Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Критерії оцінювання дипломної роботи 

Загальні критерії оцінювання дипломної роботи. Автор дипломної роботи має продемонструвати вміння: логічно та аргументовано викладати матеріал; коректно використо­вувати статистичні, математичні та інші методи; проводити власні дослідження; володіння навичками узагальнення; формулювання висновків; працювати з інформаційними джерелами; ініціювати та обґрунтовувати інноваційні підходи та напрями вирішення задачі, що досліджується.

Критерії оцінювання дипломної роботи:

чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного питання плану і теми роботи в цілому;

науковість стилю викладання;

відсутність орфографічних і синтаксичних помилок;

правильне оформлення роботи відповідно до стандартів.

Дипломна робота, в якій розкрито тему, прореферовано необхідні літературні джерела, проаналізовано відповідні інформаційні та статистичні бази даних, проведено дослідження, сформульовано висновки без необхідного їх обґрунтування допускається до захисту, але не може бути оцінена вище ніж «задовільно».

Робота, в якій зроблено власне оцінювання використаних літературних джерел, самостійно проаналізовано підібраний матеріал, звітні дані підприємства / організації, на базі якого досліджувалася тема, проведено комплексні дослідження, зроблено висновки та сформульовано пропозиції, але вони не є достатньо аргументованими, може бути оцінена на «добре».

Робота, в якій зроблено власне оцінювання різних літературних джерел, використано сучасні методи дослідження, побудовано формалізовану модель проблеми, проведено комплексні наукові дослідження, розрахунки і на їх основі - аргументовано висновки та обґрунтовано пропозиції, а результати наукового дослідження опубліковано у наукових виданнях та/або матеріалах наукових конференцій, може бути оцінена на «відмінно».

Результати захисту дипломних робіт оцінюються з використанням Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) (за шкалою «А», «В», «С», «О», «Е», «РХ», «Р»); національної системи («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»); власної системи ВНЗ (наприклад, за 100-баловою шкалою); комплексної системи оцінювання.За результатами публічного захисту дипломної роботи на закритому засіданні ДЕК більшістю голосів приймає рішення щодо оцінки захисту і роботи (враховуючи відгук керівника, зовнішнього рецензента, зміст доповіді, відповіді на запитання).

Загальна оцінка дипломної роботи складається з урахуванням повноти й оригінальності відбиття нових досліджень економічної теорії і практики за відповідною проблемою, глибини розкриття теми в цілому та окремих її частин, здатності студента узагальнювати літературний матеріал, якості аналітичних досліджень в обґрунтуванні висновків, ретельності оформлення роботи, чіткості доповіді під час захисту, грамотності та повноти відповідей на запитання членів комісії, присутніх, на зауваження рецензентів.

Загальна оцінка дипломних робіт оголошується при закінченні засідання Державної екзаменаційної комісії.

 

Тематика дипломних робіт

1. Застосування законів, закономірностей і принципів управління у функціонуванні сучасного підприємства

2. Управління підприємством як соціальною організацією

3. Механізми регулювання в соціально-економічних системах

4. Формування організаційних структур управління в сучасній організації

5. Фактори зовнішнього середовища та їх вплив на ефективність управління організацією

6. Фактори внутрішнього середовища та їх вплив на ефективність управління підприємством7. Формування організаційної культури організації

8. Системний підхід до управління організацією

9. Процесний підхід до управління організацією

10. Проектування організаційних форм управління

11. Ситуаційний підхід до управління організаціями.

12. Проектування організаційних структур управління

13. Етапи розвитку організації

14. Організація як система

15. Самоорганізація як процес розвитку підприємства

16. Оцінка ефективності організаційним форм управління

17. Підприємство як об’єкт управління в ринкових умовах господарювання

18. Правові основи управлінської діяльності підприємства

19. Система ринкового управління підприємством

20. Організація управління підприємством

21. Формування системи управління ризиками в діяльності підприємства

22. Функціональний підхід до управління підприємством в ринкових умовах господарювання

23. Формування комунікаційного механізму управління підприємством

24. Вплив системи економічних методів управління на ефективність управління підприємством в ринкових умовах господарювання

25. Вплив системи організаційно-розпорядчих методів управління на ефективність управління підприємством в ринкових умовах господарювання

26. Вплив системи соціальних методів управління на ефективність управління підприємством в ринкових умовах господарювання

27. Вплив системи психологічних методів управління на ефективність управління підприємством в ринкових умовах господарювання

28. Інформаційне забезпечення процесу управління підприємством в ринкових умовах господарювання

29. Наукові підходи до організації управлінської праці на підприємстві

30. Організація управління підприємством сфери послуг

31. Управління конкурентоспроможністю підприємства

32. Особливості діяльності менеджера на підприємстві33. Управління прибутком підприємства в умовах ринку

