Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


НОРМОКОНТРОЛЬ виконання дипломної роботиЗміст записів Норма
Організаційні вимоги
1. Відповідність теми профілю спеціальності Дотримання тематики, запропонованої в мето­дичних рекомендаціях, та оформлення відпо­відно до вимог нормоконтролю
2. Дата затвердження теми дипломної роботи кафед­рою Для студентів денної форми навчання – не піз­ніше першого місяця першого семестру ви­пуск­ного курсу. Для студентів заочної форми навчання – під час першої сесії випускного курсу
3. Затвердження теми на­казом ректора Протягом 10 днів після затвердження теми ка­федрою
4. Затвердження завдання і календарного плану роботи науковим керівником Протягом 10 днів після затвердження теми наказом ректора

Продовж. нормоконтролю виконання дипломної роботи

Зміст записів Норма  
Технічні вимоги  
1. Оформлення роботи Брошурування у тверду обкладинку  
2. Обсяг роботи (вступ, основна частина, висновки) 90–120 сторінок (без урахування додатків та спис­ку використаних джерел)  
3. Орієнтовна структура дипломної роботи Вступ – 4 % Розділ 1 – 20 %. Розділ 2 – 20 % Розділ 3 – 20 % Розділ 4 – 10 % Висновки – 6 % Список використаних джерел – не менше 80-100 дже­рел Висновки за розділами роботи не повинні перевищувати 2 сторінок  
Додатки оформляють як продовження дипломної роботи у порядку появи посилань у тексті роботи. Додатки слід позначати послідовно великими літерами українського алфавіту, за винятком літер Г, Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь (по центру). Додаток повинен мати заголовок, надрукований малими літерами (крім першої великої літери) жирним шрифтом по центру. Оформлення додатків однакове як в книжковому, так і в альбомному форматі сторінки. При перенесенні додатка на іншу сторінку у правому верхньому куті сто­рінки пишеться «Продовж. додатка» і вказується її номер. Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені у додатках, нумерують в межах додатка, наприклад, рис. Д.1. Зразок оформлення додатків наведено у додатку Х. У додатки прикладаєтьсявитяг зі статуту, що характеризує види діяльності, якими займається підприємство, наказ про облікову політику, фінансова звітність за три роки (лише ті форми, які використовуються при розрахунках показників) та статистична звітність, дані якої використовується при розрахунку показників за три роки. Первинні документи в додатки не прикладаються.  
4. Оформлення тексту
Заголовки структурних частин дипломної роботи: «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ»(та назва розділу), «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами жирним шрифтом по центру симетрично до набору. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої літери) жирним шрифтом з абзацного відступу по ширині. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Відстань між заголовками розділу і підрозділу повинна дорівнювати 2 інтервалам (2 рядки при міжрядковому інтервалі 1,5). Відстань між заголовком підрозділу і тексту повинна дорівнювати 1 інтервалу ( 1 рядок при міжрядковому інтервалі 1,5). Для тих випадків, коли кінець одного і початок іншого підрозділу розмі­щуються на одній сторінці, відстань між текстом і заголовком наступного підрозділу дорівнює 4 інтервалам (4 рядки при між­рядковому інтервалі 1,5).

Продовж. нормоконтролю виконання дипломної роботиЗміст записів Норма
Кожну структурну частину дипломної роботи: «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» починають з нової сторінки. У тексті роботи не допускаються скорочення слів, за винятком за­галь­но­прийнятих або зазначених у Переліку скорочень символів і спеціальних термінів на початку роботи
5. Шрифт для комп’ю­тер­ної верстки тексту роботи
6. Інтервал Інтервал - 1,5. Абзацний відступ – 1,25–1,27 см
7. Кількість рядків на сто­рінці До 30
8. Поля сторінки Верхнє і нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм
9. Нумерація сторінок Нумерація сторінок наскрізна по всій роботі, включаючи додатки.Сторінки роботи нумеру­ються арабськими цифрами в правому верхньо­му куті сторінки
  Титульний аркуш, зміст та перелік умовних ско­рочень включається до нумерації, але но­мер сторінки не ставиться. Завдання та календарний план виконання ро­боти, план роботи, відгук наукового керівника, акт про прийняття та впровадження і викорис­тання результатів дослідження, довідка про підтвердження достовірності фінансово-облі­ко­вої інформації, використаної при написанні дип­ломної роботи, у загальну нумерацію дип­лом­ної роботи не включаються
10. Початок нумерації З другої сторінки вступу – сторінка 4 (чотири)
11. Оформлення таблиць Таблиці нумеруються у межах розділу, за ви­нятком таблиць, винесених у додатки. У правому верхньому куті сторінки роз­мі­щу­ють напис «Таблиця 3.2» (курсивом). Назва таб­лиці розміщується на наступному рядку по цент­ру сторінки жирним шрифтом. У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пи­шеться «Про­довж. табл.» і вказують її номер, наприклад: «Продовж. табл. 1.2» У перенесених на інші сторінки таблицях оформлюється шапка таблиці
     

