Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИКафедрабухгалтерського обліку і аудиту

 

 

Методичні рекомендації
щодо виконання, оформлення та підготовки
до захисту дипломної роботи на отримання
освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра
студентами спеціальністі

7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит»

 

 

3-тє видання,

перероблене та доповнене

 

 

Полтава ПУЕТ 2013  


Автори: Ю. А. Верига, к.е.н., професор, завідувач кафедри бухгал­тер­сько­го обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський уні­вер­ситет економіки і торгівлі»

В. Ю. Захарченко,к.н.держ.упр., доцент кафедри бухгалтер­ського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський уні­вер­ситет економіки і торгівлі»

Ю. О. Ночовна,к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет еконо­мі­ки і торгівлі»

Г. О. Соболь, к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

С. С. Котова, к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

 

Рецензенти: О. В. Березін, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки під­­приємства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет еко­номіки і торгівлі»

С. І. Мельник, к.е.н., професор кафедри бухгалтерського об­лі­ку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет еко­номіки і торгівлі»

Рекомендовано до видання, розміщення в електронній бібліотеці
та використання в навчальному процесі на засіданні кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ПУEТ

27 квітня 2013 р., протокол

 

Верига Ю. А.

Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи на отримання освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра студентами спеціальністі 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» /Ю. А. Ве­ри­га, В. Ю. Захарченко, Ю. О. Но­чов­на, Г. О. Со­боль, С. С. Котова. – 3-тє вид. переробл. та допов. – Пол­та­ва : ПУЕТ, 2013. – 1-- с. 

Відповідальні за зміст навчально-мето­дичного видан­ня автори, рецензенти та заві­дувач ка­федри бухгалтерського обліку і аудиту Ю. А. Верига

 

Повне чи часткове відтворення, тира­жу­вання, передрук та розповсюдження даного ви­дання без дозволу ВНЗ Укоопспілки «Полтав­ський університет економіки і торгівлі» України ЗАБОРОНЕНО

 

© Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і тор­гівлі», 2013


ВСТУП

Відповідно до навчального плану з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» та магістра за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит» передбачено виконання студентами випускової дипломної ро­боти та її захист перед Державною екзаменаційною комісією. Ме­тодичні рекомендації враховують вимоги наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 р. № 384 та чинні положення Узагальнених між­вузівських вимог для участі у Всеукраїнському конкурсі дипломних (магістерських) робіт для сту­дентів вищих навчальних закладів України (Донецьк: Донецький на­ціональний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Ба­рановського, 2012. – 38 с.)

Дипломна робота є самостійною кваліфікаційною науково-дос­лідною роботою студента, яка синтезує підсумки теоретичної та практичної підготовки у межах нормативної та варіативної скла­дових освітньо-професійних програм підготовки фахівців, а також відображає вміння спеціаліста (магістра) вести науковий пошук, са­мостійно вирішувати поставлену наукову про­блему з бухгалтерського обліку, аналізу та контролю.Студенти за спеціальністю 7.03050901, 8.03050901 «Облік і ау­дит» мо­жуть виконувати дипломні роботи за двома спряму­ваннями:

науково-практична робота;

проблемно-дослідницька робота.

Науково-практична дипломна робота обов’язково базується на матеріалах діючих підприємств різних галузей економіки і повинна бути спрямована на удосконалення обліку, аналізу та контролю суб’єк­тів господарювання.

Проблемно-дослідницька робота передбачає дослідження проблем­ного питання, яке має теоретичний та методичний характер і яке є об’єктом практичної обліково-аналітичної роботи; чітке аргумен­тування напрямів вирішення такої науково-методичної чи практичної проблеми на основі критичних оцінок відомих досягнень.

Кафедра дозволяє виконання як індивідуальних, так і комплексних проблемно-дослідницьких робіт групою студентів від 3 до 5 осіб. При цьому кожний студент виконує дипломну роботу, яка є окремим роз­ділом комплексної теми.

Усі дипломні роботи повинні мати наукову новизну.


МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота є самостійним, закінченим науковим дослід­жен­ням студента з проблем бухгалтерського обліку, аналізу та контролю; має внутрішню єдність, сукупність теоретичних і практичних поло­жень, висновків і рекомендацій, що виносяться на прилюдний захист.

Дипломна робота виконується на підставі вивчення нормативно-правових документів, вітчизняної та іноземної фахової літератури (підручників, навчальних посібників, монографій, періодичних науко­вих видань), а також практики організації та здійснення облікових, контрольних та аналітичних робіт на підприємствах різних форм власності.Дипломна робота є кваліфікаційним документом, на підставі якого у процесі захисту Державна екзаменаційна комісія визначає відпо­від­ність знань студента професійно-кваліфікаційному рівню спеціаліста (магістра), його здатність до самостійної роботи в галузі обліку, ана­лізу і контролю.

