Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства 

Завдання 2.5. Аналіз ліквідності балансу. Аналіз ліквідності за допомогою фінансових коефіцієнтів.

Мета – навчитися робити аналіз ліквідності підприємства.

 

На основі форми 1 «Баланс» (дод. А,Б):

а) зробити аналіз ліквідності балансу;

б) розрахувати загальний показник ліквідності;

в) розрахувати показники ліквідності;

г) визначити динаміку показників ліквідності;

г) зробити висновки і запропонувати шляхи покращення ліквідності підприємства.

 

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні засобів по активу, згрупованих по ступені їх ліквідності і розташованих в порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими по термінах їх погашення і розташованими в порядку зростання таких термінів.

У залежності від ступеня ліквідності, тобто швидкості перетворення в кошти, активи підприємства розділяються на наступні групи.

А1. Найбільш ліквідні активи. До них відносяться всі статті грошових коштів підприємства і поточні фінансові інвестиції.

А1 = S(рр. 220 ÷ 240)

А2. Швидко реалізовувані активи. До цієї групи активів відносяться активи, для звертання яких у грошову форму потрібно більш тривалий час: готова продукція, товари, дебіторська заборгованість, векселі отримані.

А2 =S(рр. 130 ÷ 210)

А3. Повільно реалізовувані активи. Набагато більший термін знадобиться для перетворення виробничих запасів і витрат у незавершеному виробництві у готову продукцію, а потім у кошти. Крім того, до цієї групи активів відносяться витрати майбутніх періодів, а також оборотні активи, що не ввійшли в перші дві групи.

А3 =р. 100 + р. 110 + р. 120 + р. 250 + р. 270

А4. Важко реалізовувані активи. До цієї групи відносяться необоротні активи підприємства, вартість яких відображена в першому розділі активу балансу:

А4 = I А = р. 080

Пасиви балансу групуються по передбачуваним термінам погашення.

П1. Найбільш термінові зобов'язання. До них прийнято відносити кредиторську заборгованість по придбаним товарам, роботам, послугам:П1 = р. 530

П2. Короткострокові пасиви. До цієї групи відносяться короткострокові позикові кошти, поточні зобов'язання по розрахунках та інші поточні зобов'язання. Крім того, сюди варто віднести також частину пасивів, представлених у розділі другому пасиву балансу «Забезпечення майбутніх витрат і платежів», у частині сум, планованих до виплати протягом 12 місяців, починаючи з дати складання балансу, чи протягом одного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців. Таке ж обмеження відноситься і до розділу п'ятому пасиву балансу «Доходи майбутніх періодів».

П2 = IV П - стор. 530 + II П + V П = р. 620 - р. 530 + р. 430 + р. 630

ПЗ. Довгострокові пасиви. Ця група пасивів представлена довгостроковими зобов'язаннями підприємства, відображеними в третьому розділі пасиву балансу, а також статтями другого і п'ятого розділів пасиву балансу, не віднесеними до другої групи:

ПЗ = III П + II П + V П = р. 480 + р. 430 + р. 630

П4. Постійні (стійкі) пасиви. Це статті першого розділу пасиву балансу:

П4 = I П = р. 380

Для визначення ліквідності балансу необхідно зіставити підсумки приведених груп по активу і пасиву. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо дотримуються наступні нерівності:

А1 >П1

А2 > П2

АЗ > ПЗ

А4 <П4.

У випадку якщо одне чи кілька нерівностей системи мають протилежний знак від зафіксованого в оптимальному варіанті, ліквідність балансу в більшому чи меншому ступені відрізняється від абсолютної. Зіставлення підсумків першої групи по активу і пасиву, тобто А1 і П1, відображає співвідношення поточних платежів і надходжень. Порівняння другої групи по активу і пасиву (А2 і П2) показує тенденцію збільшення чи зменшення поточної ліквідності в недалекому майбутньому. Зіставлення підсумків по активу і пасиву для третьої і четвертої груп відображає співвідношення платежів і надходжень у відносно віддаленому майбутньому.Аналіз ліквідності балансу проводиться в таблиці 2.8.