Продовж. нормоконтролю виконання дипломної роботиЗміст записів Норма
12. Оформлення ілюстрацій Ілюстрації позначаються словом «Рис.» і нуме­рують в межах розділу, за винятком ілю­стра­цій, представлених у додатках. Після номера ставиться крапка, наприклад, Рис. 2.3. (третій рисунок другого розділу). Номер рисунка, його назва і пояснювальні підписи розміщу­ють­ся послідовно під ілюстрацією (по центру) жир­ним шрифтом
13. Оформлення формул Формули в роботі нумеруються в межах роз­ділу та оформлюються у дужках, наприклад, (3.1) – перша формула третього розділу. Математичні формули повинні бути введені в редакторі формул Microsoft Equation 3.0. Рівняння і формули необхідно виділяти з текс­ту вільними рядками. Вище і нижче кожної фор­мули потрібно залишати не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується на один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (–), множення (×). Пояснення значень символів і числових коефі­цієнтів необхідно подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта слід подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки. Формули входять до речення як його рів­но­прав­ний елемент. Тому в кінці формул і в текс­ті перед ними розділові знаки ставлять відпо­відно до правил пунктуації
14. Загальні правила циту­вання та посилання на ви­користані джерела, ілю­страції, формули, таблиці Не варто оформлювати посилання на ілю­стра­ції, формули, таблиці, додатки як самостійні фрази, в яких лише повто­рюється те, що міс­тить­­ся у назві. У тому місці, де викладається тема, пов’язана із ілюстрацією, формулою, ін­формацією таб­лиці, додатка, розміщують по­си­лання у вигляді виразу в круглих дужках «(рис. 3.1)» або зворот типу «... як це видно з рис. 3.1», або «як це показано на рис. 3.1»
Посилання в тексті на таб­лиці На всі таблиці у роботі повинні бути поси­лання. При цьому слово «таблиця» в тексті пи­шеться скорочено, наприклад, «… табл. 2.2»

Продовж. нормоконтролю виконання дипломної роботиЗміст записів Норма
Посилання на формули Посилання на формули у роботі вказують по­ряд­ковим номером формули в дужках, наприк­лад, «… у формулі (3.1)»
Посилання на ілюстрації Посилання на ілюстрації у роботі вказують по­рядковим номером ілюстрації, наприклад «...на рис. 3.1»
Посилання на додатки Посилання на додатки у роботі вказується з по­значенням відповідної літери, наприклад, «… у додатку А»
Посилання на використані джерела Посилання на літературні джерела по тексту не­обхідно наводити у квадратних дужках, на­приклад [18, с. 43]
Технологічні вимоги
1. Комплект роботи
1. Пояснювальна записка (Форма № Н-9.02) 2. Завдання та календарний план виконання дипломної роботи (Форма № Н-9.01) 3. План роботи 4. Реферат 5. Зміст 6. Перелік умовних скорочень (при їх наявності) 7. Вступ 8. Основна частина 9. Висновки 10. Список використаних джерел 11. Довідка про підтвердження достовірності фінансово-облікової інформації 12. Додатки 13. Акт про прийняття до впровадження і використання результатів дослідження Рецензія відображає професійне судження зовнішнього рецензента резуль­татів дослідження та вкладається у конверт, разом з відгуком наукового керівника який прикріплюється на зво­роті обкладинки роботи. Студенти ОКР магістра денної форми навчання до дипломної роботи ок­ремо складають автореферат відповідно до вимог МОН України
2. Термін виконання ро­боти У терміни, визначені в зав­данні на виконання дипломної роботи та в календарному плані
3. Дата і місце підпису ро­боти автором, науковим керівником Наприкінці дипломної роботи після списку ви­користаних джерел студент проставляє осо­бис­тий підпис та дату завершення виконання ди­п­ломної роботи

