Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


РОЗРАХУНОК МІСТКОСТІ ВИРОБНИЧИХ СКЛАДІВЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Згідно з навчальним планом і робочою програмою курсу “Виробнича база будівництва” студенти виконують лабораторний практикум.

Мета лабораторного практикуму - закріпити знання, набуті при вивченні теоретичної частини курсу. При підготовці до них студенти повинні вивчити конспекти лекцій та спеціалізовану, нормативну та рекомендовану літературу.

Звіт про кожну роботу, що кожен студент має оформляти індивідуально, включає теоретичні відомості, а також розрахунки і отримані результати, їх аналіз і висновки.

 

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ №1

РОЗРАХУНОК МІСТКОСТІ ВИРОБНИЧИХ СКЛАДІВ

1.1.Мета роботи: засвоїти порядок розрахунку місткості складів заповнювачів і цементу на підприємствах залізобетонних виробів.

1.2.Завдання роботи: розрахувати в залежності від класу бетону та його потреби кількість складів цементу та заповнювачів (за видами та фракціями), визначити місткість складів для сировинних матеріалів.

1.3.Вихідні дані: вид, марка, клас і склад бетону, добова потреба в бетоні; вид і кількість транспортних засобів з сировинними матеріалами, які одночасно надходять на склади підприємства; нормативний запас матеріалів на складі.

Варіанти завдань і вихідні данні наведені в табл. 1.1.

1.4. Зміст роботи:

1.4.1. Розрахунок місткості і кількості складів бункерного типу для цементу, піску, щебня, керамзиту.

1.4.2. Розрахунок габаритів складів штабельного типу для піску, цементу, щебня, керамзиту.

1.5. Рекомендації щодо виконання роботи:

1.5.1.Кількість сипких матеріалів, що зберігаються окремо на складі, визначається видом і маркою бетона, продуктивністю та режимом роботи підприємства, умовами поставки матеріалів, видом транспорту, режимом його роботи, відстанню транспортування і визначається за формулою:

Qск=Qпл gзап K1 K2 (1.1)

 

Qск - кількість визначеного типу сировинних матеріалів, що необхідно зберігати на складі, м3 або т;

Qпл - кількість матеріалу, необхідного для виробництва заданого об¢єму готової продукції підприємством за одну добу, м3 або т;gзап - норма запасу матеріалу на складі, діб (табл.1);

К1 - коефіцієнт нерівномірності надходження матеріалів на склад, рівний 1,5 для залізничного та 1,3 для автомобільного транспорту;

К2 - коефіцієнт нерівномірності споживання на підприємстві матеріалів,рівний 1,5.

Середня щільність, кг/м3: цементу М400 - 1200; піску річкового з модулем грубості 1,2 - 1300; щебню гранитного - 1400; керамзиту М500 - 500.

1.5.2. При визначенні габаритів і місткості складів враховується кількість і вид матеріалів, призначених для зберігання, норма складування, а також способи здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт на складі.

1.5.3. Місткість складу бункерного типу, що використовується для зберігання заповнювачів і цементу, визначається за формулою:

(1.2)

 

де h- висота бункера, м

a-довжина сторониверхнього квадратного отвору, м

b- довжина сторони випускного отвору, м

1.5.4. Кількість бункерів, потрібних для зберігання необхідної кількості конкретних матеріалів за видами та фракціями, визначається за формулою:

(1.3)

де N - кількість бункерів, од.

V - місткість бункера, м3

1.5.5. Для забезпечення достатнього фронту робіт під час розвантаження прибуваючих на склад штабельного типу заповнювачів, розраховується довжина розвантажувального фронту, яка не повинна бути більшою, ніж довжина складу: 

L=Птр l+С(Птр-1) (1.4)

 

де L - довжина розвантажувального фронту, яка дорівнює довжині штабельного складу для зберігання конкретного виду матеріалу, м

Птр - кількість транспортних засобів, що розвантажуються одночасно

l - довжина транспортного засобу: залізничного - 24 м, автомобільного - 6 м

С - відстань між транспортними засобами при встановленні їх під розвантаження, яка становить для залізничного транспорту - 1,5 м; для автомобільного - 1 м при встановленні автомобілей перпендикулярно фронту розвантаження та 2,5 м - при встановленні їх вздовж.

1.5.6. Ширину штабельного складу для зберігання конкретного матеріалу визначають за формулою:

(1.5)

де В - ширина складу, м;

К - коефіцієнт використання площі складу, який дорівнює 0,8;

a - кут природнього нахилу матеріалу, який умовно прийнятий однаковим для піску, щебеню та керамзиту та дорівнює 45°.

 


Таблиця 1.1.

