Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема 5. характеристики роботи та робочого середовища 

Взаємодія людини та організації. Проблема співвідношення взаємних очікувань і домагань: кваліфікаційні і особистісні характеристики; місце (статус) в організації; характер і результати роботи; перспективи зростання. Адаптація індивіда в організації. Рівні адаптації – психофізіологічний, психологічний, соціально-психологічний – і чинники, що її зумовлюють.

Умови праці. Дослідження динаміки працездатності та втоми. Фізичні умови роботи. Місцезнаходження організації. Дизайн офісу і робочого місця. Екологічна психологія і ландшафтні офіси. Режим роботи. Робочий час. Постійна неповна зайнятість. Гнучкий робочий графік. Психологічні і соціальні аспекти робочого середовища. Спрощення роботи. Нудьга і монотонність.

Робота як джерело стресу. Психологія професійного здоров'я. Реакція на стрес: індивідуальні відмінності. Причини виробничих стресів. Перевантаженість або не завантаженість роботою. Форми прояву виробничих стресів. Епідемія психогенного захворювання. Виснаження фізичних і духовних сил. Трудоголізм. Профілактика стресів і способи боротьби з їх наслідками. Методи відновлення працездатності.

Поняття організаційної поведінки. Традиційні складові організаційної поведінки – продуктивність праці, дисципліна, плинність кадрів, задоволеність роботою. Сучасні підходи до розуміння організаційної поведінки.

Основна література:

1. Геберт Д., Розенштиль Л. фон. Организационная психология. Человек и организация. – Харьков: Издательство «Гуманитарный Центр», 2006. – 624 с. (Глава 3, 4).

2. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для вузов. СПб., 2001. (Глава 4-7).

3. Мучински П. Психология, профессия, карьера. 7-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – С. 159-200; 337-371.

4. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2003. — (Глава 10, 12).

Додаткова література:

1. Громкова М.Т. Организационное поведение. М., 1999.

2. Лютенс Ф. Организационное поведение. М., 1999.

3. Ньюстром Дж. В., Дэвис К. Организационное поведение: Поведение человека на ра-бочем месте. СПб., 2000.4. Бандурка А. М., Бочарова С. П., Землянская Е. В. Психология управления. – Харьков: ООО «Фортуна-пресс», 1998. – 464 с.

5. Кабаченко Т.С. Психология управления: Учеб-ное пособие. — М.: Педагогическое общество России, 2000. - 384 с.

6. Карпов А.В. Психология менеджмента: Учеб. пособие. — М.: Гардарики, 2005. — 584 с.

7. Ревская Н. Е. Психология менеджмента. Конспект лекций.— СПб.: Альфа, 2001.—240 с.

8. Розанова В. А. Психология управления. Учебное пособие — М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез". - 1999. - 352 с.

9. Урбанович А. А. Психология управления: Учебное пособие.— Мн.: Харвест, 2003. — 640 с.

10. Чередниченко И. П., Тельных Н. В. Психология управления / Серия «Учебники для высшей школы». — Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. — 608 с. (Глава 6.2.)

 

Тема 6. Мотивація до роботи та задоволеність працею

 

Поняття мотивації персоналу. Психологічна структура мотивації. Основні функції мотивації: спонукання до дії, скерування діяльності, контроль і підтримка поведінки. Поняття мотиву та стимулу. Взаємозв’язок мотиву та стимулу в управлінні персоналом. Види мотивації: внутрішня та зовнішня. «Flow-ефект».

Теорії мотивації. Змістовні (диспозиційні) теорії. Теорія потреб А. Маслоу, ERG-теорія К. Адельфера. Двохфакторна мотиваційно-гігієнічна концепція Ф. Герцберга. Теорія трьох потреб Д. МакКлелланда, X-Y теорія Д. Макгрегора.Процесуальні (когнітивні) теорії мотивації. Теорія очікувань В. Врума. Теорія очікування (Л.Портер, Е.Лоулер), Теорія цілей (Дж. Латем, Е.Локк). Теорія справедливості С. Адамса.

Задоволеність роботою: якість робочого життя. Вимірювання задоволеності роботою. Задоволеність роботою і поведінка в організації. Мотивація, задоволеність роботою і оплата праці. Ставлення до праці. Механізм мотивації персоналу. Системи стимулювання працівників. Основні системи методів поліпшення мотивації працівників і підвищення результативності їх праці: економічні методи, управління за цілями, збагачення праці, метод співучасті або залучення працівників.Ефективність праці і трудова мотивація.