Продовж. нормоконтролю виконання дипломної роботи

Зміст записів Норма
3. Дата і місце підпису ро­боти автором, науковим керівником На титульному аркуші дипломної роботи у відведеному місці проставляються підписи студента та наукового керівника. Студенти ОКР магістра проставляють підпис на титульному аркуші автореферату
4. Допуск до захисту Завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту – за тиждень до початку роботи ДЕК
5. Вимоги до автореферату до дипломної роботи ОКР магістра Обсяг автореферату – до 10 сторінок. Загальна характеристика дипломної роботи, що наводиться в авторефераті, наводиться в такій послідовності. 1. Актуальність теми. 2. Зв’язок роботи з науково-дослідними кафед­ральними темами. 3. Мета та завдання дослідження. 4. Наукова новизна одержаних результатів. 5. Практичне значення одержаних результатів. 6. Особистий внесок магістранта. 7. Апробація результатів дослідження. 8. Основний зміст дипломної роботи. 9. Висновки. 10. Список публікацій студента за темою дипломної ро­боти
6. Вимоги до реферату до дипломної роботи У рефераті (обсягом одна сторінка) необхідно вказати: – загальний обсяг роботи, кількість таблиць, рисунків, вико­рис­та­них джерел, додатків; – мету, об’єкт, методи дослідження та інфор­маційне забез­пе­чен­ня; – основні результати дослідження; – практичну значущість роботи; – ключові слова за темою дослідження
7. Вимоги до оформлення списку використаних джерел В алфавітному порядку відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
8. Вимоги до змісту від­гу­ку наукового керівника Науковий керівник готує відгук, де вказує від­повідність змісту ро­боти затвердженому пла­ну; висвітлює глибину і повноту розкриття те­ми, її теоретичну і практичну значимість; вка­зує на те, як студент володіє сучасними прийо­мами аналізу; які реальні пропозиції студента

Продовж. нормоконтролю виконання дипломної роботи

Зміст записів Норма
8. Вимоги до змісту від­гуку наукового керівника прийняті для впровадження; також відзна­ча­єть­ся, чи робота виконана відповідно до календарного плану. Якщо робота відповідає зазначеним ви­мо­гам, то науковий керівник рекомендує її до за­хисту
9. Вимоги до акта про прий­няття до впровадження і використання результатів дипломної роботи В акті зазначають визнаний практичними пра­цівниками еконо­мічний та соціальний ефекти від впровадження рекомендацій з удоско­на­лен­ня обліку, аналізу і контролю за результатами до­слідження
10. Вимоги до змісту зов­ніш­ньої рецензії Рецензентами можуть виступати як науковці з інших ВНЗ, так і практичні працівники-фахів­ці з напрямів, що досліджуються у роботі. Зов­нішня рецензія має містити ґрунтовний аналіз і диференційовану оцінку якості дипломної ро­боти
Рекомендації щодо захисту дипломної роботи
1. Доповідь Стисло у логічній послідовності наводяться основні результати дослідження: – актуальність теми; – структура роботи; – об’єкт дослідження; – результати дослідження; – обґрунтування рекомендацій. Доповідь супроводжується ілюстративними ма­те­ріалами та слайдами і не повинна перевищувати 5-7 хвилин
2. Ілюстративний матеріал Підготовлений ілюстративний матеріал у виг­ляді таблиць, графіків, рисунків висвітлює ре­зультати дослідження, основні висновки, уза­гальнення та рекомендації, що містяться у дипломній роботі На титульному аркуші ілюстративного мате­ріа­лу проставляються підписи студента, що ви­ко­нав дипломну роботу та наукового керів­ника
3. Візуальне супроводжен­ня доповіді за допомогою мультимедійного проект-тора У разі використання мультимедійного проек­тора необхідно переконатися в наявності ек­рана, можливості затемнення, доступних дже­рел електричного струму та врахувати спе­ци­фіку підготовки та застосовування цього ме­тоду презентації

ДОДАТКИ

Додаток А

Орієнтовна тематика дипломних робіт на отримання ОКР спеціаліста за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит»

1. Організація і методика управлінського обліку на підприємстві

2. Баланс підприємства, методика його складання та використання в управлінні

3. Звіт про фінансові результати, методика його складання та використання в управлінні

4. Звіт про рух грошових коштів, методика його складання та використання в управлінні

