та цифрами або курсивом – буквами латинського алфавіту. Якщо індекс складається з скорочення, то крапку після нього не ставлять, якщо ж з кількох скорочень, то крапку ставлять тільки у проміжних скорочен­нях, крім останнього. В розмірностях величин як букви, так і цифри записують прямим шрифтом.

Формули додатків повинні нумеруватися окремою нумерацією арабськими цифрами у межах кожного додатка. Номер формули в додатку складається з букви, якою нумерується додаток і арабської цифри, розділених крапкою.

Приклад позначення формули 1 у додатку В:

... у формулі (B.I) ...

У формулі як символи фізичних величин слід застосовувати позначення, що встановлені відповідними стандартами.

Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, повинні бути приведені безпосередньо під формулою; якщо вони не пояснені раніше у тексті ПЗ.

Пояснення кожного символу потрібно давати з нового рядка в тій послідовності, в якій символи приведені у формулі. Перший рядок пояснення повинен починатися словом "де". Після пояснення познаки через кому пишуть одиницю відповідної фізичної величини.

Приклад

Густина кожного зразка р, кг/м3, обчислюється за формулою:

,

де m — маса зразка, кг;

V — об'єм зразка, м3.

При повторному використанні формули в подальшому тексті розшифровування символів не робиться.

Формули, що подаються одна за одною і не розділені текстом, відділяються комою.

Приклад

,(6.1)

. (6.2)

Переносити формули в наступний рядок дозволяється тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка. У разі перенесення формули на знаку операції множення застосовують знак "х".

У тих випадках, коли розрахунок виконується за формулою або рівнянням, які не вимагають перетворень, потрібно попередньо обчислити або вибрати з літературних джерел чи нормативних документів значення усіх величин, які входять у праву частину формули (рівняння).

Потім записують формулу (рівняння) у загальному вигляді, підставляють значення відомих величин, не порушуючи структури, і записують кінцевий результат.

У формулу (рівняння) слід підставляти значення величин без одиниць вимірювання. Проміжні обчислення не приводять.

Приклад

Середній тиск р. Па, що припадає на одиницю площі проекції опорної поверхні підшипника ковзання, обчислюється за формулою:

,(6.3)

де F — радіальне навантаження, Н;

довжина підшипника, м;

d — діаметр підшипника, м.

 

При заданих значеннях F = 58,8 кН; = 0,15 м; d = 0,15 м, згідно формули (6.3), одержимо:

Точність обчислення визначається точністю значень величин, які входять у формули і рівняння, а також призначенням обчислень і повинна задаватись в методичних вказівках кафедри або узгоджуватися з керівником і консультантами проекту.

Якщо ряд розрахунків виконуються за однією формулою для кількох значень величин, що в неї входять, то в тексті ПЗ вказують: "Результати розрахунків за формулою ... (дається її номер) приведені в таблиці ... (додається номер, таблиці)".

В окремих випадках (за вимогою керівника або консультанта проекту) потрібно привести приклад розрахунку за формулою для одного з варіантів значень величин.

Написання літер у формулах і рівняннях повинно відповідати вимогам ГОСТ 2.304.

 

Посилання

У тексті ПЗ дають посилання:

— на використані джерела;

— на текст ПЗ.

Посилання в тексті ПЗ на джерела слід зазначити порядковим номером за переліком посилань, виділеним квадратними дужками, наприклад, "... у роботах [1, ... 7]..."

Література: гарнітура - Times, кегль – 14, шрифт – звичайний, вирівнювання – за лівим краєм. Розташування та нумерація в порядку посилань в тексті ПЗ (використання).

У випадку цитування з джерел потрібно вказати номер сторінки, наприклад, "[3, с. 250]".

При посиланні на текст ПЗ зазначають номери розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, переліків, графічного матеріалу, формул (рівнянь), таблиць, додатків (у тому числі їх розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, таблиць), а також граф і рядків таблиць ПЗ та позиції складових частин виробу на рисунку.

При посиланні слід писати: "... відповідно до розділу 2", "... згідно з 3.1", "... відповідно до 4.2.2, перелік б", "... відповідно до рисунку А.2", ".. за формулою (3.1)", '... відповідно до таблиці 1.1", "... відповідно до додатку А", (додаток Г) тощо.