Мета дипломної роботи полягає у закріпленні здобутих студен­тами знань та адаптації їх до умов діяльності суб’єктів господарю­вання різних форм власності.

До основних завдань, що вирішуються під час виконання дип­лом­ної роботи, відносяться:

– науковий пошук та визначення теоретичних основ проблеми, яка розглядається, з обов’язковим урахуванням сучасного вітчиз­ня­но­го та зарубіжного досвіду;

– систематизація, закріплення та розширення теоретичних і прак­тичних знань у галузі обліку, аналізу і контролю, а також викорис­тання їх при вирішенні конкретних науково-дослідних завдань;

– розвиток навичок самостійної роботи та опанування методики нау­кових досліджень контрольно-аналітичних проблем з обов’яз­ко­вим використанням економіко-математичних методів і комп’ю­терних програм;

– виявлення підготовленості студента для самостійної роботи у практичній, навчальній або науково-дослідній діяльності.

Дипломна робота повинна:

– містити аргументацію актуальності теми, її теоретичної і прак­тичної цінності;

– відображати самостійність і системність підходу студента у виконанні дослідження з конкретної проблеми;

– продемонструвати вміння студента опрацьовувати нормативно-правові, наукові, навчально-методичні та інші фахові джерела за проб­лемою дослідження;

– містити аналіз різних наукових підходів та обґрунтування влас­ної позиції студента з проблематики дослідження;

– повністю розкривати тему дослідження, мати аргументоване обґрунтування висновків і пропозицій, що представляють науковий і практичний інтерес з обов’язковим використанням практичного мате­ріа­лу, включаючи економіко-математичні методи і комп’ютерні тех­нології.

Виклад результатів дослідження у дипломній роботі підпорядк­овується єдиній логіці і спрямований на реалізацію мети і завдань роботи. Зміст дипломної роботи розкриває результати досліджень студентами теорії та практики обліку, аналізу і контролю за визна­ченими напря­мами; роз­робку нових методів і методичних підходів поставленого завдання. Дип­ломна робота повинна показати вміння сту­дента коротко, логічно та аргументовано викладати матеріал дос­лідження.

Наукову інформацію в роботі слід викладати у повному обсязі, висвітлюючи одержані результати дослідження, з детальним описом методики дослідження. Наукова інформація повинна розкриватись на практичному матеріалі з обґрунтуванням наукової новизни та прак­тичної значимості одержаних результатів.

Кожна зі складових дипломної роботи повинна мати своє призна­чення. Розділи роботи мають бути співрозмірними за обсягом. За результатами виконаної роботи після кожного розділу обов’язково слід зробити короткі висновки про розглянуте у розділі, про те, чим ці розробки істотно відрізняються від існуючих, який ефект можливо отримати від їх впровадження у практичну діяльність підприємств різних форм власності.

Дипломна робота повинна бути виконана держав­ною мовою, стиль – науковий, чіткий, без орфографічних і синтак­сичних помилок; послідовність викладення матеріалу повинна бути логічна. При викла­денні матеріалу слід уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.

Відповідальність за зміст дипломної роботи покладається на ав­тора та наукового керівника.


ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Темою дипломної роботи обирається одна з актуальних проблем бухгалтерського обліку, аналізу і контролю фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаних з науково-дослід­ними темами кафедри.

Тематика дипломних робіт розробляється і щоріч­но оновлюється кафедрою бухгалтерського обліку і аудиту відповідно до вимог ква­ліфікаційних характеристик спеціаліста (дод. А) та магістра (дод. Б) та стан­дарту освіти зі спеціальності «Облік і аудит».

Студент має право самостійно обирати тему дипломної роботи від­повідно до запропонованої тематики і направлення дослідження, що сформувалося у студента за роки навчання.

При виборі теми слід урахувати її актуальність, ступінь розкриття у фаховій літературі, можливість використання інформації з різних дже­рел: статистичних спостережень, бухгалтерської і податкової звітнос­ті, на базі яких буде виконуватися робота, і можливість впровадження результатів дослідження в практичну діяльність.

Вибір теми доцільно здійснювати з урахуванням не тільки особис­тих наробок студента, але і потреб підприємств (установ), на базі яких виконується аналітична і прикладна частина роботи. Бажано, щоб під­приємство (установа) було замовником дипломної роботи, що підвищить її якіс­ний рівень та практичну значущість.

Студент може запропонувати власну тему дослідження за умови відповідного обґрунтування доцільності її розробки.

Не рекомендується для виконання дипломної роботи обирати лише один напрям. Дипломна робота повинна бути комплексною та поєд­нувати у собі кілька напрямів: облік і контроль (аудит); облік і аналіз; облік, аналіз, контроль (аудит).

Не рекомендується виконувати дипломну роботу на абстрактну тематику без використання матеріалів конкретного суб’єкта госпо­дарювання.


Просмотров 304

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!