5. Звіт про власний капітал, методика його складання та використання в управлінні

6. Примітки до фінансової звітності, методика їх складання та використання в управлінні

7. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, методика його складання та використання в управлінні

8. Внутрішньовідомча звітність підприємств споживчої кооперації, методика її складання та використання в управлінні

9. Фінансова звітність підприємства, методика її складання та аудиту

10. Податкова звітність підприємства, методика її складання та контролю

11. Методика складання податкової звітності з податку на прибуток та контроль її показників

12. Методика складання податкової звітності з податку на додану вартість та контроль її показників

13. Статистична звітність підприємства, методика її складання та контролю

14. Організація і методика обліку та аудиту інвестиційної нерухомості

15. Організація і методика обліку та аналізу інвестиційної нерухомості

16. Організація і методика обліку та аудиту основних засобів

17. Організація і методика обліку основних засобів та аналіз ефективності їх використання

18. Облік та контроль (аналіз, аудит) необоротних активів в умовах використання комп’ютерних технологій

Продовж. дод. А

19. Організація і методика обліку та контролю (аудиту, аналізу) необоротних активів, утримуваних для продажу.

20. Організація і методика обліку та аудиту нематеріальних активів

21. Організація і методика обліку та аналізу нематеріальних активів

22. Організація і методика обліку та контролю (аудиту, аналізу) орендних операцій

23. Організація і методика обліку та аудиту інших необоротних матеріальних активів

24. Організація і методика обліку та аналізу інших необоротних матеріальних активів

25. Організація і методика обліку та аудиту амортизації необоротних активів

26. Організація і методика обліку та аудиту амортизації основних засобів

27. Організація і методика обліку та аудиту капітальних інвестицій

28. Організація і методика обліку та аналізу капітальних інвестицій

29. Організація і методика обліку та аудиту фінансових інвестицій

30. Організація і методика обліку та аналізу фінансових інвестицій

31. Організація і методика обліку та аудиту довгострокових біологічних активів

32. Організація і методика обліку та аналізу довгострокових біологічних активів

33. Організація і методика обліку та аудиту поточних біологічних активів

34. Організація і методика обліку та аналізу поточних біологічних активів

35. Організація і методика обліку та контролю (аналізу, аудиту) біологічних активів тваринництва

36. Організація і методика обліку та контролю (аналізу, аудиту) біологічних активів рослинництва

37. Організація і методика обліку та аудиту грошових коштів

38. Організація і методика обліку та аналізу грошових коштів

39. Організація і методика обліку та аудиту валютних операцій

40. Організація і методика обліку та аналізу валютних операцій

Продовж. дод. А

41. Організація і методика обліку та аудиту виробничих запасів

42. Організація і методика обліку та аналізу виробничих запасів

43. Облік і аудит (аналіз, контроль) розрахунків з підзвітними особами в умовах використання комп’ютерних технологій

44. Організація і методика обліку та аудиту розрахунків з підзвітними особами

45. Організація і методика обліку та аудиту розрахунків з покупцями і замовниками

46. Організація і методика обліку та аналізу розрахунків з покупцями і замовниками

47. Організація і методика обліку та аудиту дебіторської заборгованості

48. Організація і методика обліку та аналізу дебіторської заборгованості

49. Організація і методика обліку та аудиту готової продукції

50. Організація і методика обліку та аналізу готової продукції

51. Організація і методика обліку та контролю (аудиту, аналізу) товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

52. Організація і методика обліку та контролю (аудиту, аналізу) товарів на підприємствах оптової торгівлі

53. Організація і методика обліку та контролю (аудиту, аналізу) товарів на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу

54. Організація і методика обліку та аудиту малоцінних та швидкозношуваних предметів

55. Організація і методика обліку та аудиту статутного капіталу і розрахунків із учасниками

56. Організація і методика обліку та аудиту розрахунків з учасниками

57. Організація і методика обліку та аналізу статутного капіталу

58. Організація і методика обліку та аудиту додаткового капіталу

59. Організація і методика обліку та аналізу додаткового капіталу

60. Організація і методика обліку та аудиту резервів та забезпечень

61. Організація і методика обліку та контролю власного капіталу підприємств споживчої кооперації

62. Особливості формування та аналіз ефективності використання власного капіталу акціонерного товариства

63. Організація і методика обліку та аудиту кредиторської заборгованості

Продовж. дод. А

64. Організація і методика обліку та аналізу кредиторської заборгованості

65. Організація і методика обліку та контролю (аудиту, аналізу) довгострокових зобов’язань

