Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Первинні документи (крім розроблених або удосконалених особисто автором) в додатки не прикладаютьсяОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Загальні вимоги

Дипломна робота має бути виконана комп’ютерним набором на одній стороні аркушів стандартного білого паперу формату А4 (210 × 297 мм) через 1,5 міжрядкових інтервали з ви­ко­рис­танням шрифту Times New Roman, розмір – 14 (в таблицях дозво­ляється ви­користовувати шрифт розміру – 12). Абзацний відступ – 1,25–1,27 см.

Текст розміщується на сторінці з дотриманням розмірів полів: верхнє і нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким з однаковою щільністю тексту, стрічка чорного кольору середньої жирності.

Текст основної частини поділяють на розділи.

Заголовки структурних частин дипломної роботи: «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ»(у випадку їх використання в роботі), «ВСТУП», «РОЗДІЛ» (та назва розділу), «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літе­рами жирним шрифтом по центру симетрично до набору. За­го­ловки під­розділів дру­кують маленькими літерами жирним шрифтом (крім першої вели­кої літери) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять (дод. С).

Відстань між заголовками розділу і підрозділу повинна дорівнювати 2 інтервалам (2 рядки при міжрядковому інтервалі 1,5).

Відстань між заголовком підрозділу і тексту повинна дорівнювати 1 інтервалу ( 1 рядок при міжрядковому інтервалі 1,5).

Для тих випадків, коли кінець одного і початок іншого підрозділу розміщуються на одній сторінці, відстань між текстом і заголовком наступного підрозділу дорівнює чотирьом міжрядковим інтервалам (4 рядки при міжрядковому інтервалі 1,5).

Кожну структурну частину дипломної роботи: «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» починають з нової сторінки.

Зміст повинен містити найменування та номери початкових сто­рі­нок кожного розділу та підрозділу (дод. С). Назви розділів і під­роз­ділів у змісті тексту повинні бути однаковими.

Перелік скорочень символів і спеціальних термінів включається до дипломної роботи тоді, коли застосовуються незагальновживані (вузь­коспеціальні) скорочення, символи і терміни, якщо загальна їх кількість – понад 20 і кожне із них повторюється у тексті не менше, як 3–5 разів.Скорочення, символи і терміни розміщуються у переліку стовпчи­ком, у якому ліворуч приводять символ або спеціальний термін, а праворуч – його деталізоване розшифрування. Якщо у роботі кількість скорочень, символів, термінів менше за 20 і кожне із них повто­рю­єть­ся не більше 3–5 разів, перелік окремо не складається. Детальне роз­шифрування їх наводиться у вигляді примітки при першому згаду­ван­ні у роботі або безпосередньо у тексті (в дужках).

Наприкінці роботи після списку використаних джерел студент про­ставляє особистий підпис та дату завершення виконання дипломної роботи.

Мова і стиль

Дипломна робота виконується державною мовою.

Мовностилістичне оформлення дипломної роботи обумовлюється особливостями наукового стилю:

– формально-логічний спосіб викладення матеріалу, наявність мір­кувань, що сприяють доказу істини, обґрунтуванню основних виснов­ків дослідження;

– смислова завершеність, цілісність та зв’язність думок;

– цілеспрямованість, відсутність емоційного забарвлення науко­вого тексту;

– об’єктивність викладу, смислова точність, стислість, ясність;

– необхідність використання спеціальної термінології.

Слід уважно підходити до вживання наукових термінів та визна­чень, посилаючись при цьому на авторитетні джерела (довідкові та нормативні видання, монографії, наукові статті).Щоб уникнути суб’єктивних суджень і закцентувати увагу на предметі висловлювання, в тексті застосовують переважно виклад від третьої особи («автор рекомендує…») або від першої особи множини («на нашу думку…», «зазначаємо, що…»); часто використовують безіменну форму подачі інформації («як було сказано…»).

Текст дипломної роботи слід старанно вичитати та перевірити на наявність редакційних та стилістичних помилок.

Нумерація

Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами в правому верхньому куті сторінки. Титульний аркуш, зміст та перелік умовних скорочень включається до нумерації, але номер сторінки не ставиться.

Завдання та календарний план виконання роботи, план роботи, від­гук наукового керівника, акт про прийняття до впровадження і ви­користання результатів дослідження, довідка про підтвердження дос­товірності фінансово-облікової ін­формації, використаної при напи­санні дипломної роботи, у загальну нумерацію дипломної роботи не вклю­чаються.

Розділи нумеруються арабськими цифрами ( 1,2,3..) у межах всієї роботи. Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», без крапки. На на­ступ­ному рядку зазначається назва розділу.

Структурні частини дипломної роботи «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» не мають порядкового номера. Слід звернути увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщено згадані структурні частини, нумерують звичайним чином.

Підрозділи нумеруються арабськими цифрами у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається із номера розділу і порядкового номера підрозділу, розділених крапкою. У кінці номера підрозділу ставиться крапка, наприклад: 1.2. (другий підрозділ першого розділу), 2.1. (перший підрозділ другого розділу).Ілюстрації позначаються словом «Рис.» і нумерують в межах роз­ділу, за винятком ілюстрацій, представлених у додатках. Після номера ставиться крапка, наприклад, Рис. 2.3. (третій рисунок другого розді­лу). Номер рисунка, його назва і пояснювальні підписи роз­міщуються послідовно під ілюстрацією (по центру) жирним шрифтом, наприклад:

Суб'єкт управляючий: головний лікар, заст.гол.лікаря по економіці, гол.бухгалтер, заст.гол.лікаря по господарській роботі

Рис.2.3. Структура фінансово-економічної служби, як соціальної системи управління

Формули в роботі нумеруються в межах розділу та оформлюються у дужках, наприклад, (3.1) – перша формула третього розділу.

Математичні формули повинні бути введені в редакторі формул Microsoft Equation 3.0.

Рівняння і формули необхідно виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується на один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (–), множення (×).

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів необхідно подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта слід подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Формули входять до речення як його рівноправний елемент, тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації.

Таблиці нумеруються у межах розділу, за винятком таблиць, ви­не­сених у додатки, наприклад, таблиця 4.1 – перша таблиця четвертого розділу. Після номера таблиці крапка не ставиться.

У правому верхньому куті сторінки розміщують напис «Табли­ця 3.2» (курсивом).

Назва таблиці повинна бути стислою і відображати зміст інформації у таблиці, назву суб’єкта дослідження, період за який на­водиться інформація. Не рекомендується назву аналітичних таблиць розпочинати словами «Аналіз показників…».

Назва таблиці розміщується на наступному рядку по центру сторінки жирним шрифтом, наприклад:

Таблиця 1.4


Просмотров 286

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!