Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


X. Нестачі і втрати від псування цінностейНайменування показника Код рядка Сума
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат -
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році -
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) -

 

XI. Будівельні контракти

Найменування показника Код рядка Сума
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік -
Заборгованість на кінець звітного року:    
валова замовників -
валова замовникам -
з авансів отриманих -
Сума затриманих коштів на кінець року -
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами -

 

 

XII. Податок на прибуток

Найменування показника Код рядка Сума
Поточний податок на прибуток
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 -
на кінець звітного року -
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року 1230 -
на кінець звітного року -
Включено до Звіту про фінансові результати - усього
у тому числі: поточний податок на прибуток 1241
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів -
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань -
Відображено у складі власного капіталу - усього -
у тому числі: поточний податок на прибуток 1251 -
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів -
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань -

 

 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
Нараховано за звітний рік
Використано за рік - усього
в тому числі на: будівництво об'єктів 1311   -
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів
з них машини та обладнання
придбання (створення) нематеріальних активів
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик -
  -
  -

XIV. Біологічні активи 

Групи біологічних активів Код рядка   Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на початок року надій-шло за рік вибуло за рік нарахо­вано аморти­зації за рік втрати від змен­шення корис­ності вигоди віднов- лення корис­ності залишок на кінець року залишок на початок року надійш­ло за рік зміни вартос­ті за рік вибуло за рік залишок на кінець року
первіс­на вартість накопи­чена аморти­зація первіс- на вартість накопи- чена аморти­зація первіс-на вартість накопи­чена амортиза- ція
б
Довгострокові біологічні активи - усього в тому числі: - - - - - - - - - - - - - - -
робоча худоба - - - - - - - - - - - - - - -
продуктивна худоба - - - - - - - - - - - - - - -
багаторічні насадження - - - - - - - - - - - - - - -
  - - - - - - - - - - - - - - -
ішні довгострокові біологічні активи - - - - - - - - - - - - - - -
Поточні біологічні активи - усього в тому числі: - Х - - Х Х - - - Х - - - - -
тварини на вирощуванні та відгодівлі - Х - - Х Х - - - Х - - - - -
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) - Х - - Х Х - - - Х - - - - -
  - Х - - Х Х - - - Х - - - - -
інші поточні біологічні активи - Х - - Х Х - - - Х - - - - -
Разом -   - - - - - - - - - - - - -

  

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) ___________

 

 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) ___________

 

 З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) ___________

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього - ( ) - ( ) - - ( ) - -
у тому числі:   -   -   - -   - -
зернові і зернобобові - ( ) - ( ) - - ( ) - -
з них: пшениця - ( ) - ( ) - - ( ) - -
соя - ( ) - ( ) - - ( ) - -
соняшник - ( ) - ( ) - - ( ) - -
ріпак - ( ) - ( ) - - ( ) - -
цукрові буряки (фабричні) - ( ) - ( ) - - ( ) - -
картопля - ( ) - ( ) - - ( ) - -
плоди (зерняткові, кісточкові) - ( ) - ( ) - - ( ) - -
інша продукція рослинництва - ( ) - ( ) - - ( ) - -
додаткові біологічні активи рослинництва - ( ) - ( ) - - ( ) - -
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього - ( ) - ( ) - - ( ) - -
у тому числі:   -   -   - -   - -
приріст живої маси - усього - ( ) - ( ) - - ( ) - -
з нього: великої рогатої худоби - ( ) - ( ) - - ( ) - -
свиней - ( ) - ( ) - - ( ) - -
молоко - ( ) - ( ) - - ( ) - -
вовна - ( ) - ( ) - - ( ) - -
яйця - ( ) - ( ) - - ( ) - -
інша продукція тваринництва - ( ) - ( ) - - ( ) - -
додаткові біологічні активи тваринництва - ( ) - ( ) - - ( ) - -
продукція рибництва - ( ) - ( ) - - ( ) - -
  - ( ) - ( ) - - ( ) - -
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом - ( ) - ( ) - - ( ) - -

Додаток Л


Просмотров 284

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!