 

 

Таблиця 2.8

Аналіз ліквідності балансу

Актив На початок року   На кінець року   Пасив   На початок року   На кінець року   Платіжний надлишок (+) чи недолік (-)  
              7=2-5   8=3-6  
1.Найбільш ліквідні активи (А1)       1.Найбільш термінові зобов'язання (П1)          
2.Швидко реалізовувані активи (А2)       2.Коротко-строкові пасиви (П2)          
3.Повільно реалізовувані активи (АЗ)       3.Довгострокові пасиви (ПЗ)          
4.Важко реалізовувані активи (А4)       4. Постійні пасиви (П4)          
БАЛАНС       БАЛАНС          

 

Для комплексної оцінки ліквідності балансу в цілому варто використовувати загальний показник ліквідності балансу. Загальний показник ліквідності показує відношення всієї суми ліквідних засобів підприємства до суми всіх платіжних зобов'язань за умови, що різні групи ліквідних засобів підприємства і платіжних зобов'язань входять у зазначені суми з ваговими коефіцієнтами, що враховують їхня значимість з погляду термінів надходження засобів і погашення зобов'язань. Даний показник дозволяє порівнювати баланси підприємства за різні періоди, а також баланси різних підприємств. Для комплексної оцінки ліквідності балансу пропонується наступна формула:Для аналізу ліквідності використовують наступні показники.

- Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт покриття) характеризує здатність підприємства покривати поточні зобов’язання оборотними активами, розраховується за формулою:

 

*Витрати майбутніх періодів включаються в розрахунок коефіцієнта в тій частині, яка буде спожита протягом 12 місяців чи операційного циклу підприємства з дати складання балансу.

**Доходи майбутніх періодів включаються в розрахунок коефіцієнта в тій частині, що буде цілком зароблена протягом 12 місяців чи операційного циклу підприємства з дати складання балансу.

 

Коефіцієнт покриття, рівний 2 чи 2:1, свідчить про сприятливий стан ліквідності активів підприємства.

-Проміжний (уточнений) коефіцієнт ліквідності ( коефіцієнт термінової ліквідності, коефіцієнт «лакмусового папірця») характеризує здатність підприємства розраховуватися за своїми поточними зобов’язаннями монетарними оборотними активами та очікувану платоспроможність в короткостроковому періоді, розраховується за формулою:

Орієнтоване нижнє значення цього коефіцієнта дорівнює 1, однак значення рівне 0,7 — 0,8. визнається достатнім.

- Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина поточних (короткострокових) зобов'язань може бути погашена негайно, розраховується за формулою:

Оптимальне значення визнається на рівні 0,2 — 0,35.

Аналіз динаміки показників ліквідності провести за допомогою таблиці 2.9.

 

 

Таблиця 2.9

Аналіз динаміки показників ліквідності

Показник На початок року На кінець року Зміни
Коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності        
Коефіцієнт проміжної (термінової) ліквідності        
Коефіцієнт абсолютної ліквідності        
Загальний коефіцієнт ліквідності      

 

Контрольні питання:

1. В чому полягає аналіз ліквідності балансу?

2. Наведіть групи активів по ступені ліквідності.

3. Наведіть групи пасивів по передбачуваним термінампогашення.

4. Як розраховується загальний коефіцієнт ліквідності? З якою метою?

5. Які показники характеризують ліквідність активів підприємства?

Навчально-методичні матеріали: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [10], [11], [12], [13], [20], [21], [22], [23], [24], [27].

Завдання 2.6. Аналіз фінансової стійкості.

Мета – визначити фактори забезпечення фінансової стійкості підприємства; навчитися аналізувати фінансову стійкість підприємства.

1. Визначити і охарактеризувати внутрішні та зовнішні фактори, які забезпечують фінансову стійкість підприємства.

 

2. На основі форми 1 «Баланс» (дод. А,Б):

а) розрахувати показники фінансової стійкості підприємства;

б) проаналізувати динаміку показників фінансової стійкості;

в) зробити висновки щодо фінансової стійкості підприємства і запропонувати напрями її підвищення.

До основних показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства, відносяться.

- Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) характеризує частку власного капіталу в загальній сумі засобів підприємства, які авансовані в його діяльність, та характеризує ступінь залежності підприємства від позичкових джерел фінансування, розраховується за формулою:

Чим вище значення даного показника, тим фінансово стійкіше і більш незалежне від зовнішніх кредиторів підприємство. Оптимальне значення даного коефіцієнта — ≥ 0,5.

- Коефіцієнт фінансової стійкості показує частку засобів, які підприємство може використовувати тривалий час, розраховується за формулою:

- Коефіцієнт фінансового ризику показує співвідношення притягнутих коштів і власного капіталу, розраховується за формулою:

Ріст показника в динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від зовнішніх кредиторів. Оптимальне значення даного коефіцієнта — < 0,5. Критичне значення — 1.

- Коефіцієнт концентрації позикового капіталу, розраховується за формулою:

Чим нижче цей показник, тим менше заборгованість підприємства, тим стійкіше його положення.

- Коефіцієнт структури боргу, розраховується за формулою:

У західній практиці нормативним є значення цього коефіцієнта: 1,3-1,5.

- Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного оборотного капіталу знаходиться в обороті, тобто в тій формі, що дозволяє вільно маневрувати цими засобами, а яка капіталізована. Коефіцієнт повинний бути досить високим, щоб забезпечити гнучкість у використанні власних засобів підприємства, розраховується за формулою:

Суму власних оборотних коштів можна розрахувати двома способами:

1) від суми власного капіталу відняти вартість необоротних активів:

ВОК = ІП – ІА = р. 380 - р. 080

2) від суми оборотних активів відняти суму позикового капіталу:

ВОК = (ІІА + ІІІА) – (ІІП + ІІІП + ІVП + VП) = (р.260+р.270) –

– (р.430+р.480+р.620+р.630)

Нормальною є ситуація, при якій коефіцієнт маневреності в динаміці незначно збільшується.

- Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами показує забезпеченість підприємства власними оборотними засобами, розраховується за формулою:

- Коефіцієнт відношення позикового капіталу до чистої виручки від реалізації характеризує здатність підприємства погасити свою заборгованість за рахунок чистої виручки від реалізації. Цей коефіцієнт розраховується за формулою:

 

Чистий позиковий капітал = позиковий капітал – грошові кошти та їх

еквіваленти – поточні фінансові інвестиції – векселі отримані –

- чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості –

вартість наявних на балансі товарів.

 

Чим меншим є значення цього коефіцієнта, тим більша спроможність підприємства погасити свою заборгованість за рахунок виручки від реалізації.

 

3.На основі форми 1 «Баланс» (дод. А,Б):

а) проаналізувати спосіб розміщення джерел майна підприємства в активі;

б) визначити джерела формування матеріальних оборотних коштів (запасів);

в) на базі проведених розрахунків зробити висновки щодо фінансової стійкості підприємства і запропонувати напрями її поліпшення.

 

Аналіз розміщення джерел майна підприємства в активі провести за допомогою агрегованого балансу (табл.2.10).

При аналізі скористатися загальним правилом забезпечення фінансової стійкості (золотим правилом балансу): довгострокові активи повинні бути сформовані за рахунок довгострокових джерел: власних і позикових.

Таблиця 2.10

Аналіз розміщення джерел майна в активах підприємства

Актив % Пасив %
Основні засоби та інші необоротні активи   Джерела власних коштів  
Незавершене виробництво   Довгострокові позикові кошти  
Виробничі запаси      
Готова продукція      
Дебіторська заборгованість      
Грошові кошти   Короткострокові позикові кошти  
БАЛАНС   БАЛАНС  

 

Важливим показником, що характеризує фінансову стійкість підприємства, є вид джерел фінансування матеріальних оборотних коштів.

Вартість матеріальних оборотних коштів (запасів) підприємства можна представити у такий спосіб:

3 = р.100 + р.110 + р.120 + р.130 + р.140.