66. Організація і методика обліку та контролю (аудиту, аналізу) кредитів банку

67. Організація і методика обліку та аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками

68. Організація і методика обліку та аналізу розрахунків з постачальниками та підрядниками

69. Облік і аудит (аналіз, контроль) розрахунків з різними кредиторами в умовах використання комп’ютерних технологій

70. Організація і методика обліку та контролю (аудиту, аналізу) розрахунків з кредиторами за іншими операціями

71. Організація і методика обліку та аудиту (аналізу, контролю) вексельних операцій

72. Організація і методика обліку та аудиту (аналізу, контролю) лізингових операцій

73. Організація і методика обліку та аудиту розрахунків з бюджетом

74. Організація і методика обліку та аналізу розрахунків з бюджетом

75. Організація і методика обліку та контролю розрахунків з податку на додану вартість

76. Організація і методика обліку та контролю розрахунків з податку на прибуток

77. Облік та аудит (аналіз, контроль) розрахунків за податком з доходів фізичних осіб

78. Організація і методика обліку та контролю розрахунків з оплати праці

79. Організація і методика обліку та аналізу розрахунків з оплати праці

80. Організація і методика обліку та контролю (аналізу, аудиту) розрахунків за соціальним страхуванням

81. Організація і методика обліку та аудиту виробничих витрат

82. Організація і методика обліку та аналізу виробничих витрат

83. Організація і методика обліку та аудиту загальновиробничих витрат

84. Організація і методика обліку та аналізу загальновиробничих витрат

Продовж. дод. А

85. Організація і методика обліку та аудиту собівартості продукції

86. Організація і методика обліку та аналізу собівартості продукції

87. Організація і методика обліку та аудиту собівартості робіт (послуг)

88. Організація і методика обліку та аналізу собівартості робіт (послуг)

89. Організація і методика обліку та аудиту адміністративних витрат

90. Організація і методика обліку та аналізу адміністративних витрат

91. Організація і методика обліку та аудиту витрат на збут

92. Організація і методика обліку та аналізу витрат на збут

93. Організація і методика обліку та аудиту витрат діяльності

94. Організація і методика обліку та аналізу витрат діяльності

95. Організація і методика обліку та контролю (аудиту, аналізу) доходів і витрат від операційної діяльності

96. Організація і методика обліку та контролю (аудиту, аналізу) доходів і витрат від фінансової діяльності

97. Організація і методика обліку та контролю (аудиту, аналізу) доходів і витрат від інвестиційної діяльності

98. Організація і методика обліку та контролю (аудиту, аналізу) доходів і витрат від надзвичайних подій

99. Організація і методика обліку та аудиту доходів від реалізації продукції (робіт, послуг)

100. Організація і методика обліку та аналізу доходів від реалізації продукції (робіт, послуг)

101. Організація і методика обліку та аудиту доходів

102. Організація і методика обліку та аналізу доходів

103. Організація і методика обліку та контролю (аудиту, аналізу) фінансових результатів виробничих підприємств

104. Організація і методика обліку та контролю (аудиту, аналізу) підприємств, що виконують роботи (надають послуги)

105. Організація і методика обліку та контролю (аудиту, аналізу) фінансових результатів торговельних підприємств

106. Організація і методика обліку та контролю (аудиту, аналізу) фінансових результатів сільськогосподарських підприємств

107. Особливості обліку та аналізу діяльності суб’єктів малого підприємництва

Продовж. дод. А

108. Особливості обліку та аудиту діяльності суб’єктів малого підприємництва

109. Особливості обліку та аудиту діяльності підприємств з іноземними інвестиціями

110. Особливості обліку та аналізу діяльності підприємств з іноземними інвестиціями

111. Організація і методика обліку та аудиту зовнішньоекономічної діяльності

112. Організація і методика обліку та аналізу розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності

113. Особливості обліку та контролю діяльності підприємств, що сплачують єдиний податок

114. Порядок формування та аудит облікової політики підприємства

115. Організація і методика обліку та аудиту (аналізу) капіталу банку

116. Організація і методика обліку та аудиту (аналізу) доходів банку

117. Організація і методика обліку та аудиту (аналізу) витрат банку

118. Організація і методика обліку та аудиту (аналізу) касових операцій банку

119. Організація і методика обліку та аудиту (аналізу) розрахункових операцій банку