Або ж :

- посилання на літературні джерела: площа території складає 30 тис. км.кв. [1, 2];

Відповідно посилання на додатки, рисунки і таблиці:

- знаходиться 36 туристичнихоб’єктів (додаток А рис.А.1);

- середньорічна кількість опадів становить 20 см за рік (рис.2.1);

- середньорічна кількість опадів становить 20 см за рік (табл.2.1).

При повторному посиланні в подальшому тексті на попередні джерела, відповідно: (див. додаток А рис.А.1), (див.рис.2.1), (див.табл.2.1).

Якщо в тексті ПЗ потрібно зробити посилання на вимоги стандарту, то роблять посилання на відповідний стандарт із зазначенням його позначення без двох останніх цифр року затвердження. Повне позначення стандарту і його назви подають у списку джерел.

Приклад

Визначення втрат за способом гальмування — згідно з ГОСТ 10169 [3]. Дозволяється робити посилання на стандарт у цілому або на його розділи, підрозділи, пункти, підпункти і додатки. При посиланні в тексті ПЗ на декілька стандартів необхідно повторювати категорію стандарту.

Приклад

ГОСТ 2.105; ГОСТ 2.106 тощо

Якщо стандарт, на який роблять посилання, містить ряд типів (марок, моделей і тощо) продукції, то слід подати і позначення цього типу продукції.

Примітка.У цьому підрозділі в прикладах позначення стандартів наведено умовно.

В тексті ПЗ не допускається посилання:-— на стандарти підприємства (СТП);

— на конспекти лекцій, які ще не видані, та інші неофіційні джерела.

 

6.11 Примітки

Примітки записують у тексті ПЗ, якщо необхідні пояснювальні або довідкові дані до тексту, таблиць чи інших ілюстрацій. Примітки не повинні містити вимог.

Примітки потрібно розміщувати безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, яких вони стосуються.

Слово "Примітка" пишуть з великої літери з абзацу; після слова "Примітка" ставлять крапку. Текст примітки пишуть у цьому самому рядку з великої літери.

Одну примітку не нумерують. Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами. Після слова "Примітки" ставлять двокрапку і з нового рядка з абзацу після номера примітки з великої літери подають текст примітки.

Приклад

Примітки:

1 ________________

2 ______________

Примітку до таблиць розташовують у кінці таблиці над лінією, що позначає кінець таблиці.

Скорочення

У тексті допускаються такі скорочення:

— с. - сторінка; р. - рік; p.p. - роки; мін. - мінімальний; макс. -максимальний; абс. - абсолютний; відн. - відносний, які вживають з числовими значеннями;

— загальноприйняті скорочення: замість скорочень "і т.д." (і так далі); "і т.ін." (і таке інше), подібні – рекомендовано вживати "тощо"; див. - дивись; номін. - номінальний; гран. відх. - граничне відхилення; змін. - змінення та інші скорочення згідно ДСТУ 3582;

— скорочення, що приведені в структурному елементі "Перелік основних позначень скорочень символів і одиниць" тексту ПЗ, якщо такий документ передбачений.

6.13 Одиниці фізичних величин

У тексті ПЗ необхідно вживати одиниці фізичних величин, їх назви і позначення у відповідності до ДСТУ 3651.0. Поряд з одиницями системи SІ, за необхідності, в дужках зазначають одиниці, інших систем, які можна застосовувати згідно ДСТУ 3654.1; ДСТУ 3651.2.

У тексті ПЗ числові значення величин з позначенням одиниць розрахунку і фізичних величин слід писати цифрами, а числа без позначень одиниць фізичних величин і одиниць рахунку від одиниці до дев'яти - словами.

Приклад

Здійснити випробування п'яти труб, кожна завдовжки 5 м;

Відібрати 15 труб для випробування на тиск.

Якщо у тексті ПЗ наведено ряд числових значень, які виражені однією і тією самою одиницею фізичної величини, то позначення одиниці виміру зазначають тільки за останнім числовим значенням

Приклад, 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм.

Якщо у тексті ПЗ наводять діапазон числових значень фізичної величини, то познаку одиниці виміру наводять треба наводити після обох меж зазначають за останнім числовим значенням діапазону, наприклад, від 10 до 100 кг.

Приклад.

від 1 мм до 1 мм (а не від 1 до 5 мм);

від 0 ºС до 17 ºС (а не від 0 до 17 ºС.

