Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


СТРУКТУРА, ОБСЯГ І ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИДипломна робота виконується студентом на підставі глибокого вив­чення нормативно-правової бази, наукової фахової літератури, передового досвіду з обраної проблеми, а також результатів власних досліджень, матеріалів кон­крет­них підприємств, організацій і установ з метою вирішення певних професійних завдань.

Дипломна робота повинна продемонструвати вміння її автора са­мостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові зав­дання. Вона повинна містити дискусійний і полемічний матеріал, відображати точ­ку зору дослідника з проблеми, що розглядається.

Робота повинна бути логічно побудованим, цілісним і завершеним самостійним дослідженням. У роботі необхідно стисло, логічно і аргу­ментовано викласти зміст та результати дослідження, уникаючи за­галь­них фраз, бездоказових тверджень, тавтології і повторень.

Дипломна робота повинна:

– мати наукову новизну та бути побудована в логічній послі­довності питань, що висвітлюються, і мати завершений вигляд;

– носити дискусійний характер з формулюванням аргументованої позиції студента щодо питань, що розглядаються у роботі;

– містити власні методичні розробки з питань, що досліджуються, з можливою апробацією на діючих підприємствах (установах);

– мати практичну значимість, що підтверджується можливістю впро­вадження розроблених пропозицій, методичних підходів до розв’я­зання проблем, удосконалення фінансово-господарської діяль­ності кон­кретних підприємств (установ);

– містити конкретні аргументовані організаційно-економічні, ор­га­ні­заційно-технічні заходи щодо прийняття відповідних управ­лін­ських рішень;

– може виконуватися у формі реального проекту відповідно до замовлення підприємств (установ).

Робота повинна бути виконана на основі:

– реальних даних підприємств, організацій та установ за останні 3 роки;

– аналізу нормативних актів, навчальної літератури та наукових джерел за останні 5 років.

Відповідно до теми дослідження у роботі обов’язкове використання:

– статистичних даних (за останні 5 років);– економіко-математичних та економіко-статистичних методів та моделей;

– Міжна­род­них стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та націо­нальних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО);

– Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, ін­шого надання впевненості та супутніх послуг (2010 р.);

– фахових комп’ютерних програм.

Рекомендується така логічна побудова дипломної роботи:

– пояснювальна записка (дод. И);

– завдання та календарний план виконання дипломної роботи (дод. Д, Д1);

– план дипломної роботи (дод. Е1, Е2,... Ж1, Ж2....);

– реферат: українською та іноземною мовами (російською, англій­ською, німецькою, французькою за бажанням студента) (дод. К);

– зміст;

– перелік умовних скорочень;

– вступ;

– основна частина, що складається із чотирьох розділів та визна­чених автором підрозділів;

– висновки;

– список використаних джерел;

– довідка про підтвердження достовірності фінансово-облікової ін­формації, використаної при написанні дипломної роботи (дод. М);

– додатки;

– акт про прийняття до впровадження і використання результатів дослідження (дод. Н). Якщо результати роботи впроваджені в нав­чальний процес, то додається довідка про прийняття до впровадження та використання результатів дослідження по дипломній роботі (проекту) в навчальному процесі (дод. Н1).

Рецензія (дод. П) відображає професійне судження зовнішнього ре­цензента про результати дослідження дипломної роботи та вкладається у конверт, разом з відгуком наукового керівника (додаток Л) який прикріп­лю­ється на звороті обкладинки дипломної роботи.Студенти ОКР магістра денної форми навчання до дипломної ро­боти окремо складають автореферат відповідно до вимог Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Ук­раїни (дод. Р).

Призначення автореферату – ознайомлення членів Державної екза­менаційної комісії з методикою дослідження, фактичними результа­тами й основними висновками дипломної роботи. Обсяг авторефера­ту – до 10 сторінок формату А-5.

Загальна характеристика дипломної роботи студентів ОКР ма­гіст­ра, що подається в авторефераті, наводиться в такій по­слі­довності.