Основна література:

1. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. СПб., 2001. – (Глава 6).

2. Занковский А.Н. Организационная психология. М., 2000.– (Глава 7).

3. Кирхлер Э., Родлер К. Мотивация в организациях. Психология труда и организационная психология. Т. 1. Харьков, 2003. – 144 с.

4. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. СПб.: Питер, 2003. – (Глава 8).

Додаткова література:

1. Мучински П. Психология, профессия, карьера. СПб., 2004. – С. 410-453.

2. Кокурина И.Г. Методика изучения трудовой мотивации: Учебно-методическое посо-бие. М., 1990. – 56 с.

3. Розанова В. А. Психология управления. Учебное пособие — М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез". - 1999. – С. 77 – 113. (Глава 3).

 

Тема 7. Організаційна культура

 

Поняття організаційної культури. Зміст організаційної культури (сукупність базових цінностей, вірувань, символів, зразків поведінки). Структура організаційної культури. Типи організаційної культури (Deal T.E., Kennedy A.A., 1982) (Л. Костянтин). Елементи організаційної культури. Девізи, салогани, символи. Міфи, легенди, герої. Ритуали, традиції, PR-заходи. Зовнішній та внутрішній рівні організаційної культури. Корпоративні цінності та норми.Концепція свідомості організації: репутація, амбіції, багаж та емоції. Психологічні тенденції організаційного середовища: індивідуалізм – колективізм, дистанція влади, прагнення уникати неприємностей, маскулізм-фемінізм.

Формування корпоративної культури. Феномен приналежності до організації: інтеграція, диференціація і адаптація. Лояльність та ідентифікація в організації. Організація як система комунікацій. Комунікації у формуванні організаційної культури. Вдосконалення міжособистісного спілкування і інформаційного обміну в організації. Регулювання інформаційних потоків.

Методи дослідження корпоративної культури. Методи підтримки корпоративної культури (внутрішній PR). Системи зворотного зв'язку в управлінському процесі: стендовий друк, радіо, інформаційні бюлетені, внутрішньофірмова газета і відеопрограми, системи збору пропозицій. Розвиток неформального спілкування в організації.

Основна література:

1. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. СПб., 2001. – С. 559-581.

2. Занковский А.Н. Организационная психология. М.: Флинта, 2000. – С. 381-410.

3. Спивак В.А. Корпоративная культура. – СПб. Питер, 2001.

4. Шейн Э. Организационная культура и лидерство. СПб.: Питер, 2002. – 336 с.

Додаткова література:

1. Камерон К. С., Куинн Р.Э. Диагностика и изменение организационной культуры. СПб. : Питер, 2001. – 320 с.

2. Липатов С.А. Организационная культура: концептуальные модели и методы диагностики // Вестник МГУ. Серия 14. Психология, 1997, №4. – С. 55-65.

3. Элвессон М. Организационная культура. Харьков: Гуманитарный Центр, 2005. 460 с.

  1. Ньюстром Дж. В, Дэвис К. Организационное поведение. – СПб: Питер, 2001.

5. Щербина С.В. Организационная культура в западной традиции: природа, логика формирования и функции // Социологические исследования, 1996, № 7. – С. 47-55.

 

 

V. Семінарські заняття

 

Семінарське заняття 1. основні категорії та методи Психології управління

Контрольні запитання:

1. Науково-методологічні підходи у галузі управління.

2. Місце психології управління серед інших психологічних дисциплін.

3. Методи організаційної психології (спостереження, аналіз документів, опитування, експеримент, психологічне тестування), їх специфіка.

Завдання для самостійної роботи:

1. Історія виникнення та розвитку організаційної психології.

2. Діяльність організаційного психолога в системі управління людськими ресурсами.

3. Психологічні дослідження в організаційній психології.

4. Перспективи розвитку організаційної психології.

Література:

1. Геберт Д., Розенштиль Л. фон. Организационная психология. Человек и организация. – Харьков: Издательство «Гуманитарный Центр», 2006. – С. 12-32. (Глава 1).

2. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для вузов – СПб.: Питер, 2001. - (Глави 1-3).

