Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Організаційно-методичні положення щодо виконання та захисту дипломної роботиМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання і захисту

Дипломної роботи студентами

галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

 

Полтава 2013

Методичні вказівки до виконання і захисту дипломної роботи студентами напряму 6.030601 «Менеджмент». – Полтава: ПНТУ, 2013. – 41 с.

 

Укладачі: Маркіна І.А., доктор економічних наук, професор.

Дячков Д.В., асистент

 

Відповідальний за випуск:

завідувач кафедри, д.е.н., професор Маркіна І.А.

 

 

Рецензенти: к.е.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка Бакало Н.В.

к.е.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка Дробітько Н.А.

 

 

Затверджено науково-методичною радою університету

Протокол № 2 від «8» жовтня 2012 р.

 

Комп’ютерна верстка автора

 

ЗМІСТ

1. Мета, завдання та основні вимоги до виконання дипломної роботи
2. Організаційно-методичні положення щодо виконання та захисту дипломної роботи  
3. Вибір, обґрунтування теми та складання плану дипломної роботи  
4. Методичні рекомендації до виконання окремих розділів дипломної роботи  
5. Вимоги до оформлення дипломної роботи  
6. Підготовка відзиву та рецензії  
7. Підготовка до захисту та організація захисту дипломної роботи  
8. Загальні критерії оцінювання дипломної роботи  
9. Тематика дипломних робіт  
10. Додатки  

 

 

Мета, завдання та основні вимоги до виконання

Дипломної роботи

Методичні вказівки мають на меті зорієнтувати студента у виборі теми дослідження, змісту, процесу підготовки, написання й оформлення дипломної роботи.

Вимоги до дипломної роботи як складова ГСВОУ «Засоби діагностики вищої ocвiти «бакалавра» розроблено з урахуванням Закону України «Про вищу освіту», інструктивні матеріали Міністерства освіти i науки, молоді та спорту України, галузевих стандартів вищої освіти України з підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «менеджмент», нормативних документів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, концепції та змісту освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.030601 «Менеджмент», «Положення про організацію навчального процесу».Бакалавр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула повну базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, передбачених для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Дипломна робота є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає можливість виявити рівень засвоєння студентом теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю на первинних посадах відповідно до узагальненого об'єкта діяльності. Дипломна робота є одним iз видів індивідуальних робіт студента, оригінальним, завершеним дослідженням у галузі знань «Менеджмент i адміністрування» та містить сукупність результатів, положень, що пропонуються для публічного захисту.Дипломна робота виконується відповідно до напрямів наукових i прикладних досліджень та має засвідчити: рівень професійної підготовки випускника; вміння застосовувати здобуті у вищому навчальному закладі знання для розв'язання практичних завдань; свідоме засвоєння знань та їх систематизацію; наявність у студента навичок професійної роботи; здатність критично й креативно мислити та вміння аргументувати власну точку зору.

Керівником дипломної роботи призначається викладач, який має науковий ступінь доктора або кандидата наук, вчене звання.

Дипломна робота виконується на основі вивчення спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з обраної проблеми, а також результатів власних досліджень реального об'єкта з метою вирішення визначених прикладних завдань у сфері майбутньої професійної діяльності.

Мета виконання дипломної роботи ─ визначення рівня підготовленості студента до розв’язання комплексу прикладних завдань відповідно до узагальненого об’єкта діяльності на основі застосування теоретичних знань і практичних навичок,отриманих у процесі всього періоду навчання.

Виконання дипломної роботи забезпечує:

­ систематизацію, закріплення, розширення та застосування знань
студента під час виконання конкретних завдань;

­ розвиток навичок самостійної роботи;

­ оволодіння методикою дослідження при вирішенні прикладних проблем.

Дипломна робота має розкривати заявлену тему, бути логічно побудованою, цільною і грамотною.

Дипломна робота являє собою індивідуальне за характером дослідження актуальних питань теорії і практики менеджменту організацій з обов’язковим відпрацьовуванням практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення і напрямів покращення системи менеджменту діяльності підприємства чи його підрозділу.

Дипломна робота, як метод оцінювання рівня якості підготовки бакалавра, має продемонструвати вміння:- працювати з інформаційними джерелами (законодавчою і нормативними базами, науковою спеціальною літературою, у т.ч. іноземними мовами, матеріалами глобальних інформаційних мереж, даними статистичної і фінансової звітності);

- логічно та аргументовано викладати матеріал;

- коректно використовувати наукові методи для аналізу проблем та обґрунтування рішень з предмета професійної діяльності;

- опанувати сучасні методи наукового дослідження;

- робити висновки.