1. Актуальність теми.

2. Зв’язок роботи з науково-дослідними кафедральними темами.

3. Мета та завдання дослідження.

4. Наукова новизна одержаних результатів.

5. Практичне значення одержаних результатів.

6. Особистий внесок магістранта.

7. Апробація результатів дослідження.

8. Основний зміст дипломної роботи.

9. Висновки.

10. Список власних публікацій за темою дипломної роботи.

Загальний обсяг дипломної роботи складає орієн­товно 90–120 сто­рі­нок комп’ютерного тексту без урахування списку використаних дже­рел та додатків.

Завдання та календарний план виконання роботи, план роботи, відгук наукового керівника, акт про прийняття до впровадження і ви­користання результатів дослідження та Довідка про підтвердження достовірності фінансово-облікової ін­формації, використаної при напи­санні дипломної роботи, складаються за встановленою формою й у загальну нумерацію дипломної роботи не включаються.

Реферат складається українською мовою. Написання реферату – заключний етап виконання дипломної роботи перед поданням її до захисту. Призначення реферату – оз­най­ом­лення членів ДЕК з методикою дослідження, фактичними резуль­татами та основними висновками.У рефераті (обсягом одна сторінка) необхідно вказати:

– загальний обсяг роботи, кількість таблиць, рисунків, вико­рис­та­них джерел, додатків;

– мету, об’єкт, методи дослідження та інформаційне забез­пе­чен­ня;

– основні результати дослідження;

– практичну значущість роботи;

– ключові слова за темою дослідження (дод. К).

У вступі ди­пломної роботи необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, її наукову і практичну значущість як для базового під­приємства, так і для економіки України в цілому; дати коротку харак­теристику стану проблеми; сформулювати мету і поставити завдання дослідження, що розкривають зміст дипломної роботи; визначити об’єкт, предмет та методи дослід­ження, які будуть використані при вирішенні поставлених завдань, інформаційну базу дослідження;
ви­зна­чити суб’єкт дослідження, на базі якого буде виконуватись
ди­плом­на робота, сформулювати наукову новизну та практичну значи­мість резуль­татів дослідження.

Бажаним елементом вступу дипломної роботи студентів ОКР ма­гістра є апробація результатів дослідження.

Обсяг вступу – 3–4 сторінки.

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими підходами до вирішення проблеми необхідно обґрунтувати актуальність і доцільність роботи. Для з’ясування стану розробки обраної теми обов’язково слід вказати у працях яких науковців досліджується ця проблема.

Мета і завдання роботи. Формулюється мета роботи та завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як «дослідження…», «вивчення…», оскільки ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не саму мету. Доцільно розпочинати визначення мети як «теоретичне обґрунтування … та надання пропозицій і рекомендацій з удосконалення…».

Реалізація завдань сприяє досягненню мети дослідження. Завдання дослідження перекликаються із назвою підрозділів дипломної роботи і зазначаються у формі перерахунку: «дослідити…», «описати…», «встановити…», «виявити…», «обґрунтувати…» тощо.

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що обрано для до­слід­ження.

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта.

Об’єкт і предмет дослідження співвідносяться між собою як загаль­не і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження і визначає тему дипломної роботи.

Суб’єкт дослідження – назва підприємства, організації, установи, на ма­теріалах яких виконуватиметься дослідження.

Методи дослідження. Подається перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої у роботі мети, коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось за допомогою того чи іншого методу. Це надає змогу пересвідчитись у логічності та прий­нятності вибору методів дослідження.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти; Укази Президента; Постанови Кабінету Міністрів України; офіційні документи та методичні матеріали Державної служби статистики України; наукова література; статті вітчизняних та зарубіжних вчених у періодичних виданнях із питань обліку, аналізу і контролю; довід­ко­во-інформаційні видання; дані з мережі Інтернет; облікові, статис­тич­ні дані суб’єкта дослідження та результати власних спостережень автора.