3. Занковский А.Н. Организационная психология: Учебное пособие для вузов по специальности «Организационная психология». — 2-е изд. — М.: Флинта: МПСИ, 2002. — (Глави 1-2).

4. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2003. — (Глави 1-2).

5. Чередниченко И. П., Тельных Н. В. Психология управления / Серия «Учебники для высшей школы». — Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. — (Глави 1-2).

 

Семінарське заняття 2. Психологія управлінської діяльності: Лідерство і керівництво в організації

Контрольні запитання:

1. Управління як соціальний феномен.

2. Основні функції управлінської діяльності.

3. Лідерство і керівництво в організації.

4. Керівник як суб’єкт управління.

5. Стосунки в системі «керівник — підлеглий».

Завдання для самостійної роботи:

1. Проблема влади в сучасній психології.

2. Модель влади в міжособистісній взаємодії.

3. Основи влади та контроль.

4. Влада та підпорядкування.

5. Лідерство та організаційна влада

Література:

1. Кабаченко Т. С. Психология управления. М., 200,1. – С. 167-168.

2. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология: Учебное пособие. СПб.: Речь, 2000. – (Глава IV, V).

3. Урбанович А. А. Психология управления: Учебное пособие.— Мн.: Харвест, 2003. — 640 с.-(Глава 1).

  1. Фраймут Й. Страх в работе менеджеров / Пер. С нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2005. – 416 с.

Практичне завдання:

1. Гра „Дигікон”. Аналіз принципу домінування-підпорядкування.

2. Обговорення функцій процесу управління.

 

Семінарське заняття 3. НАУКОВІ ПІДХОДИ В ДОСЛІДЖЕННІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ

Контрольні запитання:

1. Теорія „рис” в управлінні.

2. Теорії поведінки в управлінні: класична типологія стилів управління, двофакторні теорії поведінки, модель решітки стилів управління.

3. Імовірнісні (ситуаційні) теорії управління.

4. Актуальні підходи в дослідженні процесу управління.

Завдання для самостійної роботи:

1. Стилі поведінки керівників: особливості застосування.

2. Гендерні особливості лідерства.

3. Страх в робот менеджера.

4. Подолання страху та формування впевненості в собі.

Література:

1. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. СПб., 2001. – С. 624-666.

  1. Кирхлер Э., Родлер К. Управление в организациях / Пер. с нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2003, - 128 с.

3. Шеклтон В. Психология лидерства в бизнесе. СПб.: Питер, 2003 – 222 с.

4. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2003. — (Глава 7).

Практичне завдання:

1. Дослідження стилю управління (Модель „решітка стилів управління”. Опитувальник „решітки стилів управління” Блейка і Моутона. (Кирхлер Э., Родлер К.с. 50-53).

2. Дослідження ефективності керівництва.

 

Семінарське заняття 4. Організація як об'єкт дослідження

Контрольні запитання:

1. Загальні характеристики організації: ресурси, залежність від зовнішнього середовища, горизонтальний і вертикальний розподіл праці.

2. Життєвий цикл організації.

3. Структура організації.

4. Психологічна характеристика групи як структурного елементу організації.

5. Міжгрупові проблеми в організаціях.

Завдання для самостійної роботи:

1. Формалізація організаційної поведінки.

2. Класичні теорії організації.

3. Ситуаційні теорії організації.

4. Організаційна концепція «людських стосунків».

5. Роль технології в організації.

6. Неформальні групи в середині організації: Хоторнські дослідження.

Література:

1. Занковский А.Н. Организационная психология: Учебное пособие для вузов. М.: Флинта, 2002. - (Глава 6).

2. Кирхлер Э., Майер-Пести К., Хофманн Е. Психологические теории организации. – Харьков: Издательство «Гуманитарный Центр», 2005. – 312 с.

3. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология: Учебное пособие. СПб.: Речь, 2000. – (Глава ІІІ).

4. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2003. — (Глава 9).

Практичне завдання:

  1. Психологічне дослідження групи.
  2. Технологія побудови команди. Вправа „Конструкції”.

 

Семінарське заняття 5. характеристики роботи та робочого середовища

Контрольні запитання:

1. Адаптація індивіда в організації.

2. Умови праці. Режим роботи.

3. Робота як джерело стресу.

4. Організаційна поведінка – продуктивність праці, дисципліна, плинність кадрів.