Виконання дипломної роботи забезпечує:

­ систематизацію, закріплення, розширення та застосування знань студента під час виконання конкретних прикладних завдань;

­ розвиток навичок самостійної роботи;

­ оволодіння методикою дослідження при вирішенні прикладних проблем.

Виклад змісту кожного питання дипломної роботи має бути цілісним, логічним, доказовим, пояснювальним та науково аргументованим.

Дипломна робота повинна відповідати таким вимогам:

- містити системний теоретичний аналіз предмета дослідження;

- результати особистого проведених комплексних досліджень та аналіз прикладних проблем відповідно до узагальненого об’єкта діяльності

- вносити і обґрунтовувати реальні пропозиції щодо вдосконалення різних аспектів професійної діяльності відповідно до предмета дослідження;

- бути належно оформленою і мати усі необхідні супровідні документи.

Дипломна робота має бути написана державною мовою, науковим стилем, логічно й аргументовано.

Дипломна робота виконується на матеріалах реальних об’єктів - підприємств будь-якої форми власності та їх об’єднань, установ і організацій, які, як правило, є юридичними особами і мають самостійну звітність.

Організаційно-методичні положення щодо виконання та захисту дипломної роботи

Процес виконання, оформлення й захисту дипломної роботи складається з наступних етапів:

­ вибір та затвердження теми дипломної роботи, визначення її мети, предмета та об’єкта дослідження;

­ складання та затвердження завдання на дипломну роботу;

­ попередній підбір і вивчення спеціальної економічної літератури, законодавчих, нормативних та інструктивних матеріалів;

­ складання плану дипломної роботи і календарного графіка її виконання;

­ теоретичне обґрунтування предмета дослідження;

­ вивчення об’єкта дослідження, збір, аналіз фінансово-економічної, техніко-технічної і спеціальної статистичної інформації;

­ опрацювання та викладення результатів дослідження;

­ оформлення дипломної роботи;

­ зовнішнє рецензування дипломної роботи;

­ подання дипломної роботи на кафедру;

­ допуск дипломної роботи до захисту у ДЕК;

­ підготовка презентації та доповіді за результатами дипломного дослідження;

­ захист дипломної роботи на засіданні Державної екзаменаційної комісії.

Тема дипломної роботи вибирається дипломником самостійно із переліку тем, рекомендованих кафедрою. Тематика дипломних робіт складена та затверджена кафедрою менеджменту і адміністрування. Вона охоплює широке коло питань й актуальних проблем і відповідає змісту та вимогам освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки «Менеджмент».

У назві теми зазначається об’єкт (підприємство / організація), за матеріалами якого виконувалася робота. Назва теми повинна бути чіткою, лаконічною та містити однозначне тлумачення.

У назві не бажано використовувати ускладнену, узагальнюючу чи псевдонаукову термінологію. У назві треба уникати слів «Дослідження...», «Аналіз...», «Вивчення...».

Для затвердження теми студент звертається на кафедру із заявою, де вказує назву теми та об’єкт, на базі якого буде виконуватися дипломна робота.

Кафедра розглядає заяви, виключає дублювання в темах, затверджує їх і остаточно призначає керівника дипломної роботи з числа професорів, доцентів кафедри. У тому випадку, коли дипломна робота має практично-прикладний характер, до керівництва її виконання можуть залучатися висококваліфіковані спеціалісти відповідної галузі. Студент отримує також консультації викладачів інших кафедр, відповідно до розділів дипломної роботи. Закріплення наукових керівників затверджується на засіданні кафедри. Науковий керівник здійснює постійний контроль за роботою, допомагає студенту в складанні плану дипломної роботи, дає рекомендації з підбору літератури, допомагає в обробці отриманої на практиці інформації. Керівник консультує студента та дає оцінку самої роботи і праці студента під час написання роботи.

Закріплення теми дипломної роботи, призначення / наукового керівника та консультантів (у разі потреби) затверджується - наказом ректора ВНЗ.

Після затвердження теми дипломної роботи студент разом із науковим керівником оформляє завдання на виконання дипломної роботи та представляє його на кафедру в 2-х примірниках, один з яких після підпису завідувачем кафедри видається студенту і зберігається у нього до закінчення дипломного проектування та подається на кафедру разом із виконаною дипломною роботою.

У завданні вказується тема роботи, підприємство, термін виконання, науковий керівник і консультанти, вихідні дані, перелік питань, графічний матеріал, календарний план виконання дипломної роботи.

Кафедра контролює хід виконання дипломної роботи через проведення кафедральних перевірок, на яких встановлюється готовність роботи у відсотках. Перевірка проводиться за графіком кафедри, але не менше ніж раз у місяць.