34. Організація управління акціонерним товариством

35. Організація управління асоціацією

36. Організація управління концерном (консорціумом)

37. Організація управління підприємством малого бізнесу

38. Організація управління підприємством туристичного бізнесу

39. Організація управління товариством з обмеженою відповідальністю

40. Управління туристичною діяльністю підприємства

41. Соціальна відповідальність в управлінні підприємством

42. Управління ефективністю діяльності підприємства

43. Технологія розробки та прийняття управлінських рішень на підприємстві

44. Управління економічним та соціальним розвитком підприємства

45. Впровадження інформаційних систем і технологій в системі управління підприємства

46. Механізм формування інформаційного потенціалу та інформаційних ресурсів підприємства в умовах ринку

47. Впровадження персональних інформаційних систем менеджера в систему управління підприємством

48. Стратегія розвитку і бізнес-планування в діяльності підприємства

49. Соціально-психологічні аспекти управління в ринкових умовах господарювання

50. Механізм формування конкурентної політики підприємства

51. Контролінг в системі управління підприємством

52. Центри відповідальності як об'єкти контролінгу

53. Методичний інструментарій контролінгу

54. Методи діагностики в системі контролінгу

55. Конфлікти на підприємстві та методи їх подолання

56. Міжособистісні конфлікти та механізм їх виникнення в організації

57. Маркетингові комунікації, їх місце та значення в організації

58. Структура корпоративного іміджу

59. Управління інформаційним потенціалом підприємств в умовах ринкового конкурентного середовища

60. Організація процесу управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.

61. Організація управління підприємством, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність

62. Організаційно-функціональні особливості управління підприємством, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність

63. Розвиток процесу управління підприємством в умовах ринку

64. Розвиток принципів управління організацією в умовах динамічного зовнішнього середовища

65. Процесний, системний і ситуаційний підходи до управління підприємством

66. Сучасні інформаційні технології в управлінні підприємством

67. Розвиток управління організацією на основі реалізації системного підходу

68. Управління організацією як процес формування і реалізації управлінських рішень

69. Розвиток управління підприємством на основі концепції управління за результатами

70. Розвиток управління організацією на основі використання методів оптимізації управлінських рішень

71. Контроль як засіб досягнення цілей організації

72. Розвиток процесу управління підприємством на основі використання сучасних інформаційних технологій

73. Розвиток процесу планування діяльності сучасної організації

74. Організація управління підприємством в умовах динамічного зовнішнього середовища

75. Функції менеджменту як види управлінської діяльності

76. Функціональна підсистема управління підприємством

77. Цільова підсистема управління підприємством

78. Організація комунікаційного процесу в сучасній організації

79. Культура менеджменту сучасної організації

80. Економічна ефективність менеджменту сучасного підприємства

81. Соціальна ефективність менеджменту сучасного підприємства

82. Організаційна ефективність менеджменту сучасного підприємства

83. Керівництво як специфічна функція менеджменту сучасної організації

84. Формування моделі сучасного менеджера

85. Системне місце планування як функції менеджменту

86. Системне місце організування як функції менеджменту

87. Системне місце мотивування як функції менеджменту

88. Системне місце контролювання як функції менеджменту

89. Системне місце регулювання як функції менеджменту

90. Управління результативністю інноваційних підрозділів (служб) підприємства

91. Управління конкурентоспроможністю підприємства на інноваційних засадах

92. Управління інноваційним потенціалом підприємства

93. Управління ризиками в інноваційній діяльності підприємства

94. Управління системою планування інноваційної діяльності підприємства

95. Інноваційне проектування (бізнес-план) підприємства

96. Управління виробництвом і збутом інноваційної продукції

97. Логістичне управління інноваційною діяльністю підприємства

98. Управління витратами на інноваційну діяльність підприємства

99. Управління інформаційною системою забезпечення інноваційної діяльності підприємства

100. Стратегічне управління нововведеннями на підприємстві

101. Соціокультурні аспекти управління інноваційною діяльністю

102. Формування та реалізація інноваційної стратегії підприємства

103. Організація управління науковими організаціями

104. Організація управління малим інноваційним підприємством

105. Управління інноваційним розвитком підприємства

106. Стратегічне управління інноваційним розвитком організації

107. Мотиваційний механізм інноваційної діяльності

108. Вплив організаційної структури на інноваційну діяльність підприємства

109. Управління інноваційними проектами

110. Ефективність інноваційної діяльності підприємства

111. Вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на інноваційну діяльність підприємства