Наукова новизна полягає в обґрунтуванні теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій за темою дослідження, що містять елемент наукової новизни. При формулюванні наукової новизни мож­на, зокрема, вживати такі вирази: «вперше формалізовано…», «роз­роблено метод, який відрізняється від…», «доведена залежність між…», «досліджена поведінка… і показано…», «доопрацьовано (ві­до­мий) метод у частині … і поширено на …», «обґрунтована кон­цепція, що узагальнює … і розвиває…», «розроблено нову систему … з використанням нового принципу…», «удосконалено класи­фі­ка­цію…».

Практичне значення одержаних результатів. Необхідно навести відомості про можливість практичного застосування одержаних ре­зуль­татів дослідження.

Апробація результатів дослідження передбачає зазначення нау­ко­­во-практичних конференцій, на яких доповідалися та обгово­рю­ва­ли­ся результати дослідження; перелік публікацій за темою дослід­ження.

В основній частині дипломної роботи розгля­даються теоретичні питання і прикладні аспекти проблеми, яка досліджується. Основну частину роботи рекомендовано поділити на чотири розділи.

Розділи дипломної роботи складаються із підроз­ділів. У кінці кож­ного підрозділу дипломної роботи необхідно сформулювати виснов­ки з викладеного у підрозділі матеріалу, що починаються словами «Таким чином…», «Отже...», «Виходячи із викладеного...» тощо.

У дипломній роботі студентів ОКР магістра наприкінці розділу формулюються «Висновки за розділом».

Перший розділ «Теоретичні основи обліку, аналізу і контролю об’єкта дослідження» є теоретичною і науково-методичною основою для розробки прикладних аспектів обраної теми, які студент повинен викласти у подальших розділах дипломної роботи.

У першому розділі рекомендується викласти суть проблеми, що досліджується, ступінь її розробки, здійснити аналіз і узагальнення існуючих концепцій, дати критичний огляд наукових інформаційних джерел та нормативно-правової бази, розкрити теоретичні положення з організації і методики обліку, аналізу і контролю відповідно до обраної теми дослідження, розглянути стан та розвиток галузі еконо­міки та базових підприємств, організацій і установ.

У першому роз­ділі надається характеристика структури під­при­ємства та органів його управління, вказується форма власності, ос­новний вид діяльності, його галузеві особливості, які впливають на побудову системи обліку, аналізу і контролю. За три роки аналізується виробнича, фінансова та загальноекономічна інформація, на підставі якої визначається рівень ефективності діяльності під­при­ємства; по­дається характерис­тика май­на підприємства та джерел його форму­вання; розраховуються показ­ники, що характеризують фінансову стій­кість та ліквідність, ділову активність та рентабельність діяльності, виявляються тенденції їх роз­витку; надається комплексна оцінка фінансового стану. Досліджується облікова політика підприємства; надається критична оцінка постановки обліку, аналізу і контролю на підприємстві, за матеріалами якого виконується робота.

Слід зауважити, що не обов’язково обмежуватись наведеною послі­довністю розрахунків та обґрунтувань. Можуть бути використані різні моделі, які дають можливість простежити динаміку розвитку підпри­ємства і на підставі проведених досліджень прийняти рішення. При цьому обов’язковим є використання сучасних комп’ютерних програм з метою оцінки фінансового стану.

Висновком за розділом повинно стати теоретичне обґрунтування методики проведення дослідження, а також узагальнююча оцінка сис­теми обліку, аналізу і контролю, фінансового стану суб’єкта дос­лід­ження із зазначенням недоліків та позитивних рис.

Другий розділ «Облік об’єкта дослідження та напрями його удосконалення»присвячується критичній оцінці стану обліку об’єкта дослідження. У ньому висвітлюються організація і ме­то­дика обліку, недоліки, проблеми, які необхідно вирішувати для під­вищення рівня і якості управління.