Після написання дипломної роботи студент оформляє її відповідно до вимог нормоконтролю і реєструє на кафедрі. На виконану дипломну роботу науковий керівник роботи готує відгук. Зареєстрована і затверджена дипломна робота направляється на зовнішнє рецензування. На підставі відзиву наукового керівника та зовнішньої рецензії кафедра дає допуск до захисту дипломної роботи на засіданні Державної екзаменаційної комісії.

За вчасність виконання роботи та її розділів відповідає студент.

 

3. Вибір, обґрунтування теми та складання плану дипломної роботи

 

Тема дипломної роботи має відображати проблематику функціональних напрямів управлінської діяльності і основних виробничих функцій та типових завдань діяльності, що формують складові професійної компетентності бакалавра з менеджменту. Крім того, вона має відображати основну ідею, завдання, положення, які необхідно дослідити. Критерієм вибору теми дослідження є її актуальність щодо сучасних тенденцій розвитку менеджменту у певній сфері діяльності.

Теми дипломних робіт формуються відповідно до напрямів науково-дослідної тематики випускової кафедри, сучасних досягнень науки у предметній області сфери професійної діяльності.

Тематика дипломних робіт наведена далі в методичних вказівках. Перелік тем дипломних робіт щорічно доповнюється й оновлюється випусковою кафедрою.

Вибір теми дипломної роботи має проводитися з урахуванням наукових інтересів студента, проблематики, яку він вирішував у процесі виконання наукових досліджень за планами роботи студентського гуртка та при виконанні курсових робіт. Вибір теми дипломної роботи може бути пов’язаний із замовленням конкретного підприємства. За таких умов результати дипломної роботи будуть використані в практичній діяльності підприємства.

Наступним етапом є складання плану дипломної роботи.

План дипломної роботи має розкривати її мету та основні завдання.

Орієнтовні плани дипломних робіт наведені у додатках до методичних вказівок.

Необхідно враховувати, що зміст плану дипломної роботи безпосередньо пов’язаний із станом попереднього вивчення літературних джерел та обсягом і якістю зібраного студентом на базовому підприємстві звітно-статистичного матеріалу.

Якісне виконання дипломної роботи передбачає ретельне вивчення як нормативної (закони, нормативні акти, інструктивні документи), так і спеціальної (монографії , довідники, періодичні видання тощо) літератури. При підборі літератури необхідно звертатися до предметних каталогів і бібліотечних довідників університету, обласної публічної бібліотеки, технічної бібліотеки базового підприємства.

Пошук потрібної інформації повинен носити виключно цільовий характер, тобто, сприяти якісному вирішенню проблемних питань дипломної роботи.

Спочатку необхідно розглянути та вивчити базові для даної дипломної роботи законодавчі й нормативні акти.

При вивченні загальнотеоретичної літератури слід ураховувати, що в сучасних умовах трансформації економіки виникають принципово нові проблеми. Для пояснення і розв’язання таких проблем різними науковими школами пропонуються різні управлінські та економічні концепції. При цьому кожна з концепцій пропонує свою термінологію і визначає шляхи розв’язання проблем. Одні і ті ж економічні явища та проблеми можуть мати різну інтерпретацію, неоднакові висновки, різні, а інколи протилежні рекомендації відносно шляхів розв’язання проблемних питань. Студент має критично оцінювати різноманітні погляди на шляхи розв’язання проблемного стану, обґрунтовувати власну позицію, яка буде реалізована в дипломній роботі і, відповідно, стане предметом захисту на засіданні Державної екзаменаційної комісії.

Дипломна робота виконується на практичних матеріалах підприємства. Кількість та обсяг необхідної інформації визначається характером обраної теми і узгоджується з керівником дипломної роботи. Обов’язковий мінімум практичного матеріалу, необхідний для виконання дипломної роботи, складають форми бухгалтерської річної звітності, потрібні за темою форми статистичної звітності, матеріали з пояснювальної записки до річного звіту підприємства, дані паспорта підприємства, статут підприємства, звітні матеріали по персоналу тощо.

Обов’язкова для висвітлення теми дипломної роботи інформація збирається за п’ять років діяльності підприємства.

Зібраний практичний матеріал необхідно опрацювати з використанням статистичних прийомів, економіко-математичних методів (середніх та відносних величин, індексів, прийомів калькуляції, регресії, тощо).

У тексті дипломної роботи практичний матеріал повинен бути представлений у вигляді оглядових зведених таблиць, діаграм, графіків та ін. При опрацюванні статистичного матеріалу необхідно використовувати ЕОМ.

 


Просмотров 321

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!