Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Методичні рекомендації до виконання окремих розділівДипломної роботи

 

За структурою дипломна робота містить: вступ, основну частину (теоретичну та практичну), висновки; список використаних джерел, додатки.

Зміст дипломної роботи послідовно викладається в основній частині, яка представлена трьома розділами.

Умовно зміст розділів основної частини дипломної роботи можна визначити наступним чином:

- перший розділ – теоретичний;

- другий розділ – дослідницько-аналітичний;

- третій розділ – рекомендаційний.

Кожний розділ складається з 2-3 підрозділів. Всі розділи та підрозділи мають бути змістовно пов’язані між собою, мати логічний перехід один до одного і відповідати меті та завданням дипломної роботи. Зміст розділів і підрозділів, їх обсяг, співвідношення визначаються залежно від особливостей обраної теми.

Рекомендований обсяг дипломної роботи - 80-90 сторінок.

До цього обсягу не включають список використаних джерел та додатки. Допускається відхилення в мажах ±10 %.

Зміст окремих частин дипломної роботи може бути наступним.

 

Вступ

У вступі дипломної роботи зазначаються: проблема, що потребує вирішення, ступінь її дослідження; обґрунтовується актуальність обраної теми, мета і завдання; формулюється об'єкт і предмет дослідження, практична значущість для підприємства, організації. Обсяг вступу, як правило, не повинен перевищувати 2-3 сторінки.

У вступі подають загальну характеристику кваліфікаційної роботи у такій послідовності:

Актуальність теми подається у вигляді критичного аналізу та напрямів розв’язання проблеми, обґрунтування необхідності досліджень для підприємств та організацій.

Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми або наукового завдання. Обґрунтовують актуальність обраної теми, виходячи з теорії і практики функціонування економіки, галузі і завдань управління за тематикою дослідження.

Мета і завдання роботи повинні бути чітко сформульованими та відображати тематику дослідження. Формулюють мету роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як "Дослідження...", "Вивчення...", тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету. Доцільний варіант: «Обґрунтування теоретичних положень та розробка практичних рекомендацій щодо… ».Об’єкт дослідження – це процес або явище, що створює проблемну ситуацію й обране для вивчення.

Предметом дослідження дипломної роботи є соціально-економічні закономірності функціонування та розвитку об’єкта, різноманітні його якості, властивості, тощо. Предмет дослідження визначає тему кваліфікаційної роботи, яка зазначається на титульному аркуші як її назва. Предмет міститься в межах об’єкта.

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове.

Визначається ступінь вивченості в літературних джерелах питання, що досліджується, його проблемність та недостатньо вивчені аспекти.

Методи дослідження. Подають перелік методів дослідження, використаних для розв’язання поставлених в роботі завдань. Перераховувати їх треба коротко та конкретно, визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

Практична значущість повинна містити результати самостійно проведених досліджень, що можуть бути впровадженні в діяльність підприємств, установ, організацій.Подаються відомості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендації, механізм їх використання на підприємстві (із зазначенням конкретного документа про провадження). 

І. Перший розділ

Перший розділ дипломної роботи є теоретичним. У цьому розділі розглядаються теоретичні, аспекти досліджуваної проблеми. Проводиться аналітичний огляд літературних джерел з предмета наукового дослідження. Критично аналізуються різні погляди, здійснюється їх наукова класифікація, основні фактори впливу на стан і розвиток досліджуваного об’єкта тощо. Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історія та тенденції розвитку предмета дослідження, методологічні підходи повинні мати елементи полемічності, розкривати власну позицію щодо предмета дослідження, що створює передумови для проведення у наступному розділі власних прикладних досліджень.

Для констатації та обґрунтування загальнотеоретичних висновків та тенденцій використовувати дані, опубліковані у відповідних енциклопедіях, монографіях, довідниках, зарубіжних джерелах, виданнях, у т.ч. науко метричної бази Scopus. Рекомендований обсяг першого розділу – 25-30 сторінок.

Орієнтовна послідовність викладення основних положень цього розділу може бути наступною:

 


Просмотров 347

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!