Особливу увагу слід приділити виявленим у процесі дослідження недолікам, обґрунтуванню пропозицій з вдосконалення методики та організації обліку. Теоретичні положення слід підтвердити прак­тич­ними матеріалами підприємства (установи), що досліджується.

Характеристику стану обліку об’єкта дослідження доцільно роз­кри­вати, виходячи з послідовності:

– порядок документування господарських операцій за об’єктом дослідження, порівняння загальнотеоретичної методики документу­вання з тією, яка фактично здійснюється на підприємстві; виявлення недоліків та обгрунтування пропозицій щодо їх усунення;

– організація і методика синтетичного та аналітичного обліку;

– порядок проведення інвентаризації об’єкта дослідження;

– розкриття інформації про об’єкт дослідження в облікових ре­гіст­рах та фінансовій звітності;

– напрями удосконалення організації та методики обліку об’єкта дослідження, в тому числі з використанням сучасних комп’ютерних технологій.

При висвітленні організації обліку об’єкта дослідження на конкретному підприємстві необхідно охарактеризувати форму організації бухгалтерського обліку (центра­лізована, децентралізована, інше), розподіл обов’язків, описати пос­лідовність облікових робіт, особливості облікової політики, розробити облікові номенкла­тури, навести графік документообігу; визначити недоліки в організації обліку об’єкта дослідження та їх вплив на результати роботи підприємства.

Обов’язково необхідно розкрити організацію і методику обліку об’єкта дослідження в умовах автоматизації: обґрунтувати доцільність автоматизації, розкрити своє бачення постановки завдання з обліку об’єкта дослідження в умовах автоматизації, подати результати ви­вчення комп’ютерних програм з обліку і звітності, навести загальну характеристику програмних продуктів, оцінити їх переваги і недо­ліки. Бажано розробити проект автоматизації обліку за темою дипломної роботи, побудувати схему технологічного процесу автоматизованого обліку, оцінити результати його використання та обґрунтувати ре­комендації щодо запровадження його у практичну діяльність суб’єктів господарювання.

Розглядаючи напрями вдосконалення обліку, доцільно визначити ме­ту і призначення запропонованих заходів, критерії зростання ефек­тив­ності роботи підприємства внаслідок реалізації пропозицій.

При розкритті питань розділу необхідно посилатись на наведені в додатках зразки первинних документів, облікових регістрів, форми фінансової звітності, насичувати текст роботи табличним та гра­фіч­ним матеріалом.

У висновках до розділу необхідно сформулювати пропозиції з удос­коналення організації та методики обліку об’єкта дослідження на під­при­ємстві.

У третьому розділі «Аналіз (контроль, аудит) об’єкта дослідження»розглядається суть організаційно-інформаційної моделі, методика ана­лізу (контролю, аудиту) за те­мою дослідження. При цьому основна увага повинна бути скон­цент­рована на впровадженні передових ефективних форм і методів аналізу (контролю, аудиту) на основі використання сучасних комп’ютерних технологій.

Щодо проблем організації і методики аналізу об’єкта дослідження у даному розділі роботи необхідно детально проаналізувати дані за обраною темою. Зміст аналізу об’єкта дослідження залежить від теми, затвердженого плану та методики, яку обрано для дослідження. Ро­боту виконують на методичних засадах, визначених у теоретичній частині, на прикладі практичних даних базового підприємства.

Важливими елементами розділу є: аналіз стану та динаміки об’єкта дослідження, розрахунок впливу на зміну показників ефективності ок­ремих факторів, виявлення резервів, обґрунтування варіантів управ­лінських рішень, прогнозування наступних змін у майбутньому. З ці­єю метою необхідно, за допомогою відповідних методів, обробити ін­формацію базового підприємства, згрупувати її за суттєвими озна­ками, виявити певні напрями зміни та подальшого розвитку.

Аналіз показників за темою дослідження повинен розглядатися у взаємозв’язку з іншими показниками, що характеризують фінансово-господарську діяльність підприємства.