120. Організація і методика обліку та аудиту (аналізу) кредитних операцій банку

121. Організація і методика обліку та аудиту (аналізу) депозитних операцій банку

122. Організація і методика обліку та аудиту (аналізу) операцій банку з цінними паперами

123. Організація і методика обліку та аудиту (аналізу) валютних операцій банку

124. Організація і методика обліку та аудиту (аналізу) основних засобів банку

125. Організація і методика обліку та аудиту (аналізу) нематеріальних активів банку

126. Організація і методика обліку та аудиту (аналізу) фінансових результатів банку

127. Облік капіталу та аналіз ліквідності банку

128. Облік капіталу та аналіз фінансового стану банку

Продовж. дод. А

129. Організація і методика обліку та аудиту (аналізу) дебіторської і кредиторської заборгованості банку

130. Методика складання та аналізу фінансової звітності банку

131. Методика складання звітності бюджетних установ та контроль її показників

132. Методика складання та аналізу звітності бюджетних установ

133. Організація і методика обліку та контролю (аналізу) безготівкових розрахунків бюджетних установ

134. Організація і методика обліку та контролю власного капіталу бюджетних установ

135. Організація і методика обліку та контролю (аналізу) доходів бюджетних установ

136. Організація і методика обліку та контролю (аналізу) видатків бюджетних установ

137. Організація і методика обліку та контролю (аналізу) запасів бюджетних установ

138. Організація і методика обліку та контролю (аналізу) основних засобів бюджетних установ

139. Організація і методика обліку та контролю (аналізу) нематеріальних активів бюджетних установ

140. Організація і методика обліку та контролю (аналізу) необоротних активів бюджетних установ

141. Організація і методика обліку та контролю (аналізу) розрахунків з дебіторами в бюджетних установах

142. Організація і методика обліку та контролю (аналізу) розрахунків з кредиторами в бюджетних установах

143. Організація і методика обліку та контролю розрахунків з оренди в бюджетній сфері

144. Організація і методика обліку розрахунків з оплати праці та аналізу кадрового забезпечення бюджетної установи

145. Організація і методика обліку та контролю (аналізу) грошових коштів бюджетних установ

146. Організація і методика обліку та контролю (аналізу) виконання кошторисів бюджетних установ

147. Організація і методика обліку та аудиту (аналізу) витрат, пов’язаних з охороною навколишнього середовища

148. Організація і методика обліку та аудиту (аналізу) витрат, пов’язаних з раціональним використанням і охороною земель

149. Особливості обліку та аудиту діяльності комерційних банків

150. Особливості обліку та аналізу діяльності комерційних банків

Продовж. дод. А

151. Особливості обліку та контролю діяльності бюджетних установ

152. Особливості обліку та аналізу діяльності бюджетних установ

153. Особливості обліку та аудиту діяльності страхових компаній

154. Особливості обліку та аналізу діяльності страхових компаній

155. Особливості обліку та аудиту діяльності навчальних закладів

156. Особливості обліку та аналізу діяльності навчальних закладів

157. Особливості обліку та контролю діяльності лікувальних закладів

158. Особливості обліку та аналізу діяльності лікувальних закладів

159. Особливості обліку та аудиту діяльності кредитних спілок

160. Особливості обліку та аналізу діяльності кредитних спілок


Додаток Б

Орієнтовна тематика дипломних робіт на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит»

1. Фінансова звітність підприємства, методика її складання та використання в управлінні

2. Фінансова звітність підприємства за національними та міжнародними стандартами

3. Баланс підприємства за національними та міжнародними стандартами, аудит його показників

4. Баланс підприємства, методика його складання та використання в управлінні

5. Звіт про фінансові результати за національними та міжнародними стандартами, аудит його показників

6. Звіт про фінансові результати, методика його складання та використання в управлінні

7. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, методика його складання та використання в управлінні

8. Податкова звітність підприємства, методика її складання та контролю

9. Статистична звітність підприємства, методика її складання та аналізу

10. Сучасний стан і проблеми впровадження управлінського обліку на підприємствах

11. Облік і звітність в оподаткуванні прибутку підприємства, напрями їх удосконалення

12. Облік і контроль в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

13. Облік і аудит експортно-імпортних операцій підприємства, напрями їх удосконалення

14. Облік і аудит валютних операцій підприємства, напрями їх удосконалення

15. Амортизація необоротних активів: стан, проблеми та напрями удосконалення обліку і контролю