112. Технологія управління інноваціями на підприємстві

113. Ринковий механізм інноваційної діяльності підприємства

114. Державна підтримка інноваційних процесів в Україні

115. Організаційні форми інноваційної діяльності

116. Комерціалізація інноваційної діяльності підприємства

117. Механізм управління інноваційною діяльністю підприємства в умовах реформування економіки

118. Розробка і впровадження стратегії управління нововведеннями на підприємстві

119. Формування та реалізація інноваційної політики підприємства

120. Маркетинг інноваційної діяльності підприємства

121. Управління операційною діяльністю як засіб досягнення цілей організації

122. Управління операціями на підприємстві сфери послуг

123. Виробничий менеджмент підприємства з одиночним чи індивідуальним виробництвом

124. Механізм формування товаропостачання на підприємстві

125. Управління матеріальними ресурсами підприємства

126. Управління торгово-технологічними процесами на підприємстві

127. Організація і управління матеріальними потоками на виробничому підприємстві

128. Виробничий менеджмент на підприємствах серійного виробництва.

129. Виробничий менеджмент підприємств будіндустрії

130. Операційний менеджмент виробничого підприємства

131. Виробничий менеджмент підприємств із неперервним характером виробництва

132. Використання математичних моделей і методів прийняття управлінських рішень в операційному менеджменті

133. Управління створенням операційної системи підприємства малого бізнесу

134. Управління технологічним процесом виробничого підприємства

135. Організаційний підхід до проектування структур управління підприємством

136. Управління виробничо-збутовою діяльністю підприємства

137. Управління збутовою діяльністю підприємства

138. Управління просуванням продукції підприємства

139. Управління маркетинговою діяльністю підприємства

140. Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства

141. Системне місце операційного менеджменту в управлінні підприємством

142. Проектування операційної системи підприємства

143. Формування стратегії виробництва товарів на підприємстві

144. Операційна система підприємства як об’єкт управління

145. Управління створенням операційної системи підприємства (різних галузей)

146. Організація операційної діяльності на підприємстві

147. Управління виробничою діяльністю підприємства

148. Управління функціонуванням операційної системи підприємства (різних галузей)

149. Управління запасами підприємства

150. Управління якістю в діяльності підприємства

151. Управління якістю продукції на основі впровадження тотальної системи управління якістю

152. Управління якістю на основі впровадження філософії постійного вдосконалення

153. Управління якістю на основі стандартизації та сертифікації продукції.

154. Управління матеріальним забезпеченням будівельного виробництва.

155. Управління якістю продукції на основі використання статистичних методів контролю.

156. Оперативне управління будівельним виробництвом.

157. Управління операціями у сфері послуг на основі використання методів теорії черг.

158. Управління інноваційними проектами організації.

159. Управління проектами у сфері послуг.

160. Управління будівельними проектами.

161. Організаційне забезпечення системи управління якістю на підприємстві

162. Управління забезпеченням якості товарів (послуг)

163. Управління результативністю операційної діяльності підприємств

164. Управління комерційною діяльністю підприємства

165. Планування особистої роботи менеджера

166. Формування якостей ефективного менеджера

167. Розвиток потенціалу менеджера

168. Методичні підходи до наукової організації праці на підприємстві

169. Механізм управління необоротними активами підприємства

170. Технічне забезпечення процесу управління підприємством в умовах ринку

171. Ділова етика в управлінні підприємством

172. Формування корпоративної стратегії підприємства

173. Формування маркетингової стратегії підприємства

174. Формування виробничої стратегії підприємства

175. Формування інноваційної стратегії підприємства

176. Організація стратегічного планування на підприємстві

177. Формування конкурентної стратегії підприємства

178. Формування бізнес-стратегії підприємства

179. Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства

180. Управління реалізацією стратегії підприємства

181. Стратегічні рішення в процесі управління підприємством

182. Формування стратегії підприємства (різних галузей)

183. Стратегії управління ресурсами підприємства

184. Формування стратегії управління персоналом

185. Формування стратегії наукових досліджень та розробок

186. Формування стратегії підприємства на іноземному ринку

187. Стратегічне планування в управлінні діяльністю підприємства

188. Формування стратегічного набору підприємства

189. Управління стратегічною позицією підприємства

190. Формування портфельної стратегії підприємства

191. Формування системи стратегічних цілей підприємства

192. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства

193. Стратегічна діагностика середовища підприємства

194. Стратегічний аналіз галузевого середовища підприємства

195. Стратегічний потенціал підприємства

196. Технології формування та розвитку конкурентних переваг підприємства

197. Формування стратегії управління підприємством в умовах ринку

198. Механізм розробки та реалізації стратегії підприємства

199. Трудовий потенціал: формування та раціональне використання

200. Система управління персоналом організації.

