Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Розділ 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку припинення діяльності підприємства1.1. Нормативно-правове регулювання і порядок припинення діяльності підприємства

1.2. Значення і завдання бухгалтерського обліку при припиненні діяльності підприємства

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки облікової роботи суб’єкта дослідження

Висновки за розділом 1

Розділ 2. Бухгалтерський облік припинення діяльності підприємства

2.1. Особливості оцінки об’єктів обліку при припиненні діяльності підприємства

2.2. Документальне оформлення та синтетичний облік операцій, пов’язаних із припиненням діяльності підприємства

2.3. Порядок складання фінансової звітності при припиненні діяльності підприємства

Висновки за розділом 2

Розділ 3. Оцінка ймовірності банкрутства підприємства

3.1. Організація аналізу ймовірності банкрутства підприємства

3.2. Методика аналізу ймовірності банкрутства підприємства

3.3. Використання даних аналізу для попередження банкрутства підприємства

Висновки за розділом 3

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________

(дата) (підпис студента)


Додаток Ж66

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено» Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ______ к.е.н., проф. Верига Ю. А. «______» _____________ 20____р. «Затверджую» Науковий керівник ________________________ (вчене звання, посада, ПІБ) «____» ___________ 20___р.

План

дипломної роботи студента спеціальності

8.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

__________________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему«Бухгалтерський облік: історія, проблеми та перспективи розвитку»

(за матеріалами ____________________________________________________)

(назва суб'єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Суть і значення бухгалтерського обліку

1.1. Історія розвитку бухгалтерського обліку, його сучасна концепція1.2. Значення бухгалтерського обліку на макроекономічному та мікроекономічному рівнях

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки облікової роботи суб’єкта дослідження

Висновки за розділом 1

Розділ 2. Сучасний стан та проблеми бухгалтерського обліку на вітчизняних підприємствах

2.1. Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку

2.2. Критична оцінка сучасного стану бухгалтерського обліку

2.3. Актуальні проблеми бухгалтерського обліку

Висновки за розділом 2

Розділ 3. Перспективи розвитку бухгалтерського обліку

3.1. Напрями удосконалення бухгалтерського обліку в Україні

3.2. Перспективи розвитку бухгалтерського обліку у світі

Висновки за розділом 3

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________

(дата) (підпис студента)


Додаток И

Зразок оформлення титульного аркуша дипломної роботи

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-9.02

Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«Полтавський університет економіки і торгівлі»

Факультет __________________________

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

 

Пояснювальна записка

до дипломної роботи

освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (або магістра) 

на тему ______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

Виконав: студент (-ка) __ курсу, групи ОА- __

_____________________________________

(ПІБ повністю)

 

спеціальності 7.03050901 (або 8.03050901) «Облік і аудит»

Керівник _____________________________

(ПІБ повністю)

Рецензент_____________________________

(ПІБ повністю)

Полтава – 20__

Додаток Н

 

Зразок оформлення акта

 

АКТ

про прийняття до впровадження і використання результатів дипломної роботи студента (-ки)

_____________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

Тема _________________________________________________________

підготовленої за узгодженням з керівником підприємства ___________

_____________________________________________________________

(назва підприємства, за матеріалами якого виконується робота)

_____________________________________________________________

Впровадити такі рекомендації щодо удосконалення:

обліку _______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

аналізу _______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

контролю (аудиту) _____________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Економічний ефект від впровадження розроблених пропозицій склав __________________ грн, у тому числі за рахунок резервів, визнаних практичними працівниками грн.Соціальний ефект від впровадження розроблених пропозицій полягає у

 

Студент (-ка) ____________ ___________________

(підпис) (ПІБ)

Науковий керівник ____________ _________________

(підпис) (ПІБ)

Керівник підприємства ____________ _________________

(підпис) (ПІБ)

М.П.


Додаток Н1

 

Зразок оформлення довідки

 

ДОВІДКА

 

про прийняття до впровадження та використання результатів дипломної роботи в навчальному процесі студента (-ки)

_____________________________________________________________

(ПІБ)

Тема _________________________________________________________

підготовленої за матеріалами ___________________________________

_____________________________________________________________

(назва підприємства, за матеріалами якого виконується робота)

_____________________________________________________________

Впровадити до навчального процесу рекомендації з:

обліку _______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

аналізу _______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

контролю (аудиту) _____________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

 

Студент (-ка) ____________ _________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Науковий керівник ____________ _________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник підприємства ____________ _________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

М.П.


Додаток К

Зразок оформлення реферату до дипломної роботи

РЕФЕРАТ

Дипломна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, спи­ску використаних джерел і додатків. Основний зміст викладено на 100 сто­рінках друкованого тексту. Робота містить 22 таблиці, 11 рисунків, 18 додатків. Список вико­рис­таних джерел налічує 110 найменувань на 12 сторінках.

Метою дипломної роботи є обґрунтування напрямів удосконалення теоре­тичних і методичних положень складання Балансу, розробка на їх основі прак­тичних рекомендацій, спрямованих на поліпшення фінансового стану під­приємства.

При проведенні дослідження були використані діалектичний, системний підходи до вивчення теоретичних і методологічних основ формування і вико­ристанні інформації Балансу. У межах діалектичного підходу використано методи індукції та дедукції. При вирішенні поставлених завдань в дослід­женні використані загальнонаукові методи: аналізу і синтезу – при вивченні сучасного стану та перспектив розвитку Балансу як форми фінансової звіт­ності; порівняльних характеристик – при розкритті суті статей Балансу та систематизації їх класифікаційних ознак, а також методи групування, дета­лі­зації, вибірковий та власне спостереження.

Інформаційною базою дослідження стали теоретичні та методологічні розробки вітчизняних та зарубіжних науковців, аналітичні матеріали, джере­лами яких були наукові публікації, інформація бухгалтерського обліку, фі­нансової та статистичної звітності ВАТ «Інтурист-Полтава» за 2010–2012 рр.

За результатами дослідження автором обґрунтовано необхідність повної автоматизації обліку і звітності на підприємстві на основі програмного комп­лексу «1С: Підприємство 8.1. Бухгалтерський облік для України».

Запропоновано комплекс заходів з поліпшення фінансового стану під­приємства. Економічний ефект від впровадження рекомендацій склав 20,2 тис. грн.

З метою удосконалення організації і методики аудиту Балансу роз­роб­лені форми робочих документів аудитора для відображення результатів вико­нан­ня окремих процедур контролю. Для підвищення якості ауди­тор­ських про­цедур рекомендовано використовувати спеціалізовані експертні комп’ютерні програми.

Практичне значення результатів дослідження полягає у підвищенні ефек­тивності прийняття управлінських рішень на основі інформації Балансу ВАТ «Інтурист-Полтава».

Ключові слова: активи, аналіз, аудит. баланс, зобов’язання, капітал (в алфавітному порядку).


Додаток Л


Просмотров 276

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!