Завдання для самостійної роботи:

1. Психологічний аналіз роботи.

2. Структурування роботи.

3. Дизайн робочого завдання.

4. Психологічні і соціальні аспекти робочого середовища.

5. Професійні захворювання.

Література:

1. Геберт Д., Розенштиль Л. фон. Организационная психология. Человек и организация. – Харьков: Издательство «Гуманитарный Центр», 2006. – 624 с. (Глава 3, 4).

2. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для вузов. СПб., 2001. (Глава 4-7).

3. Мучински П. Психология, профессия, карьера. 7-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – С. 159-200; 337-371.

4. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2003. — (Глава 10, 12).

Практичне завдання:

1. Дослідження стресостійкості та якості життя.

 

Семінарське заняття 6. Мотивація до роботи та задоволеність працею

Контрольні запитання:

1. Взаємозв’язок мотиву та стимулу в управлінні персоналом.

2. Змістовні (диспозиційні) теорії.

3. Процесуальні (когнітивні) теорії мотивації.

Завдання для самостійної роботи:

1. Мотиви та потреби людей в організації.

2. Задоволеність роботою та якість робочого життя.

3. Мотивація до роботи та оплата праці.

Література:

1. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. СПб., 2001. – (Глава 6).

2. Занковский А.Н. Организационная психология. М., 2000.– (Глава 7).

3. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. СПб.: Питер, 2003. – (Глава 8).

Практичне завдання:

1. Дослідження задоволеності працею та мотивації до роботи.

 

Семінарське заняття 7. Організаційна культура

Контрольні запитання:

1. Елементи організаційної культури.

2. Типи організаційної культури.

3. Лояльність та ідентифікація в організації.

4. Методи дослідження корпоративної культури.

Завдання для самостійної роботи:

1. Структура організаційної культури

2. Вплив культури на організаційну ефективність: модель В. Сате; модель Т. Пітерса – Р. Уотермана; модель Т. Парсонса.

3. Взаємодія між культурами: модель Г. Хофштеде; модель У. Оучі.

4. Типи організаційного розвитку

5. Планування організаційного розвитку

6. Методи розвитку організації

Література:

1. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. СПб., 2001. – С. 559-581.

2. Занковский А.Н. Организационная психология. М.: Флинта, 2000. – С. 381-410.

3. Спивак В.А. Корпоративная культура. – СПб. Питер, 2001.

4. Шейн Э. Организационная культура и лидерство. СПб.: Питер, 2002. – 336 с.

Практичне завдання:

1. Дослідження лояльності працівника до організації.

2. Дослідження привабливості культури організації.

 

VI. Самостійна робота студентів

Курс «Психологія управління» передбачає, що студенти отримують знання необхідні в процесі організаційної діагностики, виявлення психологічних проблем в організаціях і здійснення їх аналізу, тому теоретичний курс поєднується самостійною роботою студентів, яка має на меті формування пізнавальної активності студентів, засвоєння ними основних знань та навичок у галузі психології управління.

У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти знаннями та навичками:

- аналізу психологічних закономірностей управлінської діяльності;

- проведення психологічної діагностики організації;

- структури управління в організації, системи мотивації та стимулювання а також основних організаційних процесів;

І. Робота з літературними джерелами.

Конспект базової літератури.Для плідної роботи з літературними джерелами студенту корисно скласти свою власну бібліографію. Процес читання має відбуватися повністю, вдумливо, до незрозумілих питань слід обов'язково повертатися, наводити додаткові довідки, щоб зрозуміти сутність думки автора. Значення незнайомих термінів слід одразу ж з'ясовувати за тлумачними словниками, енциклопедіями або спеціалізованими довідниками. У процесі роботи з літературою корисно робити виписки найважливіших думок, формулювань, окремих висловів на окремих аркушах паперу із зазначенням автора, джерела, сторінок i абзаців. Для кращого засвоєння матеріалу, розвитку творчого мислення основний зміст прочитаного доцільно формулювати у вигляді тез. Класичні визначення, оригінальні думки, вислови слід записувати до конспекту повністю із посиланням на автора, джерело i сторінку.

Робота з матеріалами з «Інтернету» надає можливість отримувати нaйновiшy інформацію з різних галузей психологічної науки. 3 цією метою можна користуватися такими сайтами: http://www.psy.msu.ru, http://psylib.kiev.ua/; www.psychology.net.ru; www.openweb.ru; www.myword.ru.