 

6.14 Оформлення додатків

Додатки оформляють як продовження ПЗ на наступних її аркушах, розташовуючи у порядку появи посилань на них у тексті ПЗ.

Кожний такий додаток повинен починатись з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, написаний вгорі симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка заголовком малими літерами з першої великої повинно бути написано слово "Додаток _" і велика літера, що позначає додаток.

Додатки позначають великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком літер Ґ, Є, 3, І, І, Й, О, Ч, Ь, наприклад додаток А, додаток. Б і тощо

Один додаток позначається як додаток А.

Додатки повинні мати спільну з рештою ПЗ наскрізну нумерацію аркушів.

За необхідності текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи, пункти і підпункти.

У цьому разі перед кожним номером пишуть позначення додатку (літеру) і крапку, наприклад, А.2 — другий розділ додатку А; Г.3.1 — підрозділ 3.1 додатку Г; Д.4.1.2 — пункт 4.1.2 додатку Д; Ж.1.3.3.5 — підпункт 1.3.3.5 додатку Ж.

Ілюстрації, що є у тексті додатку, слід нумерувати в межах кожного додатку, наприклад. Рисунок Г.З — третій рисунок додатку Г;

таблиця А.2 — друга таблиця додатку А.

Додатки, як правило, виконують на аркушах формату А4 (ГОСТ 2.301). Допускається оформляти додатки на аркушах формату A3, А2 і А1.

Підпис додатка і його назва розташовують в окремих рядках по центру.

 

7 ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

Кількість графічного матеріалу визначається кафедрою, а перелік — керівником курсового або дипломного проекту.

Графічні матеріали (креслення, діаграми, схеми) повинні відповідати вимогам стандартів Єдиної системи конструкторської доку­ментації (ЄСКД).

Креслення, схеми і діаграми виконують на аркушах стандарт­них форматів згідно з ГОСТ 2.301.

Формат аркуша потрібно вибирати, виходячи з можливості розташування усіх необхідних видів, перерізів, перетинів, таблиць, а також тек­стової частини (технічних вимог, технічної характеристики тощо).

Зображення повинні бути наочними і займати весь аркуш вибраного формату.

Основний напис для креслень і схем (перший аркуш) повинен відповідати формі 1 згідно з ДСТУ ГОСТ 2.104 (додаток В, рисунок B.3).

Графічна частина складається з ватманів формату А0 і повинна містити:

- зверху по центру великими буквами назва;

- хто виконав і за якими джерелами:

Приклад

Виконав Гонта І.А. за джерелами [1, 2]

- масштаб ( якщо є);

- рік виконання.

Підписи таблиць і рисунків розташовують зверху над таблицями і рисунками. В позначенні плакату вказують його нумерацію – «*.001 ГЧ»:

Приклад

ДП.ТР-12.00.00.001 ГЧ

Якщо картографічний матеріал розроблений згідно масштабу, то буде мати назву «Карта», якщо схематичне зображення з дотриманням пропорцій, то «Карто-схема».

8 ПОЗНАЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

 

Позначення документів дипломного проекту проводиться відповідно до схеми, представленої на рисунку 8.1:

ДП.XXX XX. XX. ХХ.XXXXX

Дипломний проект

 

 

Скорочена

назва

спеціальності

 

Дві останні цифри

залікової книжки

 

Порядковий номер складальної одиниці

 

 

Порядковий номер складальної одиниці,

яка входить у попередню складальну одиницю

 

Порядковий номер деталі

 

Шифр документа

Рисунок 8.1 — Схема позначення документів дипломного проекту

 

Приклад позначення документів дипломною проекту для спеціальності ТР:

Пояснювальна записка — ДП.ТР—57.00.00.000 ПЗ

 

9 Захист дипломного проекту

 

Закінчений дипломний проект в переплетеному вигляді, переві­рений і підписаний консультантами та керівником подається завіду­вачу кафедри, а потім направляється на рецензування. Рецензента­ми призначаються провідні спеціалісти виробничих та наукових установ. Після отримання позитивної рецензії профілююча кафедра допускає студента до захисту дипломного проекту на засіданні Державної Екзаменаційної Комісії (ДЕК).