Для характеристики джерел формування матеріальних оборотних коштів (запасів) використовується кілька показників, що і характеризують види джерел:

1. Власні оборотні кошти:

ВОК = ІП-ІА = р.380-р.080

2. Власні оборотні кошти і довгострокові позикові джерела формування запасів (функціонуючий капітал):

ФК = ВОК+ІІІП = (р. 380 - р. 080) + р. 480

3. Загальна величина основних джерел формування запасів:

ЗВ = ФК + Короткострокові кредити = р.380–р.080+р.480+р.500

Трьом показникам наявності джерел формування запасів відповідає три показники забезпеченості запасів джерелами формування:

1. Надлишок (+) чи недолік (-) власних оборотних коштів:

±Фв=ВОК-3

2.Надлишок (+) чи недолік (-) власних оборотних коштів і довгострокових позикових джерел формування запасів:

±Ффк= ФК -3

3. Надлишок (+) чи недолік (-) загальної величини основних джерел формування запасів:

±Фз=ЗВ-3

За допомогою цих показників визначається трикомпонентний тип фінансової стійкості підприємства:

S(Ф)= {1, якщо Ф > О

О, якщо Ф < О

Після проведення розрахунків приведених вище показників підприємство може характеризуватися одним з чотирьох типів фінансової стійкості:

1. Абсолютна фінансова стійкість (трикомпонентний показник типу фінансової стійкості має наступний вид: S = {1,1,1}). Такий тип фінансової стійкості характеризується тим, що всі запаси підприємства покриваються власними оборотними коштами, тобто організація не залежить від зовнішніх кредиторів.

2. Нормальна фінансова стійкість (показник типу фінансової стійкості — S = {0,1,1}). У цій ситуації підприємство використовує для покриття запасів, крім власних оборотних коштів, також і довгострокові притягнуті засоби. Такий тип фінансування запасів є «нормальним» з погляду фінансового менеджменту. Нормальна фінансова стійкість є найбільш бажаною для підприємства.

3. Хитливе фінансове положення (показник типу фінансової стійкості має вид: S = {0,0,1}). Така ситуація характеризується недоліком у підприємства «нормальних» джерел для фінансування запасів. У цій ситуації ще існує можливість відновлення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних засобів, скорочення дебіторської заборгованості, прискорення оборотності запасів.

4. Кризовий фінансовий стан (S = {0,0,0}) характеризується ситуацією, при якій підприємство має кредити і позики, не погашені в термін, а також прострочену кредиторську і дебіторську заборгованості. У цьому випадку можна говорити про те, що підприємство знаходиться на грані банкрутства.

Зведена таблиця показників по типах фінансової стійкості наведена в таблиці 2.11.

Таблиця 2.11.

Зведена таблиця показників по типах фінансової стійкості

Показники   Тип фінансової стійкості  
абсолютна стійкість   нормальна стійкість   хитливий стан   кризовий стан  
Фв=ВОК-3 Фв ³0 Фв <0   Фв <0   Фв <0  
Ффк= ФК -3 Фвд ³0   Фвд ³0   Фвд <0   Фвд <0  
Фз=ЗВ-3 Фз³0 Фз ³0   Фз ³0   Фз <0

 

Визначення типу фінансової стійкості провести за допомогою таблиці 2.12.

Таблиця 2.12.

Розрахунок типу фінансової стійкості

Показник На початок року На кінець року
Загальна величина запасів (З)    
Наявність власних оборотних коштів (ВОК)    
Величина функціонуючого капіталу (ВОКДПФКД)    
Загальна величина коштів (ЗВ)    
Фв=ВОК-3    
Ффк= ФК -3    
Фз=ЗВ-3    
Трикомпонентний показник типу фінансової стійкості    

 

Контрольні питання:

1. Які внутрішні фактори забезпечують фінансову стійкість підприємства?

2. Які зовнішні фактори забезпечують фінансову стійкість підприємства?

3. Які показники характеризують фінансову стійкість підприємства?

4. Який економічний зміст показників фінансової стійкості підприємства?

5. Який економічний зміст коефіцієнту маневреності власного капіталу?

6. Назвіть джерела фінансування матеріальних оборотних коштів.

7. Назвіть типи фінансової стійкості.

8. Як проводиться аналіз розміщення джерел майна підприємства в активі?

9. Назвіть головний принцип розміщення джерел майна підприємства в активі.

Навчально-методичні матеріали: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [10], [11], [12], [13], [20], [21], [22], [23], [24], [27].


Модуль 3


Просмотров 465

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!