Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Касові та фактичні видатки у розрізі кодів економічної класифікаціїКЕКВ Фактичні видатки Касові видатки
Нараховано заробітну плату Отримано до каси грошові кошти для виплати за­робітної плати, перераховано зарплату на карт­рахунки у разі використання пластикових карток
Нараховано внески до Пенсійного фонду,Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві, Фонду страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, Фонду соцстрахування на випадок безробіття Отримано до каси(або перераховано) кошти для виплати за лікарняними листками, перераховано з рахунка внески до страхових фондів, Пенсійного фонду, Фонду соцстрахування на випадок без­робіття
Списано канцелярське, господарське приладдя Перераховано за рахунками постачальникам за канцтовари, господарські товари
Списано використані медикаменти Перераховано постачальникам за медикаменти
КЕКВ Фактичні видатки Касові видатки
Списано продукти харчування Перераховано постачальникам за продукти харчування
Списано бензин, запчастини, нараховано податок з власників транспортних засобів Перераховано за рахунками постачальникам, сплачено податок
Списано видатки на поточний ремонт приміщення згідно з актом виконаних робіт Перераховано за рахунками виконавцю
Списано видатки на відрядження згідно з аван­со­вим звітом Отримано готівку (перераховано на картрахунки) для видачі підзвіт
Списано суму видатків за фактичну кількість спожитої теплоенергії на підставі підтверджуючих документів Перераховано згідно з платіжним документом теплопостачальної організації
2110 Списано видатки при оприбуткуванні матеріальних цінностей згідно з накладною Перераховано постачальникам за меблі


ЗМІСТ

Вступ................................................................................................... 3Мета та завдання дипломної роботи 4

Вибір і затвердження теми дипломної роботи...................................... 6

Структура, обсяг і зміст дипломної роботи. 7

Оформлення дипломної роботи.......................................................... 16

Загальні вимоги.................................................................................. 16

Мова і стиль....................................................................................... 17

Нумерація........................................................................................... 17

Загальні правила цитування та посилання на використані
джерела, ілюстрації, формули, таблиці............................................... 20

Оформлення списку використаних джерел........................................ 21

Оформлення додатків......................................................................... 21

Контроль виконання дипломної роботи............................................. 22

Підготовка відгуку, рецензії і допуск до захисту
дипломної роботи............................................................................... 23

Організація захисту дипломної роботи............................................... 24

Критерії оцінювання дипломної роботи для студентів
за кредитно-модульною системою організації
навчального процесу. 26Шкала нарахування підсумкових балів. 26

Нормоконтроль виконання дипломної роботи.................................... 27

Додатки............................................................................................. 34

 

 


Навчально-методичне видання

 


ВЕРИГАЮcтина Андріївна

ЗАХАРЧЕНКОВіталій Юрійович

НОЧОВНАЮлія Олександрівна та ін.

 

Методичні рекомендації
щодо виконання, оформлення та підготовки
до захисту дипломної роботи

 

 

Головний редактор М. П. Гречук

Редактор-коректор А. В. Шостак

Комп’ютерна верстка Е. П. Чєпєлєва

 

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 7,6.

Тираж 65 прим. Зам. № 196/632.

Видавець і виготовлювач

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»,

кімн. 115, вул. Коваля, 3, Полтава, 36014; ( (0532) 50-24-81

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів
видавничої продукції ДК № 3827 від 08.07.2010 р.

 


Просмотров 388

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!