Характеристика складів бетонів і бункерних виробничих складів

 

№ п/п Види бетону Марка бетону Клас бетону Склад бетону на 1 м3, кг Добова потреба в бетоні, м3 Вид трансп. засобів Габарити бункерів, м Кількість трансп. засобів, що поступають одночасно, од.
Цемент Пісок Щебінь по фракціям Керамзит a b H
Важкий М150 В10 - Автотр.
Важкий М200 В12 - Автотр.
Важкий М250 В13 - Автотр.
Важкий М300 В20 - Автотр.
Важкий М350 В20 - Автотр.
Важкий М400 В25 - Залізн.
Важкий М100 В7.5 - - Залізн.
Важкий М150 В10 - - Залізн.
Важкий М200 В12.5 - - Залізн.
Важкий М250 В15 - - Залізн.

  


ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ №2

ВИЗНАЧЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА БУДІВЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ

 

2.1. Мета роботи: засвоїти порядок розрахунку виробничої потужності технологічних ліній і підприємства по виготовленню залізобетонних виробів.

2.2. Завдання роботи: розрахувати потужність технологічної лінії підприємства збірного залізобетону в залежності від тривалості формування виробу, кількості змін роботи устаткування; кількості технологічних ліній.

2.3. Вихідні дані: питома вага використання робочого часу при виробництві виробів і об’ємів виробів, кількість ліній та змін роботи устаткування.

Варіанти завдань і вихідні дані наведені у табл.2.1.

2.4. Зміст роботи.

2.4.1. Розрахунок потужності технологічної лінії і підприємства по виготовленню залізобетонних виробів.

2.5. Рекомендації щодо виконання роботи.

2.5.1. Виробнича потужність підприємства з виробництва залізобетонних виробів - це максимально можливий річний об’єм виробництва продукції у запланованій номенклатурі, або фактичній номенклатурі при повному використанні потужності обладнання. Потужність може бути проектною (Мпр), плановою (Мпл) та фактичною (Мф).

2.5.2. Виробнича потужність виробничої лінії залежить від продуктивності окремих агрегатів, які входять до складу часу, на протязі якого обладнання працює у періоді, що розглядається.

2.5.3. Для підприємств з виробництва залізобетонних виробів головним обладнанням є формувальне, від продуктивності якого залежить потужність технологічної лінії.

2.5.4. Продуктивність формувального агрегату (Рф) при виробництві на протязі року однакових виробів визначаються за формулою:

 

Рф=( Тс · С · 60 / tф ) gф К1 К2 К3 (2.1)

де Тс - час роботи агрегату за добу (8,16,24 год. відповідно при 1,2 і 3х змінній роботі);

С - кількість робочих діб за рік (253 діб);

tф - тривалість циклу формування виробів з урахуванням підготовчих операцій, хвилин;

gф - об’єм виробів, які виготовляються за один цикл, м;

К1 - коефіцієнт технічного використання формувального обладнання, який дорівнює 0,9;

К2 - питома вага;

К3 - кількість ліній.

2.5.5. При виробництві на одній лінії на протязі року різних виробів для визначення її потужності враховують питому вагу часу на виробництво окремих виробів в загальному часі роботи лінії за рік.

2.5.6. При визначенні потужності підприємства складають потужність його технологічних ліній.

 


Таблиця 2.1.

Характеристика залізобетонних виробів

 

№ вар. Питома вага використання робочогочасу при вироб- ництві виробу Об¢єм виробу, м3 Тривалість формування одного виробу, хв Кількість  
Змін роботи устаткування Ліній  
1 виріб 2 виріб 1 виріб 2 виріб 1 виріб 2 виріб  
 
0.9 0.1 1.5 3.9  
0.8 0.2 1.8 3.8  
0.7 0.3 3.65  
0.6 0.4 2.3 3.1  
0.5 0.5 2.5 2.5  
0.4 0.6 2.8  
0.3 0.7 3.5 1.8  
0.1 0.9 3.7 1.5  
 

 

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ №3

ВИЗНАЧЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ТА ПОТРЕБИ В СИРОВИНІ І МАТЕРІАЛАХ НА ВИРОБНИЧУ ПРОГРАМУ

 

2.1. Мета роботи: засвоїти порядок розрахунку виробничої програми та потреби в сировині і матеріалах на виробничу програму технологічних ліній і підприємства по виготовленню залізобетонних виробів.

2.2. Завдання роботи: розрахувати виробничу програму та потреби в сировині і матеріалах на виробничу програму для роботи технологічної лінії чи підприємства збірного залізобетону в залежності від встановленої виробничої потужності, кількості змін роботи устаткування, річного циклу роботи лінії чи підприємства.

2.3. Вихідні дані: встановлена виробнича потужність, річний цикл роботи лінії чи підприємства, кількість змін роботи устаткування, об’єм одиниці готового виробу, коефіцієнт (відсоток) втрат матеріалів при переміщенні, зберіганні та виконанні виробничих операцій.

