Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІЗа 2010 рік

Форма № 5

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надій-шло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року  
первісної (переоці-неної) вартості накопи-ченої аморти-зації  
первісна (переоці- нена) вартість накопи-чена аморти-зація первісної (переоці-неної) вартості накопи-ченої аморти- зації первісна (переоці-нена) вартість накопи- чена аморти-зація  
первісна (пере-оцінена) вартість накопи- чена аморти-зація  
 
Права користування природними ресурсами - - - - - - - - - - - - -  
Права користування майном - - - - - - - -  
Права на комерційні позначення - - - - - - - - - - - - -  
Права на об'єкти промислової власності - - - - - - - - -  
Авторське право та суміжні з ним права - - - - - - -  
  - - - - - - - - - - - - -  
Інші нематеріальні активи - - - - - - - -  
Разом - - - - - - -  
Гудвіл - - - - - - - - - - - - -  

 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) ________
  вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) ________
  вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) ________
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) ________
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) ________

II. Основні засобиГрупи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надій-шло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нарахо-вано аморти-зації за рік Втрати від змен-шення корис-ності Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі  
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду  
первісна (переоці-нена) вартість знос первісної (переоці-неної) вартості зносу  
первісної (переоці-неної) вартості зносу первісна (переоці-нена) вартість знос  
первісна (переоці-нена) вартість знос первісна (переоці-нена) вартість знос первісна (переоці-нена) вартість знос  
 
Земельні ділянки - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Інвестиційна нерухомість - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Капітальні витрати на поліпшення земель - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Будинки, споруди та передавальні пристрої         -    
Машини та обладнання   - - - - -  
Транспортні засоби   - - - - - - -  
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)     - - - -   - -  
Тварини - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Багаторічні насадження - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Інші основні засоби - - - - - - - - - -  
Бібліотечні фонди - - - - - - - - - - -  
Малоцінні необоротні матеріальні активи - - - - - - - - - -  
Тимчасові (нетитульні) споруди - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Природні ресурси - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Інвентарна тара - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Предмети прокату - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Інші необоротні матеріальні активи - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Разом - - - - - -  

 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) ___6425____
  вартість оформлених у заставу основних засобів (262) ___188805__
  залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) ___50993___
  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) ___________
  основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) __________
З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) ____31024__
  залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) __________
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) ___________
  Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) ___________
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) ___1088____
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) ___________

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
Капітальне будівництво  
Придбання (виготовлення) основних засобів
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів    
Придбання (створення) нематеріальних активів  
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів    
Інші    
Разом

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) ___________

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) _____

 

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:асоційовані підприємства 350 - -
дочірні підприємства - - -
спільну діяльність - - -
Б. Інші фінансові інвестиції в:частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 - - -
акції - - -
облігації - - -
інші
Разом (розд. А + розд. Б)

 

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
  за собівартістю (421) _____
  за справедливою вартістю (422) _____
  за амортизованою собівартістю (423) _____
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
  за собівартістю (424) _____
  за справедливою вартістю (425) _397779
  за амортизованою собівартістю (426) _____

V. Доходи і витрати

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів 440
Операційна курсова різниця
Реалізація інших оборотних активів
Штрафи, пені, неустойки
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення - -
Інші операційні доходи і витрати
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 Х -
непродуктивні витрати і втрати Х -
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства 500 - -
дочірні підприємства - -
спільну діяльність - -
В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди 530 - Х
Проценти Х
Фінансова оренда активів - -
Інші фінансові доходи і витрати -
Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій 570
Доходи від об’єднання підприємств
Результат оцінки корисності - -
Неопераційна курсова різниця - -
Безоплатно одержані активи - Х
Списання необоротних активів Х
Інші доходи і витрати

 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) _____
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) ____%
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) _____
     

VI. Грошові кошти

Найменування показника Код рядка На кінець року
Каса -
Поточний рахунок у банку
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) -
Грошові кошти в дорозі -
Еквіваленти грошових коштів -
Разом
З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) ____
         

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано невикористану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
Забезпечення на виплату відпусток працівникам - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів - - - - - - -
  - - - - - - -
  - - - - - - -
Резерв сумнівних боргів - - - - - - -
Разом - - - - - - -

 

VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації* уцінка
Сировина і матеріали - -
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби - -
Паливо - -
Тара і тарні матеріали - -
Будівельні матеріали - -
Запасні частини - -
Матеріали сільськогосподарського призначення - -
Поточні біологічні активи   - -
Малоцінні та швидкозношувані предмети - -
Незавершене виробництво - -
Готова продукція - -
Товари - -
Разом - -
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:    
  відображених за чистою вартістю реалізації (921) _______  
  переданих у переробку (922) _______  
  оформлених в заставу (923) _______  
  переданих на комісію (924) _______  
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) _______  
З рядка 275 графа 4 Балансу Запаси, призначені для продажу (926) _______  
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».  
               

 

 

IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т. ч. за строками непогашення
до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 32 місяців
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - -
Інша поточна дебіторська заборгованість -

 


Просмотров 271

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!