Аналіз додаткової літератури (реферування статті, частини монографії тощо). Аналіз має бути стислим, змістовним i записаним своїми словами та формулюваннями у формі таблиці. У пpoцеci конспектування важливо дотримуватись логічного зв'язку окремих складників тексту. У тексті аналізу корисно підкреслювати найважливіші теоретичні положення, визначення, висновки i робити помітки на полях.

Реферат(аналіз літератури за заданою тематикою, реферування статті, частини монографії тощо). Обсяг реферату – 5-6 сторінок друкованого тексту 14 шрифт, 1,5 інтервал.

Критерії оцінювання написання реферату:

- Повнота літературного огляду

- Наявність авторського аналізу літературних джерел

- Грамотність цитування літературних джерел

- Відповідність списку літератури змісту роботи

Коректність висновків реферату

Орієнтовна тематика рефератів:

1. Психолог в організації: напрями діяльності і форми роботи.

2. Уявлення про організацію. Метафори організації.

3. Проблеми взаємодії людини і організації.

4. Організаційна поведінка: проблеми опису і вивчення.

5. Співвідношення формальної і неформальної структур в організації.

6. Причини міжгрупових конфліктів в організації.

7. Шляхи і способи підвищення трудової мотивації в сучасній організації.

8. Канали і мережі організаційних комунікацій.

9. Регулювання інформаційних потоків в організації. Системи зворотного зв'язку в управлінському процесі.

10. Проблеми влади і керівництва в організаціях.

11. Стиль керівництва. Сучасні і традиційні підходи до його вивчення.

12. Кар'єра керівника. Типології кар'єр керівника.

13. Психологічний клімат в організації, його співвідношення з організаційною культурою.

14. Соціально-психологічне значення місії і цілей організації для працівників.

15. Взаємозв'язок організаційної культури і ефективності організації.

16. Людський чинник спротиву інноваціям в організації.

17. Соціально-психологічне значення системи зворотного зв'язку в управлінській комунікації.

18. Проблеми психологічної оцінки ефективності керівництва в організації.

19. Використання соціально-психологічних методів в організаційній діагностиці.

20. Соціально-психологічні проблеми формування команди в організації.

 

ІІ. Індивідуальні навчально-дослідні письмові завдання.

Дана форма самостійної роботи надає можливість студентам письмово опрацювати матеріал, здійснити критичний аналіз проблеми.

Практичні завдання:Аналіз ситуаційної вправи.(Опис проблемної ситуації, аналіз учасників ситуації та пошук шляхів вирішення проблеми)

Критерії оцінювання виконання практичного завдання:

- Повнота аналізу проблеми

- Наявність авторського погляду на трактування проблематики завдання

- Грамотність аргументації

- Застосування в категоріального апарату в письмовому аналізі

- Правильність та коректність висновків

- Логіка, послідовність та лаконічність викладу матеріалу

Лабораторні завдання:опрацювання методик;

1. Діагностика професійно важливих якостей особистості (професійна спрямованість, рівень розвитку загальних здібностей, самоефективність, стиль керівництва тощо).

2. Психологічне дослідження трудового колективу (клімат, згуртованість тощо).

3. Дослідження характеристик організаційного середовища (задоволеність роботою, якість робочого життя, стресостійкість тощо).

4. Дослідження привабливості культури організації, лояльності персоналу.

Критерії оцінювання виконання лабораторного завдання:

- Правильність оформлення лабораторного завдання

- Правильність опрацювання результатів

- Правильність та коректність висновків

 

“Відпрацювання” пропущених занять:

— семінарських занять: конспект літератури за тематикою семінарських занять (написано від руки)

— лекційних занять: додаткове запитання на заліку за темою пропущеної лекції.

 

VII. Додаткова література:

1. Барташев А.В., Алексеева И.Ю., Майорова Е.В. Диагностика профессионально важных качеств. – СПб.: Питер, 2007.

2. Власов П.К. Психология замысла организации – Харьков, 2003.

3. Казмиренко В.П. Социальная психология организаций. – К., 1993.

4. Кирхлер Э., Родлер К. Мотивация в организациях. Пер. с нем. – Х.: Изд. «Гуманитарный центр», 2003.