16. Облік і аудит (аналіз) в управлінні товарними запасами

17. Облік і аудит (аналіз) в управлінні виробничими запасами

18. Облік і аудит (аналіз) в управлінні собівартістю продукції

 

Продовж. дод. Б

19. Облік і аудит (аналіз) витрат на виконання робіт за будівельними контрактами

20. Облік і аудит собівартості наданих послуг, напрями їх удосконалення

21. Облік і аудит нематеріальних активів: проблеми теорії та практики

22. Організація обліку та аудиту в умовах застосування інформаційних систем і технологій

23. Облік основних засобів підприємства та аналіз ефективності їх використання

24. Облік витрат на виробництво: стан, проблеми та напрями удосконалення

25. Облік і аналіз в управлінні прибутком підприємства

26. Оцінка в бухгалтерському обліку: проблеми теорії та практики

27. Облік і аудит операцій з готівкою в комерційних банках

28. Облік і аудит (аналіз) доходів та витрат комерційного банку

29. Облік і аудит операцій з цінними паперами підприємства

30. Облік і аудит фінансових результатів підприємства за національними та міжнародними стандартами

31. Організація та методика внутрішнього аудиту в комерційних банках

32. Облік фінансових інвестицій та аналіз інвестиційної привабливості підприємства

33. Облік і аналіз капітальних інвестицій: проблеми та напрями удосконалення

34. Облік і аудит орендних операцій підприємства: стан, проблеми та напрями удосконалення

35. Особливості обліку і звітності бюджетних установ, напрями їх удосконалення

36. Проблеми формування облікової політики підприємства та її вплив на показники фінансової звітності

37. Облік і аудит біологічних активів: стан, проблеми та напрями удосконалення

38. Особливості обліку і аудиту страхових компаній, напрями їх удосконалення

39. Облік і аудит вексельних операцій підприємства, напрями їх удосконалення

40. Облік і аудит (аналіз) в управлінні витратами підприємства

41. Облік і аудит (аналіз) в управлінні доходами підприємства

42. Облік і контроль розрахунків за податками, напрями оптимізації оподаткування

Продовж. дод. Б

43. Облік і аудит (аналіз) в управлінні грошовими коштами підприємства

44. Облік власного капіталу підприємства та аналіз ефективності його використання

45. Облік і аудит (аналіз) в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства

46. Удосконалення обліку фінансових результатів та шляхи підвищення ділової активності підприємства

47. Облік і аудит готової продукції: стан, проблеми та напрями удосконалення

48. Особливості обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва, напрями їх удосконалення

49. Особливості обліку і звітності підприємств споживчої кооперації, напрями їх удосконалення

50. Облік і аудит статутного капіталу акціонерного товариства: стан, проблеми та напрями удосконалення

51. Облік і аудит (аналіз) в управлінні кредиторською заборгованістю підприємства

52. Аналіз фінансового стану підприємства за національними і зарубіжними методиками

53. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті товарних операцій

54. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті процесу виробництва

55. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті товарно-виробничих операцій підприємств ресторанного бізнесу

56. Організація облікового процесу з використанням комп’ютерних технологій обробки інформації

57. Облік і аналіз в управлінні персоналом підприємства

58. Облік і аудит (аналіз) в управлінні зобов’язаннями підприємства

59. Облік і аудит резервів та забезпечень: проблеми теорії та практики

60. Особливості обліку і аналізу природоохоронної діяльності підприємства

61. Облік і аналіз операцій підприємства з охорони навколишнього середовища

62. Облік і аудит витрат, пов’язаних з раціональним використанням і охороною земель

63. Бухгалтерський облік припинення діяльності та оцінка ймовірності банкрутства підприємства

 

Продовж. дод. Б

64. Стратегічний аналіз попередження банкрутства підприємства, облік і контроль операцій підприємства-банкрута

65. Облік і аудит реорганізації та ліквідації підприємства: методика і практика

66. Бухгалтерський облік: історія, проблеми та перспективи розвитку

67. Бухгалтерський баланс: історія розвитку та напрями удосконалення

68. Облік і аудит інвестиційної нерухомості: проблеми теорії та практики

69. Проблеми та напрями удосконалення бухгалтерського обліку

70. Бухгалтерський облік інтелектуального капіталу: методика і практика


Додаток В

 


Просмотров 390

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!