Захист проекту здійснюється на відкритому засіданні ДЕК, на якому студент повинен зробити коротку (10-15 хвилин) доповідь, де відображуються основні положення проекту. Оцінка знань студента визначається з урахуванням якості виконаного дипломного проекту та результатів його захисту в ДЕК за чотирьохбальною системою. Рішення про оцінку та присвоєння кваліфікації фахівця з туризму та про видачу диплому приймається ДЕК на заключному засіданні, а потім оголошується публічно.

Захищений дипломний проект здається в архів університету і зберігається згідно з діючими інструкціями.

У випадку отримання незадовільної оцінки студент відраховується з університету як такий, що не опанував програму підготовки спеціаліста.

 

 

10 Перелік рекомендованої літератури

 

1 СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА. КУРСОВИЙ І ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТИ (РОБОТИ). МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА. Вимоги до змісту та оформлення. Затверджено і введено в дію наказом ректора

Івано-Франківського національноготехнічного університету

нафти і газу (ІФНТУНГ) №29 від 01.04.2011 р. Чинний від 18.04.2011.

2 ДСТУ 1.5:2003 Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

3 ДСТУ ГОСТ 2.001:2006 ЕСКД. Загальні положення

4 ДСТУ ГОСТ 2.051:2006 ЕСКД Електронні документи. Загальні положення

5 ДСТУ ГОСТ 2.104-2006 Основні написи

6 ДСТУ 7.1:2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання

7 ДСТУ 2293-99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять

8 ДСТУ 3294-95. Маркетинг. Терміни та визначення основних понять

9 ДСТУ 3582-97 Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила.

10 ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам

11 ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы

12 ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам

13 ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы

14 ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы

15 ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии


Додаток А

Бланк титульного аркушу пояснювальної записки

А.1 Форма титульного аркуша пояснювальної записки дипломного проекту

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Івано-Франківський національний технічний університет

нафти і газу

Кафедра______________________________________

 

УДК__________________

 

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

Тема____________________________________________________

назва згідно з наказом ректора

_________________________________________________________

 

Спеціальність_____________________________________________

код і назва спеціальності

_________________________________________________________

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

___________________________

(позначення)

 

Консультанти Студент

з економічних питань _________________________________

____________________________ (шифр (підпис) (дата) (розшифрування підпису)

(посада) (підпис) (дата) (розшифрування групи)

підпису)

Керівник проекту

з охорони праці __________________________________

____________________________ (посада) (підпис) (дата) (розшифрування підпису)

(посада) (підпис) (дата) (розшифрування

підпису)

 

Допускається до захисту

_______________________________

з нормоконтролю (посада) (підпис) (дата) (розшифрування підпису)

_____________________________________

(посада) (підпис) (дата) (розшифрування

підпису)

 

рецензент

__________________________

(посада) (підпис) (дата) (розшифрування

підпису)

___

(рік)

А. .2 Приклад заповнення титульного аркуша пояснювальної записки дипломного проекту

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Івано-Франківський національний технічний університет

нафти і газу

Кафедра_____________Туризму_____________

 

УДК_338.48-1_

 

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

Тема____Організація туристичної діяльності на ТК «Буковель»___

назва згідно з наказом ректора

_________________________________________________________

Спеціальність___________7.14010301 - «Туризмознавство»________________

код і назва спеціальності

_________________ ________________________________________

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

___ДП.ТР – 07.00.00.000 ПЗ___

(позначення)

 

Консультанти Студент

з економічних питань _ТР-12-1_________08.05.2013__В.Гонта___

_доц.________12.05.13_Побігун С.А.__ (шифр (підпис) (дата) (розшифрування підпису)

(посада) (підпис) (дата) (розшифрування групи)

підпису)

Керівник проекту

з охорони праці _проф._______09.05.2013_Дрогомирецький Я.М.

_доц.________14.05.10___Стеліга І.І.___ (посада) (підпис) (дата) (розшифрування підпису)

(посада) (підпис) (дата) (розшифрування

підпису)

 

Допускається до захисту

 

Зав.кафедри_____18.05.2013_Дрогомирецький Я.М.

з нормоконтролю (посада) (підпис) (дата) (розшифрування підпису)

_доц._____16.05.2013_Побігун О.В.___

(посада) (підпис) (дата) (розшифрування

підпису)

 

рецензент

_доц.____22.05.2013__Пендерецький О.Р.

(посада) (підпис) (дата) (розшифрування

підпису)

 

(рік)

 

Додаток Б


Просмотров 267

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!