Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Оцінка фінансового стану ТОВ «Юність» з урахуванням ступеня ліквідності активів на кінець 20__–20__ ррТип сталості На час складання звітності У короткостроковій перспективі У довгостроковій перспективі
       
       

Графа з порядковим номером рядків до таблиці не включається.

Між таблицею і текстом необхідно пропустити один рядок.

У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишеться «Продовж. табл.» і вказують її номер, наприклад: «Продовж. табл. 1.2».

У перенесених на інші сторінки таблицях оформлюється шапка таблиці.

У таблиці слід обов’язково зазначити одиницю виміру відповідно до стандарту; числові величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Усі дані, наведені у таблиці, повинні бути достовірні, однорідні та співставні.

Якщо за рядком інформація відсутня – проставляється риска. Якщо числова ознака в аналітичній таблиці є, але вона несуттєва – проставляється нуль.

Ілюстрації, формули та таблиці розміщують після першого згаду­вання про них у тексті.

Загальні правила цитування та посилання на використані джерела, ілюстрації, формули, таблиці

При написанні дипломної роботи студент повинен давати поси­лан­ня на використані джерела інформації (закони, постанови, наукові та інші видання).

Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати зміст, мову текс­ту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли наявний у них матеріал не включений до останнього видання.

Посилання на літературні джерела по тексту необхідно наводити у квадратних дужках, наприклад, [18, с. 43]. Це означає, що автор робо­ти посилається на джерело під номером 18 у списку використаних джерел, де на сторінці 43 ведеться про це мова.

При першому згадуванні у тексті іноземних фірм, маловідомих прізвищ або географічних назв їх пишуть як в українській транс­крип­ції, так і на мові оригіналу (в дужках).Посилання на ілюстрації у роботі вказують порядковим номером ілюстрації.

Посилання на формули у роботі вказують порядковим номером фор­мули в дужках, наприклад, «… у формулі (3.1)».

На всі таблиці у роботі повинні бути посилання. При цьому слово «таблиця» в тексті пишеться скорочено, наприклад, «… табл. 2.2».

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації не потрібно вка­зувати слово «дивись», наприклад, «... табл. 2.2», «... рис. 1.1».

Посилання на додатки у роботі вказується з позначенням від­по­відної літери, наприклад, «.. у дод. А».

Не варто оформлювати посилання на ілюстрації, формули, таблиці, додатки як самостійні фрази, в яких лише повторюється те, що міс­тить­ся у назві. У тому місці, де викладається тема, пов’язана із ілю­страцією, формулою, інформацією таблиці, додатка, розміщують по­си­лання у вигляді виразу в круглих дужках «(рис. 3.1)» або зворот типу «... як це видно з рис 3.1», або «як це показано на рис. 3.1».

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу тієї чи іншої друкованої праці слід наводити цитати. Науковий етикет потребує точно відтворювати цитований текст, тому що найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

Загальні вимоги до цитування такі:

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зі збереженням особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз «так званий»;б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення ав­тор­ського тексту та без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без пере­кручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, напри­кінці). Якщо перед випущеним текстом або якщо за ним стояв роз­ді­ловий знак, то він не зберігається;

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на дже­рело;

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авто­рів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гра­нично точним у викладенні думок автора, коректним щодо оціню­вання його результатів і робити відповідні посилання на джерело.


Просмотров 279

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!