201. Кадрове забезпечення системи управління персоналом в організації.

202. Документаційне забезпечення системи управління персоналом в організації.

203. Системний підхід до управління розвитком персоналу в організації

204. Процес професійно-особистісного розвитку персоналу організації

205. Маркетинговий підхід до управління персоналом підприємства

206. Технічне та інформаційне забезпечення системи управління персоналом організації

207. Системний підхід до розвитку персоналу організації

208. Формування ефективної систе­ми управління персоналом організації.

209. Формування системи оцінки пер­соналу організації.

210. Управління розвитком персоналу організації.

211. Формування си­сте­ми методів управління персоналом організації.

212. Стратегічне управління персоналом організації.

213. Формування стратегії і тактики управління персоналом організації.

214. Формування кадрової політики організації.

215. Управління процесом адаптації персоналу організації.

216. Управління кар’єрою персоналу організації.

217. Управління мобільністю персоналу організації.

218. Оцінка ефективності управління персоналом.

219. Атестація персоналу організації як метод його оцінки

220. Управління рухом персоналу в організації

221. Управління робочим часом працівників організації

222. Управління соціальним розвитком колективу організації

223. Особливості управління персоналом в акціонерних товариствах

224. Особливості управління персоналом на підприємствах будівельної галузі

225. Особливості управління персоналом виробничого підприємства

226. Особливості управління персоналом підприємства сфери послуг

227. Організаціно-функціональне забезпечення системи управління персоналом

228. Управління процесом вивільнення персоналу

229. Механізм формування системи соціального партнерства

230. Управління розвитком персоналу організації

231. Оцінка ефективності управління персоналом організації

232. Оцінка результативності управління персоналом організації

233. Управління персоналом як соціальною системою

234. Проектування системи управління персоналом

235. Проектування системи управління кадрової служби організації

236. Формування успішної команди як соціального утворення

237. Управління плануванням та прогнозуванням потреб у персоналі

238. Управління набором персоналу організації

239. Управління відбором персоналу організації

240. Кадрове планування в організації

241. Державне регулювання регіонального роз витку

242. Управління фінансовими ресурсами регіонів

243. Державне регулювання діяльності підприємства

244. Функціональна структура державного управління

245. Організаційна структура державного управління

246. Система методів державного управління

247. Державне управління (в окремих сферах суспільного розвитку)

248. Управління природно-ресурсним потенціалом регіону

249. Управління фінансовими ресурсами регіону

250. Управління трудовими ресурсами регіону

251. Планування в адміністративному менеджменті підприємства

252. Організування праці в адміністративному менеджменті

253. Формування системи мотивування в адміністративному менеджменті

254. Контроль в адміністративному менеджменті підприємства

255. Методи адміністративного менеджменту в діяльності організації

256. Адміністрування управлінських рішень на підприємстві

257. Інформаційні системи в адміністративному менеджменті

258. Проектування робіт в адміністративному менеджменті

 

Додаток 1

План-приклад дипломної роботи

 

План-приклад

дипломної роботи на тему: «Управління маркетинговою діяльністю підприємства»

 

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти системи управління маркетинговою діяльністю підприємства

1.1. Сутність, роль та значення системи управління маркетинговою діяльністю в ринкових умовах господарювання

1.2. Нормативно-правова база організації маркетингової діяльності підприємства

1.3. Ринкові особливості управління підприємством маркетингового бізнесу

Розділ 2. Аналіз (назва підприємства) як системи управління

2.1. Аналіз об’єкта та суб’єкта (назва підприємства)

2.2. Техніко-економічний аналіз результатів господарської діяльності (назва підприємства)

2.3. Оцінка існуючої системи управління маркетинговою діяльністю (назва підприємства)

Розділ 3. Шляхи вдосконалення системи управління маркетинговою діяльністю (назва підприємства)

3.1. Удосконалення організаційного забезпечення системи управління маркетинговою діяльністю (назва підприємства)

3.2. Методика використання нової системи управління маркетинговою діяльністю (назва підприємства)

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

 

Додаток 2

 

«Затверджую» Завідувачу кафедри менеджменту Зав. кафедри менеджменту і адміністрування Маркіній І.А.

______________________________

і адміністрування студента (ки) 4 курсу

______________________ факультету менеджменту та бізнесу

”____” ___________2013р. ___ групи

 

 

Заява

 

Прошу дозволити виконання дипломної роботи на тему: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


_______________________ _______________________

(підпис студента) ( прізвище, ініціали)

 

 

Погоджено:

Керівник дипломної роботи

_______________________

(підпис)

_______________________

(дата)

 

 


Додаток 3


Просмотров 293

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!