Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Зразок оформлення заяви студентів 

Завідувачу кафедри

бухгалтерського обліку і аудиту

к.е.н., проф. Веризі Ю. А.

студента (-ки) факультету _______________________________

спеціальності

__________________ «Облік і аудит»

(шифр спеціальності)

________________________________

(ПІБ)

що проживає за адресою: __________

________________________________

(фактичне місце проживання студента)

телефон: ________________________

e-mail: __________________________

 

 

Заява

 

Прошу затвердити тему дипломної роботи

«____________________________________________________________

(назва теми)

________________________________ » за матеріалами ______________

_____________________________________________________________

(повна назва підприємства, за матеріалами якого буде виконуватись робота)

_____________________________________________________________

 

 

«___» __________ 20__ р. ___________________

(особистий підпис студента)


Додаток Д

Зразок завдання на дипломну роботу студенту

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-9.02

Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«Полтавський університет економіки і торгівлі»

Факультет ___________________________

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (або магістра)

Спеціальність 7.03050901 (або 8.03050901) «Облік і аудит»

 

ЗАТВЕРДЖУЮ Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ________ к.е.н., проф. Верига Ю. А. «___» __________________ 20__ р.

ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

__________________________________________________________________

(ПІБ)

 

1. Тема роботи _____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Керівник роботи ___________________________________________________,(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від «_» ________ 20_ р. №_

2. Строк подання студентом роботи ___________________________________

3. Вихідні дані до роботи ____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які необхідно розробити) ________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним визначенням обов’язкових креслень) _________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Продовж. дод. Д

 

6. Консультанти розділів роботи

Розділ Прізвище, ініціали та посада консультанта Підпис, дата
завдання видав завдання прийняв
IV. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях      

 

7. Дата видачі завдання ______________________________________________ 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва етапів дипломної роботи Строк виконання етапів роботи Примітка
Вибір теми дипломної роботи  
Затвердження тем, наукових керівників, завдань та календарного плану підготовки дипломної роботи  
Вивчення літературних джерел та нормативних актів, складання і затвердження розгорнутого плану роботи  
Написання І розділу  
Написання ІІ розділу  
Написання ІІІ розділу  
Написання ІV розділу  
Подання дипломної роботи керівнику  
Робота по усуненню зауважень керівника, уточнення і доповнення практичного матеріалу, оформлення додатків до роботи  
Подання доопрацьованого варіанту роботи керівнику  
Подання роботи на кафедру, передзахист дипломної роботи  
Подання роботи для обговорення на підприємстві, на матеріалах якого виконується робота для отримання акту впровадження та довідки про достовірність даних  
Подання переплетеної роботи на кафедру для направлення на зовнішнє рецензування і отримання допуску до захисту  
Захист дипломних робіт  
Вибір теми дипломної роботи  
Затвердження тем, наукових керівників, завдань та календарного плану підготовки дипломної роботи  

 

Студент ___________ _____________

(підпис) (ПІБ)

Керівник роботи ___________ _____________

(підпис) (ПІБ)

Додаток Е1

Орієнтовні плани дипломних робіт на отримання
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю
7.05030901 «Облік і аудит»«Погоджено» Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ______ к.е.н., проф. Верига Ю. А. «________» ___________ 20____р. «Затверджую» Науковий керівник ________________________ (вчене звання, посада, ПІБ) «____» ___________ 20___р.

 

План

дипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

__________________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему«Організація і методика управлінського обліку на підприємстві»

(за матеріалами ____________________________________________________)

(назва суб’єкта дослідження)

 

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи управлінського обліку на підприємстві

1.1. Історія розвитку управлінського обліку

1.2. Суть і значення управлінського обліку в діяльності підприємства

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки об­ліково-аналітичної роботи суб’єкта дослідження

Розділ 2. Організація і методика управлінського обліку на підприємстві

2.1. Організація управлінського обліку на підприємстві

2.2. Методика управлінського обліку на підприємстві

2.3. Ведення управлінського обліку із застосуванням ком­п’ютерних технологій

Розділ 3. Використання даних управлінського обліку для прийняття рішень

3.1. Зміст і порядок складання управлінської звітності

3.2. Методи аналізу в управлінському обліку

3.3. Прийняття рішень на основі даних управлінського обліку

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________

(дата) (підпис студента)


Додаток Е2

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено» Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ______ к.е.н., проф. Верига Ю. А. «________» ___________ 20____р. «Затверджую» Науковий керівник ________________________ (вчене звання, посада, ПІБ) «____» ___________ 20___р.

 

План

дипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

__________________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему«Баланс підприємства, методика його складання та використання в управлінні»

(за матеріалами ____________________________________________________)

(назва суб’єкта дослідження)

Вступ


Просмотров 503

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!