Варіанти завдань і вихідні дані наведені у табл.3.3.

2.4. Зміст роботи.

2.4.1. Розрахунок виробничої програми технологічної лінії і підприємства по виготовленню залізобетонних виробів.

2.4.2. Розрахунок потреби в сировині і матеріалах на виробничу програму технологічної лінії і підприємства по виготовленню залізобетонних виробів.

2.5. Поради до виконання роботи.

2.5.1. Виробнича програма підприємства ти технологічної лінії виходить з встановлено виробничої потужності (виробничої програми) і показує, який об’єм виробів виготовляється за одиницю часу (годину, добу, зміну, місяць, рік).

2.5.2. Виробнича програма залежить від тривалості роботи підприємства чи технологічної лінії (кількості робочих днів в році та кількості робочих змін в добі).

2.5.3. Величина втрат матеріалів при переміщенні, зберіганні та виконанні виробничих операцій становить:

- цемент – 1,5%;

- пісок, щебінь, керамзит – 1,5%;

- вода, добавка – 1,5%;

- арматура - 2,0%.

2.5.4. При виконанні розрахунків тривалість робочої зміни приймається 8 год. Розрахунок виробничої програми виконувати згідно табл. 3.1. Розрахунок потреби в сировині і матеріалах на виробничу програму виконувати згідно табл. 3.2.

 

Таблиця 3.1.

Розрахунок виробничої програми підприємства

 

Назва виробу Виробнича потужність, м3 Продуктивність м3
місяць доба зміна годину
           

 

Таблиця 3.2.

Розрахунок потреби в сировині і матеріалах на виробничу програму

 

Назва матеріалу Одиниці вимір. Витрата на 1м3 з врахуванням втрат Потреба за
рік місяць добу зміну годину
Цемент т            
Пісок м3            
Щебінь (керамзит) м3            
Вода м3            
Арматура т            

 

 

Таблиця 3.3.

Характеристика виробничого циклу підприємства та витрата матеріалів на 1 м3

 

№ вар. Виробнича потужність, м3/рік Витрата матеріалів на 1м3 залізобетонного виробу Кільк. робочих змін в добі Кільк. робочих днів в році
цемент пісок щебінь керамзит вода арматура
130 000 -
55 000 -
21 000 -
12 000 -
6 500 -
  Продовження таблиці 3.3.  
87 000 - -
63 000 -
32 000 -
28 500 - -
9 400 -

 

 

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ №4

РОЗРОБКА ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

 

3.1. Мета роботи: розробка транспортно-технологічних схем виготовлення залізобетонних конструкцій.

3.2. Завдання роботи: розробити транспортно-технологічні схеми виготовлення залізобетонних конструкцій; обгрунтування найбільш доцільного способу їх виробництва.

3.3. Вихідні дані: геометричні розміри конструкцій, схеми їх армування, вид бетону, сировинні матеріали для виготовлення бетону.

Варіанти завдань і вихідні дані наведені у табл. 4.1.

3.4. Зміст роботи.

3.4.1. Розробка транспортно-технологічних схем виготовлення залізобетонних конструкцій.

3.4.2. Обґрунтування найбільш доцільного способу їх виготовлення.

3.5. Рекомендації щодо виконання роботи.

3.5.1. За кресленням конструкції встановлюють такі дані:

- функціональне призначення ( несуча, огороджуюча ),

- специфікацію арматури.

3.5.2. Процес виготовлення каркасу, сітки, бетонної суміші та залізобетонної конструкції представляють у вигляді транспортно-технологічної схеми.

3.5.3. Обґрунтовують найбільш доцільний спосіб виробництва конструкцій (стендовий, конвейєрний, агрегатний ).

3.6. Приклад розробки транспортно-технологічної схеми виготовлення залізобетонної плити ПК-30.12.6м.

Плита має розміри - довжину 6 м, ширину 1,2 м, висоту 0,3 м. При виготовленні плити використані: цемент М400; дрібний заповнювач - пісок двох фракцій: з розміром зерен менш, ніж 1,2 мм і розміром зерен 1,2...5 мм; гравій з розміром часток 5...10 мм. Марка бетону по міцності при стиску М200 ( клас В15).

При виготовленні арматурних елементів плити застосовані: арматура діаметром 10 мм гладка АI; арматура периодичного профілю діаметром 8 мм і 10 мм класу АIII; дріт діаметром 3 і 4 мм класу Вр; а для закладних деталей - листова сталь товщиною 6 мм.