5. Кирхлер Э., Родлер К. Управление в организациях / Пер. с нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2003, - 128 с.

6. Кирхлер Э., Хельц Э. Дизайн работ в организациях. Пер. с нем. - Х.: Изд. «Гуманитарный центр», 2003.

7. Кляйнман М. Ассесмент-центр. Пер. с нем. – Х.: Изд. «Гуманитарный центр», 2004.

8. Кузьмин И.И. Психотехнология и еффективный менеджмент. – М.: Россмен, 1995.

9. Лидерство. Психологические проблемы в бизнесе. — Дубна, 1997. — 176 с.

10. Липатов С.А. Организационная культура: концептуальные модели и методы диагностики // Вестник МГУ. Серия 14. Психология, 1997, №4. - С.55-65.

11. Магура М.И., Курбатова М.Б. Оценка работы персонала. – М.: ООО «Журнал «Управление персоналом», 2005.

12. Макгрегор Д. Человеческий фактор и производство // Социологические исследования, 1995, № 1, – с. 146-151.

13. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации. — М., 1996. — 256 с.

14. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации / Пер. с англ. – СПб: Питер, 2001.

15. Молл Е.Г. Планирование своей карьеры руководителем // Вопр. психологии. – 1998. – № 3. – С. 85-91.

16. Мюллер А.П., Кизер А. Организационная коммуникация. – Харьков, 2005. – 438 с.

17. Ньюстром Дж. В, Дэвис К. Организационное поведение. – СПб: Питер, 2001.

18. Огнев А.С., Гончаров Ю.Н. Рабочая книга организационного психолога: Учебное пособие. – Воронеж, 2000. – 299 с.

19. Организационная психология / Под ред. Г.В. Суходольского. – Харьков: Издательство «Гуманитарный Центр», 2004. – 256 с.

20. Организационная психология. Хрестоматия / Сост. и общ. ред. Винокурова Л.В., Скрипю-ка И.И. – СПб.: Питер, 2000. – 512 с.

21. Очерки организационной психологии / Под общ. ред. А.С. Огнева. – Воронеж, 1998.

22. Практикум по психологи менеджмента: учеб. пособие / Под ред. Г.С.Никифорова, М.А.Дмитриевой, В.М.Снеткова. – СПб.: Речь, 2003.

23. Практическая психология для менеджеров. – М.: ИНФРА, 1996.

24. Пригожин А.И. Деловая культура: Сравнительный анализ // Социологические исследова-ния, 1995, № 9. — С. 74-80.

25. Рабочая книга практического психолога: Пособие для специалистов, работающих с пер-соналом / Под ред. А.А. Бодалева, А.А. Деркача, Л.Г. Лаптева. – М., 2001. – 640 с.

26. Свенцицкий А.Л. Психология управления организациями. — СПб., 1999. — 176 с.

27. Свергун О., Пасс Ю., Дьякова Д., Новикова А. HR-практика. Управление персоналом: Как это есть на самом деле. – СПб.: Питер, 2005.

28. Снетков В.М. Психология коммуникации в организациях. – М.: Институт Общегуманитар-ных Исследований, 2002. – 192 с.

29. Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом. – СПб. Питер, 2001.

30. Тидор С.Н. Психология управления от личности – к команде. – Петрозаводск, 1997.

31. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М., Изд-во Института психотерапии, 2002.

32. Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 288 с.

33. Фраймут Й. Страх в работе менеджеров / Пер. С нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2005. – 416 с.

34. Ходкинсон Дж., Сперроу П. Компетентная организация: Психологический анализ процес-са стратегического менеджмента. – Харьков: Гуманитарный Центр, 2007. – 392 с.

35. Шейнов В.П. Как управлять другими. Как управлять собой: Искусство менеджера. – Минск, 1997.

36. Шеклтон В. Психология лидерства в бизнесе. – СПб.: Питер, 2003. – 222 с.

37. Щекин Г. Организация и психология управления персоналом. – К.: МАУП, 2002.

 

 

VIII. Система поточного контролю роботи студентів

Форми контролю знань студентів

- поточний контроль – робота на заняттях (відвідуваність; тематичні виступи на семінарах);

- проміжний контроль – самостійна робота (робота з літературними джерелами; індивідуально-дослідні завдання); тестування;

- підсумковий контроль – іспит.

Види роботи студента:


Просмотров 263

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!