У розділі необхідно зіставити фактичні показники базового підприємства з аналогічними показниками інших під­приємств даної галузі, а також із середньогалузевими показниками. Бажано здійснити порівняння з показниками кращих вітчизняних та зарубіжних досягнень з проблеми аналізу об’єкта дослідження. Необ­хідно широко використовувати вихідну інформацію зі спе­ціальних пе­ріодичних видань, статистичних довідників, а також оцінки експертів. Доцільно використовувати порівняння фактичних показників роботи підприємства з теоретично можливими даними.

При цьому слід пам’ятати, що проведення економічного аналізу повинно здійснюватись на підставі аналітичних таблиць, які слід за­стосовувати для наочного узагальнення аналітичних розра­хунків, отриманих результатів аналізу, групування показників і вияв­лених резервів.

Обов’язковим у процесі виконання розділу є проведення наукових досліджень і використання економіко-математичних методів та ЕОМ. Результати рішення аналітичних задач на ЕОМ (на основі муль­типлі­кативних моделей, кореляційно-регресивного аналізу тощо) необхідно навести в додатках і описати в тексті роботи.

Особливу увагу при написанні роботи слід приділити застосуванню в аналізі графічних методів, які у поєднанні з комп’ютерною оброб­кою забезпечують більшу наочність результатів аналізу.

Реальне практичне значення пропозицій і рекомендацій доцільно підтвердити розрахунками та визначенням розміру очікуваного еконо­мічного ефекту, який буде отримано у результаті впровадження за­пропонованих методик у практику підприємства.

Щодо проблем контролю (аудиту) об’єкта дослідження у розділі розгля­да­ється організація та методика внутрішнього та зовнішнього контролю (аудиту). Вивчення об’єкта до­слідження доречно провести на основі складених студентом тестів та анкет, визначити суттєвість та оцінити ризик аудиту. Необхідно особливу увагу приділити складанню плану, прог­рами контрольних заходів (ревізії, аудиту) та бюд­жету часу. Розгля­даючи узагальнення матеріалів контролю (аудиту), студент по­винен скласти підсумковий документ (аудиторський висновок, звіт аудитора, акт ревізії, акт документальної перевірки або інший відповідно до завдань дослідження); сформулювати рекомендації щодо усунення виявлених недоліків, прогнозування показників, вне­сення змін у фінансову звіт­ність на основі суттєвих помилок, фактів шахрайства тощо.

У висновках до розділу необхідно сформулювати пропозиції з удос­коналення організації та методики аналізу (контролю) об’єкта дослідження на під­при­ємстві.

У четвертомурозділі «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» висвітлюються стан охо­рони праці на підприємстві, що досліджується, за окремими ме­то­дичними рекомендаціями, підготовленими викладачами кафедри тех­нологічно­го обладнання харчових виробництв і торгівлі.

Наприкінці розділу необхідно сформулювати пропозиції з удос­коналення стану охорони праці на під­при­ємстві.

У висновках до дипломної роботи чітко і послідовно, у стислій фор­мі викладаються найважливіші результати дослідження теоретич­ного, аналі­тич­но-практич­ного та науково-методичного спрямування. Висновки по­винні узгоджуватись із поставленими у вступі зав­дан­нями дослід­ження та розкривати основні напрями підвищення ефек­тивності діяль­ності підприємства. Обсяг висновків 3–5 сторінок.

Список використаних джерел містить перелік усіх першоджерел, на які є посилання у тексті роботи, або які було використано під час виконання дослідження (до 80–100 джерел).

Додаткивключають витяг зі статуту, що характеризує види діяльності, яким займається підприємство, наказ про облікову політику, облікові регістри, фінансова звіт­ність за темою дослідження за три роки (лише ті форми, що використовуються при розрахунках показників) та статистични звітність, дані якої використовуються при розрахунку показників за три роки. Документи, прикладені у додатки, повинні бути взаємо­пов’язані між собою та відноситись до одного облікового періоду.


Просмотров 811

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!