Початковими технологічними операціями ( заготовчими ) по обробці металевих виробів є очищення, випрямляння і розрізання металу. Після чого напівфабрикати, при необхідності, згинають, а потім зварюють. Виготовлені сітки, каркаси, закладні вироби встановлюють в послідовності, обумовленій технологією виготовлення плити. Плита має сітки С-4 і С-10, 6 каркасів Кр-1, 4 петлі СП-1, 4 закладних вироби ( 2 МН-1 Н і 2 МН-1 Т ).

Для виготовлення СП-1 застосовують арматуру АI діаметром 10 мм, сітки С-10 - дріт Вр-1 діаметром 3 мм довжиною 2940 і 1140 мм; сітки С-4 - арматуру АIII діаметром 8 мм і довжиною 2960 мм , дріт Вр-1 діаметром 4 мм довжиною 1140 мм, каркаса КР-1 - дріт Вр-1 діаметром 4 мм і довжиною 195 і 710 мм, закладних виробів - листову сталь 6x100 довжиною 120 мм, арматуру АIII діаметром 10 мм довжиною 170, 414 мм і 354 мм.

Компоненти бетонної суміші дозують і змішують. Форми після розпалублення очищують, змазують і складають. Потім встановлюють нижню сітку С-4 і дерев’яні або пластикові підкладки для фіксування товщини захисного шару бетону. Встановлюють форму на формувальний пост, вводять порожниноутворювачі, встановлюють КР-1 і СП-1, укладають і ущільнюють 1-й шар бетону, потім встановлюють верхню сітку С-10 і закладні вироби і укладають і ущільнюють 2-й шар бетонної суміші.

Після формування здійснюють загладжування поверхні виробу і виконують теплову обробку. Готовий виріб відправляється до складу готової продукції, а форма на очищення і змазування.

 

Таблиця 4.1.

Види залізобетонних конструкцій

 

№ вар. Найменування конструкції Марка бетону Клас бетону Марка цементу Модуль грубості шеку Фракційний склад щебеню, мм
Плита ПР 10-20 2,1 5...10
Плита ПП 10-15 2,2 5...10
Плита ПП 5-10 2,3 5...10
Плита ПР-103 2,1 5...10
ЛМ 27.10.25-25Т 2,0 5...20
Шахта ВМ-2 2,0 5...20
Панель П33.17.16-8Т 2,2 5...10
Колонна КП-11-12 3,0 5...20
Перемичка 3ПР41-12.38.29 2,1 5...10
Ригель Р-52-42у 3,0 5...20

 

Робочі креслення дивитися в додатку №2 даних методичних вказівок.

 

 

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ №5

РОЗРОБКА ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ

 

4.1. Мета роботи: розробка транспортно-технологічних схем виготовлення виробів з деревини.

4.2. Завдання роботи: розробити транспортно-технологічні схеми виготовлення вікон, дверей.

4.3. Вихідні дані: геометричні розміри виробів, деталі виробів, схеми ліній виготовлення виробів.

4.4. Варіанти завдань.

Варіант 1. Щитові двері з коротких дошок.

Варіант 2. Щитові двері з рейок ( цільні ).

Варіант 3. Щитові двері з рейок ( гратчасті ).

Варіант 4. Щитові двері з паперових щільників.

Варіант 5. Щитові двері з деревоволокнистих плит.

Варіант 6. Щитові двері з фанерних рейок.

Варіант 7. Фільончасті глухі двері.

Варіант 8. Фільончасті засклені двері.

Варіант 9. Віконний блок з подвійними розподіленими вікнами.

Варіант 10. Віконний блок із спареними вікнами (див. в додатку №2).

4.5. Зміст роботи.

4.5.1. Розробка транспортно-технологічних схем виготовлення виробів з деревини.

4.6. Рекомендації щодо виконання роботи.

4.6.1. За кресленнями виробу і технологічної лінії для його виробництва встановлюють такі дані: основні деталі виробу і їх призначення, технологічні операції і обладнання для їх здійснення.

4.6.2. Транспортно-технологічну схему виробництва виробів з деревини розроблюють з урахуванням порад практичної роботи №3.

4.7. Лінії для виготовлення дверей мають: клеєві вальці, верстаки, завантажувальні та розвантажувальні етажерки, прес, механічний перекладач, комплектуючий конвейєр, агрегати поперечного та повздовжнього обрізання, стрічковий конвейєр, верстат для утворення пазів під петлі, верстат для оліфування, роликову підставку, вайми для складання коробок, верстат для очищення петель.

4.8. Лінії для виготовлення вікон повинні компонуватись наступним обладнанням: траверса, ланцюговий конвейєр, торцювальний верстат, стрічковий конвейєр, свердлувальний верстат, фугувальний верстат, рейсмусовий верстат, спрямовуюча лінійка, приймально-передавальний стіл, фрезерувальний верстат, верстат для утворення пазів, фрезерувальний верстат.

 

 

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ №6


Просмотров 842

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!